Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 42 ZONDAG 17 Februari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten Is zwakheid zonde? W aarschuwing. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS.' Per jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 17 Febr. 1918. Zandvoort: v.m. 10'/4 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. 6 '/g uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. M. G. BLAAUW, Predt. te Schoten. 'sav. 6V2 uur: de Heer K. KOOPMAN. Men onderscheidt de menschen volgens hun aanleg in zwakke en sterke naturen bij de eersten is bet wilsleven weinig ontwikkeld, hun gevoelens kunnen zuiver en echt zijn, maar de kracht om tot daden te komen ontbreekt. Hun wil functionneert niet sterk genoeg, om in de practijk om te zetten, wat zij als levenseisch van God vernomen hebben. Zij missen de kracht, om tot werkelijkheid te bren gen. wat hun geweten hun als plicht voorschrijft. Het zijn de Eli-figuren, die heel wat ellende te weeg brengen over hunne gezinnen en over degenen, met wie ze verder in hun leven in aanraking komen. Juist omdat ze niet slecht zijn, maar zwak, zijn ze een gevaar voor hun eigen leven en voor dat van anderen. Is iemand uitgespro ken slecht, dan zijn wij op onze hoede en vermijden we den omgang met een zoodanige, maar de bekoring, die uitgaat van een zwak mensch, wanneer wij achter zijn zwakheid de warmte van zijn hart voelen, brengt ons op een dwaalspoor en doet ons vergevensgezind zijn, waar wij hem streng tegemoet moesten gaan, om hem te helpen God naar waarheid te dienen. Wanneer zulke menschen geroepen worden om te re- geeren, brengen zij de revoluties voort, waarvan zij zelf als eerste slachtffer zullen vallen. Tragisch en toch verdiend die dood van Lodewijk den zestiende! Tragisch en toch verdiend die onttrooning van den Tsaar van Rusland! In den bijbel zien wij Eli wel als het type van den zwakke ling. Zijn karakter kenmerkt zich door goede en kwade eigenschappen, waarvan de goede echter min of meer ne gatief zijn. Bij hem ontbreekt de jaloerschheid op Samuel, die zijn concurrent en opvolger zal worden. Hij heeft geen priester pretenties zoodat hij in zijn ijdelheid zou wanen, dat God alleen door hem zich kan openbaren. Neen, zijn ziel is zoo vrij van deze zonden, dat hij voor Samuel de wegwijzer naar God kan zijn, als hij den jongeling aanraadt te wach ten met luisterend oor, totdat God tot hem zal spreken. Hij wil verder de volle waarheid hooren van de gods spraak die tot Samuel komt. Hij schroomt niet zich zelf geestelijk in den spiegel te zien en kan ten slotte zeggen, na van zijn opvolger het oordeel Gods over hem vernomen te hebben: „Het is de Heer". Algeheele overgave dus. Het hoogste, wat in den godsdienst te bereiken is. Bij hem dus geen jaloerschheid, hij kan 't hebben, dat Samuels zon hem gaat overschaduwen, zelfs al is deze Samuel zijn dienaar hij heeft geen priester-pretenties, ernstig wil hij de waar heid hooren en zich deemoedig onderwerpen. Ziehier oogenschijnlijk de mooie kant van zijn karakter. Maar is dit alles niet negatief Spruit het ontbreken van jaloersch heid niet daaruit voort, dat hij geen goede eerzucht heeft, om zijn taak naar behooren te volbrengen? Vergeeft hij zijn zoons niet hun euveldaden, omdat hij hen niet aandurft Is hij niet onderdanig, omdat hij te slap is opstandig te worden Zijn deugden zijn dus negatief. En zijn zonden Er is één zonde die zijn gansche leven bederft. Zij is als de droppel inkt die het glas water zwart maakt. Zijn karakter openbaart onverbeterlijkheid. Tot twee malen toe ontvangt hij Gods waarschuwingen eerst zendt God een profeet en dan moet Samuel, zijn aanstaande opvolger, hem 't oordeel aanzeggen en deze twee aanzeggingen Gods slaat hij in den wind. Hij komt niet tot berouw. Dat is zijn fout. Hij maakt ten slotte geen ernst met de zonde en speelt daarom met zijn eigen leven en dat van anderen. Op hem is van toepassing het woord van Christus „Niet ieder, die tot mij zegt: „Heere, Heere", zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die den wil van God doet. Zwakheid van karakter is dus in laatste instantie ongehoorzaamheid aan Gods stem en kan slechts door ge loof en algeheele bekeering overwonnen worden. C. G. Binnen korten tijd heeft zich het 4de geval voorgedaan dat een protestantsch meisje, verpleegd in de „Maria- Stichting" te Haarlem, Roomsch is geworden. Ik ben in de gelegenheid geweest met een dezer „bekeerlingen", een oud-catechisante, eenigË jaren geleden hier door mij aan genomen eri bevestigd, na haar overgang tot Rome, een langdurig gesprek te houden en wat ik toen te hooren kreeg, heeft mij bevestigd in mijne overtuiging dat de Roomsche Kerk de schoone gelegenheid niet ongebruikt laat om jeugdige „ketters", die eenige vatbaarheid voor haar invloed toonen, tijdens hun verblijf in de „Maria- Stichting" zóó te bewerken, dat zij die inrichting als Roomschen verlaten. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlug en onberispelijk bv Speciale inrichting voor hst stoomen van Dekens. Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1