Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 43 ZONDAG 24 Februari 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. Lest - best. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemëndaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERL1NGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regels/"0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 15 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 24 Febr. 1918. Zandvoort: v.m. 101/., uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. 's av. ó'/j uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. D. 1DENBURG, Predt. te Amsterdam, 's av. 6Vs uurDs. J. A. VAN LEEUWEN. Maar gij hebt den goeden wijn tot nu bewaard. Joh. 2 vs. 10b. In het Koninkrijk Gods gaat het precies andersom dan het gaat in de wereld. Daar zet „alle man" eerst den „goeden" wijn op en, wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den „minderen". Maar hier gaat het „mindere" vóórop en ten leste komt het beste. Ten aller-leste komt het aller-beste. Het dwaze Gods is wijzer dan de menschen en het zwakke Gods is sterker dan de menschen en het mindere Gods is meerder dan de menschen. Want het „mindere" is hier dporgang tot het meerdere. Het goede, hoe goed ook. is nog maar enkel belofte van het volmaakte dat komen zal. In het Koninkrijk Gods is er geen volmaakt verleden tijd. Die is er alleen in de wereld, waarin al het heden verleden wordt en het z.g.n. volmaakte heden van den „goeden wijn" plaats maakt voor het volmaakt ver leden, wanneer de „mindere" wijn aan de beurt is, en dat zóó volmaakt „verleden" is, dat het ook in eeuwigheid niet wederkeert. In het Koninkrijk Gods is er wèl een volmaakt toekom stige tijd, of liever: een volmaakt toekomstige eeuwigheid, waarin de koninkrijkskinderen den „goeden wijn" eeuwig nieuw zullen drinken in het Koninkrijk huns Vaders. En daarom is het deelgenootschap aan dat Koninkrijk zoo vurig door allen te begeeren. Als ik kiezen moest tusschen 'n onbezorgde jeugd, waarin ik alles heb wat mij lust, maar zij maakt plaats voor een leven van moeite en verdriet, dat óndergaat in donkerte en in tranen, óf 'n verre vdn zorgelooze kindsheid, maar dan breken zonnige dagen aan, die duren tot mijn jongsten snik, zou ik aarzelen wat ik zou verkiezen Ik koos liever 'n moeilijk begin dat óver gaat in een lichter voortgang en vól-bracht wordt in een vredig einde, dan andersom 'n stille afvaart, gevolgd door n storm achtige reis en eindigend met den noodkreet van den 'schipbreukeling ik verga 1 Als ik 't voor 't zeggen had wat ik wilde hebben een voorspoedig en gelukkig leven op aarde, maar bij den dood is 't met al dit goede gedaan en ik ontwaak aan de overzijde straat-arm en diep-rampzalig, om dit te blijven voor eeuwig, óf een leven vol ontbering en teleurstelling, rijk aan ramp en rouw, zoodat ik 't gevoel heb dat mijn bestaan een vergissing en al vergissing is, enkel en alleen totale mislukking maar bij 't sterven komt de groote ver andering ik open mijne oogen en ze schreien niet meer; ik sta op en de weg vóór mij is niet meer met doornen en distels beplant en er staan geen kruisen op, maar ik treed voort op grazige weiden en vlei mij neder aan wateren der rustik kan loopen zonder moede te worden en wandelen zonder mat te wordenik treed binnen het Vaderhuis, welks woningen zich voor mij ontsluiten, de eene woning al schooner dan de andere ik klop aan de deur van de troonzaal en ik word aanstonds opengedaan en geleid naar den Koning, die mij tegemoet komt en omhelst en toe spreekt „Gezegende mijns Vaders, beërf het koninkrijk dat u bereid is" en ik mag daar blijven, gezeten met den Koning op Zijnen troon, niet maar dagen of maanden of jaren lang, maar eeuw in, eeuw uit, van eeuwigheid tot eeuwigheid, o, als ik 't voor het zeggen had wat ik wilde hebben eerst „goeden" wijn en dan „minderen" en dan „nóg minderen" en dan gèen wijn meer en dan dor sten zonder eindeóf, eerst dorsten en dan „minderen" wijn en dan „beteren" wijn en dan den „besten" wijn en dan nimmermeer dorsten, gemetamorphoseerd in een edelen wijnstok, die veel vrucht draagt en die zelfs het water, dat zijn wortelen opzuigen, omzet in wijn, waarmee des konings beker wordt gevuld, ik zou mij geen oogenblik beden ken. Ik zou terstond zeggen ik wil alles dulden en dragen, als het einde maar Let bsgin mag zijn van eindelooze zaligheid. Als ik kiezen moestals ik kiezen mochtMaar ik móet kiezen. En er is gèen andere keuze. Die „zijn goed ont vangen heeft in dit leven", lijdt daarna smarten. En wie „het kwade" ontvangen heeft, wordt straks vertroost. (Lukas 16 vs. 25). Het is de keuze tusschen Christus en de wereld. Tusschen de wereld, die eerst den „goeden" wijn opzet en, wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den „minderen". En Christus, die den „goeden" wijn tot 't laatste bewaart, maar hem dan ook uitdeelt in kwistigen overvloed, niet bij bekers maar bij vaten tegelijk, bij fon teinen, die in haar sprong haren oorsprong bewijzen. Ont springend in de eeuwigheid, springen zij op tot in het eeuwige leven. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de ST00MVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHER1J J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onborispelp aar Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen. -mm

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1