Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 44 ZONDAG 3 Maart 1918 6de Jaargang. Predikbeurten Ten afscheid. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 3 Maart 1918. Zandvoort: v.m. 10V« uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening). 's av. 7]/s uur Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 's av. 6!/s uur De Heer MARSBERGEN. Jezus, wetende dat de Vader Hem alle dingen indehanden gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, stond op van het Avondmaal, en leide Zijne klee deren af, en nemende eenen linnen doek, omgordde zich zeiven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der dis cipelen te wasschen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. Joh. 13:3-5. Zijn de uren, wanneer daar tusschen ons en een die we liefhebben, zich inschuift de stille, kille, raadselvolle dood, niet zulke, waarin alle taal en alle sprake slechts kreupel stamelt, hoe breed en diep, hoe mateloos onze liefde is Zijn de uren van scheiding voor goed, geen uren waarin wij zouden willen zijn als de zco, die al stralend, enkel maar stralend, zonder spreken en zonder woorden zeggen kan, hoe groot haar warmte is en haar wil om zich te geven. In de scheidingsure heeft Jezus dat gekund. Door ééne daad. 't Mooiste lied bezingt de wijde pracht der aaide nooit zóó, dat woord en zang gelijk zijn aan die schoonheid zelve. De aangrijpendste zang zegt de grootsche majesteit van den hemel die vol sterren staat nooit zóó, dat het juichend woord gelijk is aan die heerlijkheid zelve. Zoo is geen enkel woord van Jezus bij machte zóó vol komen, zóó aangrijpend te zeggen hoe groot Zijn liefde is, als die ééne daad Hij stond op van het Avondmaal, en leide Zijne kleederen af, en nemende een linnen doek, om gordde zich daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wasschen. Dit was heel Zijn leven liefde. En als van dat leven het bitter einde nabij is, blijft het, tot het op aarde eindigtliefde. Als het kruis komt, dan is de betooning Zijner liefde niet getemperd, verstild door 't felle lijden. Maar zij betoont zich overvloediger. Als de dood wenkt, dan slinkt in diens harde schaduw het licht Zijner liefde niet zwijgend weg. Maar het licht Zijner liefde straalt dan 't uitbundigst. In die ééne daad. In dat neerbuigen aan de voeten Zijner discipelen, spreekt Jezus zoo ontroerend uit, hoe zonder grens of maat Hij hen liefheeft. Waarom kiest Jezus juist dezen vorm, om hen te zeggen dat Hij zonder grens of rnaat Zijne discipelen liefheeft „Hij begon de voeten der discipelen te wasschen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was" 't Zal wel zóó geweest zijn, dat er pas geleden iets ge beurd was, waarin Jezus aanleiding vond voor die voetwas sching. Want alle gebeuren, alle ding is voor Jezus aanlei ding tot het eeuwige. Niets staat voor Hem op zich zelf. Alles heeft zijn stem en taal. Een woord en n bloem, 'n vraag en 'n kind wie luistert hoort de eeuwigheid hem tegenkomen uit hun stille wezen. En alle daad heeft ongeziene draden, die haar verbinden met God of Satan. Bleek het niet weer kort te voren in den discipelkring 't Was al eens meer gebeurd, dat zij er onder elkander woorden over hadden, wie van hen „de meeste" was. 't Schijnt ergprettig te wezen om „demeeste" te zijn. Zelfs voor menschen, die ootmoed en nederigheid kenmerk achten van het toebe- hooren aan Christus. Daarom maken ze onmiddellijk ruzie, als een ander beweert „de meeste" te zijn. 't Was al meer gebeurd, die twist. En nu weer. Diep, blijkbaar, is elk overtuigd, dat hij „de meeste" is. Want als ze het huis binnengaan, waar zij met Jezus het Paaschfeest gaan vieren, dan stichtelijke voorbereiding! dan wil de een voor den ander niet buigen. Of beter, in den letterlijken zin Niet bukken. Naar Oostersche wijze bewezen zij elkander anders den dienst der voetwassching. Anders. Maar nu niet. Ieder van hen is immers „de meeste"? Jezus heeft dat laten gaan. Maar als dan het Avondmaal begint, staat Jezus op. En Jezus bewijst hun den dienst, dien zij elkander geweigerd hadden. Ten afscheid, den laat- sten dienst. Ten afscheid, het ontroerend betoon Zijner liefde. Was Hij niet „de meeste"? Hebben zij 't begrepen Johannes zeker. Ik lees bewogen schaamte achter dat rustig-hooge woord „Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had. begon de voeten der discipelen te wasschen". Hoe bescha mend Later, veel later, als Johannes neerschrijft wat er toen gebeurde bij 't begin van het Avondmaal, doorleeft hij weer wat door zijn ziel is heengegaan. Hij heeft Jezus aangezien. Elk woord, elk gebaar werd gedragen door de zekerheid 't is voor het laatst. Jezus wist „dat Hij tot God heenging". Maar die onvergelijkelijke majesteitHoe zal hij 't onder woorden brengen Zóó „Jezus wist, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had". Maar dan het beschamende. Al die macht, die Hij heeft, al die majesteit waartoe brengt zij Jezus Tot neerbuigen voor menschen, die twistten over de grootheid van hun W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOM VERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk mSpeciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1