Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 47 ZONDAG 24 Maart 1918 6de Jaargang. Predikbeurten Liefde tot het uiterste. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E !D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. - Zondag24 en Goede Vrijdag29 Maart 1918. Zandvoort: Zondag v.m. 10'/.j uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES, Bevestiging van Lidmaten. Goede Vrijdag v.m. 1074uur:Ds G. POSTHUMUS MEYJES. Avondmaalsviering. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Prof. P. J. MULLER, uit's-Hage. 10 Ds. J. A. VAN LEEUWEN, Jongeliedensamenkomst. Onderwerp: „Twee sterke mannen". Goede Vrijdag: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN, Bevestiging van nieuwe Lidmaten. 's av. 7 uurDs. J. A. VAN LEEUWEN, H. Avondmaal. Alzoo Hij de zijnen, die in de wereld waren, liefgehad heeft, zoo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. Johannes XIII vs. lb. Wat hebben de zijnen Jezus' liefde op 'n zware proef gesteld Hetgeen de Heer van den kant zijner vijanden heeft moeten verduren, deed Hem niet de mééste pijn. Het smartelijkst heeft Hij geleden onder hetgeen zijne vrienden Hem hebben aangedaan. De zijnen, wien Hij een blik had gegund in het aller heiligste van het heiligdom zijns harten De zijnen, met wie Hij van dag tot dag vertrouwelijk had omgegaan, drie jaren lang, hun ontsluitende de ver borgenheden van het Koninkrijk der Hemelen De zijnen, aan wier innerlijk leven Hij onafgebroken had gearbeid, om hen onberispelijk te stellen voor het aan gezicht des Vaders De zijnen hebben 't Hem door hun aardschgezindheid, onleerzaamheid, hardheid des harten schier onmogelijk ge maakt om in zijne liefde voor hen te volharden. En toch, inplaats van in zijne liefde te verflauwen en hun zijn liefde eindelijk geheel onwaardig te achten, heeft zijn liefde 't niet alleen uitgehouden tegen alle miskenning en misverstand, maar heeft zich de teederheid en de trouw en de kracht zijner liefde al teederder en trouwer en krachtiger geopenbaard. Zooals de duisternis meewerkt om den glans van het licht te verhoogen, zoo heeft de liefdeloosheid der zijnen meegewerkt om Jezus' liefde in haar ondoofbare heerlijkheid naar voren te doen treden. Zijne liefde tot hen is niet alleen niet verkoeld ze is toegenomen, of liever de uiting dier liefde is, naarmate het einde naderde, al liefde-rijker en liefde-voller geworden. De fontein springt te hooger op, naarmate het water onder te sterker druk staat. De storm, die 'n zwak vonkje uitblaast, bereikt met al zijn geweld tegenover een vuur-zee niets anders dan dat de vlammen al krachtiger uitslaan en de gloed al intenser uitstraalt. Eer de zon ondergaat in het Westen, doopt zij den avondhemel in een kleurenpracht die zij, zelfs als zij ter middaghoogte is gestegen, niet weet te voorschijn te roepen. Christus' liefde is die fontein, die 't hoogst opspringt, als de druk 't zwaarste is. Christus' liefde is die vuur-zee, die door de razende orkanen juist wordt gevoed. Christus' liefde is die zon, die gouden stralen uitzendt over dag, maar, als zij op 't punt staat van gebluscht te worden, de luchten dompelt in regenboog-verwenrood en oranje en geel en groen en blauw en indigo en violet. Het vochtige hout moge knetteren en rooken, als het vuur doorbrandt, wordt alle tegenstand overwonnen en omgezet in vuur. In den vollen gloed is zelfs geen rook meer. Enkel schijnt dan de eene, groote, stille vlam. Zóó heeft Christus' liefde de zijnen aan-gegrepen en aangestoken, met de bedoeling hunne koude, donkere harten te herscheppen in brandende, lichtende harten. En door het weerbarstige van het materiaal heeft Hij zich niet laten ontmoedigen. Hij heeft hen liefgehad tot het einde. Niet maar tot Zijn eigen einde. Maar tot haar einde, d.i. het einde zijner eindelooze liefde. Dus tot haar hoogste volkomenheid toe. Judas kan Hem verraden Christus kan Judas echter niet loslaten. Zelfs Judas niet. Ook in dien nacht der gevangen neming waakt zijn liefde over den vriend die een vijand geworden is: „Vriend, waartoe zijt gij hier? Judas, verraadt gij den Zoon des menschen met een kus Simon Petrus kan Hem verloochenen Christus kan Petrus echter niet prijs geven. Is 't niet mogelijk dien discipel, zonder diens leven in gevaar te brengen, met een woord tot zichzelven te doen komen, dan ziet de Heer hem, in 't voorbijgaan, met zulk een door-dringenden blik aan, dat Petrus naar buiten gaat om bitterlijk te weenen. Alle discipelen kunnen Hem in den hof verlaten. Maar Hij kan hen niet uit 't oog verliezen. Hij geeft hun nog 'n vrijgeleide„Indien gij Mij zoekt, zoo laat dezen henen gaan En als Hij is opgestaan van de dooden, laat Hij 't hun aanstonds zeggen dat Hij hen voorgaat naar Galilea, waar zij Hem zullen zien. Voorwaar, Christus' koninklijke trouw bleek zelfs tegen de bitterste trouweloosheid bestand. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt eo verft alle soorten Dames- eo Heeren-Garderobe ving en onberispelijk aar Speciale inrichting vonr bet stoomen vaa Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1