Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 48 ZONDAG 31 Maart 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. Waarlijk opgestaan. Voor eiken dag. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R. E D A C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENT1ËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0 10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Beide Paaschdagen. Zandvoort: le Paaschdag v.m. 101/. uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Extra-collecte voor de Kerk). 2e v.m. IOV4 uur: Mej. Dr. C. GERLINGS. Bloemendaal: le Paaschdag v.m 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN. 2e v.m. 10 uur: de Heer A. VAN OS, Zend. onder Israël. De Heer is waarlijk opgestaan. Luk. 24 34. „De Heer is waarlijk opgestaan". Wat zegt dit woord? Wat anders dan dit, dat Hij „waa rlijk" „de Heer is". Welk een tegenstelling tusschen den hof van Jozef van Arimathéa en den hof Gethsemané! Welk een verschil tusschen hetgeen deze uitgehouwen steenrots en gindsche lage heuvel gebeuren zagen! Die „Man van Smarten", aan wien geen gedaante of heerlijkheid te bespeuren was, van wien een iegelijk het aangezicht afwendde: een worm en geen man; de beangste, verbaasde, ter dood toe bedroefde lijder, die in zwaren strijd zijnde tot God riep-, die op het hout der onteering en des vloeks zijn „Eli, Eli" heeft ge klaagd - stelt hier in het schitterendst licht, dat al deze vernedering en smart slechts daarom zijn deel hebben kunnen zijn, omdat hij het aldus heeft gewild, hier, waar hij het vrijwillig afgelegde leven, vrijmachtig weder aanneemt; waar, bij zijn verlaten graf, zijne vijanden als dooden worden, zijne vrienden van een nieuw leven worden vervuld, en hemelsche engelen hem met hemelsche ver rukking dienen. Ziedaar de goddelijke vernietiging van het vonnis der hel: „Hij moet sterven, want Hij heeft zichzelven Gods Zoon genoemd". Ziedaar het luisterrijk antwoord op de tergende uitdaging: „Indien Gij de Zone Gods zijt, kom af van het kruis". Hij is de Zone Gods; dies herleeft hij. Hij is de Zone Gods, en hij komt uit het graf. Anderen had hij van lijden verlost. Lazarus had hij ter graf-spelonk uit doen treden. Aan den kruispaal hangende, heeft hij den smaad verdragen dat hij „zich zeiven niet verlossen kon", maar zie hier wat hij gedaan heeft: „Hij is dood geweest, en hij is levend geworden". Hij heeft aan den dood zijn zegepraal, aan het graf zijn buit ontrukt. Door deze opstanding uit de dooden, heeft hij, die naar het vleesch geworden was uit den zade Davids rich krachtelijk bewezen te zijn de Zone Gods naar den geest. De Gemeente van den „waarlijk opgestane" valle achter Thomas aan zijne voeten neder, en antwoorde en zegge gelijk hij: Mijn Heer en mijn God Het was de Heer der heerlijkheid, dien zij in den Man van smarten gekruisigd hebben, en door zijne opstanding uit de dooden, gaat hij tot zijne heerlijkheid in, keert hij weder tot „de heerlijkheid, die hij bij den Vader had, eer de wereld was". Maar wat van nu voortaan in deze heerlijkheid het heerlijkste, voor menschen en engelen het hartdoordringendste zal zijn, het is de glans en gloor van die liefde, die hem tot den Man van Smarten, waarlijk den Man van Smarten, gemaakt heeft. En die liefde, gelijk zij tot in eeuwigheid blinkt, toont ook in eeuwigheid hare macht en kracht. Aan het vertrouwen op deze liefde is, zoo lang de wereld staat, voor zondige stervelingen niet alleen de redding, maar ook de voortdurende rust hunner ziel verbonden en verknocht. Die door den dood van den Man van Smarten behouden zijn, worden door het leven van den Heer der heerlijkheid behoed. Hij deelt ze van Zijn leven mede; hij bewaart en bereidt ze, om in zijne heerlijkheid te deelen; „de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden zij naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd als van des Heeren geest"; en de dag komt, waarin hij ook hun ver nederd lichaam veranderen zal, opdat het zijn heerlijk lichaam gelijkvormig worde, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelve onderwerpen kan. Hebben zij, die op den grooten paaschdag elkander het „de Heer is waarlijk opgestaan hadden toegeroepen, het op den berg in Galilea, waar hij hen bescheiden had, niet van zijne lippen gehoord: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ziet, ik ben met ulieden alle de dagen, tot de voleinding der wereld?" Overgenomen. NIC. BEETS. Het geloof aan de opstanding is, als de opstanding zelve, slechts de voltooiing der volstrekt heldhaftige geestdrift, die door eiken dood heengelooft en heenbreekt. Hij is gekruisigd, heeft zichzelf geheel overgegeven, opdat wij mogen leven in Hem. Daarom is Hij ook opgestaan, heeft zich zelf geheel terug ontvangen, opdat Hij moge leven in ons. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVER1J en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Staomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk «ar Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1