Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen LEVENSKUNST. No. 50 ZONDAG 14 April 1918 6de Jaargang. Predikbeurten V DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 RED A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsƒ0.55 Elke regel meer0.10 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 14 April 1918. Zandvoort: v.m. \0i/i uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. (Doopsbediening). Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN, v.m. 10 uur: [ongelieden-samenkomst in Maranatha: Ds. S. A. BALJON, Pred. te Spaarndam. In een tijdschrift, waarin een „In memoriam", trof mij het volgende „hij won de harten door zich zelf te zijn en maakte zich ondanks zijn oprechtheid toch weinig vijanden door zijn aangeboren gemakkelijkheid in den omgang". In een ander tijdschrift las ik iets dergelijks. In een plaats in het buitenland werdén vergeleken de Duitsche en de En- gelsche gezant. Bij veel overeenkomst in hunne karakters was dit t cardinale verschil, dat de Engelschman de gave had, met de menschen om te kunnen gaan, terwijl de Duitscher totaal miste wat men noemt „levenskunst". De levenskunst is een zeer moeilijke, maar een zeer hooge kunst en heeft meer waarde, dan men aanvankelijk zou denken. Want zij voorkomt onnoodigen strijd en moeite en werkt opbouwend inplaats van afbrekend, of beter gezegd zij werkt door haar opbouw mee tot een natuurlijke afbraak, die dan een vanzelfheid wordt. Soms ontmoeten wij in ons leven menschen, wier welwillendheid ons als 't ware tegen- straalt, wier nabijheid ons goed doet. De sfeer derzulken doet ons weldadig aan en 't is ons, of we iets speuren van die geestelijke atmosfeer van reinheid en waarheid, die eens zal heerschen in de wereld van volkomenheid. De levenskunst van deze menschen is groot en zij voeren ons op naar de hoogte. Nu is er een levenskunst, die echt is en er is er een, die niet echt is. De laatste 'werkt ver derfelijk, want zij is een surrogaat van de eerste, vorm zonder inhoud. In practische zaken moet men zich wel eens tevreden stellen met surrogaten, maar in geestelijke dingen gaat dit niet. Hier wreekt zich alles wat onecht is, omdat wij dan op 't terrein der leugen komen. Die onechte levenskunst is de levenskunst van menschen als Talleyrand, die zeide „de woorden zijn er, om de gedachten te ver bergen". Neen, zeer zeker niet, de woorden zijn ons ge geven, om zoo zuiver mogelijk tot uiting te brengen, het geen binnen in ons is. Wie dat niet doet, spreekt on waarheid. Ik heb eens bijgewoond, hoe een moeder tegen de op voedster van hare dochter o.m. zeide wilt u vooral daar voor zorgen, dat zij leert, hoe zij zich in gezelschap be wegen moetverlegen zijn in een salon vind ik een der ergste dingen, die mijn kind kan overkomen, want dat hoort niet bij haar stand". Ik was verbaasd en vroeg mij af„wat wil die moeder toch Is verlegenheid dan zoo iets ergs Zijn niet alle menschen verlegen, wanneer zij in omstandigheden komen, die deze eigenschap in de hand werken Is er zelfs niet een brutaliteit, die uit verlegenheid voortkomt? Wat moest dat meisje feitelijk leeren Huiche len, woorden en manieren zijn er, om de gedachten te verbergen. Zij moest niet leeren de hooge levenskunst maar 't sur rogaat, den vorm, onverschillig of er inhoud achter zat of niet. Is het dan niet heerlijk, zich in gezelschap gemakke lijk te bewegen? Is het niet die gave, waardoor we't juiste woord weten te spreken op 't juiste oogenblik en ons kunnen voegen naar de eischen en de verlangens van dat gezelschap Zich in de maatschappij op zijn plaats voelen, is dat niet zich met gemakkelijkheid weten aan te passen aan hare gebruiken en gewoonten Hoe moeten wij tegen over deze dingen staan? Wat is hier de juiste richtsnoer? Had deze moeder gelijk? Neen, zij had aan de opvoedster moeten zeggen „Leer mijn kind nooit van buiten opge legde vormen zonder inhoud, want dan liegt ze tegenover God en den naaste". Is 't niet veel erger quasi niet ver legen te zijn (want een mensch is het toch) en slechts een paar holle phrases te bezigen, dan uit ontzag voor den kring, waarin wij verschijnen, dit ook te laten blijken in een min of meer onhandige wijze van optreden Ik voor mij heb liever met de laatste dan met de eerste soort menschen te doen en 't ergert mij altijd, als ik zie. dat anderen zich te hunnen koste vermaken. Eenvoud en waar heid moeten toch de grondzuilen van den christelijken omgang zijn. En slechts liefde kan ons leeren die innerlijke wellevendheid en gemakkelijkheid, die ten slotte de hoogste levenskunst is. Dan voelen we elkaar aan, wat we noodig hebben en we geven ons, zonder iets terug te willen ont vangen. In onzen tijd zien we in het omgangsleven aan den eenen kant opgeschroefdheid en gekunsteldheid en aan den anderen kant als reactie hiertegen een zich niet storen aan elkaar, een zich niets aan elkander laten gelegen liggen, door welke dingen tenslotte de ware liefde in 't gedrang komt en de vruchten van een goed gemeenschapsleven schaars gevonden worden. Is het niet noodig, dat hierin verandering komt men make 't elkander gemakkelijk door liefde, eenvoud en waarheid. C. G. W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ear Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1