Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen No. 51 ZONDAG 21 April 1918 6de Jaargang. Predikbeurten Een harde Heiland. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per Jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E ID A. C T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 Elke regel meer010 Dienstaanbiedingen, 1—5 regels 0.35 Elke regel meer0.06 Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 21 April 1918. Zandvoort: v.m. 1074 uur: Ds. G. POSTHUMUS MEYJES. Bloemendaal: v.m. 10 uur: Prof. Dr. OBB1NK, Hoogleeraar te Utrecht, v.m. 10 uur: Jongelieden-samenkomst in Maranatha: Mej. M. VAN WOENSEL KOOIJ. Het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken w?-" in de diepte der zee. Mattheus 18 vs. 6. Zacht was onze Heiland, onuitsprekelijk zacht. Hoe teeder konden Zijn vriendelijke oogen 'n boetvaar dige aanzien Hoe vol van ontroering was Zijn stem als Hij vermoeiden en beladenen noodigde tot Zijne rust 1 Hoe menigmaal was Zijn gevoelig hart door innerlijke ontferming bewogen 1 Hoe heeft Hij geweend orrf Jeruzalem s lot 1 Hoe wijd opende Hij Zijne armen voor de kinderkens Stille duider was Hij zegenende troosterMan van smarten Earn, dat zwijgend ter slachtbank werd geleid. Ja, zacht was onze Heiland, onuitsprekelijk zacht. sH Maar diezèlfde zachtmoedige en genadige Jezus kon ook hard zijn, geweldig hard. Een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, drijft Hij de kooplieden den tempèl uit. Hij slingert Farizëers en Schriftgeleerden 't eene „wee uu voor en het andere „wee u na in t aangezicht. Als Hij ziet dat Zijn jongeren de kinderkens zoeken te verhinderen om tot Hem te komen, neemt Hij dat „zeer kwalijk' Als die vrouw den kostelijken nardus Hem wijdt en daarover de bitterste verwijten der omstanders moet hooren, neemt Hij het voor haar op en sommeert hen haar geen oogenblik langer lastig te vallen „wat doet gij haar moeite o« aan Zie, hoe Zijn oogen fonkelen van heilige verontwaardiging. Zijn stem trilt van brandenden toorn. Zijn band wapent zich. Zijn gestalte richt zich onheilspellend op. Zlijn gansche verschijning is bliksemvuur. Ja, ook hard kon Jezus wezen hard als een strafrechter, die zonder pardon zijn vonnis velt vreeselijk hard. Hard, zooals de liefde, die zich voor het voorwerp hare* liefde plaatst en den aanrander daarvan onverbiddelijk tegen den grond werptzalig hard. Zoo staat de Heiland voor ons in den tekst. Hij verklaart daarin wat er gedaan moet worden met hem, die een der kleinen, die in Jezus gelooven, ergert. En wat verdient dan zoo n mensch Wat verdient hij volgens den Heiland Een berisping? een terechtwijzing? een zacht verwijt? een lichte straf? Bidt Jezus voor hem Zegt Hij dat Zijn discipelen voor dien schuldige moeten bidden Geenszins. Wie dat doet een der kleinen ergeren wie dat durft doen wie laf genoeg is en laag genoeg en slecht genoeg om dat te doen, die heeft op geen erbarmen van Jezus te rekenen. Zijn dood-vonrfis wordt aanstonds geveld hij wordt onmiddellijk veroordeeld om verdronken te worden. En de straf moet meteen worden voltrokken In het water met zulk een ellendelingEn zorg er voor dat hij er niet uitkomt. Neem een molensteen en bind hem dien om zijn nek. En werp hem dan in t water. Niet ergens in een plas, maar in de zee. Niet in de branding en niet waar de bodem nog valt te peilen. Maar in de diepte der zee in bet hart der zee. Zinken moet zoo n misdadiger, zinken en ver drinken, wegzinken in den afgrond der wateren Heeft Jezus later geen spijt gehad van dit woord Heeft Hij zich niet beschuldigd van gebrek aan zelfbeheérsching en erkend dat Hij, na er rijpelijk over nagedacht te hebben, beter had gedaan niet zoo te spreken Hebben Israëls leidslieden zich niet aan zoo n optreden geërgerd Toen Zijn discipelen Hem dit bij een andere gelegenheid mededeelden, heeft Hij in die ergernis der toonaangevers alleen aanleiding gevonden om opnieuw een scherp woord te spreken. Kortaf antwoordt Hij „Laat ze varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden!" (Matth. 15 vs. 14). Om der waarheid getuigenis te geven is Jezus geboren. En de waarheid is niet zoet en slap en week en lief. De waarheid bijt als 'n scherp vocht; de waarheid brandt W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 §toomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe vlag en onberispelijk bbvt Speciale inrichting voor het stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1