Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen VASTHEID. No. 52 ZONDAG 28 April 1918 6de Jaargang. Predikbeurten. DE ZONDAGSBODE VOOR VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Per jaargang voor Zandvoort en Bloemendaal f 1.50 elders (franco) 2.50 Afzonderlijke nummers0.05 R E D A O T I E G POSTHUMUS MEYJES - Zandvoort Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP - Aerdenhout J. A. VAN LEEUWEN - Bloemendaal Mej. Dr. C. GERLINGS - Zandvoort Adres voor de Administratie: P. SAAF - Zandvoort - Telefoon No. 27 PRIJS DER ADVERTENTIËN 1—5 regelsf 0.55 0.10 0.35 0.06 Elke regel meer Dienstaanbiedingen, 1—5 regels Elke regel meer Bij abonnement extra korting Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Ned. Herv. Gem. Zondag 28 April 1918. Zandvoort: v.m. \0l/i uur: Dr. J. WEENER, Eredt. te Haarlem. (Extra-collecte voor de Kerk). Bloemendaal: v.m. 10 uur: Ds. J. A. VAN LEEUWEN ■v.m. 10 uur: Jongelieden-samenkomst in Maranatha: Ds. L. C. SCHULLER TOT PEURSUM. Het is goed, dat het hart ge sterkt worde door genade. Hebr. 13:9. Luther vertaalt het zöö „het is een kostelijk ding, dat het hart vast wordt, hetwelk geschiedt door genade". Zijn fijn taalgevoel tastte den glans van het grieksche woord, dat in onze vertaling zijn fonkeling heeft ingeboet, door de weergave „het is goed". Misschien ook doorvoelde hij de heerlijkheid van vast heid, innerlijke sterkte, zekerheid hij, die de angst, de worsteling met onvastheid, geslingerd worden, twijfel, tot wanhopig worden toe doorstreden had. En niet tevreden met de letterlijke vertaling „het is schoon", of nog een beetje makker „het is goed", zet hij voor de oogen zijner lezers het woord in den zelfden licht glans als 't oorspronkelijke, door te vertalen„het is een kostelijk ding". Wat is nu een kostelijk ding? Dit, „dat het hart gesterkt worde". Eigenlijk staat er„dat het hart vast worde, be vestigd worde, zeker worde". Dus zoo worde, dat het be trouwbaar is zoo worde, dat men er op rekenen kan. Niet in voortdurenden twijfel over groote problemen en kleine vraagjes. Niet voor eiken invloed toegankelijk van menschen en dingen. Niet een vraagteeken zetten achter alles, wat toch even zeker moest wezen voor het hart, als zeker is voor het oog, dat 't gras groen en de sneeuw wit is. Maar vast, sterk, zeker. Zoodat het niet op eiken twee sprong aarzelt. En voor elke verzoeking open staat. En zoo onberekenbaar is, dat met elke beslissing evengoed kan verwacht worden Hosanna-geroep als de dreigende eisch Kruisig Hem. Ja, het is goed, dat het hart sterk worde, 't Is een kos telijk ding, een hart dat zeker, en dus betrouwbaar is. Is 't in dezen tijd geen zeldzaamheid Alles is onvast geworden. Als ik een der spekendste trekken moest opnoemen uit het wezen van dezen tijd, zou ik zeggen onvastheid. In de verhouding en 't verkeer der volken onderling onvastheid. Was het gegeven woord niet altijd voldoende Was goede trouw niet een vanzelfs- heid En nu Breken van het gegeven woord is geen uitzondering meer, gelijk het toch was. Schenden van goede trouw wordt rechtsregel, als het gedekt wordt met 't bloedig schild oorlogsnoodzaak. 't Vertrouwen is weg. Goede trouw is tot op den draad versleten. En voor deze oude plunje weeft men nieuwe, van een qualiteit waarvoor geen enkele fabrikant instaat. De harten zijn onvast geworden. In alles, waar 't geldt het verkeer der volken onderling. In het maatschappelijk leven is 't niet anders. Alles on vast, omdat in de harten onvaste, dus onbetrouwbare dingen zijn ingeslopen, als gif voor al wat er leeft, teer en hoog. Staan op de grens tusschen goed en kwaad nog gewapende wacht' n, met hun dreigend ge zult niet, ge moogt niet Is dt scheiding tusschen geoorloofd en ongeoorloofd niet weggebroken Met dezelfde hooghartige overtuigdheid van 't idiote om zóó iets te willen, waarmede Pilatus vroeg „wat is waarheid?", wordt nu in zeer breeden kring ge vraagd „wat is eerlijkheid De harten zijn onvast ge worden. Want er is binnengeslopen veelsoortig fijn gif, dat het willen verwart en de gedachten des harten troebel maakt. Is t in het geloofsleven anders? En beter? Deze tijd van toetsing en crisis heeft velen gedreven tot trouwer ge bed, grooter verootmoediging, volkomener zekerheid, dat er voor 'n mensch alleen veiligheid is, wanneer men Zich bergt in de schuilplaats van den Almachtige, en woont in de schaduw Zijner vleugelen. Maar zou het niet meerderen gedreven hebben tot een zich afkeeren van God, en tot wat zij noemen twijfel aan Hem? Wat misschien niet an ders is dan 't openbaar worden van de waarheid, dat God voor hen alles was, behalve grond van hun leven, deel van hun bestaan. Heer van hun hart. Dus niet de Zijnde, maar de Gedachte. Niet de Levende, maar de Onbekende. Niet zöö nabij, dat wij „in Hem leven, ons bewegen, en zijn". Maar zöö ver, dat Hij slechts bij huwelijk en begra fenis en ernstige ziekte een uitnoodiging kreeg, om tegen woordig te zijn. De harten zijn onvast geworden. Want God is een probleem geworden. En Christus niet minder. Eens stond een door Christus ziende gemaakte, tegenover allerlei vragen van geleerden, en problemen van geletterden omtrent Jezus. Hij wist niet precies, hoe dat allemaal in elkaar zat. En op al die ge leerdheid wist hij geen antwoord. Want hij was tot nu toe van zijn geloof blindeman, en dus van zijn vak bedelaar W. GERTENBACH - Van Ostadestraat 13 - Telef. 145. Depót van de STOOMVERVERIJ en CHEMISCHE WASSCHERIJ J. LOTTGERING, Groote Houtstraat 5a, Haarlem Telef. 1561 en 771 Stoomt en verft alle soorten Dames- en Heeren-Garderobe ving en onberispelijk ets- Speciale inrichting voor bet stoomen van Dekens, Bedden en Matrassen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout | 1918 | | pagina 1