Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeZoeken

10.463 resultaten gevonden

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

R. k:<xg proces verbaal wegen» j Maandagavond jl. ving ju lit-l club- rijden lonrDr licht cn wegen* graa bel lokaal der •.Ilnarlemsche Damclub*' ... Maandagavond 12 Januari a.s. zal iri het clublokaal der „Haarlemsohe Damclub", café ..Centraal", de twee de ontmoteing plaats vinden tusschen de eerste tientallen der „üaarlem- sche Damclub" en de

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

Maandagavond werd t« Haarlem in he: clublokaal der „llaarlemsch© Damclub" do Noordelijke 2ds kliisa compeus.e vat» den NedsrUndschen Dsmbond officieel geopend met den wedstrijd „Haarlemsch© Damclub ... Damclub" II «VAn Etnbdcn" II

| IJmuider Courant | pagina 1

Schaak- en Damclub. ... Alhier is opgericht de Driehuizer Schaak- en Damclub „Kijk Uit". Tot voorzitter werd gekozen de heer A. J. G, ter Haar, tot secretaris de heer G. C. J. Gordijn Hagelingerweg 165, Driehuis, bij wien

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

DE WEDSTRIJD OM HET KAM PIOENSCHAP VAN HAAELliM EN OMSTREKEN. !Soendagavond ving in liet dub- lokaal der Damclub Haarlem'' 'de zesde ronde van bovengenoemden wedstrijd aan. ... De partij .T. Lyeklema—Aebe de Jong werd afgebroken in voor den heer Lyeklema vrijwel gewonnen stand en wordt Maandagavond a.s. voortgezet in bet clublokaal der Haarlemschc Damclub".

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

/,,.u van de Damclub Haar lem". beoog*, een fusie tusschen .!e „Ikuirleins-.-t.e Damclub en dó ..Dam club llaurlcm", cm zoodoende te go- raken tof een concentratie vnn >1» sterkst» Hauriamsch» damspoiers ut ... Hoewel de Dam-Tub Haarlem* vie s-eui-nin/z rij wc! alsem-en «oor deze tusi» :s. zijn in do „Haarlem- scha Damclub" d.» rnmnlngeu nogal venJcJd en wel Itoofdz.ikclijk teuge- volgc van het fe t, dat de

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Maandagavond speelden :a Haarlem clublokaal der „Haarlemsen* Dai club" voor bovengenoemde competitie de ..lfaarlemsche Damclub" II tegen de Christelijke Daravsreenlg'zng „Ara ster am" r. ... Maandagavond a.». vangt In het clublo kaal der „Haarlemsche Damclub", bo

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Gisteravond .speelden voor hovenge- noemden Wedstrijd in het clublokaal der ..Damclub Haarlem" de heeren Chr F. Visse en Aebe de Jong. ze partij eindigde in teiniae. lanaagavond a.s. wordt deze wed ... -; stiijd voortgezet in hef clublokaal der ..Haarlemsche Damclub".

| Haarlem's Dagblad | pagina 9

R.K. DAMCLUB. ... Maandagavond werd Iu het gebouw „St. Bitvo" een H.K. damclub opgericht. Van ds 25 aanwezigen gaven zich er 15 ala lid op. Verschillende bepalingen werden ge maakt; dezo zullen reglementair worden

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

Dimia^avond werd in het clublo- j kaal i r „Elaarlemtche Damclub" de .wedstrijd om het Kampioenschap van Haarlem en oanetrekc-u voortgezet. ... M ED AILLEWEDSTRIJD „HAAR LEMSCHE DAMCLUB"—BEEMS l'ER DAMCLUB „ARIS DE HEER"

| IJmuider Courant | pagina 3

Alhier is opgericht een damclub, die hare speelavonden houdt des Dinsdags 8 uur in het KoningsWillems Huis. Het vöorloopig bestuur wordt gevormd door de heer P. Visser, Pres. Krugerstraat 24, en P

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Zondag jl. had te Haarlem in de bovenzaal van Café Roodenberg een gecombineerde vergadering plaats tusecheo de besturen der „Haarlem- ache Damclub en .Damclub Haar lem inzake de fusieplannen dezer

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

Da 9c ronde van dt-n Baathuisclun Kampioenswedstrijd, welke Woens dagavond 18 dezer in het clublo- kaal der „Damclub Haarlem", hoven- zaal Café Roodehberg Sjk-kstraat, ia! aanvangen, is vooral voor

| IJmuider Courant | pagina 6

Dat het Damspel zich meer en meer in onze gemeente uitbreidt, getuigt het vol gendeEerst is te Driehuis en nu weer een Damclub met ongeveer 20 leden te Ijmuiden opgericht. Nu nog eenige bespre kingen

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

-•rcuvvensteznmen is nog vnak hard, moet aan ci stinctie winn n. F.n de tdonvas heid w as ook niet stabiel: (u het oi eningsnummer „Hymne" van Nico Hoogerwerf r«-«s hei koor nag"- ejs-een halven toon. Het slot met de

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Maandagavond speelden in het clublo Ikanl der „Huarlemeohe Damclub" voor bovengenoemde competitie de „Haarhsm- - Damclub" II tegen <!o Duinvereenl- ging „ZnterdcgmidUag" I uit -Amsterdam. De ... „Haarl. Damclub'.'- II Damvereeniging

| Haarlem's Dagblad | pagina 10

Gisteravond vin» bi het clublokaal, der Haarleinsche Damclub de laatste ronde van den Haarlemschen Kam pioenswedstrijd aan. Begrijpelijker wijze bestond er voor deze ronde bij zondere belangstelling ... VERGADERING DAMCLUB „ST. BAVO".

| Haarlem's Dagblad | pagina 16

Voor dezen wedstrijd werden in het clublokaal der Damclub Haarlem" de volgende partijen gespeeld ... De laatste partij, tussehen de hee- ren J. v.m Looy en Aebe de Jong. wordt Maandagavond a.s. gespeeld in het clublokaal der ..Haarleinsche Damclub".

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

1»; WEDSTRIJD OM HET iAMPlOENSCHAP VAN 1IAARLE) G.steravotxl werd in het c.ubiokai Ii.irlciiiS"Jie Damclub «i.: laats: »*r:ii pui dit touruooi. 'uwclteli d ,<vr«-n J. van Looy eu Aebc do Jong eepeeld. ... Dere her kamp zal beéta-m u;t oen match van drie partijen en anuvan- ren o*> Woensdag 25 Maart a.s. in het clublokaal der Damclub Haar lem.

| Haarlem's Dagblad | pagina 7

De wisselbeker, beschikbaar gesteld door do R.K. Damclub „St. Bavo" is dit jaar voor liet eerst verspeeld en gewonnen door de R.K. Damchib.,£t. Joseph" uil Haarlem. ... Ter gelegenheid van dezo uitreiking, die hedenavond 8 uur nl plaats hebben ia het R.K. Vereenigingegebouw, zal de heer G. Veen, lid van de damclub Sint Bavo c-:n simultaanseance geven, waar- aar. een

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Damclub III tegen de Damvereeii'g'ng Jozeph Blan- kenaar III ui: Amsterdam. ... Dinsdagavond had de uitsciklng plaats van den wisseibeker, uilg.'."0fd dwr de damclub ,.St. Bavo" ta Heemstede. Be halve het meerendeel der leden van ,.S:, Bavo" waren ook tegenwoordig afgevaar

| IJmuider Courant | pagina 6

Damclub D. C. IJ. De wedstrijden van de vorige week waren buitengewoon interessant. Vooral de partij VoogtVisser, die door eerstgenoemde gewonnen werd en van 't Riet—Kemink, die remise eindigde.

| IJmuider Courant | pagina 8

voor ér Ier druk bezochte Zuiderzee-marktor eeds wat, doch voor een Icleine 200 schuiten na 2 maanden op gang zijnde eelt, schijnt zulks meer dan het is. De markt staat vrij stabiel op f 3 per tal /oor

| Haarlem's Dagblad | pagina 22

Onder gmow belangstelling ving Woensdagavond iu het clublokaal der Damclub Haarlem do eerste par tij vau den herkamp om het Kam pioenschap van Haarlem eu Omstre ken uiasctoen de Gebroeders van ... 4843 812 Remise. De tweede partij van dezen herkamp wordt gespeeld op Maandagavond '20 April a.s. in heb clublokaab der Hanrlemsche Damclub.

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Dakleer. Asphaltpapier, Mastiek „Select", Daklak „Stabiel"' Fijn grint, Boenders, Nagels, Rubbervilt „Amierik. Zampa"» Dakleien, Leihaken, Asbest-Cemontplaten en Leien. Kleurbeitsen „Hilacolinè

| Haarlem's Dagblad | pagina 8

Dakleer, Asphaltpapier, Mastiek „Select", Daklak „Stabiel", fijn Grint, Boenders, Na gels, Rubbervilt, „Amerik-Zampa", Dak leien, Leihaken, Asbest-Cementplaten en leien, Kleurbeitsen „Hilacotine

| Haarlem's Dagblad | pagina 10

Dcifr Het si het eerste automatische stabiel® 'liegtuig, alleen voorzien van hoogt® roer en zijstuur, zonder vleugel-klap pen. Met dit. tocstej heeft do lieer Fokker in 1011 in Duitschland bij sterken

| Haarlem's Dagblad | pagina 2

Zondag 3 Mei a s. zal door den Heer J. W. van Dartelen eene simultaan seance gegeven worden in het clublo kaal der ..Haarlemsche Damclub", bovenzaal Cm"- ..Centraal", Groote Houtstraat 176. u

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

,.Haarlemsche Damclub", bovenzaal Café „Centraal'' Groole Houtstraat 176 te Haarlem. Aanvang 7 1/2 uur. Belangstellenden hebben vrijen toegang. ... 3de KLASSE COMPETITIE (AFDEE LING NOORD) VAN DEN NEDERL DAMBOND. Gisteravond speelden voor bovenge noemde competitie de Damvereeni- ping ..Excelsior" I uit Amsterdam te gen dc ..Haarleihsche Damclub