BEVERWIJK 02510 Geerling, J. W., opzichter, Peelstraat 8 Geerling, N. H., Abelenstraat 21 Geerling, P. N., metaaldr., Platanenlaan 17 Geerlots, W., Hoflanderweg 248 Geerts, J., besteller, Kerkstraat 16 Geertsma, A., timmerm., Heemskerkerw. 149 Geertsraa, J., kooksverl., Hoflanderweg 56 Geertsmavan der Ploeg, Mw. W. H., Alk- maarseweg 263 van Geest, H., expediteur, C. Matersweg 74 3638 van Geest, J .E., expediteur, Schans 42 van der Geest, A. P., slager, Peperstraat 5 3328 van der Geest, G. A., slager, Breestraat 113 3328 van der Geest, J. H., slager, Breestraat 113 Gehem, H. J., Zeestraat 106 de Gelder, C., indikker, Wilgenhoflaan 62 de Gelder, C., vertegenw., v. Harencarspel- straat 19 de Gelder, C. C. H., horlogem., Zeestraat 13a de Gelder, C. H., stat. assist., Plantage 80 de Gelder, T., 2e mach., A. Dekkerlaan 9 van Gelder, J., huisknecht, Zeestraat 219 van Gelder, J., pijpfitter, Tuinstraat 12 van Gelderen, A. C., yoghurtber., Dekkerstr. 38 3391 van Gelderen, B., handelaar, Dr. Schuitstr. 19 van Gelderen, C. L., voorm., L. v. Kanaan 97 van Gelderen, O., Wilgenhotlaan 79 van Gelderen, S., grondwerker, Irenestraat 21 Gelderman, E. P., tuinder, Heemskerkerw. 233 Gelderman, J., bed.man, Galgenweg 42 3782 Gelderman, S., slijterij, Romerkerkweg 15 Gelderman—Bol, Mw. G. E. M., Schuurman- Sttddt 37 Geldermans, A. J., tuinderskn., Creutzbergl. 155 Geldermans, C. A. J., bloem.kn., Alkmaarse- weg 84 Geldermans, E. A., comm., Str. v. Linsehstr. 57 Geldermans, E. H., tuinder, E. Sterkstr. 77 Geldermans, E. S. A., tuinder, Boeweg 42 4381 Geldermans, G. E., groentehandel., Boeweg 32 Geldermans, H. B., electr., P. Verhagenl. 12 Geldermans, J., tuinder, Bankenlaan 11 Geldermans, J. J., verlader, Heemskerkerw. 245 4156 Geldermans, P., kleinh., Wilgenhoflaan 22 Geldermans, S., tuinder, Westerlaan 63 Geldermans, T. H. J., flessenvuller, Berghuis- straat 11 4175 Geldermans, W. A„ account., Noorderwijkw., 7 3729 Het Gelderse Wapen, café, Koningstraat 77 4060 Geldof, J. A., commies, Populierenlaan 11a van Geldorp, N. J., ambten., Creutzbergl. 7b 3454 Gelegenheidskleding fa. Kochx, herenmodes, Breestraat 114 5228 Gelens, J. P., winkelier, Begijnenstraat 6 van Gellekom, H. C., bankw., Wilhelm.str. 17a van Gellekom, J. B., metsel., C. H. Moens- straat 12 van 't Geloof, Mw. A. C. A., directrice, Vel- serweg 20 Gelton, J., bouwv.arb., Wijkermeerw. wwkamp Geluk, J., opzichter, Berkenlaan 23 Geluk, J. J. C., ambten., Wijk a. Duinerw. 57 4146 Gemeensch. Admin. kantoor, Moensplein 8 GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN 5678 Beschuttende werkpl. Havenstr. 40 6035 werkpl. v. minder validen, Populierenlaan 41 BRANDWEER 5555 Brandalarm 4788 Garage Brandweer, Brink 12 4635 adj. hfd. IJ. Schinning, Brink 14 3163 brandm. A. Coppens, Breestr. 136 3732 brandm. H. Nooi, Boogaardlaan 20 3848 Bur. Ir. L. Stoelinga, Breestr. 37 3802 Chauffeur, Kroonstr. 3 4414 Commandant, Vondellaan 106 4132 wnd. comm., J. Bleeker, Zweedselaan 34 DIENST B.B. VELSEN-BEVERWIJK 02550—5195 Bur. Kriemhlldestr. 2, Driehuis 02550—4334 idem GASBEDRIJF 4745 Admin. en Tech. dienst, directie Parallelweg 8 5640 storingsdienst 3300 toonzaal, Breestraat 112 4186 dir. R. J. Vos, parallelweg 2 5324 techn. ambt. F. v. Luijk, Wijk a. Dulnerwè 49 3581 techn. hfd. ambt. N. v. Vliet, Wijk aan Duinerweg 189 3426 techn. hfd. ambt. D. A. Paijens, Vondellaan 62 44 HAVEN- EN MARKTWEZEN 4750 kantoor Nieuwe Haven 3949 P. v. Oostveen, Duinwijklaan 15 HUISVESTINGSBUREAU 3999 Olmenstraat 1 INTERCOMMUNAAL LICHAAM VERVANGING TUINBOUWGRONDEN 3848 dir. Ir. L. Stoelinga, Breestr. 37 5431 bodemtuinb. desk. J. Bruijns, Arendsweg 130 4414 dir. privé Vondellaan 106 ONDERWIJS (OPENBAAR) 4954 Emmaschool, Moensplein 3 3685 Huishoudschool, C. H. Moensstr. 5 6940 dir. Huish.sch., Sparrenstr. 19 4413 dir. Nijverh.sch., Grote Hout of Koningsweg -. 163,V.N. 3968 hfd. Emmaschool, Populierenlaan 13 4054 hfd, Julianasch., Vondellaan 53 6204 hfd. Ligthartseh., IJsselstraat 63 3580 hfd. Noordersch., Laan v. Kanaan 23 3597 hfd. School, v. VGLO, Leliestr. 18 4052 hfd. ULO-school, Gladiolenlaan 28 3992 hfd. Vondelsch., Leliestraat 20 02517—303 Hfd. Wilhelminasch., Relweg 4, Wijk aan Zee 4079 Hfd. Wolff en Dekensch., Lindenlaan 2 OPENBARE WERKEN 4389 afd. Boekh., Breestraat 37 3356 afd. riol. landm. Havenstr. 40 3262 begraafpl. Duinrust 3848 bur. Ir. L. Stoelinga, Breestr. 37 3081 kantoor opz. won. bedr. H. Mandeweg 128a 3971 magazijn Pijpkade 40 5388 materialen opslag, C. H. Moensstr. 4114 reiniging, Havenstr. 40 3803 rioolwaterzuivering, Wijkermeerweg 24 4997 sportpark Adrichem, St. Aagtendijk 4360 Mr. A. M. v. Hoof, afd. adm. Boogaardlaan 19 3732 H. Nooi, boekh. Boogaardlaan 20 4414 Ir. L. Stoelinga, dir. Vondellaan 106 3904 P. v. Duijn, opz. won. bedr., Lijsterbeslaan 58 5067 A. Fedder, Warande 65 4084 J. Groenewoud, bouwk. opz., Munnikenw. 87 4158 J. Meijer, opz. geb. Schans 36 4937 J. C. Spek, afd. voorber. Wijk aan Duiner weg 179 4128 J. C. Wurzer, bouw- en woningtoez., Hornl. 2 civ. tech. hoofdafd. 5068 Ir. J. W. Bruggeman, Warande 71 4138 C. de Bruin, afd. riool, Boogaardlaan 8 5264 C. Hollaar, afd. wegen, Zeestr. 158 4993 L. H. Kneppers, opz. bestr. C. H. Moensstr. 32 6072 C. Koelemeij, opz. garage, Plantage 147 3691 J. v. Rijn, opz. plants., Moerdijkstr. 2 4073 J. F. M. Schep, rein. RWZ, Wijk aan Duiner weg 187 02517215 K. Slings, boswachter, Voorstr. 31, W.a.Z. 3802 Steijn, J. G., monteur, Kroonstr. 3 4159 P. J. Verlaan, afd. plants., Plantage 129 stedebouwk. afd. 4008 J. Gisius, grondbedr., Acacialaan 21 4416 Ir. P. v. Nifterik, Laan van Blois 96 5397 A. H. Zoetmulder, planoloog, Noorderwijk- weg 11a POLITIE, zie politie SLACHTHUIS 3806 Openbaar Slachthuis 3330 Dir. Zeestraat 166 SOCIALE ZAKEN 5041 Kantoor Zeestraat 159 3872 dir. C. P. Bossers, Stumphiusstr. 37 RAADHUIS 3941 Gem. secretarie: afd. Alg. zaken: Interne zaken: Bevolking: Burg. stand: militaire 3954 afd. Bevolking, Burgerl. stand, en mil. zaken, H> Mandeweg 46 5141 afd. Financ., onderwijs, pers. zaken, Mei doornstraat 1 3095 Burgemeester, Vondellaan 22 4992 W. C. Huisman, chef afd. fin., Zeestr. 99 4794 A. B. M. Blankwater, chef 3e afd., Hornln. 8a 4481 chef le afd. J. Blok, Lijsterbeslaan 29 3174 Gem. ontv., Zeestraat 159 3472 secr. Beecksanghlaan 7 4669 S. Coelingh, weth., Kuenenpl. 12 02517—336 E. Gerritse, weth., Verl. Voorstr. 6a, W.a.Z. 5686 A. Hermes, weth., Populierenlaan 4 3518 W. J. Vessies, wethouder, Alkmaarseweg 171 van Gemert, J., monteur, H. Mandeweg 276 Gemser, J., stucadoor, Grote Houtweg 63

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 48