GEMEENTE BEVERWIJK Aparte Huwelijksreportages FOTO BOFMANS BEVERWIJK 02510 ALLES VOOR FILM EN FOTO in Raadhuis en Kerk GROENELAAN 3 en 5 midden Zeestraat Telefoon 4113 Burgemeester: J. G. S. Bruinsma, Vondellaan 22, tel. 3095. Secretaris: A. A. Post, Beeckzanglaan 7, tel. 3472. Wethouders: W. J. Vessies, Alkmaarseweg 171, tel. 3518. E. Gerritse, Verl. Voorstraat 6, tel. 02517-336. A. J. Hermes, Populierenlaan 4, tel. 5686. S. Coelingh, Kuenenplein 12, tel. 4669. Burgemeester: Algemene Zaken, Stadsontwik keling en Badplaatsaangelegenheden, spreek uur zat. 10.30 uur. Wethouder Vessies: Openbare Werken, bouw en woningtoezicht, woningbouw, grondbedrijf en agrarische zaken, spreekuur woensd. 14-15 uur. Wethouder Gerritse: Financiën, bedrijven, han del en industrie en sociale zaken, spreekuur volgens afspraak op te geven bij de bode van het stadhuis. Wethouder Hermes: Onderwijs en culturele za ken, jeugdzaken buiten schoolverband en per soneelszaken, spreekuur volgens afspraak op te geven bij de bode van het stadhuis. Wethouder Coelingh: Woonruimtewet, volksge zondheid, sport en markt en havendienst, spreekuur volgens afspraak op te geven bij de bode van het stadhuis. Raadsleden: L. H. Beentjes (K.V.P.) S. P. Bol (K.V.P.) T. Ettema (K.V.P.) A. J. Hermes, wethouder (K.V.P.) G. P. M. Langendijk (K.V.P.) Th. M. M. Luijpen (K.V.P.) W. Niesten (K.V.P.) J. W. G. Reijkers (K.V.P.) M. v. Spronsen (K.V.P.) W. J. Vessies, wethouder (K.V.P.) J. de Weijer (K.V.P.) W. Alberda (P.v.d.A.) S. Coelingh, wethouder (P.v.d.A.) E. Gerritse, wethouder (P.v.d.A.) F. R. W. Kaebisch (P.v.d.A.) Mevr. M. E. SchmolHeijnes (P.v.d.A.) F. J. Scholten (P.v.d.A.) D. Koger (A.R.) J. H. v. d. Schoor (A.R.) M. A. de Ruiter (C.H.) Mevr. P. J. Allan—Schilthuis (V.V.D.) Ir. J. Nieuwenweg (V.V.D.) W. Swarts (C.P.N.) Burgerlijke stand: Hendrik Mandeweg 46, telef. 3954; geopend 9-12.30 uur. Secretarie: samengesteld uit 5 afdelingen, t.w.: Afdeling 1. Algemene Zaken, Velserweg 2, tel. 3941. Referendaris J. Blok. Afdeling 2. Financiën, Onderwijs, Personeelsza ken en Gem. Belastingen, Meidoorn straat 1, tel. 5141. Referendaris W. C. Huisman. Afdeling 3. Bevolking, Burgerlijke Stand, Mi litaire Zaken en Verkiezingen, Hen drik Mandeweg 46, tel. 3954. Hoofdcommies B: A. B. M. Blank water; geopend 9-12.30 uur. Afdeling 4. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, ondergebracht in het ge bouw Zeestraat 159, tel. 5041. Di recteur C. P. Bossers, Bureau ge opend dagelijks van 9-12.30 uur be halve 's maandags. Afdeling 5. Interne Zaken, Velserweg 2, tel. 3941. Hoofdcommies B: W. Rijf. Afdelingen 1, 2 en 5 geopend van 9-12.30 en 14-17.30 uur. GEMEENTE-ONTVANGER Kantoor Zeestraat 159, tel. 3174, geopend dins dag t/m zaterdag 9-12.30 uur en dinsdag van 14.30-16.30 uur; giro 43660. Ontvanger: J. P. Sierhuis. GEMEENTELIJK GASBEDRIJF Kantoor: Parallelweg 8. Telefoon: Kantoor directie, administratie en technische dienst 0251047 45 Klachtendienst 0251056 40 Bijkantoor en gashoudersstation te Castricum 0251824 16 Gashouderstation te Heemskerk 025122 31 Woonhuis: Directeur R. J. Vos, Parallelweg 2 0251041 86 Techn. Hfd.ambt. B: D. A. Payens, Vondellaan 62 0251034 26 Techn. Hfd. ambt. A.: N. v. Vliet, Wijk a. Duinerw. 189 0251035 81 Techn. Hfd.ambt. voor de openbare verlichting: F. v. Luyk, Wijk. a. Duinerw. 49 0251053 24 Kantooruren: 8.30-12.00 uur en 13.30-17.30 uur. Zaterdags van 8.30-12.30 uur. Voor betalingen, verzoeken om aan- of af sluiting en inlichtingen, geopend van 9.30- 12.00 uur en 13.30-16.00 uur. Zaterdags van 9.30-12.00 uur. bijkantoor te Castricum: maandag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Gastarieven: voor Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest gelden de volgende tarieven: Vast bedrag f 1.per maand. Gasprijs: 16.5 cent per m» voor de eerste 100 m> per 2 maanden. 13.5 cent per m> voor de volgende 400 m3 per 2 maanden. 12.0 cent per m3 voor de volgende 7500 m3 per 2 maanden. 10.0 cent per m3 voor alle volgende m3 per 2 maanden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 7