Nederlandsche Verzekerings-Bank, "SÏÏOf J s«$<r ft Opgericht te AMERONGEN, thans gevestigd te AMSTERDAM. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 April 1867, N°. 65, Directeuren: de Heeren C. J. M. DIJKMANS. Jhr. H. A. de GEER. Jhr. Th. A. E. de GEER. Gezegde Bank verzekert op eiken leeftijd kapitalen, uittekeeren bij overlijden of bij het bereiken van een vooraf vastgestelden leeftijd, zoomede lijfrenten, pensioenen enz. W. P. ROOSDORP, GROOTE HOUTSTRAAT, N°. 145, alwaar tarieven en verdere inlichtingen te bekomen zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 218