Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" Plaatselijk Nieuws. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. V ereenzaming. W. BEUNDER BLOEMENDAAL Specialiteit in Aanleg en Onderhond van Tninen A \I.A.b<2>KAMFi„ZN immrn] MEUBELMAKER! LEO HUIJKMAN, EERSTE JAARGANG. ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1925 VERBINDINGSWEG - TELEFOONNUMMER 22388 EERSTE KLAS ADRES BLOEMENDAAL. WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Speciaal voor Voetongemakken RAAMSINGEL 30 HAARLEM VOGELENZANG. Gemeenteraad. No. 2 '5 EDITIE UITGEVER: G. EIKELENBOOM. BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMENDAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 BLOEMENDAAL ABONNEMENT: VOOR EEN HALF JAAR 1.75 ADVERTENTIEPRIJZEN Per regel 0,15. Bij afname van 500 regels 0.121/2 per regel; 1000 regels 0.10 per regel; 2000, regels 0.09 per regel; 5000 regels 0.071/;, per regel. Kleine Advertenties, t. w. Koop- en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag eh Aanbod, 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels', mits bij vooruitbetaling. EEN ZONNEDAG. De allerschoonste tijd van vollen bloei van weelde-kleurenpracht is aangebroken, en na den eersten drang van snellen groei, zijn nu de bloemen .bladeren ontloken. De innerlijke Groei, die 't wezen geeft, van al wat schoonheidspracht vermag te schenken, die in 't kleinste simple zaadje leeft, tot in ons meest verfijnd, vernuftig denken. Brengt óns al nader, nader tot die macht, die onaantastbaar toont met felle daden, Het Innerlijk Bestaan; de vaste kraoht, die 't sidderend verlangen kan verzaden. Een merel zingt z'n trillend morgenlied1, seringengeur verspreidt zich bij ontwaken, de Zon komt op, betooverend 't verschiet die dézen dag tot Zonnedag zal maken. NANDA v. d. VALK—SANDBERGEN. (Uit:- Morks Magazijn.) Vlak in onze buurt woont een stille, he- scheiden vrouw, vol hooge en goede ge dachten. Onlangs heeft zij, hetgeen zij af en toe in tijdschriften bijdroeg, gebun deld. Wij veroorloven ons, uit dit rijke boekje: Het Milde Leven, door Adèle Wit- hof (Amsterdam, P. N. van Kampen Zoon), enkele brokstukken over te nemen. Over „Vereenzaming" ^handelend, zegt de schrijfster o. a. „Ieder mensch is eenzaam. Of hij 't wete of niet. Zijn eenzaamheid te besef fen, is een merk van adeldom. Niet is hier bedoeld de verlatenheid, van wie alleéh is gebleven, de betrekke lijke eenzaamheid, triest en armelijk, waarbij langzaamaan het leven uit ons schijnt weg te druppen, doch die bestemd wxiren geven, een sociaal vereenzaamde. BEKROOND MET DE HOOGSTE ONDERSCHEIDING OP DE INTERN. TENTOONSTELLING TE HEEMSTEDE mengaan dezer beide bewegingen leert men zijn lichaam beheerschen. Het onderricht omvat: a. Ontwikkeling, respectievelijk bevordering van de goede, rechte houding en een veer- krachtigen gang. Eventueel herstel van ge breken der lichaamsihouding. b. Oefeningen tot het lenigmaken van spieren en gewrichten. c. Oefeningen tot bewustmaking der bewegings mogelijkheden en ter beheersching der bewe gingen. d. Ademgymnastiek. e. Rythmische oefeningen. Onbewuste over gang van de spontane beweging in dans als onmiddellijke uiting van. een muzikale emo tie. Voor de condities verwijzen wij naar een adver tentie, voorkomende in dit nummer. daarvoor ontoegankelijk vinden; tot de menschen te zijn gegaan, om te geven en te ontvangen naar zijn vermogen en door hun onvermogen zelf machteloos wezen. In de gemeenschap noch in 't bijzonder leven kunnen wij iets volbrengen, dan al leen bij passende wederwerking. Iedere werker heeft ter vervulling van zijn bestemde taak noodig, dat de wereld hem de vereischte bouwstoffen ievert en het product van zijn arbeid waardeerend aanvaardt. Voldoet zij hieraan niet, biedt en vraagt zij het mindere, dan zal hij zich armelijk en verloren voelen in de mate, dat hij zich bewust is van zijn gekleineerd en misbruikt-vermogen. Hij is een vreemde in de wereld, waaraan hij zijn liefde had is in levenshernieuwing over te gaan en die ook, bij beurten, wel aller deel zal we zen. Neen, de volstrekte eenzaamheid, waar we onszelf kennen, als van ieder ander on derscheiden, voor ieder ander ontoeganke lijk, waar niets ons deert, daar niets ons kan bereiken, waar wij niets ontberen, daar in onbewogen levensvolheid alle verlangen is verstild. De mooie eenzaamheid, waar wij bewust het leven dragen als een schat van licht en kracht. Zou er iemand zijn, die haar niet kent? Velen misschien zijn hem vergeten. Maar iemand, die nooit voor een enkel oogenblik, moment van klaar beseffen, heeft ervaren, dat in zijn eigenheid hij eenig is, eenzaam, voor niemand kenbaar? Alleen in 'tgeen wij gemeen hebben, ken nen wij elkaar. Aan adle gemeenzaamheid is een grens, onoverkoombaar, ook voor wie ons 't liefst is. Juist die zal misschien er verder van blijven dan anderen. Want die wij liefhebben, zijn vaak zeer van ons on derscheiden. Zoo zal een vreemde moge lijk naderen tot onze eenzaamheid, er aan raken, en de meest geliefde op grooten af stand er van verwijderd zijn. Maar er binnen komt niemand. En dat verlangen wij ook niet; kunnen 't niet verlangen, 't Is de eenzaamheid, waar buiten ons niets kan bestaan, want alle dingen zijn er opgenomen in 't besef van alles omvangend éénzijn. Dit is een vreemde heerlijkheid terwijl wij 't klaarst en innigst ons bewust zijn van onszelf, is de gescheidenheid opgeheven. Eenzaam, zijn we één met al wat is: Niet lang blijven we verzonken in die lichte, wijde stilte, dit pure zijn. De drang naar verwerkelijking drijft ons terug naar de veelheid en de gescheiden heid, opdat wij daar onze taak vervullen en er ons leed en onze blijdschap vinden. Wij worden gedreven, om dat, wat wij in die oogenblikken van diepste zelfopenba ring verwezenlijken, te verwerkelijken in de wereld; wat wij zijn in wezen, om te zetten in liefde, goedheid en menschelijk geluk. Als wij onszelf hebben ontdekt, hebben wij het meest de wereld en de menschen noodig. Kracht, die gewekt is, moet hare toepassing vinden, anders wordt zij een bron van stoornis en onrust. Rijkdom moet worden uitgegeven en uitgewisseld, in zijn waarde erkend. Wie is armer dan dé rijke, die met zijn gouden schat geluk wou ge ven en ontvangen en aan wien men in be- griplooze onverschilligheid voorbijgaat? Vereenzaamd staat hij daar en zijn rijk dom ontvalt aan zijn moedelooze handen. Dit is vereenzaming; met bereide han den tot de wereld te zijn gegaan, om er te doen, waartoe men geroepen is en haar Bi) de in dezen zomer in den Haag gehouden exa mens van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Ver- #eniging, slaagde voor piano, mejuffrouw D. A. Knegtmans, leerlinge van Elisabeth Ag'hina te Bloe- mendaal en Bendruk Andriessen te Haarlem. Beiiroond. Door de Nfederlandsche Vereeniging „Het Groene Kruis' te Utrecht is een bronzen medaille toege kend aan onze vroegere plaatsgenoote mej. zuster C. J. Kriek, thans verpleegster 1ste klasse te Weltevreden, N. O.'Tl, betreffende de inzending riA Die moeten er in -onze wereld velen zijn. In hun sociaal leven teleurgesteld, zul len zij te sterker verlangen, in hun bijzon der leven zich te verwerkelijken, daar lief te hebben naar hun volle maat, naar hun wezen en aard gelukkig te zijn en gelukkig te maken. Vinden zij daar den partner, die hun liefde verstaat, de onmisbare weder partij in 's levens spel Hoe kunnen wij het weten? Weten misschien niet. Vermoeden wel. Waar in het sociale leven het vermogen tot het groote, d. i. tot het zuivere, blijde, sterke ontbreekt, daar zal het ook in het bijzondere leven in gebreke zijn. Waar in het sociale leven de stuwende, opvoerende krachten zijn weggeëbd, zullen zij ook in het bijzondere leven falen. Als mistrouwen, weifelmoedigheid, baatzucht de maatschap pelijke betrekkingen kenmerken, zullen diezelfde eigenschappen ook de persoon lijke verhoudingen onzuiver maken. De le venskringen, algemeene en particuliere, zijn wel onderscheiden, maar niet geschei den, zij zijn in onafgebroken wisselwer king. Daarom, in tijden, dat men in de gemeenschap zich moet aanpassen aan het kleine, zoo men niet vereenzaamd wil zijn, zullen de menschen met het groote verlan gen in hun particuliere leven hoogstens een kleine kans hebben, zich te verwerkelij ken. Zoo weten wij het: ook in hun intieme leven worden velen teruggeworpen op zich zelf. Er klinkt een stem van vereenzaming in lied en verhaal, een klacht over de on macht tot gelukkig zijn, doordat de weer partij ontbreekt, die in het schoone spel zou passen. Vereenzaamd zijn ook dé fi guren, die het tooneel ons voor de oogen voert, hun ziel vindt niet haar wederwoord en verkommert in ballingschap. Overal in de wereld zijn vereenzaamden. Wees daar zeker van. Beklaag ze niet te zeer. Zij hebben in dagen als de onze het betere deel. Ons le ven heeft meer wezenlijke waarde, als we ons verlangen in ontbering hoeden, dan wanneer wij het luidruchtig overstemmen of in het kleine het doen ondergaan. Daar om, zijt ge een vereenzaamde, ga geen com promis aan. Zoo gij al het mindere moet aannemen, draag uw onvoldaanheid en houd het besef er van levendig. En zonder liefelijkheid is uw vereenza ming niet. Er is een troost in, te weten, dat het leven meer zou kunnen wezen, dan het is, innerlijk meer is, dan het schijnt. Die troost is weemoedig als een weifelende zonnestraal op een stillen, matlichten dag, wanneer in teere nevels het gouden licht gevangen is en een zachte glans als een glimlach glijdt over het fijne grijs, verra dend het verholen licht. - - Tiid- schrift voor Ziekenverpleging: Verbetering van in strumenten, nieuwe vindingen of verbetering op het gebied der ziekenverpleging Godsdienstonderwijs. De afdeeling Bloemendaal van den Ned. Protes tantenbond zal, evenals het vorige jaar, weer de gelegenheid openen tot het ontvangen van voor bereidend godsdienstonderwijs en godsdienstonder wijs. Zij, die van dedfe cursussen gebruik wenschen te maken, kunnen zich aanmelden bij den heer K. Tinholt te Bloemendaal. Fransche cursus aan de Mulo-School. Nu ingevolge het 'besluit van den gemeenteraad het vak Fransch niet meer voorkomt op het leer plan van de openbare lagere scholen, heeft de Oudercommissie van de Mulo-school aan den Vij- verweg in een vergadering van ouders van leerlin gen uit de 5de en 6de klasse het stichten van een Franschen cursus ter sprake gebracht, 't Resultaat dezer besprekingen is geweest, 'dat een dusdanige cursus is opgericht, waarvan de heeren A. IJzer man en J. A. van Rijswijk leiders zullen zijn. B. en W. van Bloemendaal hebben voor dit doel schoollokalen beschikbaar gesteld. De lessen zullen gegeven worden van half 4 tot 4 uur en 's Woensdags en 's Zaterdags van 12 tot 121/2 uur. Gunning. Aan den aannemer D. J. van Buuren alhier is opgedragen het bouwen van een woonhuis te Vo- ge'enzang voor de som van 12.597. Rijwieldiefstal. In 'den avond van 16 §ept, j.l. tusschen 810 uur, is ten nadeele van H. W. alhier een rijwiel ontvreemd, dat hij achter de kerk aan den Vijver- weg onbeheerd had achtergelaten. Aanrijding. Zaterdag 12 Sept, j„ had op de Dr. D. Bakker laan een aanrijding plaats tusschen een motorrijder en een wielrijder, tengevolge waarvan de wielrijder S. een i. 'lil op zijn hoofd en een klein wondje be. kwam, terwijl de motorrijder er met eenige ge scheurde kleedingstukken afkwam. M Kon. Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De afdeeling BloemendaalVelsen der K. N, T P. hervatte Dinsdag 15 Sept. j.l. hare winter- bijeenkomsten met eene huishoudelijke vergadering ter afdoening van diverse aangelegenheden. De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en "hoopt dat de thans aange- va-nid.pn v.-interyiiu-enjt omsten w[.p. belangstelling der leden zullen hebben. De notulen der vergadering van 19 Mei j.l, wor den voorgelezen en zonder wijzigingen gearres teerd. De ingekomen stukken bestonden uit eenige mededeelingen van het Hoofdbestuur, die vtn geen actueel belang meer waren en uit aanvragen om bijdragen in geld of medailles voor de Dahlia-ten toonstelling te Rotterdam en voor den Proeftuin te Aalsmeer. De Algemeene Ledenvergadering onzer Maat schappij zal dit jaar gehouden worden op Woens dag 28 October a.s. op een nader te bepalen plaats en werden de heeren A Tabernal en J. Ende ge kozen als respectievelijk afgevaardigde en plaats vervangend afgevaardigde. Als candidaten voor het Hoofdbestuur werden voorgesteld de heeren J. Heemstra te Groningen en J. W. Putman Cramer te Eindhoven, waardoor het Noorden en het Zuiden van het land in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd zullen zijn. Bij acclamatie wordt besloten op genoemde heeren stem uit te brengen. TELEFOON 10956 stuur mededeeling te doen van die buitenplaatsen of kweekerijen, die in aanmerking komen bezocht te worden door leden van andere afdeelingen, ten einde deze te kunnen opgeven aan het Hoofdbe stuur, dat eene lijst van bezienswaardigheden heeft opgesteld en de afdeelingen heeft toegezonden maar waarop Bloemendaal ontbreekt omdat d afdeeling aan het verzoek om opgave van Hoofdbestuur nog niet heeft kunnen voldoen, om deze afdeeling geen bijeenkomsten houdt in zomer. Op voorstel van het Bestuur wordt beslote, den loop van dezen winter eene gewone of lemgewone vergadering te houden te Aerden om de belangstelling der daar wonenden voo streven onzer afdeeling op te wekken. De vragenbus brengt een aantal onderwar, ter sprake, waarbij de verlangde inlichtingen ge) ven konden worden e^ 'bracht ook het 'besluit om te trachten in October a.s. eene lezing te krijgen over „Paddestoelen" door Mej. Cath. Cool te Lei den. •as,, do rondvraag - A nieuw soort gazenhark van Engelsch fabrikaat tei sprake, waarvan een exemplaar werd getoond en dat den 'heer Ende ter beproeving werd afgestaan, die later over zijne bevinding verslag zal uitbren gen. V'oor het Puntenstelsel waren ingezonden: een zeer uitgebreide collectie sierpompoenen (het te genwoordig mode-artikel) door den heer Tabernal, die daarmede 10 punten verwierf; 2 bloemen van de Strelitza regina ingezonden door den heer R. v. d. Hul verwierven 8 punten. De commissie van beoordeeling bestond uit de heeren: B. P. Vader, J H. Brouwer en W. v. d. Spiegel. Lichamelijke Ontwikkeling. Onze gemeente is alweer een instelling rijker geworden. Er is n.l. een instituut gesticht voor lichamelijke ontwikkeling door de dames mevrouw Ruth Tobi .leerares van de Middelbare School voor Meisjes ,,t Kopje" alhier en Mej. Els Keezer, Bloemendaalscheweg 144. De rhytmische gymnastiek, aldus lezen wij in de aankondiging, heeft ten doel elk lichaam tot zijn algeheele individueele ontwikkeling te bren gen. Zij is erop ingericht de nadeelige invloeden van het vele zitten 'in scholen en het overmatige staan in sommige beroepen tegen te gaan en te herstel len. Zij werkt prikkelend op zwakke gestellen en wekt de lust tot lichaamsbeweging op. De oefeningen tot het lenigmaken van spieren én gewrichten bevorderen in hooge mate een ge zonde ademhaling en een rationeel spiergebruik. Zi) vormen de basis en kern van alle verdere oefe-- ningen. Het onderricht dient dus niet alleen tot ont wikkeling van bepaalde spieren of bewegingen. Het past speciale oefeningen slechts toe als hulp middel en stelt zich juist ten doel den leerling te doordringen van den samenhang en onderlinge afhankelijkheid van alle lichaamsdeelen. In het snel en langzaam loopen, in rompbewe- gings-oefeningen wordt de wisselwerking tusschen de bewegingen van den romp en de ledematen tot stand gebracht. Slechts door het volkomen sa Men is gewend de voeten min of meer te ver- waarioozen. Niemand zou er aan denken een hoed te dragen die hem knelde en pijn deed. Schoeisel dat Uw voeten pijn doet, kan onmogelijk sierlijk staan. Passend maatschoeisel, waarin Uw voeten aan genaam gesteund worden, maakt houding en gang elegant. VOETKUNDIG SCHOENMAKER Schieten. J.l. Zaterdag werd een onderlinge wedstrijd ge houden van de Burgerwacht te Vogelenzang op geweer model '95, De wedstrijd had een gunstig verloop, ofschoon geen hooge series werden genoteerd. Er werd ech ter aangenaam en prettig geschoten. De uitslag is als volgt: le klas: P. J. Roeien, 90 punten. J. Schrijvers, 90 p. A. v. d. Ploeg, 85 p, G Moorenkind 84 p. H. J. v. Tongeren 84 p. H. Prins, 83 p. A. v. d. Hulst 78 p. Th. Mooienkind 75 p. A. Lagendijk 73 p. 2e klas: H. Lensen, 85 p. N. N„ 81 p. C. v. d. Raadt 76 p. M. Mooienkind, 73 p. P. de Jong 72 p. J. Rolvers 64 p. P. Laan 64 p, P. Prins 59 p. C van Berkel 39 p. Geluksbaan: H. J. v. Tongeren 43 p, J. Schrijvers 42 p. H. Prins 40 p. A. Lagedijk 37 p. A, v. d. Ploeg 37 p, Th. Mooienkind 34 p. H. Lensen 32 p. De prijsuitreiking hiervan heeft plaats gehad j.'. Donderdagavond in het R. K. Vereenigings- I 1 gebouw. Heeren welke nu lid wenschen te worden van de schietvereeniging voor den winterwedstrijd, kunnen 'zich opgeven bij het bestuur of in het R.K. V ereenigingsgebouw Mededeeling wordt gedaan dat de verleden jaar ingestelde Tuinbouwwintercursus dit jaar, bij vol doende deelname, vervolgd zal worden. De heer J Ende stelt zich, op verzoek, weer disponibel als lid in de Commissie van Toezicht. De Voorzitter memoreert de excursie naar Moer- heim in Juli gehouden en roemt het vele dat men daar heeft kunnen bewonderen en de royale ont vangst den deelnemers daar te beurt gevallen, als ook de schitterende voorbereiding waardoor de geheele excursie vlot en aangenaam verliep. Ten einde de belangstelling voor inzendingen voor het Puntenstelsel te vergrooten, wordt het voorstel van het Bestuur om een wisselbeker in te stellen, aangenomen. Y)eze beker zal toege kend worden aan dengeen die 2 jaren achtereen oi 3 keer in totaal hem wint, door het grootst aantal tienen in elk jaar te behalen. Deze regeling gaat in met dit jaar 1925. Op verzoek zal het Bestuur de medewerking inroepen van eigenaren van-buitenplaatsen en tuinen om hunne tuinbazen of tuinknechten 'het inzenden gemakkelijk te ma ken, zoo noodig hen daartoe aan te sporen Donderdagmiddag vergaderde de Raad onzer ge meente ten gemeentehuize. Voorzitter Jhr. A. Bas Bakker, burgemeester. Aanwezig alle leden. Door den heer Bornwater worden direct na de opening de xolgende woorden tot den Voorzitter gesproken: M. de Voorzitter. Door U is ma de onstuimige Raadszitting van 30 Juli het raadsbesluit inzake exploitatie Zeewegter reinen toch ter goedkeuring doorgezonden aan H.H. Ged. Staten, zonder dat u den Raad, op zijn her haalde aandrang inlichtingen had willen geven omtrent de wettelijke 'bepalingen, die U tot die handeling dreven. Sedert is het betrokken raadsbesluit „voor zoo ver noodig" door Ged. Staten goedgekeurd, nadat de ibeambtèn van de 'Volksgezondheid, bij hun be zoek om de zaak ter plaatse na te gaan, gezegd hadden van meening te zijn, dat het raadsbesluit Aan de tuinbazen van buitenplaatsen en eige- nog niet bij hun thuis behoorde en onze We'thou- naars van kweekerijen wordt verzocht aan het Be- l ders bij hun verweer tegen den Haarlemsche Wet-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1925 | | pagina 1