laceV ^bureau JfEDWVrORHE BüSf N. KUIPER! BLOEIENDE KAMERPLANTEN! RIJWIELHANDEL HAARLEM SMIT NST VAN DEN GEMEENTERAAD Koor ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIGtllNG M1ET DE SEBSSEBS0EE0EQEBE0EE0ESE3E2E3E3EEBE3ESEBEBEa Azalia's, Camelia's, Clivia's enz. j| S3 DE DAHLIA" W BEUNDER Verbindingsweg E3 »UL UMnLIM PEUnUtlf, Telefoon 22338 EB KENZEN'S P. van BEHANGERf MIMAKfftf Haarlem Jacobijnestraat 12089 Bloemendaal BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMEN DAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR f 1.50 OUD-HOLLANDSCHE KAMER j Sluimerende kracht* LEO HUIJKMAN Speciaal adres voor TUINAANLEG Nuttige Wenken. Verbindingsweg - Bloemendaal Moffelen - Nikkelen Uit- era inwendig Schoon maken ven Uw RIJWIEL Verika B.S.A. Osmond Rijwielen GRAFISCHE KUNST VAN HANS BEERS Uitzending van Diners aan huis JAA^KAMR.ZN: mm~- WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN s Eerste Jaargang ZATERDAG 20 FEBRUARI 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 24 el Kelly rdamsch-Hofstad- ght-Melsert) r. A. W. G. van ing door het Ver. i Dario Nicodemi 3—3 uur 23 uur -W ide dagen: atografische :lde Idenmoed naar u" v. Paul Féval f in de gr. zaal van elw. medew. van Sopraan Viool n den Vleugel in f 1.50 ;h. Corn. M. Blader- ng der zaal half acht. >ffers v. d. Watersnood. itgebreide Collectie i en Cartonnage. 1, Stroobord enz. ten arbeid gingen. Man de huizen en voegden waren gekleed in korte vrouwen droegen bonte iet helderst. Toen Koerd .■aren de dwergen reeds traten en huizen waren men zongen de vogels, ens met open mond stil- ■rd in zijn zijde. „Kijk wees naar een boom, en op zijn knie had het iels. Het kind wees den ie reus loopt weer", en en kwetterde: „Wid- i verbroederingsfeest ge- „Of hij geen kwaad kind tegen den vogel, Toen eerst kwam er e zich, smeet een paar :oom, terwijl Boets een vogel gooide. Met een I de vogel weg en de laar beneden, vloog op ;e waar hij ze raken kon ester, die twee hebben endig, dwergenkinderen ngen Koerd en Boets op ze riepen: „Ze hebben burgemeester met hen", iets op het marktplein, er lagen daar de kleine klimopranken groeiden, itse toren en in 't mid- t door vijf eiken over lag het raadhuis van (wordt vervolgd.) BLOEMENMAL*S EDITIE ADVERTENTIEPRIJZENPer regel ƒ0.15. Bij afname van 500 regels: 0.12'/j per regel: 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels 0,07*/2 Per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. ZIJLSTRAAT 96 S TELEFOON 13017 ETALEERT EEN SPECIALE AANBIEDING In alles om ons heen sluimeren diep ver borgen, door onze oogen ongezien, door ons verstand vaak ongeweten, enorme krachten. Dikwijls blijven deze krachten jaren, eeuwen ongebruikt, tot plots een bepaalde groepee ring van de omstandigheden gunstig blijkt voor hun bevrijding en zij zich plotseling naar buiten manifesteeren, overweldigend: zegenbrengend soms, vernietigend vaak. Zij geven verbazing en bewondering, ontzetting en verbijstering, al naar hun aard en uitwerking. Zij zijn niet plotseling ontstaan, maar wel plotseling gewekt. Zoowel in het groot als in het klein kun nen wij dagelijks om ons heen het ontwaken van verschillende krachten waarnemen. De lucht, die wij inademen en zonder welke ons bestaan in den huidigen vorm niet mogelijk zou zijn, kan door ongedachte en onver wachte omstandigheden worden tot een alles vernietigenden luchtstroom, die, niet te be teugelen, zijn eigen weg gaat, tot de van mi nuut tot minuut wisselende omstandigheden zich zóózeer gewijzigd hebben, dat de op gewekte kracht zich weer te sluimeren legt. Voor hoe lang, weet niemand. Het water, een onzer eerste levensbehoef ten, eenonzer levens voorwaarden, kan stroomend in kalme rust, of stil het licht weerkaatsend in glas of karaf, ons ternau wernood doen gelooven, dat ook daarin een ontembare kracht schuilt, verwoestend en vernietigend, maar ook opbouwend en leven brengend. Wij weten dit uit ervaring. Eén kleine druppel, één flonkerende, schitterende regendruppel, die neervalt en terechtkomt in een barstje van den steen er onder, kan dien duizendmaal sterkeren, dien onaantastbaar lijkenden steen doen splijten, wanneer de druppel bevriest en de kracht, die er slui merde, daardoor wordt gewekt. De kalmvlietende rivier, die lafenis brengt, waar zij haar wateren stuwt, kan, wanneer de omstandigheden daartoe meewerken, worden tot een verwoestenden stroom, tot een overweldigende zee, die in één slag het werk, door menschenhanden gemaakt, weg spoelt en onvindbaar verspreidt. En dat zelfde water, dat als een woedende demon het land veroverde, kan betoomd, gebreideld, zich in dienst stellen van de menschen en zijn vrijkomende kracht laten aanwenden tot opbouw in plaats van tot vernietiging. Hun intellect heeft de menschen in staat gesteld, die kracht te vermeesteren en te leiden, en de kracht van het neervallende water van b.v. een Niagara, komt, omgezet in electrici- teit, op duizend manieren de menschheid ten goede. Wie dergenen, die dezen enormen waterval voor de eerste maal aanschouwden, misschien lang vóór de eerste blanken dat werelddeel betraden, zou hebben kunnen droomen, dat dit ontzag- en angstwekkend watergeweld ééns e*en kracht zou worden, zoo niet onderworpen, dan toch geleid door den mensch? Ook in ieder mensch sluimeren krachten, ten goede en ten kwade, die soms door een toevallige grootere of kleinere gebeurtenis gewekt kunnen worden. Zij blijken dan dik wijls plotseling zóó onbedwingbaar, dat zij iemands geheele levensrichting, zijn geheele persoonlijkheid kunnen wijzigen; hem op heffen tot een grootere hoogte, dan hij vóór dien ooit had bereikt, óf hem neerstorten Goede schoenen naar maat zijn in het gebruik voordeeliger dan goede koopschoenen. Bij koopschoenen moeten de voeten zich vormen naar de schoenen, bij maatschoenen worden de schoenen naar de voeten gevormd. VOBTKUNDIG SCHOENMAKER Raamslngel 30 - Haarlem in een diepte, die hij zelfs niet had kunnen vermoeden. Toch was die kracht altijd aan wezig, doch sluimerend, ongeweten, onver moed en slechts wachtend tot de omstandig heden zich zóó groepeerden, dat bij den min sten stoot die kracht zou kunnen ontwaken. En dan verwonderen zich de menschen en begrijpen niet „waar dat nu opeens vandaan komt!" En toch, hoe lang weten wij al, dat wij ontvangen „kracht naar kruis?" De oudste jongen van een groot gezin wordt ten koste van heel wat geldelijke op offering opgeleid voor een bepaalden werk kring. Maar hij is speelsch, licht afgeleid, zijn belangstelling gaat naar duizend andere dingen uit, dan juist naar zijn schoolwerk. Vermaningen noch straffen helpen, ernst i s er niet bij en k o m t er niet bij. Doch on verwacht sterft de vader en moeder blijft achter zonder steun en met de geheele zorg voor dat groote gezin. En zie, daar wordt iets gewekt in dien altijd zoo zorgeloozen, speelschen jongen, een ernst en verantwoor delijkheidsgevoel, dat de bestgemeende toe spraak niet vermocht te wekken. Dit „zor genkind" ontpopt zich, tot veler verbazing, in vaak zeer korten tijd tot een krachtigen steun voor moeder, tot een ernstig willend, doortastend jongmensch. Een ander voorbeelde Een vrouw wordt haar geheele leven vertroeteld door haar man, op de handen gedragen en verwend. Alles wat maar naar moeilijkheid zweemt, wordt haar uit den weg genomen. Ze kan zelfs niet alleen op reis, weet zelfs niet, hoe zij een spoorkaartje zou moeten nemen. In alles voelt zij zich volkomen afhankelijk van haar man en het opvoeden is dan ook bijna absoluut zij n taak. Tot deze man haar ont valt, en ieder in haar omgeving zich vol angst afvraagt: „hoe moet dat gaan?" Maar het gaat! Het gaat tot ieders verbazing zelfs héél goed. Dat verwende luxe-popje, dat nooit de waarde van het geld kende, stelt zichzelf, nu zij rekenen moét, merkwaardig snel op de hoogte van haar nieuwe omstan digheden en blijkt, als deze persoonlijke in spanning en opofferingen eischen, daartoe glansrijk in staat. Zij „staat voor niets", is doortastend en ferm en levert na jaren van hard werken, haar kinderen als flinke men schen af aan de maatschappij. Het op zich zelf door haar levenslang betreurde heen gaan van haar man, was voor de karakter ontwikkeling van deze vrouw nóódig. Nóch deze jongen, nóch deze vrouw, wis ten één van beiden iets af van de kracht, die zij diep in zich verborgen, met zich mee droegen. Eerst toen het leven hen een ge- voeligen klap toebracht, kwam deze kracht vrij. Zij was altijd aanwezig, maar zou zeker voor langen tijd, misschien voor altijd, zijn blijven sluimeren. Misschien. Want waar wij ons zeiven nog maar voor zoo'n héél klein gedeelte kennen, waar wij ons eigen kunnen zelfs niet te benaderen weten, mogen wij aan de hand van de vele voorbeelden, die om ons heen voor het grij pen liggen, ongetwijfeld aannemen, dat ook in óns ongekende krachten verborgen liggen. En met die zekerheid is een pogen gewettigd, ja gebóden, om die krachten mobiel te maken. Maar wij loopen nog altijd te ge makkelijk om de moeilijkheden heen. Niet altijd is een catastrophe in ons leven noodig, om ongebruikte krachten binnen in ons tot leven en tot daden te wekken. Wanneer wij maar aanpakken, een zware taak, die nu eenmaal als eerste plicht vóór ons ligt, niet van ons afschuiven, maar ernstig aanvaar den, dan voelen wij vroeg of laat, dat onze innerlijke kracht gegroeid is tijdens dat werk. En deze groei is een ingespannen ar beid waard! J. S. Raak nooit electrische kachels, schakelaars of apparaten aan, wanneer ge U in het bad of in andere vochtige ruimten bevindt. Draai ook geen lichtlamp aan terwijl ge met één hand de aardleiding of een „ge-aard deel van Uw radio-toestel vasthoudt. Het zou U het leven kunnen kosten! is een degelijk adres voor IN DE KERKUIL AAN DEN OUDEN ST. BAVO Het is een voorrecht om in een tijd, waarin het le ven steeds meer dreigt te veruiterlijken en de geest te verstoffelijken, den arbeid te beschouwen van een ernstig kunstenaar, die zondt^ zich te bekommeren om "het rumoer der zgn. inodifitK'tiiigen; zitfi weef opeu te' stellen voor de stille aandachtvragende schoonheid. Immers, reeds te lang worden wij vergast op de vor melijkheid der ondoorleefde verstandelijkheid, de ab dicatie van den geest, welke steeds meer wordt: de gemeenplaats van het sentimenteele, het willooze, het plompe. Niet in 't minst uit zich deze decadentie in de over dreven pose van sommige kunstenaars met hun zgn. innerlijke spanning of hun concentratie van den geest. Ze noemen zich de weg-bereiders voor den nieuwen stijl, maar in waarheid verhinderen zij zelf het meeste de door hen met overdreven luidruchtigheid verkon digde idealen, omtrent de nieuwe stijl, welke zich nog steeds wachten laat. Want stijl veronderstelt levens- beheersching en eenvoud. Niet de burgermanseenvoud van een diakenhuismannetje, doch de eenvoud van den waarlijk verheven en rijken geest. Rijke eenvoudigheid inderdaad! Stijl komt dan vanzelf, want deze is een raseigen schap, welke slechts langzaam tot een collectieve levensverbijzondering zal uitgroeien en zich daarbij zeker niet door abstract getheoretiseer laat forceeren. Stijl is het fundament waarop al het andere, nl. dat gene, waar het op aankomt, d. i.: de uiting van den enkelen mensch, ontstaat. Zoo bestaat er in volstrekten zin geen nieuwe geest, geen openbaring van nieuwe gedachten of nieuwe ont roeringen in de kunst. Hoogstens zullen de vormen waarin dit alles tot ons komt anders zijn, waar zij ontstaan uit een geboren levensbewustzijn van een nieuw tijdsgebeuren. „De grafische kunst van Hans Beers is arbeid van een kunstenaar schreef ik reeds in eenig nieuws blad die zich op vele wijzen weet te uiten en altijd een fijn mensch blijkt te zijn." Dat is wel het eerste wat u treft bij een bezoek aan de tentoonstelling van zijn werken in de Kerkuil. Hij weet zijn ontroering bij het zien van de groot- sche natuurtafereelen uit Spalato in zeer suggestieve houtsneden te verbeelden. Uit zijn technische bewer king van deze prenten spreekt een groote eerbied voor dit nobele metier. Daar zijn meer andere prenten, welke „dichter bij huis" ontstonden, o.a.: een zeer fijn drukje van een paar Berkeboompjes, waarin mooie decoratieve kwali teiten zijn te waardeeren. Ook weet hij in forsche en breede gudssteeken blijk te geven van zijn onmidellijke visie op de dingen rondom hem. Eveneens toont hij zich in enkele grootsch opgezette aquarellen een colorist van beteekenis, die in alles wat hij maakt een teere en verfijnde stemming weet te be reiken, zelfs in de kapitale van een linoleumsnede ge drukte lap „Aquarium". Kortom dit gansche oeuvre van Hans Beers is ont staan in een sfeer van stilte en innerlijke ontroering en dat vooral is voor mij het bewijs, dat deze bescheiden jongere de verplichtingen, welke het kunstenaarschap hem oplegt niet van zich schuift, doch terdege aan vaardt in het besef, dat slechts gestadige toewijding en groot verantwoordelijkheidsgevoel de eerste voorwaar den zijn tot het ontbloeien van een waarlijk verheven kunst. A. VAN DER BOOM. j G. J. Gude - Cuisinier j Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Poelier. KI Kalkoenen Gemeste Ganzen Poulardes Braadkippen GemesteEendvogels Reevleesch Houtstraat 136 Opgericht 1870 Hazen Fasanten Patrijzen Talingen Wilde Eendvogels Watersnippen Duinkonijnen TELEFOON I0I88. Verslag van de avondzitting der gehouden gemeenteraadsvergadering van Donderdag 11 Februari j.l. De Voorzitter heropent de vergadering. Afwezig de heer Mollerus. De heer De Visser komt terug op de bespre king waarop men bij het einde der middagzitting bleef stuiten, n.l. te trachten van de Erven Van der Vliet de juiste helft terug te ontvangen van de te maken onkosten. De heer Laan wil van de te ontvangen som de rente nemen voor de te maken onkosten betreffende de electrificatle. De heer S c h u 1 z meent dat de cijfers van de Comm. v. Bijstand zeer aan den ruimen kant zijn. Zelfs meent spr. dat men met de geraamde 160.000 er wel ongeveer komen zal, indien men heel zuinig te werk gaat. Men kan b.v. slechts aan een kant de leidingen'aanleggen. A Bovendien is spreker van oordeel, dat aan het be drag van 80.000 niet meer valt te tornen, daar reeds in principe dit bedrag vastgesteld is. De heer Kremer zou het bedrag van 80.000 willen vaststellen, maar aan de Erven Van der Vliet vragen eventueel het bedrag te verhoogen. De heer De Visser meent dat men hier eigen aardig redeneert. Bijna meestal zijn begrootingen aan den lagen kant en worden deze door suppletoire be grootingen gedekt. Dit is niet speciaal hier, doch dit is overal zoo bij publieke lichamen. Spr. vraagt door wie de kosten van water of gas betaalt zullen worden als door dit beslecht zal blijken, dat de gemeente zich vergist heeft. Door de gemeen schap. Door alle ingezetenen. De heer Hogenbirk zegt dat 't betoog van den heer Schulz en meer anderen niet opgaat. Als er 50 woningen aan den anderen kant komen waar geen leiding is, dan zal er 50X50 2500 Meter door den weg moeten worden gelegd. De Commissie heeft den ruimen kant moeten nemen, omdat men zakelijk gesproken niet anders kan doen. Spr. wijst dan op den algemeenen toestand, dat de metaalindustrie toch straks de thans gemaakte ver liezen moet inhalen, zoodat verhooging van prijzen van buizen, enz., onvermijdelijk zal zijn. Het voorstel-D e R o o c.s. omtrent de bestemming der gelden, wordt met 9—4 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Kremer, De Visser, Schulz en Laan. Het voorstel-Kremer wordt zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Een voorstel-Hogenbirk, om den eventueelen bewo ners van den Zeeweg te verbieden een eigen waterleiding aan te leggen, werd verworpen met 9—4 stemmen. Een voorstel-Prinsenberg om de woorden „putten en riolen" in art. 2 te vervangen door het woord „inrichtingen" wordt verworpen met 7—6 stemmen. Een voorstel-Prinsenberg, om in art. 3 achter de woorden „De Erven van der Vliet betalenals bijdrage in de kosten van aanleg van den Zeeweg" in te lasschen de woorden „als bedoeld in art. 242d der Gemeentewet" wordt met 76 stemmen aange nomen. Daardoor vervalt art. 4, dat handelt over de vergoeding van belasting ingevolge art. 242 b en/of d der Gemeente-Wet. Art. 7 betreffende het verleenen van het recht van de Erven van der Vliet voor de exploitatie van auto bussen en of andere vervoermiddelen wordt met 76 stemmen vastgesteld. Tegen de heeren Prinsenberg, Hogenbirk, De Roo, Kremer, De Visser en Schulz. Op voorstel van den heer Hogenbirk wordt het volgende nieuwe art. 4 ingelascht. „Op het gebied, dat gevormd wordt door den in den aanhef beschreven grond, zullen geen zanderijen mogen worden ingericht; het op die terreinen aanwezige zand mag niet worden verkocht en zal slechts mogen worden vervoerd, In dien het zand benut zal worden voor andere terreinen van den in den aanhef beschreven grond; onder dit verbod is echter niet begrepen het vervoeren van zand van de terreinen door Bloemendaal, mits dat zand uitsluitend en rechtstreeks voor eigen gebruik van Bloemendaal bestemd is. Deze bepaling zal worden gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het hier- TELEFOON 109B6 boven genoemde gebied en ten behoeve van den Zee weg." Dan wordt overeenkomst B behandeld en daarna worden beide overeenkomsten in stemming gebracht en aangenomen met 11—2 stemmen. Tegen de heeren Kremer en De Visser. De heer Prinsenberg brengt hulde aan de Zee wegcommissie voor haar velen arbeid. Wethouder Laan brengt ook dank aan de Zee wegcommissie en verder aan de familie Van der Vliet voor haar loyale medewerking. De heer De Visser brengt ook namens den Vrij heidsbond hulde aan de Zeewegcommissie. Al heeft de Vrijheidsbond er hard tegen gevochten, toch heeft hij bewondering voor het werk der Zeewegcommissie. De Voorzitter hoopt, dat men nu van het „ge zeur en gezanik" af is. Hierna sluiting der vergadering. Donderdagmiddag 18 Febr. n.m. 2 uur kwam de Raad in openbare zitting bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Afwezig de heeren Mollerus en Schulz. r De notulen der zitting van 10 December worden onveranderd goedgekeurd. De in de vorige zitting behandelde en vastgestelde overeenkomsten met de Erven Van der Vliet worden na een paar kleine opmerkingen goedgekeurd. Punt 1. Verleening eervol ontslag aan den heer A. de Waal Malefljt, als ambtenaar van den Burger lijken Stand. Wordt onder applaus verleend. Punt 2. Verkoop van grond langs de Noordertulndorps- laan aan S. Duim. Goedgekeurd. Punt 3. Aankoop van grond langs den Zilkerweg van W. F. van Waveren. Goedgekeurd. Punt 3a. Aankoop van grond van J. Groen te Amster dam, ter verbreeding van den Zandvoorterweg. Goedgekeurd. Punt 4. Overname van grond lang den Bloemendoal- scheweg van de dames Blsplnck. Goedgekeurd. Punt 5. Verleening voorschotten aan de bijzondere scholen voor Lager Onderwijs, ingevolge art. 103, Lager Onderwijswet 1920. Goedgekeurd. Punt 6. Verleening medewerking ex art 72 Lager On derwijswet 1920, wegens verandering der eerste inrichting van de St. Jozefschool. De Heer Laan, wethouder, heeft eenig bezwaar tegen de verandering nu reeds van de gasverlichting in electrisch licht. De heer De Visser zou gaarne wenschen, dat de Schoolcommissie eens een rapport uitbracht over het al of niet wenschelljke van de vertooning aan kinderen van lantaarnplaatjes of films. De heer Laan gaat na een korte bespreking mee met het voorstel, terwijl aan den wensch van den heer De Visser zal worden tegemoet gekomen. Het voorstel van B. en W7 wordt hierna aange nomen. Punt 7. Aanstelling vijfde leerkracht aan de Openbare Lagere School D. Goedgekeurd. Punt 8. Belooning schoolartsen. In de raadsvergadering van 18 December j.l. werd o.m. besloten om de bezoldiging der schoolartsen, in tegenstelling met vroeger, toen zij 25per klasse lokaal genoten, te bepalen op 25 per klasse. B. en W. meenen hierin een onjuistheid te zien, omdat na de wijziging degene, die de controle heeft over een school met 50 leerlingen een evengroote belooning krijgt als hij, die een school van 200 leerlingen heeft te con troleeren. Wil men een bezoldiging, evenredig aan de werkzaamheden, dan wil het B. en W. vooorkomen, dat een belooning naar 1 per kind, berekend over het gemiddeld aantal leerlingen, dat een school bezoekt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1