PIST BOSCHVIOOLTJES RIJWIELHANDEL „DE DAHLIA", WBEUNDER, KUNST ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIG!! NG MET DE Kunsthandel W.G.BanninkJr Dagelijks versch BLOEIENDE CLIVIA'S raEaraEaEBSSEBEaraEaEBEaraEarassEBraraEEBraB^rararararaEEB €Èjp KENZEN'S A slAAOSKAMf* yiorataii VÖÖR-SEIZOEN- 7 Gierstr.69, Haarlem HET ONVERWACHTE. LEO HUIJKMAN EB EB EB S EB E EB EB EB EB EB EB EB Nuttige Wenken. A. H. van der Steur Jr. G. J. Gude - Cuisinier Verbindingsweg - Bloemendaal Moffelen - Nikkelen Uit- en Inwendig Schoon maken van Uw RIJWIEL Verika B.S.A. Osmond Rijwielen Hoe zal het nu opgetreden Kabinet tegenover Grenswijziging staan? MEUBELMAKER! WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN 1 NTWERPEN C0LBERT-C0STUUMS Plein 35 Eerste^Jaargang ZATERDAG 13 MAART 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 27 BLOEMEN DAAL'5 EDITIE BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMENDAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR f 1.50 ADVERTENTIEPRIJZENPer regel 0.15. Bij afname van 500 regels: 0.12'/2 per regel: 1000 regels: 0.10 per regel: 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. EIGEN ATELIER Er is bijna geen voorval, hoe prettig en ver heugend het zijn moge, dat zóóveel bekoring heeft als het onverwachte." Het leven heeft voor ons allen zijn goede gaven, 't zij deze groot zijn of klein, ons in hun veelheid over weldigend of meer bescheiden. Het geeft ons de dagen van rustig genieten tusschen de maanden van harden arbeid door; het geeft ons de voldoening over het werk, dat wij goed volbrachten: het geeft ons duizend blijde oogenblikken, ieder op zichzelf, maar kort, maar wier licht toch in staat blijkt, een heel bestaan te vermooien; en het geen een enkele, die in staat is het te dragen, het groote, vol maakte geluk. Vele van die gelukkige momenten kunnen wij voorzien, berekenen. En het verlangen naar een paar prettige vacantiedagen, een op- frisschenden uitgang naar concert of comedie, naar de komst van geliefde familieleden, is op zichzelf al bijna geluk. En zeker draagt het er belangrijk toe bij, het licht dat later in onze herinnering deze gebeurtenis zal om schijnen, helderder en van langeren duur te doen zijn. Wie kent niet uit eigen ervaring of van zeer nabij gadegeslagen, de maanden van afwachten, wanneer de terugkomst uit verre landen van een gezinslid was aangekon digd! De datum had zich in onze hersens ge grift; de tijd die nog verloopen moest vóór die blijde dag aanbrak, leek ons eindeloos. En wij vulden dien met practische zorgen om het verblijf in ons huis voor hem en voor ons zei ven zoo prettig mogelijk te maken. En onder wijl sponnen wij aan onze droomen en smeed den onze plannen: zóó en zóó zouden wij weer met elkander omgaan, de vroolijke broer, de hartelijke zus van vroeger zou opnieuw voor ons staan; nu ja, een beetje ouder, met in hun uiterlijk de merkteekenen van een le ven in de tropen, maar voor óns dezelfde. Waar de draad eenmaal werd afgebroken zouden wij ze opnemen en er weer verder aan spinnen. De tusschenliggende jaren met hun briefwisseling als eenig en onvolkomen communicatiemiddel zouden als weggevallen zijn en de vertrouwelijke omgang van vóór de scheiding zou ons grootste geluk worden. Ja, die tijd van verwachten, hoewel in heel zijn streven op een volgende levensperiode gericht, is in zichzelf geluk, bijna zonder dat we dat weten. Hij geeft ons gelegenheid ons voor te bereiden op hetgeen ons wacht, er naar toe te groeien, opdat we klaar zijn om te geven wat van ons verwacht wordt, en ge reed om te ontvangen, wat wij verwachten te zullen krijgen. En als zoodanig is die tijd on misbaar. Tóch kan hij in plaats van een oorzaak ten goede, een factor ten kwade worden. Want bouwende aan ons fantasiepaleis houden wij wellicht niet voldoende rekening met den in vloed, dien de jaren op onszelf en op dengeen dien wij straks zullen weerzien, gehad moeten hebben. Een invloed, die zich niet alleen uiter lijk zal hebben doen gelden, maar ook, maar vooral innerlijk. En het kan gebeuren, dat de karakters van twee menschen, die in hun kin derjaren weinig uiteen liepen, soms vrijwel overeenstemden, door een zeer verschillenden levensloop, ieder een anderen kant zijn uitge groeid. De jaren kunnen een kloof hebben ge vormd, die niet te overbruggen blijkt met al de hartelijkheid en liefde, die wij bereid zijn te geven. Zulk een teleurstelling is bitter en treft diep. En de tijd van afwachten is mede schuld. Want zonder die zou het verschil in karakter er óók zijn geweest, de afstand tusschen die eertijds zoo verwante geesten even groot; Zelfs als U de allerbest gemaakte Schoenen koopt dan moeten Uwe voeten zich voegen naar den vorm van de schoenen. Ze moeten even wennen. Dit zoogenaamde wennen, veroorzaakt ver keerden stand der teenen, knobbels, eksteroogen en als gevolg daarvan, voortdurende pijn. Goede maatschoenen passen het eerste uur vol maakt, en passen het laatste uur nog. VOETKUND1G SCHOENMAKER Raamsingel 30 - Haarlem maar dan zou daar naast die bittere werke lijkheid niet het stralende phantasiebeeld heb ben gestaan, waarvan wij noode afstand kunnen doen en dat ons de tegenstelling tus schen wat i s en wat had kunnen zijn, des te schrijnender doet gevoelen. Het, in dit geval zelden voorkomende, plotseling voor een feit gesteld worden, kan ons overweldigen en misschien wat uit ons evenwicht slaan. Ook op een plotselinge groote vreugde is de men- schelijke draagkracht niet altijd berekend. Maar als de schok der verrassing eenmaal is doorstaan, nemen wij den toestand veel ge makkelijker zooals die is, het dankbaar aan vaardend wanneer blijkt, dat ondanks veel verschil toch altijd nog een hechte band be staat tusschen ons en onze familieleden of vrienden, en gemakkelijker berustend, wan neer dat niet het geval blijkt te zijn. Maar ook aan tal van kleinere, aan heel kleine voorvallen zelfs, geeft de verrassing, het- onvoorziene, een heel eigene bekoring. Het feit zelf is dikwijls niet eens zoo heel be langrijk, maar het onverwachte maakt het plotseling tot een groote gebeurtenis. Een week vacantie, lang vooruit geweten en al in gedeeld en voor allerlei uitgangen bestemd, maakt ons vaak niet zóó blij als één enkele vrije dag op 't onverwachtst, midden in de week en midden in den werktijd^ Die eene dag is een rijkdom; die eene dag (soms een enkol -our, 't is al om 't -ïvcil) maakt ons vocrr een oogenblik volmaakt gelukkig. Een reeks mooie dagen in den zomer, in een tijd dat wij die redelijkerwijze verwachten mogen, blijft een tot blijdschap stemmend feit. Maar die ééne zomersche dag in Februari, dat is een geschenk, dat wij als een kostbaar heid aanvaarden; die onverwachte zonne schijn uit een opengebroken hemel, dat plot seling zich meldende voorjaar, wij drinken het in met geheel onze ziel. En wie kent niet het genoeglijke van een financieelen meevaller? Ons inkomen kennen wij meestal heel precies en wij' richten ons leven er naar in; maar soms ontvangen wij onverwachts iets extra's: hoe weinig het ook zij, dat heeft zijn groote bekoring voor ons. In dat opzicht blijven volwassenen altijd kin deren. Want wie herinnert zich niet uit zijn jeugd ,,het" dubbeltje van ,,den" oom? Wel licht hielden wij er alleen een spaarpot op na, waar geregeld geld in kwam, elke week wat, en met een verjaardag een beetje meer. Dat was bekend, dat was „gewoon". Maar op eenmaal kregen wij een dubbeltje, zóó maar eens, terwijl 't niet eens Zondag was! Dat was eerst een rijkdom, waartegen die heele volle spaarpot eenvoudig niet op kon! Voor kinderen heeft haast alles zijn beko ring, omdat het bijna altijd onverwacht komt. En dit is niet, omdat ze weinig van het leven verwachten, want dit is juist volstrekt niet het geval: een kind verwacht nog alles van zich zelf, de menschen, het leven. Maar het rede neert jniet, het berekent niet, het rangschikt de mogelijkheden niet tot waarschijnlijkheid, en pas als het kind vlak voor het gebeuren staat, dan ziet het, wat een volwassene allang „heeft zien aankomen." En een feit, dat lo gisch uit voorafgaande gebeurtenissen volgt, heeft voor dat kind al de bekoring van het onverwachte. Laten wij trachten het onverwachte steeds met kinderlijken zin te ontvangen en het blij te aanvaarden. Want er zijn menschen, die zoo verstard zijn in hun leventje-van-allen-dag, dat zij zelfs angst hebben voor onverwachte gebeurtenissen, ook al zijn die op zichzelf prettig. Dat zijn de stakkerds, die de volle zon niet meer kunnen verdragen. Laten wij ons daarvoor hoeden, laten wij aannemen, wat ons geboden wordt, ook al kondigde dit zich niet vooruit aan! Later blijkt zoo'n „klei nigheid" ons sterk gemaakt te hebben voor de nu eenmaal niet te vermijden moeilijkheden des levens. Laten wij met Horatius zeggen: Carpe dièm pluk eiken dag! J. S. Gebruik geen electrisch speelgoed, dat op het schakelweerstand in den vorm van een lamp, doch schaf daarvoor een kleinen Eden transformator aan waardoor de spanning op het speelgoed niet hooger wordt dan twintig volt. Tentoonstelling van Schilderijen Aquarellen en Teekeningen door H« WCornelder en G* H. G. von Brucken Fock* Kunsthandel, De Bois. De tentoonstellingen door den heer De Bois in zijn toonkamers ingericht getuigen altijd van den fijnen smaak van dezen kunsthandelaar, die aan zijn koop manschap „pur sang" tevens paart een omvangrijke en gedegen kennis van schilder- en prentkunst, bene vens een zeer apart en gecultiveerd kunstgevoel. Zijn prachtige eigen collectie schilderijen waaronder zich meesterstukken van de Haagsche school en de moder nen bevinden de prenten van kunstenaars wier arbeid men zoo goed als nergens vindt en ook de zeldzame boeken, antiquarische zoowel als bibliophiele uitgaven, töonen II dat de heer De Bois meer is dan loutere handelaar in schilderijen. Het spijt mij daarom, dat ik over het thans in de kunstkamers geëxposeerde werk van de heeren Cor nelder en Von Brucken Fock niet veel waardeerends kan zeggen: want het een noch het ander heeft mij kunnen overtuigen dat het ujéer is dan een zij het niet van talent onbloot -Settantisme. Van beiden toont de he6»~Von BrJ^en Fock de bekende te Aerdenhout wonende musicus nog de meeste kwaliteiten als schilder te bezitten. Hij werkt geheel in den geest en naar de directe opvattingen der vroegere impressionisten. Hij toont in z'n olieverfdoeken een sterke bewondering voor de 19e eeuwsche Haagsche school; voor een Mauve, de Marissen, Poggenbeek (men zie o.a. een klein bosch gezicht.) Hij poogt zich te verzadigen aan het visueele kleurbeeld, zooals de groote impressionisten het wisten om te tooveren tot een vorm van absolute schilder kunst. Hij poogtmaar hij faalt ook zoo goed als steeds! Het is ontstellend zoo innerlijk leeg als deze land schappen zijn en hoe bijna elk stuk een mislukte na volging is van beter voorbeelden, welke den heer v. Br. F. bekend moeten zijn. Elk persoonlijk accent toch waarlijk wel een factor bij het impressionisme is hier verschrompeld. De bouw is rommelig, de vorm slap en de kleur meestal valsch. De peinture is zoo goed als nooit uit de verf en vervluchtigt zich ook nergens tot een immaterieel vorm en kleur beweeg? In de plaats daarvan moet een zekere zwier en bra voure het gemis aan innerlijke waarden verbloemen, hetgeen voor mij het spijt mij dit zoo nadrukkelijk te moeten zeggen - het bewijs is, dat de ontroering, waaruit ten slotte het waarachtige kunstwerk geboren wordt, den heer Von Brucken Fock wel zeer verre moet zijn gebleven. Kleverparkweg 154 Telef. 10303 Tegenover de Middelbaar Technische School lstc klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Bericht ontvaagst Nouveauté's voor Voorjaar en Zomer Uitsluitend Engelscha Stoffen Uitzending van Diners aan huis Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden is een degelijk adres voor „Kunst zegt Havelaar is levensbelijdenis. De kunstenaar copieert niet; hij beeldt uit eigen werke lijkheid, uit de werkelijkheid van zijn innerlijk leven. Hij objectiveert zichzelf in algemeene levensbeelden." Of de heer Cornelder, die ongetwijfeld een serieus mensch is, zich dit wel eens ten volle zal hebben ge realiseerd, meen ik te moeten betwijfelen. Zijn werk heeft niet gekend de smart en de verrukkingen, het ötola.j-u- -ij.- va dc jukeleüöe feld geeft zijn arbeid blijken van bekwaamheid, doch het is tè gemaniereerd om zelfs als staal van tech nisch kunnen zich te handhaven. Zeker het is alles heel braaf geteekend en er zijn zelfs geen fouten in te ontdekken. In de geteekende portretten is keurig gedoezeld en zitten de glimlichtjes precies op hun plaats. Ze zijn gemaakt op de manier zooals de braven, die blokken voor een akte teekenen M. O., gipskoppen nateekenen, let wel: na-teekenen. Cornelder's teekeningen en aquarellen passen schitte rend in het kader van een schoolflora, waarin vrucht beginsels, zaadlokken, stampers en meeldraden worden uitgeplozen. Hij exposeert tevens enkele pastels o.a. van Irissen, waarin mij o.m. trof de onvoldoende plaat sing in het vlak. Te waardeeren is de toewijding waarmee dit werk vervaardigd is, maar als geheel is het te peuterig, te onbestemd en te weinig in een bepaalde richting vol gehouden om ook maar ergens boven de mediocriteit te kunnen uitkomen. Ik vraag mij wel eens af wat toch het doel kan zijn om zulk werk aan de groote klok te hangen; waarmede natuurlijk niet het goed recht der exposan ten tot het produceeren van dergelijken arbeid wil bestreden zijn. Maar dan hebben wij toch ook het recht om de vraag te stellen, welk nut en welke ethi sche waarden er in dit exposeeren mogen schuilen. A. VAN DER BOOM. Kunnen Bloemendaal en Heemstede gerust zijn Waakzaamheid is geboden I Nederland heeft een nieuwe Regeering gekregen; plotseling zóó absoluut buiten verwachting, dat de eerste bekendwordingen van de vorming van het ka binet De Geer als een zij het dan misplaatste! politieke grap werdefi ontvangen! De heer De Geer, Dinsdagavond, na het utopische Kamervotum op het „Ontbindingsvoorstel", tot farmateur voor een extra parlementair Kabinet aangewezen, verzamelde eenige mannen om zich, waarvan de meesten „in politiek" onbekende figuren zijn, en reeds twee dagen later kon "de nieuwe premier zich naar het Hoofd van Staat begeven met een lijst van echte candidaat-ministers! Eu dat na de langdurige worsteling van drie voor gaande formateurs, die opvolgend moesten verzoeken aan H. M. de Koningin, van de opdracht tot vorming van een Regeering, te worden ontslagen, 't Leek schier onmogelijk! Excellentie De Geer onderscheidde zich bij zijn ambtsvoorgangers-formateurs (er is spottender wijze opgemerkt, dat het wenschelijk werd, om een vasten kabinetsformateur aan te wijzen, die dan steeds reserve-ministers op een ranglijstje zou kunnen aan houden!) dat hij onmiddellijk zocht in extra-parlemen taire richting, los van partij formaties of verband. Maandag heeft het nieuwe kabinet zijn taak aanvaard: namen de nieuwe raadslieden der Kroon de porte feuille van hunne voorgangers over. Zal dit kabinet een nieuwe koers kiezen „in poli tiek", breken met de Colijnsche tactiek? Is het humor of bittere ernst, dat het Departemantale Hoofd van Financiën, de heer Colijn, die den heer De Geer in 1923 afloste, nu weer werd vervangen door zijn ambts voorganger? 't Geeft ernstig te denken, dat de heer De Geer juist den heer C o 1 ij n verdrong. Men weet, het verschil dezer staatslieden in financieel-politiek-in- zicht is vooral was! zeer in het oog loopend. Nederland heeft een nieuwe Regeering! Zal dit zoo zeer hetorogene kabinet, dat van huis uit geen absoluut steunpunt in het Lagerhuis heeft, levensvatbaarheid toonen te bezitten? Hoelang zal het de Kamer behagen, het roer van staat in handen te laten van deze Regeering? 't Zijn vragen, welke met vele andere aangevuld kunnen worden. Algemeen wordt echter verwacht, dat de Kamer zich zal willen „schikken" in de ietwat ge wrongen positie van kabinet en parlement. Dat een rus tiger periode is ingetreden, waarbij de Kamer aan dit kabinet de gelegenheid laat tot het verrichten van zijn Regeerings-arbeid. Daarom vooral lijkt het opgetreden TELEFOON 10956 SPECIALE AANBIEDING In eerste klas Engelsche gemaakte Onberispelijk passend, voor ieder figuur. Ook voor corpulente heeren f 25,-, 32.50, 40— en 55— Nieuwste V o o r J aa r a d e s s I n s en modellen Gabardine en Whipcord Regenjassen en Demi- saloons vanaf f 25.- TEL. 11266 t.o. de Tempellersstr., Haarlem III ZIET DE ETALAGES II ministerie meer op een zuiver zaken- dan op een extra parlementair kabinet. Belangrijke en scheppende arbeid kan van dit kabinet niet worden verwacht of zelfs geëischt. Daartoe mist het zeer zeker voldoende steun in de Kamer. Maar wél kan en hier komen wij meer op het terrein van het plaatselijk belang van deze Regeering worden verwacht, dat zij de Haarlemscffe grenswijziging tot een einde zal brengen. Een zaak die in geen opzicht de landspolitiek raakt. Er zijn voor deze verwachting twee factoren te noemen, die inderdaad belangrijk genoeg zijn, dan dat én Bloemendaal én Heemstede zich niet al te gerust kunnen gevoelen. Het annexatie wetsontwerp, waaraan Minister Ruys de Beerenbroeck zijn sanctie gaf en waarbij slechts een gering gedeelte van Bloemendaal's grondgebied wordt gevraagd, werd door Minister De Geer in studie genomen, wat blijken kan uit het feit, dat Zijn Exc. persoonlijk een bezoek bracht aan Haarlem en de ringgemeenten. Niemand weet hoe den afgetreden Minister van Bin- nenlandsche Zaken, de heer De Geer, nu premier, maar hoofd van Financiën, over het huidige wetsont werp denkt. Moeten wij geloof slaan aan geruchten, dat aan het Haarlemsche gemeentebestuur door dien bewindsman was te verstaan gegeven, dat het wets ontwerp op te bescheiden schaal is: m.a.w. dat de mi nister oordeelde, dat grooter grondgebied aan Haarlem behoort te worden toegevoegd, dan is de naaste toe komst niet zonder zorg voor onze gemeente! Niet minder belangrijk is de factor, dat de nu opgetreden bewindsman aan Binnenlandsche Zaken. Minister Kan, beter stellig dan wie ook, in heel de kwestie van het Haarlemsche grenswijzigingsgeval is ingewijd. Immers van dezen minister kan worden verwacht, dat hij van a tot z op de hoogte is, van al het overwogen vóór- en al het overwogen tegen. Hij, de oud hoofd ambtenaar van het Departement, waarvan hij nu de leider werd! En is het niet ook deze minister, die uitzonderlijk veel beter op de hoogte is van voor gaande gevallen van grensverandering van gemeen ten. Geen bewindsman, die zóó met het interne Depar tementale werk bekend is dan minister Kan. Zal ook de heer Kan de reis naar Haarlem en ringgemeenten ondernemen om zich een meening te vormen, of hééft de minister zich reeds een oordeel gevormd uit al de paparassen, betrekking hebbende op het Haarlemsche geval? W ij meenen inderdaad, dat in deze uitzonderlijke omstandigheid de zaak er zóó voor staat, dat met evenveel recht verwacht kan worden, terugzending van het wetsontwerp na voorafgaande intrekking naar Ged. Staten, als gereed maken daarvan voor openbare behandeling in de Kamer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1