RIJWIELHANDEL i PALMEN i ATTENTIE JfEDERWPRHE PdST KUIPER „DE DAHLIA", W. BEUNDER, ^SSSTGSL KUNST BOEKBESPREKING J.A.b<S5KAMR-Zïi SPORTPRAATJE VAN'T HOF&JANSEN'S WONINGINRICHTING ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIGING MET DE BOLLENVELDEN NIEUW RIJWIEL Verbindingsweg - Bloemendaal E3 E3 ES H Een schitterende collectie groote touffen tegen spotprijs |j EaEEEasaSEEaEaEaSESEESBEBEEEaEEIBEESEEam G. J. Gude - Cuisinier j diomltó BE H A N GERIJ STOFFEERDERIJ MEUBELEN TAPIJTEN KARPETTEN LINOLEUM VLOERZEILEN GORDIJNSTOFFEN BOTERMARKT, 12 HAARLEM BAGIJNESTR. 16, BEVERWIJK BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMENDAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR f 1.50 PER RIJWIEL LANGS DE Verika B.S.A. - Osmond Rijwielen KENZEN'S Mijn gemakkelijke fauteuils Kunst Zij Ons Doel. Uitzending van Diners aan huis A. H. van der Steur Jr. Uitsluitend Engelsche stoffen £k WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Eerste Jaargang ZATERDAG 17 APRIL 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 32 BLOENENIMLS EDITIE ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel 0.15. Bij afname van 500 regels 0.12'/2 per regel; 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. BERGOP. Een zwaar beladen man daalt naast mij neer. Een besje op krukken haal ik in. - God sterk-je! Dat doe de lieve God voor u ook, heer! Want klimmen is een schriklijk moeilijk werkje. Maar ik sta mijmrend even stil. Dan weer Rep ik mij hoocjer naar mijn beevaartkerkje. 1897. J. Winkler Prins. Uit: „De Nieuwe Gids". Bespreekt met ons de aanschaffing van een BLOEMEN. Er zullen stellig niet veel menschen zijn, die niet van bloemen houden, die niet meer of minder den invloed ondergaan van de kleur en de. blijheid, dje yan bloemen uitgaan. De manier, waarop menschen van bloemen hou den, teekent hen eenigszins en er zou wel licht een studie van te maken zijn, hoe de verschillende karakters op bloemen reagee- ren; op wélke bloemen zij reageeren en op welke wijze. Er zijn menschen, die werkelijk niet om bloemen geven, ze niet in hun huis willen hebben, „omdat ze zoo'n rommel geven", en er buitenshuis geen oog voor hebben. Onbe wust ondergaan ze desondanks toch vaak den invloed van een fleurig milieu met veel plan- Jen en bloemen; echter zijn er enkele dorre zielen, die geen kleur- en schoonheidsgevoel bezitten en geen eerbied en bewondering kunnen voelen voor het fijne wonder, dat in elke bloem verscholen ligt; menschen, wie wellicht in hun jeugd nooit de oogen ge opend zijn voor de schoonheid, die bloemen op zich zelf hebben, en voor de vriendelijk heid, die zij ieen geheele kamer verleenen kunnen. Deze menschen missen hun heele leven door, een zuivere telkens terugkeeren- de vreugde. Dan zijn er heel veel menschen, die .hou den" van bloemen, maar er zoo weinig voor zichtig mee te werk gaan, dat in die ruwheid de liefde al heel moeilijk terug te vinden is. Zij zullen gekregen of gekochte planten ergens in hun kamer zetten, maar vergeten er behoorlijk voor te zorgen. Zij stoppen bloemen in de een of andere vaas, en denken er verder niet jian. Buiten, in bosch of veld, worden zij door de uitlokkende kleurenweel de om hen heen, aangelokt om te plukken; en zonder zich rekenschap te geven van de schade, die zij wellicht aan de planten zelf, aan bosch en duin en daardoor aan hun medemenschen berokkenen, plukken zij „maar raak". Zelfs wanneer die bloemen ZIJLSTRAAT 96 BIJ DE GR. MARKT - TELEFOON 13017 heeft voorradig ameublementen in ver- schillende stijlen vanaf f 360.-. Maakt voor U speciale interieurs naar ont- werpen v. J. P. Strijbos, leeraar School v. Kunstnijverh.) of eigen teek. j Vernieuwt en vermaakt mm uw oude meubelen mm Installeert uw huis geheel en stelt vooruit de prijzen vast. w zijn bijzonder van vorm en zitten heerlijk. Prijzen f 115-130 meegenomen worden en thuis een plaatsje krijgen tot vreugde van de huisgenooten, is er nog wel iets aan te merken op deze wijze van doen. Maar de vele plat getreden en verlepte bloemen langs de wegen bewijzen het vaak worden ze lang vóór het huis bereikt is, als overtollige ballast weggewor pen, en de vroolijke bloemenkinderen, die met hun blijde kleuren een landschap ver- mooiden, sterven langs den weg door de onnadenkendheid van hien, die ze plukten. En dit is te erger, waar kinderen die dit zien, het plukken en daarna achteloos weggooien van bloemen en planten als natuurlijk gaan be schouwen ien het óók doen. Kinderen zijn nu eenmaal van nature vernielzuchtig: wat hen aantrekt willen zij hebben; en hébben ze een maal wat zij begeeren, dan heefthet maar al te dikwijls zijn bekoring voor hen verloren; en danweg er mee! Maar wat bij kinderen natuurlijk en ver geeflijk is, zij het dan ook niet toelaatbaar, dat is bij ouderen volstrekt af 6e keuren. Vol wassenen moeten zich wel zóóveel rekenschap geven van hun daden, dat dergelijke onbe- heerschte en doellooze ruwheden als het af rukken van bloemen en plapten, niet voor kunnen komen. En kinderen moet dat geleerd worden. Liefde voor bloemien, die zich alleen vermag te uiten in „willen hebben" zonder meer, is geen liefde. Naast de bewondering moet cje eerbied staan, die geweldpleging jegens de bloemen belet. En dan zijn er menschen, die zóóveel van bloemen houden, dat zij een huis zonder bloe men of planten eenvoudig niet bewoonbaar achten. Die niet leven kunnen zonder de blijde fleurigheid van een vaasje bloemen op tafel, een bloeiende plant in de vensterbank. Maar dat zijn ook de menschen, die de vreugde die zij aan de bloemen beleven, uiten in een nauwkeurigen zorg er voor. Bij hén zullen de planten niet verdorren door gebrek aan water, nóch de bloemen opge propt staan in een te nauwe vaas. Zij zullen steeds beter leeren zien, hoé bloemen te schikken zóó, dat hun speciaal karakter het best uitkomt en zóó, dat zij een vertrek hiet meest verlevendigen. Kostbare bloemen zijn daarvoor niet van noode, noch dure, prachtige vazen. Een bos glanzend gele dotterbloemen in een groene gemberpot is al in staat om het bescheidenste interieur vroolijk en gezellig te maken. Nu gaan er al stemmen op, die beweren, dat afgesneden bloemen altijd uit den booze zijn, en dat een pot met afgesneden en dus mishandelde bloemen geen sieraad kan wezen. Wells laat in zijn „Droom" een. der personen, levend in hét jaar 4000 ongeveer, immers al zeggen: „in dien tijd (den onzen) hadden de menschen de zonderlinge en bar- baarsche gewoonte, afgesneden bloemen in water te zetten tot ze stierven." Wat deze 40e eeuwers echter met hun bloemen deden, vertelt de schrijver ons niet. En zoolang nog niet overal in onze drukke centra groote par ken en bosschen vol bloeiend gewas zijn, waar ieder van het mooie kan genieten, moeten wij arme bloemenliefhebbers nog wel ieder voor zich ons plekje kleur en fleur en licht mee naar huis nemen, al is het dan ook in den lang niet idealen vorm van afgesneden bloemen. Bloemen stellen ons ook in staat, uiting te geven aan vele goede en hartelijke gevoelens die wij jegens verwanten en vrienden koes teren. Bloemen vergezellen ons ons heele leven van de wieg tot het graf. Een kindje wordt geboren: men verwelkomt het met bloemen. Het groeit op, wordt volwassen, en telkens komen daar periodiek de dagen, waarop ieder uit zijn kring, die daaraan be hoefte gevoelt, zijn genegenheid eens kan uiten, door het brengen van bloemen. Geen bijzondere dag kan daar in een men- schenleven voorbij gaan: een trouwdag, ver jaardag, jubileum, of bloemen geven er een feestelijk cachet aan, brengen met hun vroo. lijke blijde kleuren de echte feeststemming. En dan, hoeveel zieken zijn zij ten troost? Hoe vermag een enkel bloempje een geheele troostelooze ziekenkamer op te fleuren en te verlichten? Ook wanneer iemand van ons is heen gegaan voorgoed, dan zijn het bloemen en nog eens bloemen, die hem worden mee gegeven als laatsten groet van ons levenden aan hem, die ons verliét. Daar ligt iets van troost voor ons in dat zenden van deze laat ste bloemen. Zoolang er bloemen in de wereld zijn, kan ons leven niet heelemaal donker worden. J. S. Tentoonstelling van werken der leden Waaggebouw. Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Kleverparkweg 154 - Telef. 10303 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Bericht ontvangst Nouveaute's voor V oor jaar en Zomer MATIGE PRIJZEN In het oude Waag-boven-zaaltje exposeert het tee kencollege in bonte verscheidenheid: schilderijen, aqua rellen, grafiek en zelfs een enkel stuk toegepaste kunst. Over 't geheel genomen lijkt deze tentoonstelling be langrijker dan haar voorgangsters. Niet omdat het ge- exposeerde qualitatief op zoo'n hoog peil staat, doch, voornamelijk omdat er quantitatief meer is dat de aandacht trekt en de moeite van het beschouwen in derdaad waard is. Vooraf moet echter een aanmerking gemaakt op de wijze van exposeeren beter gezegd volhangen dewelke van rommeligheid niet is vrij te pleiten. Er hangt hier ontegenzeggelijk veel! Met hoogstens de helft had trien een veel bcU'rYesu'rtaat kunnen bereiken, ook juist door de strengere selectie, die dan noodza kelijk is en onvermijdelijk tot een hooger kunstzinnig gehalte voert. Thans kan men bijna geen enkele inzending rustig en opzichzelf beschouwen, waardoor het geheel meer den indruk maakt van eenveilingzaal. Overigens blijft het voor de Kunst Zij ons Doel enaars vrijwel alles bij het oude, hetgeen op zichzelf nie't bepaald is te verwerpen, mits dit oude dan maar boven de sleur en de middelmatigheid uitkomt, wat hier echter maar een enkele maal geschiedt. Men vraagt zich onwillekeurig af of er voor de meesten dezer kunstenaren niets gebeurd is op het ge bied der moderne schilderkunst in de laatste paar decennia. Of er geen naburig Amsterdam bestaat waar nog al eens iets te zien is (men denke slechts aan Kunstkring in het Suasso-Museum). Men vraagt zich ten slotte af bij het zien van dit soms wel knappe, maar toch ook dikwijls zoo hinderlijk zelfvoldane werk, welke den tijd is, waarin wij leven, 1875 of 1926? Conventie, conventie en nog eens conventie! Ech ter, „de conventioneelen zijn bij dooden de lijke- vliegen; zij zoemen en murmereeren, maar hun lippen zijn dor, en hun hart kent geen herinnering" zegt Plas- schaert in zijn Aphorismen. Den bezoeker van deze tentoonstelling zij dus aan bevolen, een flinke dosis kritisch oordeel. Daarmee ge wapend, zal hij zeker verschillende werken opsporen, die boven een beminnelijke schilderijenfabricatie uit gaan. P. J. van Egmond zoekt tot een meer ab stracte uitbeeldingswijze te komen. Hij is er op uit het vlak-sierende te bemachtigen, zonder daarbij z'n schilderskwaliteiten op te offeren. Z'n knap geschil derd „Spaarndam" heeft donkere bezonken kleurkwali- teiten, doch het is voorloopig nog te sterk geïnspireerd op den arbeid van Piet van Wijngaard. In het andere doekje „S c h a 1 k w ij k e w e g" is de schilder meer zichzelf, maar daarin hij het probleem: bouwende ac centen in de vlakke schildering niet een ondergeschikt maken van het accidenteele, veel minder benaderd. Van H. F. Boot, de serieuze werker, kan men recht zeggen: II a les défauts de ses qualités. De pein- ture van 't „Stilleven" met de kom. met roode bessen is gevoelig en beschaafd, doch de competitie is rommelig, dus niet overtuigend. Ook in zijn knap ge- wasschen aquarel met Japansche vaas mist men sterk uitgesproken karakter. De kleur is niet helder, doch overal 'n tikje bestoven. Boot is 'n schuwe droomer, aan wien het werkelijke leven voorbij gaat. H e u f f's Stadsgezicht in vogelvlucht Veere) ls objectief en met liefde bezien. Het is wat arm van kleur, hoewel het een fijne stemming suggereert: B 1 e- z e v e 1 d Maris' „Speelgoed" is vlot en met zin voor het komische geschilderd: A. L. Koster toont zich in het kleine pastelletje „Nieuwe Gracht" (het bekende rommelige stuk t.o. de Kazerne) een fijn ob serveerden Ik kan hem hierin meer waardeeren dan in z'n (tè) traditioneele bollenvelden; Gerbrands valt als accoratief talent een weinig uit het kader. In z'n gekleurde teekening „Zilverfaisant" waardeert men een hoewel ietwat burgerlijke fantasie: G. H u y s se r, die in z'n beide olieverfs: „Gezi ch t op Algiers" en „E u c a I i p t u s b o s c h" naar de vlakke schildering neigt (zijn werk heeft iets mozaïek- of tapijtachtigs), kan mij niet overtuigen, dat dit bij hem uit innerlijke overtuiging is voortgekomen. De beide bloemstukken van Mevr. Dingemans- Humans zijn het resultaat van matelooze zelfover schatting en daarbij van een genre, dat men op een liefdadigheidsbazar veelvuldig pleegt aan te treffen. Ik heb mij reeds eerder afgevraagd wat toch het doel kar. zijn om dergelijk onrijp werk te exposeeren. Ban veel beter gehalte is het knap geschilderde por tret door J. Roovers, hetwelk uitmunt door een mooier bestorven toon. De psychische kant lijkt mij niet de sterkste, doch het is ingetogen behandeld en dat is geen geringe verdienste. Daartegen is L e g- n e r's geaquarelleerd conterfeitsel van Koster braaf en ongenietbaar. Bij de afdeeling grafiek merkt men enkele bijzon dere prenten op. In de eerste plaats van Anton P i e c k, die op de hem eigen sappige wijze zijn fijn geobserveerde dieren in hout snijdt of in soepele en toch gesloten vormen het geestige orkest met de bla zende karikaturen in het zink bijt. In 't bijzonder dienen nog vermeld een paar forsche houtsneden van Van Egmond. Knap gestoken werk met een verlangen naar synthetische vormen evenais in z'n schilderingen doch hier veel beter geslaagd. Met het noemen van een zeer slecht gestoken kop (houtsnede) door Rees daar is naar „bouw" ge zocht terwijl er een „ruïne" werd bereikt alsmede enkele zuivere en decoratieve houtdrukken van W a- genmaker, meen ik het meest belangrijke van deze expositie voldoende te hebben belicht. A. VAN DER BOOM. „Voor de Poort." door Top Naeff. Voor de eerste maal verschijnt thans een goedkoope uitgave van het schoone boek „Voor de Poort", door Top Naeff, welk boek nooit goedkooper dan voor 5.90 gebonden is verkrijgbaar geweest, terwijl het thans 2.90 gebonden in den handel wordt gebracht. 'n Betere pers dan dit boek heeft gehad is bijna niet denkbaar. Als om strijd werd dit werk geroemd en genoemd een boek bij uitzondering. „Gelukkig", zoo schreef indertijd Fransch Netscher, „dat er eindelijk weer eens een boek te bespreken is waar ik met volle instemming de aandacht op kan vestigen.Op alle bladzijden ligt schoonheid in dit boek. De bekende schrijfster Jeanne Reyneke van Stuwe noemt de uitbeelding van Liesbeth de zuivere, gevoelde weergave van dit vrouwenkarakter, één der echtste en schoonste scheppingen uit onze geheele literatuur. Ziet hier nog wat „De Nederlander" er van zegt: „Het is een zeldzaam voorrecht een enkele maal een boek te ontmoeten van zulk een ontroerende schoon heid, dat men, na volbrachte lectuur en terugdenkende aan de lezend doorgebrachte uren, 't gevoel krijgt iets dierbaars te hebben verloren, beter gezegd: of een periode van hoog en edel genieten voor goed is afge- loopen. Want de uitdrukking: „iets dierbaars te heb ben verloren", oogenschijnlijk niet onjuist, is in haar wezen toch wel zeer onwaar: aan menschen, voor wie lectuur nog niets meer is dan een vulling van anders kwalijk door te komen uren, schenkt een boek menig maal zulk een verruiming van blik, een zooveel billij ker oordeel over menschen, een stellig juister zien van toestanden, in één woord: een niet genoeg te waardee ren winst voor hoofd en hart. Zulk een boek hebben wij in Top Naeff's VOOR DE POORT, 't onroerend verhaal van Liesbeth van Landschot's versmade liefde- begeeren. Ja, dat werk is van een in alle opzichten zuivere schoonheid: schoonheid van uitbeelding, van psychologisch analyseeren, van sentiment, van dictie, dat ik me nu schaam de bespreking ervan in dit blad eenmaal te hebben aanvaard, omdat meer dan vrees, zekerheid in mij is, dat me de woorden ontbreken zul len om 't sujjerieure van dit werk in alle opzichten te doen uitkomen. Men weet niet wat hier 't meest te bewonderen: 't zeer subtiele tasten en 't daarop ge volgde zeker oordeelen als van den psychiater, die de diepten van het zieleleven peilt en doorschouwt, 't meesterschap over de taal, dat zich toont in 't uitzeg gen van die dingen, die wij gewoonlijk onzegbaar of onuitsprekelijk noemen en 't ook inderdaad zijn voor wie niet 't talent van Top Naeff heeft of ein delijk, dat vermogen van deze schrijfster, dat iederen pNAWL MEUBELMAKER TELEFOON 10956 fljngevoeligen lezer dwingt te houden van, en dat wordt dan: te lijden met de vrouw uit dit boek." De fa. Van Holkema 6 Warendorf te Amsterdam zal pleizier beleven van deze goedkoope uitgaaf. Bloemendaal is reeds in de eerste ronde den beker- dood gestorven. Wij vermoedden wel, dat het een harde strijd zou worden, maar toch had de thuisclub o.i. makkelijk kunnen winnen, indien de voorhoede gebruik gemaakt had van eenige zeer makkelijke kan sen. De aanvalslinie was echter totaal schotloos, en slechts eenige malen behoefde de V.V.A.-keeper zich bijzonder in te spannen. Voor de rest had hij al een heel makkelijken middag. Vodr 'f talrijke publiek naar we mogen veronderstellen grootendeels Bloemen- daal-supporters wak het wanhopend te zien, hoe de witte voorhoede telkens weer in 't doelgebied der tegenpartij de kluts kwijt raakte en bijkans geen dra gelijk schot wist te lossen. De rood-zwarte backs had den de situatie dan ook spoedig doorzien, en bleven den toestand gedurende den geheelen wedstrijd vrij makkelijk meester. Absoluut onvoldoende is o.i. de linkerwing en mid denvoor der Bloemendalers. De rechterwing (Lunter~- Kopjes Nieman) speelt voldoende tweede klas voetbal. Parson heeft Zondag bewezen voor 't eerste elftal voor goed afgedaan te hebben. Hij is te langzaam en te fut loos, en wenscht geen stap meer te doen dan hij noo- dig acht. In dat opzicht steekt Spoor gunstig bij hem af: deze sjjeler loopt ten minste door, en maakt het meermalen een keejrer bij het wegwerken danig lastig. Beijk Jr. kan alleen links trappen en moet daarom bij kant bij eiken toegespeelden bal omdraaien om in een gunstige speel-positie te komen. De tegenstanders krij- gn nu tijd om zich te herstellen, en weten onmiddellijk, dat de middenvoor slechts bij hooge uitzondering naar rechts plaatst. Veel komt op links, waar Strik en Spoor er een lustig klein-spelletje op na houden, dat geheel ongevaarlijk is. Tot overmaat van ramp kan de links buiten zelden of ooit goed en zuiver voor 't doel plaatsen, terwijl hij, als hem eens een kans geboden wordt zelf te doelpunten, veel te onbesuisd is, hier van te profiteeren! In de middenlinie der Bloemendalers is de rechts half de zwakke plek. Wel werkt deze speler hard, en komt hij meermalen met succes uit den strijd te voor schijn, maar zijn plaatsen en balcontröle is zeer mid delmatig. De middenhalf is een goed voetballer die echter bij meerdere activiteit ook meer bereiken zal. De links-half is de beste speler van deze linie. Vlug en bewegelijk als hij is, kan hij met de voorhoede ten •w -w verhuist en installeert onder vol ledige garantie en vakkundige leiding door 't geheele land. Begrootingen kosteloos zonder verplichting. Beddenmakerij - Reparatie-inrichting

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1