IG i gbureau PdST WAAROM? RIJWIELHANDEL PALMEN HAARLEM NIET ^fÜfEl *""EL^R H „DE DAHLIA", W. BEUNDER, i a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa OPENING BLOEMENDAALSCHEWEG 297 Huize „Duinrust" Een belangengemeenschap in overweging? 4A J.A.&05KAMR.ZN SP0RTPRAATJE nworm ij ons uit iant ianne RAUM 22089 Bloemendaal ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. IN VEREE:NI"GI:NG MET DE UITGEVER: G. EIKELENBOOM Kun sthan del W.G.BanninkJr KENZEN'S Mevrouw HEDEN, ZATERDAG 24 APRIL G* J. Gude - Cuisinier j A. H. van der Steur Jr. oonmaak nt! »N 10131 Haarlem^^^ prolongeeren, 3 maal kant zien! jagen i dans: ge O'Brien, na Rubens ALTIJD GOED BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMEN DAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR 1.50 Gierstr.69, Haarlem AVONDRUST. Verbindingsweg - Bloemendaal VERIKA en B.S.A. Rijwielen GROOTE SCHOONMAAK! 13714! Dagelijks te ontbieden KLEINE HOUTSTRAAT E3E3E30E3EBEEE9E9E300E30E3000EE0EEl30EËE3EBE20EBB3E3ES E E3 Een schitterende collectie groote touffen tegei spotprijs H Zie onze nieuwe zeer orgineele Manden en Bloemtafels |j Uitsluitend Engelsche stoffen Het gevaar van opheffing van heel Bloemendaal is niet denkbeeldig. Bloemendaal mag niet werkloos blijven. WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN oneel idsch Tooneel ans Muller Dir. A. v. d. Horst erkade Verbeek) anz Molnar :rlandsch Tooneel ie dorpsleven door t 't Russisch door ition de Comédie e M. Paul Géraldy n 10 tot 3 uur n 12 tot 3 uur succes zijn succesfilm deze week bi) ons m, doch ook vooral ce op voortreffelijke wordt gebracht >GRAMMA n onze cassa, vanaf 12 uur Vrijdag 16 April t.rrio Donderdag 15 8 iNG 0.90 en I O.GO, - Haarlem men?" vroeg vader, maar >e, want dit is 't stadhuis, gaan koffiedrinken," vond mmers de bruiloft?" t niet eten van de voor- n er wel om, maar eigen- k wat leuk, en ze waren epoort zoo mooi was uit- de poppen naar het prieel gon pas als het bruidspaar leo en Wim haalden hun t die neer vóór het prieel, werden op den bok gezet, ien bleven nog wat rond- nuden zijn. al gauw; al de vriendin varen in lichte jurkjes met had de afspraak vergeten, vreemd, dat Emma en Lies van de heele bruiloft niets on deftig: „mag ik jullie den bruidegom en de moe- en, vonden de vriendinnen k naar het prieel gebracht; te vriendin, zou thuis blij- emand zijn om het bruids- ïunne gasten stonden voor kwam de bruiloftsstoet aan. (Wordt vervolgd). Eerste Jaargang ZATERDAG 24 APRIL 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal^per week. No. 33 BLOENMML'S EDITIE ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel 0.15. Bij afname van 500 regels 0.12'/2 per regel; 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. De regen houdt op de zon Gaat langzaam onder, De aarde, in die lichte bron. Lijkt wel een wonder! Aan wat lang geleden is Denk ik geruster, Wat nog niet gestreden is Zie ik bewuster. Het geurt in de schemering Gij blinde buk: Tusschen hoop en herinnering Bloeit uw geluk." ADEMA v. SCHELTEMA. Uit „Van Zon en Zomer". prijs een zoudt U een onbe kend merk koopen, daarU voor dezelfde merk kan krijgen. bekend AGENTE Vraagt Prijscour. Ie klas Reparatie-Inricht. Buiten scjiijnt de' zon; de knoppen zwellen en hier en daar .spruiten de eerste blaadjes aan de takken; vogels zingen hun blijdschap om de komende lente, hun levensvreugde uit in juichende tonen. Nu naar buiten, zich een roes drinken aan lucht en licht! Nu is er een einde gekomen aan het gedwongen thuis zitten en ligt de wereld weer. stralend voor ons open! Nu „Vandaag een mooie dag om de groote slaapkamer te „doen zegt de degelijke Hollandsche huisvrouw, die in den mooisten tijd van 't jaar door de schoonmaakwoede aangegrepen is. De wolkelooze blauwe lucht geeft haar de blijde zekerheid, dat „de bed den" zonder gevaar voor natworden buiten kunnen worden gebracht. En buiten ligt in den schoonmaaktijd nu eenmaal het hoogste heil voor alle in huis aanwezige voorwerpen. Wijd gaan de ramen open, en de lieve lucht, het heldere zonlicht, stroomen binnen. En juist dat licht, dat meedoogenlooze licht toont, hoeveel vergeten stof in donkere hoekjes snakt om uitgedreven te worden. Het zinde- lijkste huis blijkt nog wel eens spinnewebben rijk te zijn en het speurend oog der huis vrouw ontdekt steeds meer ongerechtig heden; de groote schoonmaak blijkt hoe lan ger hoe meer reden van bestaan te hebben en ze wordt daarom met kracht aangevat. Alles wat waschbaar is, wordt gewasschen, alles wat blinken kan, wordt blinkend ge poetst of gewreven; wat maar met mogelijk heid tegen water bestand is, wordt ruim schoots geboend en afgespoeld. Geen stofje, geen bacil krijgt nog gelegenheid een aanval te wagen op onze gezondheid; niets kan ont komen aan zeepsop of wrijfwas. En dan de kasten! Die blijken elk jaar op nieuw een verzamelplaats van grootere en kleinere voorwerpen, die men niet wist nog te hebben en die vaak niet waard zijn, nog bewaard te worden. Enkele kasten bevatten de schatten der familie; het oude porcelein, dat alleen om schoongemaakt te worden nog II ontvangt de hoogste waarde voor net gedragen Heerenkleeding, wanneer II slechts opbelt w van een naar de eïschen des tijds ingerichte Parfumerieën Toiletartikelen Beleefd aanbevelend, N. M. MENS eens voor den dag komt, vertoont zich dan nog eens in al zijn broze fijnheid, terwijl vaak nog daaromheen de herinnering zweeft aan lang vervlogen gebeurtenissen en lang ge storven vrienden. Maar het is verwonderlijk, hoeveel „rom,- mei" een mensch gedurende een jaar weet op te sparen, waardelooze prullen dikwijls, die daar in hun donker kasthoekje verstopt zaten, maar die in 't vólle licht gebracht eerst recht hun waardeloosheid toonen. Dan wordt daar met vaste hand geschift: wat waarde heeft, 't zij werkelijke waarde, 't zij waarde die herinnering er aan geeft, wordt opnieuw zorgzaam opgeborgen; dat wat echter ge wogen werd, maar te licht bevonden, wordt opgeruimd. Eens per ja,ar zeker bekijkt de huisvrouw critisch al haar bezit, taxeert het en schiet uit, wat onder het mom van be langrijkheid, wel of noodzaak in den loop van het jaar zich een plaatsje wist te ver schaffen in kasten, kisten en doozen. Een chaotische verwarring, een invatie van wit- en stijfselkwasten gehanteerd door stucadoors en behangers, geloop van schoor steenvegers en smeden vormen de jaarlijks weerkeerende symptomen van de „groote schoonmaak". Maar dan ook is het huis als herboren. Frisch, vriendelijk en ordelijk ontvangt het ons; de rust is weergekeerd. De zon mag gluren, waar ze wil, ze kan geen stoffige hoekjes meer ontdekken. Het huis is „schoon", en de eerbied voor het schoone huis dwingt ons, zij het ook tijdelijk, tot groote netheid. Die jaarlijksche schoonmaakwoede schijnt wel eens bij uitstek Hollandsche gewoonte te zijn! En misschien heeft de Hollandsche huis vrouw mede daaraan haar reputatie van over- groote zindelijkheid te danken. Deze drang tot schoonmaken en opruimen, die haar wekenlang ongevoelig doet zijn voor elke lokstem van buitenaf, die haar zou willen verleiden tot „den boei te laten zooals hij is," die haar doof en blind doet zijn voor het lok kende voorjaar, komt zeker van binnenuit. Geen vrouw, die er geheel aan ontkomt. Maar als zoo'n groote schoonmaak dan zoo nuttig en noodig is voor onze huizen, zou ze het dan ook niet zijn voor onze zielen? Als de volle zon onze kamers binnendringt, dan zien we plotseling, hoeveel stof en onge rechtigheden ons toch zoo goed onderhouden intérieur blijkt te bevatten. Hoe zal dit wel licht in veel sterker mate het geval zijn, wan neer we het volle licht eens in onze ziel laten schijnen? Hoeveel ongerechtigheden houden zich daar in het halfduister verstopt, die, hoe wel misschien niet grooter wordend, zich daar toch vermochten te handhaven, niet ge durende een jaar, maar vaak een heel leven lang? Gevoelens van afgunst, die ons hart ongehinderd binnenslopen, een blijvend plaatsje veroverden en dit behielden, omdat we voor een radicale schoonmaak terugschrik ten. De leelijke spinnewebben van het wan trouwen, die onzichtbare stofjes en vuiltjes tot zich trokken en onmerkbaar werden tot één duistere grauwe massa, houden zich wellicht ook in óns hart verscholen. Leugens, uitge sproken uit nood of uit gemakzucht en niet erkend uit ijdelheid, vormen mede een groot procent van de minder frissche en leelijke stof nesten in onze ziel. Zou het niet noodig en goed zijn, hier van tijd tot tijd eens de volle zon in te laten schijnen, den frisschen wind er eens door te laten spelen, en al dat stof, al die ongerechtigheden eens met krachtige hand weg te bezemen en weg te spoelen? Want, al zal dat stof misschien in den loop der tijden geen gróóte afmetingen gaan aan nemen, een gevaar voor onze gezondheid, de gezondheid van onze ziel. blijft het altijd. En dan de kasten! Die gesloten diepten, waar wijzelf zelden in durven kijken, öf om dat wij een bijna heiliéjen eerbied hebben voor wat daar verborgen ligt, öf omdat wij wat huiverig zijn voor wkt wij daar zoo diep in onszelf wegduwden. Maar wat ons hei ligste bezit is, mag van lijd tot tijd wel eens in het volle licht bewonderd worden, wij mo gen ons wel eens diep daarover verheugen, om in het besef van onzen rijkdom weer moe dig verder het leven in (e gaan. Maar vaak ook liggen daar in het duister onze apgsten en onze zorgen verborgen. Ver- borgeii, weggeduwd, mei^ daarmee niet on- Uitzending van Diners aan huis Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden S Kleverparkweg 154 - Telef. 10303 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Bericht ontvangst N ouveaute's voor V oor jaar en Zomer MATIGE PRIJZEN schadelijk gemaakt eer het tegendeel. In het donker en ongecontroleerd, kunnen dat de schimmels zijn, die ons goedgebouwd huis ondermijnen. Ze kunnen, zonder dat wij het weten of bemerken ons weerstandsvermogen verzwakken, zoodat in tijden waarin het uiterste van onze geestkracht wordt gevergd, plotseling blijkt, dat die niet toereikend is, om de ons opgelegde moeilijkheden te dragen. Ook hier is het niet alleen wenschelijk, maar noodzakelijk, dat wij zoo nu en dan eens moed vatten en die donkere, gesloten kasten eens aan een groote schoonmaak onderwerpen. Door het in het volle licht te brengen, herkennen wij wat daar voor den dag komt eerst als volkomen waardeloos. En dan met krachtige hand: opruimen! Weg er mee, met al die geniepige gevoelens van haat, angst, afgunst, jalouzie en onop rechtheid! Laat de zon vrij schijnen in onze ziel! En na zoo'n groote schoonmaak zullen wij ook meer eerbied hebben voor ons eigen in nerlijk; een eerbied die zich uit in een grootere netheid, wat meer voorzichtigheid in het toe laten van een minderwaardige gedachte. J. S. Een goed voorbeeld door actief-Heemstede. In een van onze vorige nummers uitten wij de vre^s, dat de toekomst voor Bloemendaal, nopens de Haar- lemsche grenswijzigingsplannen, niet onbezorgd zou zijn, omdat met elke nieuw optredende Regeering aan nieuw opgekomen of in overweging genomen-mo gelijkheden moet worden gedacht bij zéér belangrijke kwesties als het Haarlemsche «annexatiegeval onbe twistbaar is. En tot onzen spijt blijkt thans wel al, dat onze vrees niet geheel ongegrond was. Het is nu reeds bekend, dat Minister Kan, het tegenwoordige Liberale Hoofd van Binnenlandsche Zaken en Land bouw, mèt het uittreden uit het hooge ambtenaars milieu, ook de traditioneele ambtenarensleur-geest heeft afgeschud om frisch en onbevooroordeeld tegen over de duizend-en-één zaken, welke de aandacht van zoo'n Excellentie vragen, op te treden. De verwachtingen, die in zekjsre Haarlemsche kringen gekoesterd werden bij het optreden van Mi nister Kan, den oud-hoofdambtenaar ten Departe- mente, zijn wel eenigszins den bodem ingeslagen. Immers, nauwelijks had deze bewindsman zijn hooge post betrokken, of de Haarlemsche pers wist al mede te deelen, dat ongeveer 14 dagen na de behandeling der Begrooting van Binnenlandsche Zaken en dus vóór de terzake te houden debatten in ons Lagerhuis de Memorie van Antwoord van den Minister kon worden verwacht. En alsof deze mededeeling, ge lanceerd op berichten van ,,men zegt" en \,naar wij vernemen", altijd zonder positieve vermelding van de bron, waaruit die hoogst belangrijke mededeelingen voortkomen, nog niet misleidend genoeg ware, kwam kort daarop het fantastische verhaal in die pers van den blootshoofds, op zijn eentje langs de nieuwe Haarlemsche grenzen" peddelenden Minister Kan!! Waarvan niet één enkel woord waarheid' bevatte! Dergelijke onzin is toch zeker weinig bevorderlijk aan de hoog noodige objectieviteit, welke bij het grenswijzigingsgeva! behoort te worden betracht, om dat een botsen van belangen tusschen meerdere ge meenten aanwezig is. Het is intusschen de oude tactiek, waarmede echter uitsluitend de belangen van Haarlém, althans niet die van Bloemendaal en Heem stede, gediend wordt en waarmede „richting" wordt aangegeven. Bloemendaal noch Heemstede zijn van deze tactiek gediend. Als die gemeenten eens contra-fantastische verhalen gingen doen pf in de pers lieten lanceeren: hemel, waar moest het met objectieve voorlichting naar toe. Het Haarlemsche publiek, dat nu al niet meer wijs worden kan uit al dat „men bericht ons zus-en-zoo", zou dan heelemaal in een doolhof van leugens en mis leiding worden gebracht. Een verblijdend verschijnsel daartegenover zien wij èn in Heemstede èn in Bloe mendaal, waar het gevaar van opgeslokt, of min stens geamputeerd te zullen worden, wel steeds aan wezig geacht wordt, maar waar men eerstens geen geloof hecht aan al die grensregelingsberichten in de Haarlemsche pers, en tweedens, vast en onwrikbaar besloten is te blijven vechten voor zelfstandig en onbesnoeid voortbestaan. Hef: gemeentebestuur en zelfs heel de bevolking van Heemstede is het moet aan Bloemendaal ten voorbeeld worden gesteld! bijzonder actief bij het bestrijden van de huidige grenswijzigingsplannen. Er is bij ons gemeentebestuur een inzinking in zijn strijd bare houding, het vorige voorjaar zoo heldhaftig aangenomen, merkbaar. Dat is jammer en voor de bevolking niet bemoedigend. Een paar malen reeds werd bij behandeling van diverse onderwerpen door de vroedschap gezinspeeld op uitstel, „om de an nexatie". Dat is fout, absoluut fout! Kijkt toch eens naar Heemstede, dat in niet één enkel opzicht rekening houdt met mogelijkheden van annexatie. Daar zegt men: „Zij krijgen geen stukje grond van ons" en Heemstede's gemeentebestuur trekt zich van al het gebral in Haarlem over annexatie niets aan. Nog slechts enkele weken geleden, toen in den Bloemendaalschen Raad werd aangedrongen op radicale verbetering van den Zijlweg, werd be halve het financieele schrikbeeld 70 mille het annexatiespook voor den dag gehaald. Deze tactiek is af te keuren. De vroedschap in onze gemeente voorop heeft men zich in Bloemendaal uitgesproken tegen iedere wijziging van onze grenzen; er is geen enkele wijziging in dit standpunt gekomen en daarom behoort het gemeentebestuur in die lijn te blijven, door geen voet gronds toe te geven. Oordeelt men b.v. dat de Zijlweg in het belang van Bloemendaal moet worden verbeterd en zijn de kosten behoorlijk te financieren, dan zwijge nien over annexatiemogelijk heden. Als Haarlem de kans heeft om de normale ontwikkeling der ringgemeenten, tot meerdere, groo tere en hechtere zelfstandigheid, te belemmeren, te stuiten, dan zal dat niet worden nagelaten. Heem stede en Bloemendaal behoeven daarbij niet de be hulpzame hand te bieden. De gewrongen toestand in Schoten is er een sprekend bewijs van. Haarlem oefent er zich in om haar belangen, zooveel mogelijk ongemerkt, te laten aaneengroeien met die der ring gemeenten. Heemstede is een en al waakzaamheid en Haarlem heeft en krijgt daar niet de minste kans van slagen met die tactiek. Bloemendaal is bezig [BEHAMf MEUBELMAKiftli TELEFOON 10956 Haarlem in de kaart te spelen, zij het dan onwillens. Wij waarschuwen met klem hiervoor! De hangende grenswijzigingsplannen zijn in een ge heel nieuw stadium gekomen bij het optreden van het thans zittend Kabinet. Hoopte men in Haarlem dat déze Minister van Binnenlandsch Bestuur zóó zou zijn verambtenaard, dat het neerschrijven van een Memorie van Antwoord op het Ontwerpwet auto matisch zou geschieden, conclusies trekkend en op bouwend zijn staatsstuk tot ambtelijke gegevens en voorlichtingdie verwachting is wel zeer beschaamd. Als vaststaand kan wel worden aangenomen, dat deze Minister, de oud-Secretaris Generaal, meer dan een van zijn ambtsvoorgangers der laatste jaren, kenni*» draagt van de gevolgen van grenswijzigingsgevallen. Immers behalve de twee vooropgeschoven mogelijk heden bij het Haarlemsche geval,, n.l. verlegging der grenzen naar het z.g. Kleine plan (het huidige Wets ontwerp) öf doorvoering van het groote plan (met terugzending dus naar Ged. Staten van het Wets ontwerp) leent de Minister het oor voor de derde mogelijkheid, n.l. het treffen van een belangenge meenschap. Dat is voor Haarlem buiten den waard gerekend. Blijkens officieele mededeeling door het gemeente bestuur van Heemstede, heeft de Minister nader ge correspondeerd met dat bestuur en het staat thans vrijwel vast, dat de annexatie weer voor onbepaalden tijd van de baan is. Niet alleen wil de Minister het ingediende Wetsontwerp bestudeeren, aandacht schen ken aan een ander plan, waarbij heel Bloemendaal, Heemstede etc. bij Haarlem ware te voegen, maar óók; en blijkbaar dat vóóral, aan het tot stand brengen van een regeling, waarbij alle betrokken gemeenten gebaat zouden zijn, echter met volledig behoud van dc bestaande grenzen; een z.g. belangengemeenschap. Het meest opvallende bij dit door den Minister ingenomen standpunt is wel, dat door Bloemendaal en Heemstede in hun adres aan de Regeering in het voorjaar van 1925, werd aangedrongen op het aan brengen van wijzigingen, in de Gemeentewet o. a., waardoor het aangaan van een belangengemeenschap door een complex van gemeenten, gebiedend kan worden voorgeschreven als tegenhanger voor anders noodzakelijk geworden grenswijziging. In Haarlem vond men dat verzoek één stuk dwaasheid. Men herinnert zich misschien nog de pro-annexatie ver gadering te Haarlem, waarin een oud- en thans nog fungeerend Gewestelijk bestuurder als spreker op trad En nu blijkt de Minister voor die nieuwe moge lijkheid ganschelijk niet onverschillig, schijnt daaraan zelfs voorkeur te willen geven Maar dat is het niet wat Haarlem wil! In een vol gend nummer willen wij nog iets zeggen over een be langengemeenschap en zullen daarbij niet nalaten Bloemendaal voor te houden, wat thans geboden is te doen. Voor 't eerst sinds de officiëele vaststelling der Nederland-Duitschland wedstrijden, is het onzen Ooste lijken sportbroeders gelukt, op eigen terrein de Oranje mannen te verslaan. Geheel onverwacht kwam de nederlaag overigens niet. We gelooven, dat er niet veel Holanders waren, die op een overwinning rekenden. Het Nederlandsche elftal toch was door het niet meespelen van v. d. Meulen, van Heel én van Linge danig verzwakt, ter wijl de geheele Duitsche sportpers ons reeds lang van te voren er van in kennis gesteld had, dat ditmaal al een bijzonder sterk elftal de eer van het land op zou houden. Bijna het geheele team bestond uit Zuid- Duitsche spelers terwijl de enkele Noorderling, die er In opgenomen was, de middenvoor Harder, een naam als voetballer heeft, die wijd en zijd bekend is. Inderdaad is deze Harder een geregeld gevaar voor onze verdediging geweest! Als een zekere geruststel ling had men een bericht gelanceerd, dat hij veel van zijn snelheid ingeboet heeft, Wij hebben hier niet 5 van gemerkt; integendeel is het ons opgevallen, met welk een geweldigen spurt hij door onze verdediging heenstoof, en daarbij een nuttig, maar tevens gepast gebruik maakte van zijn formidabele lichaamskracht cn lengte. Naast hem speelde Pöttinger, iemand van bui tengewone kwaliteiten. Er is in Holland geen enkele voorhoedeman aan te wijzen, die zelfs maar in de schaduw van dezen Duitscher kan staan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1