WAAROM? RIJWIELHANDEL Begonia Flaboyant W. Beunder - Verbindingsweg J Kun s^than del W.G.BanninkJr Beplant nu Uw Tuin en Boordei*s met PLAATSELIJK NIEUWS ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. Gierstr.69, Haarlem KENZEN'S Verbindingsweg - Bloemendaal VERIKA en B.S.A. Rijwielen prachtige kleiobloemige koolbegonia's en U heeft de ganseJie zomer prachtige roode kleuren in Uw tuin. Mijn Gloxina's staan thans weder in bloei! U beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Telefoon 22338 - Bloemendaal - Telefoon 22338 ilESn Si5EBmmi3raFgFaE3BE3BEaEaBEaE3E3E!]SEaE3EaB3EBHEBEBEBH EaEaE3EaE3EaBSEaEaEaEaEgE3E3E3Ei3BEE3EBmEaEBEBE3EaE3EB A. H. van der Steur jr. Uitzending van Diners aan huis G. J. Gude - Cuisinier Venn. „All Risks Tarieven zeer billijk l* ZATERDAG 16 MEI 1926. uit oiaa verscni)nt minstens eenmaal per weeK. ino. BLOEPffiSIML'S EDITIE Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. EIGEN ATELIER MELODIE Zooals de vogel vliegt naar hoogen boom in onzen tuin als vallend uit de hooge luchten loom over het duin. Zoo zingt het in de schoonheid van ons leven in 's menschen huis als vreemde vogel, die genaderd even maakt hevig gedruisch. Is dan snel te spoedig, heengevlogen Maar melodie- houdt mij lang nog in zijn droom omtogen Als ik jou zie. W. G. REDDINGIUS. Uit „De [Tempel JUISTE OPVOEDING. Indien men de vraag stelt: ,,Wat is het doel der opvoeding?"' dan zullen de meeste menschen waarschijnlijk antwoorden, dat de opvoeding beoogt den leerling voor het leven voor te bereiden en dit zou tevens de veron derstelling inhouden, dat de opvoeding vol tooid is, wanneer hij de school of de univer siteit verlaat. Hoe belangrijk de schooljaren echter ook mogen zijn, het is toch zeer duidelijk, dat de opvoeding niet kan eindigen als de zooge naamde leerjaren achter den rug zijn; immers het leven zelf is de grootste school en de ondervinding is de beste leermeesteres. Al zal 'n kind ook nooit de gewone school bezoeken, de opvoeding van het leven zal het toch niet kunnen ontloopen. De school des levens kent zelfs geen vacanties. Ondervinding is mee- doogenloos. Zij, die in deze school mislukken, worden onbarmhartig terzijde geschoven; de straffen dezer school bestaan uit lijden en ontaarding, en eerst de dood brengt verlos sing. Weinigen in getal zijn de leerlingen, die slagen zonder hulp. Wanneer nu het doel van onze opvoeding is om den leerling voor het leven voor te bereiden, dan mo'et deze opvoeding aan het binnentreden in het leven voorafgaan. Even als het kind opgevoed moet worden, moet er ook een voorbereiding vóór de geboorte zijn, ten einde den leerling geschikt te maken om van de lessen der ervaring te profiteeren, die hem wachten, zoodra hij ter wereld komt en pas eindigen met den dood. Sommigen zullen zeggen: ,Laaf het aan de Natuur over, zij zal wel voor haar'kinderen zorgen." Inderdaad doet zij dit en wel door haar vertegenwoordigers, die zij in den vorm van ouders voor ieder nieuw-geborene ver schaft. Deze ouders zijn voor hun kinderen verantwoordelijk, en zij in grove onwe tendheid omtrent hun verantwoordelijkheid laten alles aan de Natuur over. Hetgeen de wereld noodig heeft om de ziekten der menschelijke samenleving te ge nezen is ware opvoeding, een opvoeding, ge baseerd op de kennis der menschelijke natuur en de plaats van den mensch in het heelal. Het moet zulk een opvoedingsstelsel zijn, dat het hem in staat zal stellen ieder leven weer te beginnen met de zekerheid, dat hij van nature goddelijk is en persoonlijke verant woordelijkheid heeft. Dat wil zeggen: de ziel moet worden erkend en haar moet een goede kans gegeven worden zich in harmonie met de ziel der natuur te ontwikkelen. Bovendien moet de tweezijdigheid van het verstand wor den begrepen, want deze alleen verklaart de aspiraties tot geestelijke wijsheid in den mensch en zijn behoefte aan grofstoffelijk genot; zijn hoop en zijn wanhoop; zijn over winningen en zijn nederlagen. zoudt U een onbe kend merk koopen, daarUvoordezelfde prijs een bekend merk kan krijgen. AGENTE Vraagt Prijscour. Ie klas Reparatie-Inricht. t r Kinderen nemen deze kennis gemakkelijk aan, omdat deze eenvoudig een uitdrukking is van de waarheden hunner eigen natuur. En als/ de ouders deze kennis bezaten, zouden ze niet anders kunnen dan ze hun kinderen bijna onbewust mededeelen. Dit zou dan voorgeboortelijke opvoeding zijn in den waren zin, want opvoeding en leven zijn niet te scheiden. Beide duren immers voort, al bestaan er tijdkringen van verschillenden duur. Er is geboorte en er is dood; deze be treffen echter het lichaam en het hersenver- stand van den mensch, zijn ziel werd niet ge boren ,toen hij het levenslicht aanschouwde en zij zal niet sterven, als de dood zijn „scha duw" zal hebben weggemaaid. Zoo kan even eens het tijdperk van een leven op aarde worden verdeeld in kleinere perioden als: de jeugd, de volwassen leeftijd, de ouderdom, enz., en bij iederen leeftijd past een bepaalde opvoeding, maar het leven gaat immer voort en de opvoeding staat nooit stil. En ieder leven op aarde kan worden beschouwd als een voorbereiding voor elk volgend, evenals het is gekleurd en beinvloed door het leven dat voorafging. „And so from hour to hour we ripe and ripe; and so from hour to hour we rot and rot". En zoo gaat de opvoeding der ziel voort zelfs als de groei van het lichaam is geëindigd en zelfs als de geest schijnbaar niet meer in staat is eenige les uit de school des levens te leeren. Bij ware opvoeding is de Theosophie nood zakelijk: zonder deze is de ziel weinig meer dan een gevangene in den kerker van het lichaam zonder uitzicht achter de grenzen van één kort leven, waarin deze persoonlijkheid werd geboren en geoefend. De ziel is zonder de Theosophie van hoop verstoken, zij beeldt zich dan in eeuwig gedoemd te zijn de ge volgen der gedachten en daden van dat ééne leven te dragen, dat in waarheid slechts een dag is in den levensduur der ziel. Onder de meer vooruitstrevende opvoeders zijn er, die zich volkomen bewust zijn, dat de hedendaagsche schoolstelsels ontoereikend zijn, zij beseffen de dringende behoefte aan een meer vrije opvatting van de plichten des opvoeders: maar waar precies de schoen wringt, vatten zij niet altijd. Scholen, colleges, universiteiten worden ondergebracht in mooie gebouwen, die goed gelegen zijn, goed inge richt worden en waar zelfs de leeraren flinke krachten zijn; toch zijn ze niet toereikend voor de eischen des tijds. De scholen missen een ziel. Want de leerlingen zijn zielen, die onder gaan door gebrek aan ware idealen, ware wijsbegeerte, ware kennis van de mensche lijke natuur en het doel des levens. Waar zijn de leeraren, die tot dergelijk onderricht in staat zijn? Zonder de kennis der Theosophie hebben zij niets te bieden buiten de leege hulzen van het intellectualisme of de knokige beenderen van doode godsdienststelsels, waaruit de ziel reeds lang verdwenen is. Hoe kunnen de zielen worden opgevoed door hem, die zelf bezieling mist? Hoe kan van een op voeder worden verwacht, dat hij de ziel van zijn leerlingen weet op te wekken, als hij zelf gelooft dat één leven op aarde alles is, wat een menschelijk wezen bezit aan gelegenheid tot ontwikkeling en in waarheid den leerling beschouwt als een zielloos dier? Hoe kan een leeraar een leerling helpen zijn lagere natuur te beheerschen, als hijzelf de fouten natuurlijk en onvermijdelijk vindt, die zijn ziel ver woesten? Hoe kan hij een beroep doen op de hoogeren natuur van zijn leerling, als hijzelf in waarheid geen geloof hecht aan een hoo- gere natuur? Overal is de Theosophie bitter van noode, onder de leeraren zoowel als onder de leer lingen. Zij is meer dan een bepaald wijsgeerig stelsel; zij is de uiterlijke expressie van eeuwige waarheden, een geformuleerde uiting van de Wijsheid der Goden. Theosophie is geestelijk leven. De opvoeding heeft de be zieling der ware Theosophie noodig. Juiste opvoeding is stellig het meest ge wichtige van alle maatschappelijke belangen. Uit: R. M. Het Theosophisch Pad. BTOFMFNfödrAT, Het kampeeren aan het strand. Naar het H. Dagbl. mededeelt is er in de kampeer - kwestie bij onze zuidwestelijke buren nog weinig ver andering gekomen. Het raadsbesluit tot het verbieden van het kam peeren is nog steeds niet goedgekeurd. Zijn wij wel ingelicht, dan moet de kans groot zijn, dat het daar toe in de eerste maanden ook nog niet zal kamen. De kampeerders hebben het voornemen als de warme dagen .komen toch aan het Zandvoortsche strand te gaan kampeeren. Zij nemen het standpunt in, dat nu het raadsbesluit niet goedgekeurd is, het ook geen rechtskracht heeft. Intusschen zal het qomité als het zoover is aan de autoriteiten te Zandvoort officieel mededeelen, dat zij gaan kampeeren, om daardoor een beslissing uit te lokken. De pogingen om een kamp van houten kampeer- paviljoens in Zandvoort te vestigen worden ook nog steeds voortgezet. Bloemendaalsche Burgerwacht. De schietoefeningen met scherp op geweer en pistool zullen worden gehouden te Vogelenzang en Over- veen. Pe oefeningen te Vogelenzang worden gehouden iederen Zaterdagmiddag van 6 tot ongeveer 8 uur, aanvangende heden 15 Mei tot eind Augustus (uit gezonderd 10 Juli). De oefeningen te Overveen heb ben plaats als volgt: A. Geweer. Zaterdag 29 Mei, Zondag 30 Mei, Donderdag 3 Juni, Zaterdag 12 Juni, Zondag 13 Juni, Donderdag 17 Juni, Zaterdag 26 Juni, Zondag 27 Juni, Donderdag 1 Juli, Zaterdag 3 Juli, Zondag 4 Juli, Donderdag 8 Juli, Donderdag 15 Juli; Zaterdag 24 juli, Zondag 25 Juli, Donderdag 5 Augustus, Zon dag 8 Augustus, Zaterdag 14 Augustus, Zondag 22 Augustus, Donderdag 26 Augustus, Zaterdag 28 Aug., Donderdag 2 September. De oefeningen op de Zondagen zijn alleen voor hen die op Donderdag en Zaterdag verhinderd zijn. Pistoolschieten. Hiervoor worden afzonderlijke da gen bestemd, bij voldoende deelneming te regelen in overleg met de schutters. De data hiervan worden op de banen bekend gemaakt. De kringwedstrijd heeft plaats op Zaterdag 10 en Zondag 11 Juli. De Provinciale wedstrijd op Zaterdag 4, Zondag 5 en Maandag 6 September. t)e eindwedstrijd der Burgerwacht heeft plaats op nader te bepalen datum in September of October. De bepalingen omtrent te houden wedstrijd Lam- bertbeker. Vaardigheidsproef. Koningschutter en Schut- terkoning worden aan de geregelde deelnemers der oefeningen op de banen bekend gemaakt. Dit geldt ook voor den eindwedstrijd der Burgerwacht, waarvan te zijner tijd alleen mededeeling wordt gedaan aan hen die een of meer oefeningen hebben bijgewoond. Vereeniging „Jeugdwerk". Hedenmiddag (Zaterdag) van 2—4 uur is er de ge legenheid weer voor de Bloemendaalsche en Overveen- sche kinderen om een plantje te gaan halen Bij den heer Joh. Mei, tuinbaas op „Wildhoef" te Bloemen- UITNOODIGING TOT EEN BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING VAN KUNSTWEEFWERKEN VAN J. F. SEMEY WAARONDER GOBELINS NAAR ONTWERPEN VAN LION CACHET EN GLAS WERK LEERDAM UNICAS NAAR ONTWERPEN VAN COPIER, TE HOUDEN VAN 8 MEI TOT EN MET 29 MEI IN DEN KUNST HANDEL BOSKAMP OVERVEEN, OP WERKDAGEN VAN 10-6 UUR IW Kleverparkweg 154 "*6 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag daal of bij den heer j. Clausing, tuinbaas op „Duin lus:" te Overveen. Men kent het doel, nl. het door kinderen verzorgen van planten en deze; verzorging te beloonen door de beste van dc besten een prijs toe te kennen. De stekjes worden geleverd tegen betaling van 10 cent per potje. in September zal de tentoonstelling en de keuring plaats hebben van de gekweekte planten, op een later bekend te maken datum en plaats. We kunnen nu al mededeelen, dat dan eenige aardige prijzen zullen uitgeloofd worden. De concurrentie zal echter di>: jaar waarschijnlijk grooter worden Ban 't vorige jaar. Want werden er toen 400 stekken uitgereikt, dit jaar zijn er 600 beschikbaar. De vereeniging „Jeugdwerk" heeft ieder jaar met dit kweeken heel veel succes en de heer Dankbaar (met zijn helpers) heeft steeds eer van zijn werk. Teraardebestelling M. L. Moggenstorm. De vorige week Zaterdagmiddag om 1 uur werd het stoffelijk overschot van wijlen den heer M. L. Mog genstorm, oud-luitenant kolonel, een bekende Bloe mendaalsche figuur ter aarde besteld op de Alge- meene begraafplaats. In de aula werd het woord gevoerd door dr. Jac. P. Thijsse, die den overledene huldigde als een eerlijk, nciuwgezet en vriendelijk mensch, als een militair in den beminnelijksten vorm. Een zoon van den overledene dankte voor de be toonde belangstelling. Plantenkeuring. Op de te Amsterdam gehouden plantenkeuring der Kon. Ned.. Mij. v. Tuinb. en Pl.kunde, verwierf onze plaatsgenoot de kweeker K. Griffioen Jr., alhier, een getuigschrift van verdienste voor een nieuwe Saint- paulia Ionanthe. Statuten, De „Staatscourant" bevat de statuten van de In- dustrieele Mij. „Bloemendaal", alhier. Bloemendaalsche Reddings Brigade. Donderdag 20 Mei a.s. zal de Bloemendaalsche Reddingsbrigade een propacjanda-avond in Hotel Duin en Daal geven, waarop de heer A. J. Meyerink uit Haarlem een lezing met lichtbeelden zal houden over het zwemmen en het redden van drenkelingen. Ook zal een zeer mooie film van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vertoond worden. Uit sympathie met de zaak stond de Directie van Hotel Duin en Daal gratis een zaal voor dit doel af. Werktuintjes voor kinderen. Men - weet dat de Vereen, v. Jeugdwerk tot het gemeentebestuur van Bloemendaal het verzoek heeft gericht om het terrein achter het schoolgebouw van de M.U.L.O.-school in bruikleen te mogen ontvangen en dat het gemeentebestuur zoo welwillend is geweest niet alleen om dat verzoek toe te staan, doch boven dien nog een flink bedrag beschikbaar te stellen. J.l. Zaterdag nu is de eerste stap gezet op dezen weg, n.l. de tuin is met eenige plechtigheid geopend door het bestuur in bijzijn van eenige officieele per sonen, ouders en de gegadigden, n.l. 62 kinderen. Door Ds. J. C. van Dijk werd allereerst het woord gevoerd. Spreker was zeer dankbaar gestemd jegens het Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden gemeentebestuur, omdat het door het geyen van den grond en door zijn financiëelen steun blijk geeft te beseffen welk groot belang er ligt voor het kind om te werken in God s vrij.e natuur. Al is Bloemendaal een dorp, hier heeft de jeugd toch weinig ruimte van be weging. Om het goede werk, dat de Jeugdvereeniging nu gaat verrichten, mag zij zidh nu wenden tot steun van belangstellenden. De helft van den tuin is slechts in exploitatie gebracht en ook de vijver is niet klaar. Door passen en meten is het mogelijk geworden om aan alle 62 kinderen een tuintje te geven. Daarna nam de Wethouder van Onderwijs, de heer Van Nederhasselt, het woord en wees er op hoe plan ten en dieren spreken tot de kinderziel, op het kind een goeden invloed hebben en het een beter inzicht geven in de natuur. Hij hoopt, dat de resultaten goed zullen zijn en zegt ook voor de toekomst steun van het gemeentebestuur toe. Ten slotte werd het woord gevoerd door Mr. D. E. Lioni namens de Vereeniging „Bloemendaal's Bloei" en namens de ouders. Met warme woorden prees de spreker deze nuttige vereeniging en hij sprak den wensch uit dat hun streven tot in lengte van dagen succes zal hebben. Hierna werden door Marietje van der Bijl de poor ten van het afsluithek geopend en werd het terrein bezichtigd. Tentoonstelling bij de fa. Ant. Cassee. In de modern ingerichte meubelzaak der fa. Ant. Cassee aan het kerkplein is een eenigszins bijzondere tentoonstelling geopend. Het is n.l. een tentoonstelling van kunstvoorwerpen uitsluitend van ingezetenen, waardoor meer bekend heid wordt gegeven aan het werk der artistieke Bloe mendalers. Als belangrijkste inzending mag zeker wel genoemd worden het werk van den kunstschilder H. de Vries. Deze eenvoudige man die al jaren in stilte bezig is zijn scheppende geest op het doek te brengen is er dan toch eindelijk toe overgegaan, nadat door hem de vuurproef is doorstaan in het Stedelijk Museum te Amsterdam bij een onlangs gehouden tentoonstel ling en waardoor hij is toegelaten tot den kring der Onafhankelijken, zijn werk ter beoordeeling aan het publiek aan te bieden. Twee stillevens (bloeiende pa pavers) en een duinlandschap bij maanlicht, zijn daar voor door hem aangewezen. Vervolgens is ook door mevrouw H. de Vries iets ingezonden, n.l. een kleed voor een boekenkast. Dan is ingezonden door mevrouw Crommelin een bewerkt pianokleed, een kamerscherm, muziekkastje met kleed, -een chaise longue (met kussens), een schemerlamp, kap van papier met franje, een thee tafeltje en een kinderzitbankje. De kunstvoorwerpen zijn, voor zoover door haar zelf niet gemaakt, vervaardigd door de fa. A. Cassée Zn., naar door haar ontworpen modellen. Mevrouw Crommelin stelt zich ten doel om te toonen, dat met geringe hulpmiddelen artistieke resultaten bereikt kun nen worden. Onder die geringe hulpmiddelen worden bijv. verstaan lappensnippers, mooi behangselpapier, PP Jansstraat 65 - - Haarlem Telefoon 15442 Behandeling van alle Rechts- en Belastingzaken. Incasso's Recherches Informatiën Deponeeren van Fabrieks- en Handelsmerken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1