MDEUflTORHE PdST Een nieuw RIJWIEL RIJWIELHANDEL In. kuiperI DAMESHOEDEN B.S.A. en Verika Rijwielen VAN DEN GEMEENTERAAD Bloemendaal ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, ÓVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN V E RSE E'NIliG'KN G MET DE KENZEN'S Hotel Duin en Daal BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMENDAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR 1.50 20 PROCENT KORTING MAISON C. M. DE MUNNIK LUILAK EN PINKSTERBLOEMEN. Verbindingsweg Bloemendaal enPBLOAO™SZ? BEGONIA FLABOYANT MIJN GLOXINA'S STAAN THANS WEDER IN BLOEI W. Beunder - Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 A. HL van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis G. J* Gude - Cuisinier Eerste Jaargang ZATERDAG 22 MEI 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal"per week. No. 37 BL0EMENM4LS EDITIE ADVERTENTIEPRIJZENPer regel 0.15. Bij afname van 500 regels: 0.12'/2 per regel: 1000 regels: 0.10 per regel: 2000 regels: 0.09 per regel: 5000 regels 0,07'/2 per regel. -Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. VAN 22 TOT EN MET 29 MEI OP GEGARNEERDE HOEDEN ZIJLWEG 92 BIJ DE ZIJLBRUG WANNEER HET DEEMSTERT IN JE ZIEL. Wanneer het deemstert in je ziel, en 't allereenigst vensterke waar 't allerlaatste gensterke nog door naar binnen viel wordt ook geslind, omdat daar iets gestorven is, dat mat en moe gezworven is en eindlijk ruste vindt; maar in je groote hartgebouw heerscht duisternis en diepe rouw kom dan naar je zorgenkind: Allicht dat zij wat warme licht voor jou in 't eigen harte vindt; dan wordt je donkere zorgenkind misschien je zonnevrouw. MARIE DE LANNOY. Uit „Zij". Evenals Kerstmis en Paschen, is ook Pink steren een oud feest, hetwelk gelijk de twee er aan voorafgaande Christel, feesten, wortelt in het oude Heidendom. De naam van dit „zo merfeest", een vervorming van het Grieksche „Pentecoste", d.w.z. vijftigste, laat zich ver klaren uit het feit, dat het vijftig dagen na het lenteleest gevierd wordt. De overwinning van den zomer op den winter is thans vol- komen, gelijk uitgedrukt wordt jri het ge bruik, o.a. in de Rijnstreek in zwang, be staande daarin, dat een in groen gedoste jongeling een worstelstrijd aangaat met een als grijsaard vermomde jongen man, welke laatste met dorre twijgen omkranst is. Het natuurlijk gevolg van deze worsteling is, dat de eerste als overwinnaar uit het strijdperk treedt, onder het gejuich der toeschouwers: De winter heeft het verloren, De winter is gevangen. Menigeen zal zich, als schrijver dezer re gelen, herinneren hoe eens de „Meer" buiten en de „Haringpakkerij" in Amsterdam be rucht waren wegens de „Pinkster Drie"-pret, die maar al te zeer in losbandigheid ont aarde. En. anders weten oude schrijvers ons voldoende te gewagen van wat er in stad en dorp op dat feest omging, getuige hetgeen F. Greenwood ons in zijn in 1733 verschenen gedicht „Boere Pinxtervreugt" meedeelt om trent het besluit der schuttersfeesten, door de Pinkstergilden op touw gezet. Na het „Gaai schieten" verzamelde men zich in de her bergen, waar aan Bacchus de noodige offers gebracht werden, met het gevolg dat men elkaar niet zelden te lijf ging, zoodat menig een er niet heelhuids afkwam. Trouwens, wie der ouderen onder ons herinnert zich niet de velerlei baldadigheden, aan welke de jeugd zich, als om „in stemming" te komen voor het feest, daags te voren schuldig maakte! Aan de knoppen der huisbellen werden aller lei vieze dingen, zooals doode ratten ge hangen, tot een onaangename verrassing, bereid aan bewoner of bewoonster, welke dien dag niet zorgde tijdig blijk te geven van uit de veeren te zijn. Want Pinksteren werd als het ware inge luid door Luilak, den onmiddellijk er aan voorafgaanden Zaterdag, op welken de tra- ditioneele warme bollen aan schier geen ont bijt ontbraken, als tractatie of beter gezegd, boete van hem of haar, die het laatst aan de ontbijttafel verscheen. Erger was de boeren knecht of deern er aan toe, die dezen morgen het laatst met zijn of haar koeien op de ge- verhoogt het genot van Uw tochten. Sierlijk licht loopend Het laagst in prijs Vraagt Prijscour. Ie klas Reparatie-Inricht. prachtige kleinbloemige knolbegonia's en U heeft de gansche zomer prachtige roode kleuren in Uw tuin. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend, meenschappelijke weide aankwam. Het lot van den zoogenaamden Pinksterbroed of Pfingstlümmel of Langslaper was verre van benijdenswaardig. De luilak was ten prooi aan den spot der dorpsgenooten. Onder het zingen van een rijmpje als: Pinksterbroed, Oranjezoet, Hoe zit je zoo diep in de veeren? werd het slachtoffer rondgeleid, met brand netels getooid en soms er mee gestriemd, of ook overdekt met klissen en daarom „Klisse- boer" of „Groene man" genoemd. Ook de naam „Nussekoek", afgeleid van het woord „nussen", dat talmen beduidt, werd aan den langslaper gegeven, wien evenveel schande te beurt viel als eer werd betoond aan den „Vroegrijp" of „Douwworm', of „Tausch- lepper, d.w.z. hij of zij, die het eerste op de weide verschenen was. Aan de oorspronkelijke beteekenis van „Blommen Oosteren", gelijk de Vlamingen zoo teekenend het zomerfeest noemen, her innert bovenal het rondgaan met de Pinkster bloem. Op oude planten zien wij afgebeeld hoe voorheen in Den Haag een, met boter bloemen - ook wel „Sinxenbruids" ge noemd versierde schoone deftig rondge leid wordt tusscher: twee statiejuffers, die een presenteerblad dragen, waarop een duif symbool van rijnheid en dan ook van den H. Geest staat. Te Schermerhorn, het NonrdrHnlLandsche dorp, dat vermaardheid verkreeg door zijn vrijstermarkt, bestond de gewoonte, dat de Pinksterbloem, minder in getogen, op een burrie werd rondgedragen, uitgedost met tal van zilveren sieraden als bellen, beugeltasschen, kettingen van koraal als anderszins, terwijl eene der geleidsters een zilveren kom in de hand hield, waarvan de bedoeling genoegzaam bleek uit het liedje, dat tijdens den ommegang uitgegalmd werd, waarin o.a. deze woorden voor kwamen: Pinksterblom Keer je 'reis om Een stuiver of een halve in de kom. Het baatte weinig of de besturen van Am sterdam, Haarlem, Enkhuizen en andere plaatsen bij stedelijke keuren dergelijke om megangen verboden op straffe van een goud gulden voor ieder die den „ciertak" of „pinksterboog", onder welken de Pinkster bloem liep, begeleidde, omdat de „vroede mannen" in dit gebruike niet geheel ten on rechte, een overblijfsel van het Heidendom zagen. De Kerk deed misschien verstandiger door ook naast „Maria zur Schnee" en „Nötre Dame aux trois épis", ook hier de functie van Holda, godin der vruchtbaarheid, over te dragen op Onze Lieve Vrouwe, van wie dan ook in een oud volksrijm, soms bij den ommegang gezongen, gezegd wordt: O weerde Bruut der weelde Ghi sijt een suver Blomme. Het bovenstaande zou nog met veel te ver meerderen zijn. De oude en nog niet geheel verouderde Pinkstergebruiken zijn vele: men denke slechts aan het branden van Pinkster vuren en, zooals in sommige streken van Duitschland nog plaats vindt, het versieren van bronnen. Het oud geloof aan de reini gende kracht van het vuur ligt ten grondslag aan het eerste, de bronvereering spreekt uit het tweede dezer gebruiken en het een zoo wel als het ander is in overeenstemming met het Feest der bloemen en des Oogstes, ge vierd in dezen tijd van 't jaar, in welken de aarde in bruidstooi haar „blijde incomste" doet. A. G. R. Donderdagimiddag 2 uur kwam de Raad onzer ge meente in openbare zitting bijeen. Voorzitter was de heer J. C. Laan, loco-burge meester. Afwezig de heer Van Nederhasselt, wethouder, en de heer Kremer. De Voorzitter stelt aan de orde punt 1 der agenda: 1. Bepaling der cautiestelling voor de ambtenaren bij het Gas- en Waterleidingbedrijf. Ingevolge het bepaalde bij de Verordening op het beheer van het gasbedrijf moet vóór dat tot benoe ming van een hoofdopzichter-administrateur of een hoofdadministrateur wordt overgegaan het bedrag, waarvoor de betrokken ambtenaar zekerheid moet stellen, door den Raad worden bepaald. Een dergelijke zekerheid zal dienen voor eventueel verhaal van hetgeen de betrokken ambtenaar ter zake van zijn beheer aan de gemeente mocht zijn schuldig gebleven na vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening over het jaar, waarin hij is afgetreden. M.a.w. lijdt de Gemeente (het bedrijf) op andere wijze, b.v. door diefstal van anderen dan den ambtenaar, door berooving enz. schade,dan wordt deze niet ver goed. Het is daarom, dat B. en W. in overeenstemming met het advies der Commissie van bijstand in het be heer der Gemeentebedrijven den Raad in overweging geven in dit geval een anderen weg te bewandelen, door inplaats van te bepr.len, dat genoemde func- tionnarissen een cautie van 10,000.— het bedrag, waarop wij die zekerheid zouden willen zien vastge steld moeten stellen, aan elk der bedrijven (want ook aan het Waterleidingbedrijf zouden B, en W. die verplichting willen opdragen) op te dragen zich tot een maximum bedrag van 10,000.te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van verzuim, fraude, dief stal, berooving enz. gepleegd door zijne ambtenaren of door anderen. Hierdoor toch wordt het bedrijf niet alleen schadeloos gesteld ingeval van finantieel nadeel ten gevolge van de beide in hoofde dezes genoemde ambtenaren, doch ook als dit nadeel veroorzaakt wordt door andere, al dan niet bij het bedrijf werkzame per sonen. De heer Prinsenber kan met het voorstel van B. en W. niet meegaan, char 1'. wij in strijd han delen met de verordening, welke cautiestelling bepaalt en 2"het voor alle ambtenaren in kwestie beter is in dien er cautie gesteld wordt. De hee> Hogenbirk antwoordt den heer Van Kessel, dat door deze verzekering de gemeente meer gedekt is. De heer S c h u 1 z voelt wel de bezwaren van de heeren Prinsenberg en v. Kessel, doch wenscht toch in dit geval mee te gaan met het voorstel van B. en W. De heer de Visser licht den heer Van Kessel duidelijk toe hoe het in den vervolge zal gaan met de cautiestelling en de maatschappij, welke gaat staan tusschen de gemeente en de ambtenaren. De heer Prinsenberg blijft volhouden, dat de gemeente iets' 'wil doen wat de bestaande verordening niet toelaat. De Voorzitter verzoekt stemming. Aangenomen met 4 stemmen tegen, die van de hee- ren Nuyens, Verdegaal, Prinsenberg en v. Kessel. Punt 2. Vaststelling instructies voor: a. administrateur van het Waterleidingbedrijf; b. hoofdopzichter van het Waterleidingbedrijf: c. hoofdopzichter-administrateur van het Gasbe drijf; d. hoofdadministrateur van het Gasbedrijf. Ingevolge verzoek van den heer Van Kessel wor den de instructies door B. en W. ter nadere bestu deering teruggenomen, nadat hierop eenige amende menten zijn ingediend. Punt 3. Benoeming van een hoofdopzichter-admini strateur en van een hoofdadministrateur van het Gas bedrijf. Tot hoofdopzichter-administrateur wordt benoemd de heer P. Jongepier. Tot hoofdadministrateur wordt benoemd de heer B. de Jorge van Campens Nieuwland. Punt 4. Benoeming van een accountant voor het Gasbedrijf gedurende 1,926. De heer Hogenbirk bepleit de wenschelijkheid om alle bedrijven te brengen onder één accountant. Om in alles goed te worden ingelicht, om alles goed uit elkaar te houden, dat dus alles op de juiste plaats wordt ge boekt acht spreker het wenschelijk, dat één man zich volkomen inwerkt en de gemeente hiermee gebaat zal zijn. Spr. noemt o.a. de post wegen. Het is voor hem moeilijk aanneembaar, dat in onze gemeente de wegen maar f 2.per meter van bedekking kosten, terwijl het in andere gemeenten meer dan 4.— per meter kost. Zoo'n accountant zou dat ons dan eens precies kunnen vertellen. De Voorzitter spreekt er zijn leedwezen over uit, dat de heer Hogenbirk zoo spreekt. Het gelijkt er veel op, of door B. en W. met moedwil verkeerde cijfers worden ter tafel gebracht, terwijl toch de cijfers door de commissies gecontroleerd en goedgekeurd zijn. De heer de Visser meent, dat de Voorzitter de heer Laan verkeerd begrijpt. Spr. haalt een voorbeeld aan uit den tijd, dat hij nog aan de Marine was en toen meermalen is gebleken, dat een schip gebouwd op 's Rijks Marinewerf goedkooper was dan op een par ticuliere werf, terwijl toch goed beschouwd dit niet zoo was, alhoewel er geen cent verkeerd geboekt werd, doch het ging er maar om of alles maar berekend werd, zooals b.v. terreinen enz. UITNOODIGING TOT EEN BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING VAN KUNSTWEEFWERKEN VAN J. F. SEMEY WAARONDER GOBELINS NAAR ONTWERPEN VAN LION CACHET EN GLAS WERK LEERDAM UNICAS NAAR ONTWERPEN VAN COPIER, TE HOUDEN VAN 8 MEI TOT EN MET 29 MEI IN DEN KUNST HANDELBOSKAMP OVER VEEN, OP WERKDAGEN VAN10-6UUR Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag Ja, ja, mijne heeren, zegt de Voorzitter, wij we ten allemaal wel, dat de Marine een duur zaakje voor ons is. i (Algemeen gelach). De heer Hogenbirk verklaart met nadruk, dat er geen kwestie van wantrouwen is. De Voorzitter zegt toe, dat de wenk van den heer Hogenbirk onder de oogen zal worden gezien, terwijl daarop met algemeene stemmen wordt benoemd de heer I. C. Post. Punt 5. Af- en overschrijving in de begrooting voor 1925 van het Waterleidingbedrijf. Goedgekeurd. Punt 6. Vaststelling balans en winst- en verlies rekening van het Waterleidingbedrijf. De heer S c h u 1 z vraagt of de tijd nu niet gekomen is, gezien de zeer gunstige bedrijfsresultateli, om tot verlaging van den prijs van het water over te gaan. De Voorzitter zegt, dat dit reeds een punt van bespreking heeft uitgemaakt in het college van B. en W„ doch nog geen overeenstemming is bereikt. De balans en winst- en verliesrekening wordt hier na goedgekeurd. Punt 7. Aankoop grond langs den Jozef Israëlsweg hoek Mesdaglaan van Mevr. Dudok de Wit. Goedgekeurd. Punt 8. Wijziging' Verordening op het brand- blusschen. Goedgekeurd. Punt 9. Verleening crediet voor het graven eener sloot achter het woningcomplex van „St. Benedictus Goedgekeurd. Punt 10. Benoeming onderwijzer aan school C. Met algemeene stemmen wordt benoemd de heer B. F. Warmink. Punt 11. Subsidieverleening aan de Bewaarschool van het St. Jozefsgesticht te Bloemendaal. Goedgekeurd. Punt 12. Verzoek der Bloemendaalsche Schoolver- eeniging om verleening medewerking ingevolge art. 72 der L. O.-wet 1920 voor: verbouw en aanschaffing van schoolmeubelen. Goedgekeurd. Punt 13. Voorstel tot sluiting overeenkomst met Haarlem ter zake van nazorg voor zwakzinnigen. Goedgekeurd. Punt 14. Machtiging om in beroep te gaan tegen de beslissing van Ged. Staten in zake den aanslag in de plaatselijke inkomstenbelasting. De heer M o 11 e r u s houdt een beschouwing over de inning van de Inkomstenbelasting door het Rijk. Het is hem nl. na onderzoek gebleken, dat 15J^ pCt. niet inbaar is. Gezien andere gemeenten waar dit, al thans bij sommigen, meer dan 20 bedraagt, is dit nog niet hoog te noemen, doch wel te hoog z.i. voor een gemeente als de onze. Spr. vraagt zich af of de tijd niet gekomen is om eens te onderzoeken, of het niet beter zou zijn om zelf de belasting weer te gaan innen. Leeuwarden is er b.v. al weer aan begonnen, Den Haag vertoont dezelfde neiging, enz. Spr. beveelt daar om een en ander aan in de welwillende overweging van B. en W. De Voorzitter antwoordt, dat hij er ook reeds over gedacht heeft. Ook al omdat de houding van de Rijksambtenaren soms wel eens wat al te stiefmoeder lijk is. Er wordt b.v. ^oo maar eens gezegd: gedurende de maanden April, Mei en Juni vindt er geen afreke ning plaats met de gemeenten. De heeren vragen dan maar niet, waar wij in die 3 maanden van moeten betalen. Vraagt men wat zijn dat voor oninbare posten, dan vertellen ze dat niet. Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Vraagt men andere inlichtingen, b.v. betreffende den accijns, dan lichten ze ons niet in, enz, Spr. zegt daar om toe, deze aangelegenheid eens in overweging te zullen nemen. Punt 15. Voorstel tot extra-aflossing op de 5 geldleening 1925. Goedgekeurd. Punt 16. Vaststelling percentage van de plaatse lijke inkomstenbelasting. De Voorzitter deelt mede, dat na heel veel wikken en wegen en gezien het reservefonds groot ƒ679,000 (het bekende potje) besloten is den Raad voor te stellen het percentage van heffing weder te bepalen op drie. Aangenomen. Punt 17. Bespreking kinderaftrek bij de plaatse lijke inkomstenbelasting. Naar aanleiding van de door den heer S c h u 1 z opgeworpen vraag om de mogelijkheid van verhooging van den kinderaftrek te overwegen en dezen te bren gen op ƒ100.— per kind, deelen B. en W. het vol gende aan den Raad mede: In Uwe vergadering van 22 Juni 1922 werd dezer zijds voorgesteld om den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te verlagen van 1000.— op 800.— voor gehuwden en op 600.— voor ongehuwden, doch ten gevolge van het amendement van de heeren Noorman, Schulz en Van Kessel werd de aftrek voor ongehuwden bepaald op 600.voor de overigen op 1000.—, terwijl voor elk inwonend kind beneden den leeftijd van 16 jaren deze aftrek met 100.— werd verhoogd. Deze regeling ontmoette bij den Minister van Bin- nenlandsche Zaken bezwaar. Deze bewindsman achtte een hoofdaftrek van 1000.—, vermeerderd met een kinderaftrek van 100.—, per kind te hoog en oor deelde een hoofdaftrek van 750in verband met dien kinderaftrek voldoende, terwijl hij bij verlaging van den kinderaftrek tot 50.— a 75.—, den eisch stelde, dat in dat geval de hoofdaftrek niet meer dan 800.zou mogen bedragen. Hierop besloot de Raad in zijne vergadering van 7 September d.a.v. ten aan zien van deze materie de verordening onveranderd te laten, dus den hoofdaftrek van 1000.en den kin deraftrek van 50.per kind beneden den 16-]arigen leeftijd te behouden. Als men nu in aanmerking neemt, dat van heel het Rijk slechts onze gemeente een hoofdaftrek van 1000 heeft en dit nog wel als gevolg van de hooge conjunc tuur in 1921, terwijl verhooging van den kinderaftrek dien voor het noodzakelijk levensonderhoud zoo goed als zeker zal doen verlagen, geven wij U in overwe ging niet op het verzoek van den Heer Schulz in te gaan. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□aaaaaaaa a ZIJLSTR. 96 b.d. GR. MARKT, TEL. 13017 a Etaleert heden een Slaapkamer compleet met o Tolletkast en Lltsjumeau f 580- Voor het vernieuwen en repareeren uwer Meubelen een goed adres Ie en 2e Pinksterdag nam.- en avondconcert

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1