f ad ge ;weg 49 KUNST Bloemendaal J.A.Ö05KAMR.ZN: jÉk ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIGING MET DE JKDERiflEORHE POST s0e Dahlia 7"—-i Artistiek Bloemwerk I „DE DiftkLlA", W- BEUNDER, "jgs 1 VAN DEN GEMEENTERAAD aarlem shtkroeg fLJCHT WELIJK 3 - Schoten PRUIMING 'ERVEEN 00000000000000000000000000000000 0 0 00000000000000000000000000000000 Bewustzijn en Ervaring Een verkeerd oordeel. rtjtgfr A» H. van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis G, J* Gude - Cuisinier 'BEHAN6EM! /MEUBELMAKER WERKEN NAAR EIGEN ën GEGEVEN ONTWERPEN Hotel Duin en Daal de dagen: r nieuwste film hitterend 1926 Haarlem BESTAAN LLINGEN 1MER C HOLLANDER, ?ENDORFF /EEK ichsucces oorwerpen, stoffen i kleedjes gaat ver □ateriaal besteedt! iteriaal en de ver even duidelijk aan leid van het batik leiding, Batikwas, i. doorstuifpoeder, e raad gaarne ijnestraat, Haarlem ERLAAN 'onds 7 uur t. 25 ct. Garnalen versche Zeevisch J. de Reiger Telefoon 12155 RE-MEIIBELEN en Waschmanden, 1E-INRICHTING en op bestelling umenten :n Piano vanaf lines, Guitaars, vanaf f 4.50. ntie en kunnen :n. idel van - Wijnen - Limonades pond, per 10 pond per pond 13 cent, p. 10 pond f 1.09 erhooging. "9© laten zien." urlijk om te doen ge- in de buurt en >en te hebben, kwamen put. Maar door de water meer in en it in den put springen, u water. Zie je *t?" riep de vos verrukt, ik er nu maar eens er niet inspringen?" weer uit komen, dom- wij springen er langs vooral kunt dit. Gij en. „Ik zal dan voor ok, die werkelijk ge- dronk zooveel hij kon. bemerkten ze schoten. de vos vleiend. „Gaat in de put en met uw aanIk klauter dan ben, trek ik u er uit.' d het. In een oogwenk nen grond. de ondeugende vos: dat u er met al uw dat gelukt, raad ik u anders zeggen de rd, hoe dommer aard. wijsheid in een heel iets hooger zit dan u, onnoozele meester." ol terug, want het .was te wandelen. De bok wijze. -V W Va A Eerste Jaargang ZATERDAG 19 JUNI 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 41 BLOEPIENDUL'S EDITIE BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMEN DAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR f 1.50 ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel 0.15. Bij afname van 500 regels 0.12'/2 per regel; 1000 regels: 0.10 per regel: 2000 regels: 0.09 per regel: 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc,: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. DAT IS DIE MINNE DIE EWEL1C MINNET Wat dauwt daar zoo waar de Zon ondergaat Kind, de zon doet de aarde In nachtgewaad. t Wat zijn dat voor dingen In wei en riet Kind, de krekels zingen Een minnelied. Wat dragen de winden Voor geur zoo laat Kind, de bloesem van linden Die opengaat. Wat schijnen jouw oogen Zoo groot, zoo goud Kind, dat doet dat hooge Vergulde woud. Wat is zeg dat verre Zoete verdriet Kind, vraag dat den sterren Vraag het mij niet! C. S. ADEMA v. SCHELTEMA. Uit: Van „Zon en Zomer". Ons werk werd op de Intern. Tentoonstelling met de hoogsU prijs bekroond 0 0 lingcn deden ons een gewaarwording onder gaan, iets dat wij van te voren niet ondervon den; die vezels eindigen in cellen aan de schors, maar de vezels van elk zintuig in een bepaald gedeelte aan de schors: wanneer nu, in plaats van buiten af van de zintuigsorganen uit, gelijk bij het eerste zien, hooren of ruiken enz. geschiedt, de prikkeling van binnen uit aan de schors plaats heeft, .dan ondergaan wij langs diezelfde vezels dezelfde gewaarwor ding, dus het is alsof wij de dingen weer zien, weer hooren, weer smaken en proeven en voelen; wij krijgen met één woord de herinne ring van wat wij vroeger ondervonden hebben. Daarom kan bewustzijn eerst ontstaan na het weten en begrijpen van iets; er moet er varing zijn. Zeker niet, een afzonderlijk gedacht ver mogen, iets vaags, iets onbestemds. Het is eenvoudig iets weten en begrijpen; daardoor vervalt dat algemeen of verzamelwoord in duizenderlei stukjes of onderdeeltjes. Gij komt thuis, haalt den sleutel uit den zak, sluit uw deur open, gaat in huis en maakt de deur weer dicht. Dat is een daad vol bewustheid. Gij weet, dat ge een sleutel hebt; gij weet, dat die in uw zak vertoeft: gij kent de beteekenis ..van ii- kunt; is uw kennis grooter, dan begrijpt ge ook, op welke wijze de sleutel het slot opent, en waarom een andere sleutel u vergeefs laat ploeteren; gij weet, dat ge in huis wilt en ge gaat binnen en ge sluit uw huis om bepaalde redenen. De eene daad na de andere is u bewust, omdat ge begrijpt wat ge doen moet om bin nen te komen. Welke indrukken zijn nu ver werkt tot bewust worden? Geen enkele. Het zien van uw huis roept uw herinnering op aan den sleutel, en deze de herinnering aan de plaats, waar hij vertoeft en het zien van de slotopening, die ge u herinnert, wijst u den weg, enz. Stel eens, dat één herinnering faalt en u ontbreekt, dan blijft ge netjes bui ten staan. Herinnering is derhalve een groote faktor voor bewustworden, behoort er noodwendig bij. Uit gewoonte kunt ge al deze dingen ook doen: b.v. ge denkt er bijna niet bij; dat gaat goed, totdat de deur open is, want uw wach ten dwingt u er toch bij te denken, d. w. z. u het een en ander in herinnering te brengen; maar nu denkt ge aan iets anders, de drang van wachten is voorbij, en het gevolg is, dat ge den sleutel in het slot laat steken, een on bewuste daad: gij weet later niet eens waar de sleutel gebleven is; omdat ge u niet het een of ander er bij herinnert hebt, omtrent den sleutel of het openen van de deur. Uit het voorbeeld blijkt al te zeer, hoe wij gewend zijn denken te noemen, wat eenvou dig is: herinneren op zijn pas. Wanneer ik nu met u spreek over een derde persoon, dan stelt ge u onmiddellijk dien mensch voor, met zijn verschillende hoe danigheden. Gij volgt en verstaat het ge sprokene. Dat noemen wij toch: ,,met be wustheid hooren", omdat van de vellen in de slaapkwab uit, waar het centrum voor het hooren aanwezig is, de stroom onmiddellijk langs correspondentievezels naar de cellen in de achterhoofdskwab wordt geleid, en door dezen prikkel het beeld van de bedoelde per soon in herinnering komt; immers hier ter plaatse aan de schors bevindt zich het een trum voor bewust zien. Omgekeerd, wanneer ik iemand zie, dan treden dadelijk de herinne ringen op, omtrent zijn geluid, zijn wijze van spreken, zijn naam enz., allemaal zaken, die ik vroeger gehoord heb. Dit heet toch: ,,met bewustheid zien"; der halve vormen de correspondentievezels van de verschillende schorsdeelen en alle herinnering gezamelijk het bewust-worden; er wordt daarbij niets verwerkt, maar eenvoudig terug geroepen wat wij eenmaal weten (of kennen en begrijpen. En waarom worden die herinne ringen opgewekt? Omdat zaken en personen stuk voor stuk langzamerhand door middel van onze zintuigen langs afzonderlijke vezels indruk op ons gemaakt hebben, d. w. z. die afzonderlijke vezels werden geprikkeld door het zien, het hooren, het smaken, het ruiken en voelen van voorwerpen: die vezelprikke- Onze wethouder, de heer Laan, heeft zich in de Raadsvergadering van 20 Mei wat heel erg onvoor zichtig uitgelaten, of beter gezegd, de w.n. burgemees ter heeft koelbloedig medegedeeld, dat hij als w.n. hoofd der politie lichtelijk onvoorzichtig is geweest door te bevelen, dat de politie het vóór negen uur s morgens maar niet te nauw moest nemen met het toezicht op de maximum snelheid. En de heer Schulz wraakte in zijn werkelijk goed- bedoelden ijver het z. i. eigendunkelijk handelen van politieagenten^w'rrjQQ,. gemeentelijken wetgever vastgestelde verordening,'en die voorschriften toe te passen geheel volgens eigen meening. Als juist was, hetgeen de heer Schulz als beschuldi ging aanvoerde, zou dit niet genoeg kunnen worden afgekeurd. De politie moet uit praktische overwegin gen een zekere mate van zelfstandige beoordeeling worden gelaten; ook de heer Schulz zal dit zeker erkennen. Echter is niet te verdedigen, dat de politie, be w u s t niet de hand houdt aan door den Raad vast gestelde strafverordeningen. Wij meenen echter, dat de zaak toch wel iets anders In een van onze vorige nummers deelden wij in het kort mede wat door den heer Schulz terzake was op gemerkt en namen een ingezonden" over deze kwestie op,' maar wij achtten de kwestie ernstig genoeg om naar de .werkelijke oorzaken te zoaken en die te ver melden. De door den w.n. burgemeester gegeven en door hem zelf erkende, opdracht aan de politie, is moeilijk verdedigbaar. Een protest hiertegen zou zeker niet misplaatst zijn geweest. Dat is echter niet ge schied. Het verwijt aan de politie is lichtelijk ongegrond! Men schijnt niet te weten, dat de politie in alle ge meenten van het Kanton Haarlem de door den Raad vastgestelde maximum-snelheid negeert;' niet uit min achting voor den autoriteit des Raads, maar omdat de Justitie slechts vervolgt wanneer met belangrijk groo ter snelheid werd gereden dan 20 K. M. De Justitie, niet de politie, heeft een norm gesteld, welke uitgaat boven die, welke de Raad bepaalde. Men kan het hier over eens zijn of niet; de vroede vaderen mogen dat een aanranding vinden van hun macht, de practijk leert, dat niet aan de politie slap- of niet optreden mag wor den verweten, wanneer moeder Justitia hare instruc ties geeft. Wij meenden hierdoor 'een verkeerd oordeel over de politie te moeten rechtzetten. TENTOONSTELLING KEESROOVERS Hotel Duin en Daal. Niet allen die de monumentaal-religieuze kunst trachten te dienen zijn daarom monumentaal-religieus naar den geest; en niet alles, wat zich in deze dagen als modern aan ons opdient, is, zooals het steeds behoort te zijn: een uiting van diepste zekerheid bij hem of haar, die zich geroepen acht de kunst van dezen tijd daadwerkelijk te bevorderen. Men ervaart dit al spoedig bij een critische be. schouwing van de teekeningen, aquarellen en oliever ven, welke door den Parijschen Hollander Kees Roo vers in een niet zeer tot exposeeren noodende ruimte van het hotel Duin en Daal zijn opgehangen. Men zou dus verwachten Parijsche kunst te zien. Doch behoudens een enkel' portret o. a. de „jonge Parissienne" en de „Heilige Theresia" waarin eenige invloed van Van Dongen is te speuren, schaart Roovers zich aan de zijde der decoratieve kunstenaars van dezen tijd; Toorop, Van Konijnenburg, Schelf hout (men zie de vlucht naar Egypte), Thorn Prikker, en soms ook Mathieu Wiegman. Een vaste lijn, .een beginsel, logisch gegroeid uit een boven eenig expe. riment verheven eigen visie, is in deze meest op carton in krijt of houtskool geteekende onderwerpen niet steeds te erkennen. Kleverparkweg 154 "9© Tegenover de Middelbaar Technlsche School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag Men voelt dit misschien *Vel het sterkste in de groote teekening „Christus", een voorstudie bestemd voor glas in lood. Een ontwerp^ dat gebouwd is op enkele driehoeken, waarvan de strak getrokken lijnen en vor men geen synthetische betekenis krijgen, doch inder daad ontstellend leeg' blijven. En bovendien: wat heeft dit ontwerp feitelijk met de zoo karakterestieke en eigendommelijke glas-in-looj techniek te maken. Waar de zoo bijzonder voor het glas geëigende vorm geving. Hier is weer de groote fout, n.l. die van het papieren ontwerp, hetwelk' voor de glas-in-lood tech niek (als zijnde geen behangselpapier, waarvoor men maar even een patroontje teekent) wel allerminst ge- eigend is. Van veel b&ter kwaliteiten is een, naast dit glas- ontwerp gehangen, portret van een cello-spelend heer. Het is academisch en heef?, juist omdat de kunstenaar zich hier niet trachtte te forceeren tot symboliek, als eenvoudige en exacte afbeelding zijn verdienstelijke eigenschappen. Verder zijn er vele religieuze onderwerpen, die ge wild primitief aandoen, waaruit blijkt dat Roovers z'n onderwerpen nog niet zoodanig beheerscht, dat hij zonder overdrijving het zichzelf gestelde doel kan be reiken. Ik denk hierbij aan no. 9 „Christus bespot". Het is eigenlijk een schamel probeersel met dien fond, vol goedkoop verguldsel. Ik mis hier zoo goed als alles; klaarheid en bouw in d& compositie en bovendien de elementairste technisclire eigenschappen. De beide van koekedeeg, om van *&dm_Cbri£t!£S- litken poppen te zwijgen. Herinneren wij ons dan de groote religieuze kunst der middeleeuwen, hoe 'n innige devotie soms straalt uit de —voor onze aan de renaissance perspectief ge wend zijnde oogen soms zoo misteekende oude muurschilderingen uit Siënna of de B y z a n t ij n- s c h e mozaïken, dan wordt het duidelijk, dat het vooral voor de religieuze kunst nog niet zoo zeer gaat om de kunstvaardigheid, waarmee ze wordt voorge dragen, doch veeleer om de innerlijke kracht, waarvan de kunstenaar z'n onderwerp in den geest reeds heeft doortrokken, alvorens het tot reëele vorm te brengen. Bij den kunstenaar Roovers voelt men haast nergens eenige sterke moreele kracht; een gemis dat natuurlijk goeddeels vervalt, waar hij niet hooger grijpt dan z'n prestatievermogen toelaat. Daarom kan ik onder eenig voorbehoud wel waar- deeren enkele vlotte olieverfportretten; o. a. „het jonge Parijsche juffertje", no. 24 „Bloesemtijd" al is de symboliek mij onduidelijk en al zijn er effecten (o. a. het rood in het aangezicht) die bepaald grof doen. Ook no. 13 „Een Tuintje" heeft eenige prettige eigenschappen; het is bovendien nog al sterk herinne rend aan Van Gogh. Het doet mij werkelijk leed zoowel voor den kunstenaar Roovers, als voor hen, die het initiatief tot deze expositie hebben genomen niet uitbun diger in mijn lof te kunnen zijn. Zeer zeker zijn er prijzenswaardige dingen, doch steeds is er weer een hinderlijke tweeslachtigheid, die de talentvolle zijde van dit werk bedenkelijk in de schaduw stelt van de minder goede eigenschappen. Ik hoop van harte, dat de kunstenaar Roovers zich spoedig van deze onnoo- dige ballast zal kunnen bevrijden! A. VAN DER BOOM. Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Donderdagmiddag 2 uur kwam de Raad onzer ge meente in openbare zitting bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Afwezig de heeren Bornwater, Kremer en Mollerus. Punt 1. Benoeming onderwijzer aan school D. (Hoofd H. Hoekstra). Benoemd wordt de heer W. J. Haenen te Zwolle. Punt 2. Vaststelling instructies voor: a. administrateur van het Waterleidingbedrijf; b. hoofdopzichter van het Waterleidingbedrijf; c. hoofdopzichter-administrateur van het gasbedrijf; d. hoofdadministrateur van het gasbedrijf. Deze verordeningen worden na een geanimeerd debat aangenomen met tegenstemming van den heer Van Kessel. Punt 3. Wijziging gascontract met Haarlem. Aangenomen. Punt 4. Wijziging besluit tot verleening van een tweede voorschot aan de Woningbouwvereeniging „Bosch en Duin". Bij raadsbesluit van 18 Juli 1924 werd aan de Wo ningbouwvereeniging „Bosch en Duin", alhier, voor den bouw van 56 middenstandswoningen een tweede voorschot verleend tot een maximum bedraa arvoorschot van yiora® TELEFOON 10956 Goede en Nuttige Wenken. Bij olie- of benzinebrand. B1 u s c h niet met water, doch met zand. Draag sluitende kleeren Als ge drijfwerk gaat smeren. Wat gij op den vloer spuwt, komt weer in de lucht die gij en uw mede-arbeiders inademen. Moeders, prent uw kinderen terdege in nooit onbekende personen te vergezellen. Zeg niet, dat een veiligheidsbril u bij het werk hindert, stucadoor. Voor elk soort werk bestaat een geschikte bril. Vraag maar eens aan het veiligheids- museum te Amsterdam welke bril bij uw werk past. Dat kost u niets. Vandaag een schram, morgen bloedvergiftiging indien Gij niet elke wond doeltreffend verzorgt. Kwik en Kwak. Kwik: „Spoeg-ie thuis ook op den grond?" Kwak: „Nee!" „Kwik: „Doe 't dan op de werkplaats ook niet!' (Uit „Onze Gezondheid".) Verkeersongevallen ontstaan door verkeerd toe passen van de.regels van den weg. Op een kruispunt 'heeft wie van rechts komt voorrang. GEZONDHEIDSRAAD. 34.050.kan worden volstaan. Van dit voorschot werd op 26 Juni 1925 aan de Vereeniging betaald een bedrag van 11.170.en op 15 April 1926 de rest ad 22.880.—. Waar het eerste voorschot in 50 jaren bij wijze van annuïteiten moet worden afgelost en wel in de jaren 1922 t/m 1971 verschijnende de annuïteiten telken jare op 15 April zal het uit administratief-tech- nisch oogpunt aanbeveling verdienen, dat van het 2de voorschot, over het tijdvak 26 Juni 1925 tot 15 April 1926 de door de Vereeniging verschuldigde rente af zonderlijk aan haar in rekening wordt gebracht. De eerste annuïteitsaflossing toch zal dan geschieden op 15 April 1927, over het tijdvak 15 April 192615 April 1927. De laatste aflossing heeft dan plaats tege lijk met de laatste aflossing van het eerste voorschot, n.l. op 15 April 1971. Het 2de voorschot wordt dan in 45 jaren afgelost. Indertijd werd bepaald, dat de rente van het tweede voorschot 6 zou bedragen of zooveel hooger of lager als de gemeente hare voor dit doel te sluiten geldleening geplaatst zou krijgen. Hoewel de ge meente bedoelde leening, ten gevolge van aanwezig kasgeld, tot heden nog niet heeft gesloten, zal de rente thans toch definitief behooren te worden vast gesteld. Deze zou op 5 kunnen worden bepaald, aangezien de gemeente tegen dit percentage wel had kunnen leenen; ook het lste voorschot werd aan de vereeniging tegen een rente van 5 verstrekt. Besloten werd aan voornoemde Woningbouwverg. „Bosch en Duin" te verstrekken een voorschot ad f 34.050.— tegen een rente van 5 's jaars en dit in de plaats te stellen van het voorschot wat gesteld was op 38.000. Punt 5. Vaststelling 4e suppletoire begrooting dienst 1925. Den heer Van Kessel is het opgevallen, dat blijk baar bij het werk wat wordt verricht voor particu lieren, geen winst wordt gemaakt, althans een post van precies hetzelfde bedrag vindt hij aan de tegen over gestelde zijde. De Wethouder van Publieke Werken antwoordt, dat het heel moeilijk is om precies te*bepalen wat er verdiend is geworden bij die werkjes, daar de klinkers b.v. niet gekocht worden, doch worden gehaald uit de wegen. De winst komt dus thans terecht bij Pu blieke Werken. De heer Schulz schaart zich aan de zijde van den heer Van Kessel. Het lijkt hem ook beter indien deze zaak zuiver gesteld wordt en straks zal blijken of er en hoeveel er verdiend wordt. De heer Van Kessel vindt den heer Laan een handig advocaat. Bij den aanleg van een nieuwen weg weet de heer Laan precies te vertellen wat de klinkers waard zijn en kan hij zeggen: zoo weinig kosten ons nu de nieuwe wegen per meter. Nu de zaak eventjes anders is weet de heer Laan weer niet of is het althans zeer moeilijk een juist bedrag vast te stellen. De heer Hogenbirk meent ook, dat heel gemak kelijk een rekensommetje kan worden gemaakt. De Wethouder belooft de zaak in de Commissie v, Publieke Werken eens te zullen bespreken. De begrooting wordt hierna vastgesteld. Punt 6. Besluit tot af- en overschrijving op de begrooting voor 1925. Goedgekeurd. Punt 7. Aanvrage crediet voor verlegging kabels in den Bloemendaalschen weg. Op de begrooting voor 1926 komt onder den post Onderhoud van wegen en voetpaden (no. 131) blij kens de Toelichting o.a. voor: 8000 M-. verstrating Bloemendaalscheweg van af Kleverlaan tot Donkerelaan, benevens afdekken met spramex. Aangezien evenwel B. en W. sinds het opmaken van de begrooting tot een andere zienswijze in zake het maken van een wegdek voor den Bloemendaal- schenweg zijn gekomen en dezen weg zouden willen verharden door topeka, hebben zij het nuttig geacht zich in verbinding te stellen met het P. E. N„ aan dit lichaam verzoekende om de zich in dat weggedeelte bevindende kabels daaruit te verwijderen en in de voetpaden te leggen. Het P. E. N. heeft daarop ge antwoord, dat het bereid was de twee hoogspannings kabels, den telefoonkabel en den straatverlichtings kabel te verleggen en de twee laagspanningskabels met den blanken aarddraad te vernieuwen, mits de ge meente genegen was om voor het omleggen dier kabels het _hpnnndinHp nraaf- en cf-ranFurprlr \/nnr harp relre^ bedrag van f 1500.bij te dragen. Daar het aan het Dagelijksch Bestuur zeer wen- schelijk voorkomt om zoowel topekaverharding toe te passen als ook om deze verharding zoo aan te bren gen, dat geen vrees behoeft te worden gekoesterd voor openbreken, stelt zij den Raad voor om de hier aan verbonden extra-kosten voor rekening der ge meente te nemen en daartoe een crediet van f 3800. toe te staan, n.l.: tegemoetkoming in den prijs der kabels 1500.graafwerk 1200.-1-straatwerk f 1000.waterverbruik f 100. Aldus besloten. Punt 8. Kohier hondenbelasting 1926. Goedgekeurd. Punt 9. Verzoek van J. H. Th. Belm om ont heffing van art. 3 der Drankwetverordening voor café Rusthoek. B. en W. stellen den Raad voor, aan J. H. Th. Belm ontheffing te verleenen van art. 3 der Drankwetver ordening ten behoeve van de beneden-voorzaal van perceel Korte Kleverlaan No. 2. Aldus besloten. Punt 10. Ontheffing der bouwverordening. 1. Verzoek van M. Henneman voor bouw van twee landhuizen aan den Hoogen Duin en Daalschen weg. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bij stand .voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, dit verzoek in te willigen. 2. Verzoek van het Gemeentebestuur van Bloemen- daal voor bouw van een steenen schuurtje aan den Lagen Duin en Daalschen weg. In overeenstemming met het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, de gevraagde ontheffing te verleenen. 3. Verzoek van S. Mars voor bouw van een schuur aan de Noordertuindorpslaan. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bij stand voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, dit verzoek toe te staan, mits dit gebouw een schuin dak krijge. 4. Verzoek van H. Kleibrink voor bouw van drie woonhuizen aan de Korte Kleverlaan. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bij stand voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, gunstig op dit verzoek te beschikken. 5. Verzoek van J. A. Laan voor het maken van een terras bij perceel Lage Duin en Daalscheweg no. 21. In overeenstemming met het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, dit verzoek in te willigen. 6. Verzoek van J. Kwak voor bouw eener garage aan de Distellaan. In overeenstemming met het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken stellen B. en W. voor, de gevraagde ontheffing te verleenen. 7. Verzoek van A. L. Bonkink voor den bouw van een schuurtje aan den Kennemerweg. B. en W. stellen voor, afwijzend op dit verzoek te beschikken, daar het schuurtje te dicht aan den weg komt te liggen en de schoonheid benadeelt. De heer de Roo v. Alderwerelt ziet niet in, dat Zondag-Namiddag- en -Avond-Concert Jw

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1