I JfEDEMflTORHE POST IUB Dai! ld Artistiek Bloemwerk! 1 „DE DAHLIA", W. BEUNDER, Kenzen's Rijwielhandel EaEaaE3E3SSSSSSEaE3mSE3SEaEE3EBSSB:ELSEE3ESEEa Ea B» I B3 B3aEaEasaE5aE3BEaEaESEBBSEaGBE3E5SaEBSE,ffBESE3E3EBEa Hoeveel moet Haarlem aan Heemstede betalen? Bloemendaal E3 n n is het adres voor m ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEM EN DAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIGING MET DE Het is voor een wielrijder(ster) Verbindingsweg - Bloemendaal GELOOF. A. H. van der Steur Jr. G* J* Gude - Cuisinier Hotel Duin en Daal Eerste Jaargang ZATERDAG 3 JULI 1926. ■Jj Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No* 43 BLOEI*! EN DEAL'S EDITIE BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMEN DAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR f 1.50 ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel 0.15. Bij afname van 500 regels: 0.12'/2 per regel: 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: J 0.09 per regel: 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. van overwegend belang om bij het aanschaffen van een nieuw rijwiel, te letten op het merk dat men koopt. Goede merken zijn B.S.A.-, Osmond en Verika-Rijwielen, ze loopen licht, worden gegarandeerd en billijk geleverd door: HERRIJZENIS. Zoo zal dan nieuw geluid mijn klachten smoren, ik, die mijn leven weg waande en verloren zal nieuw ontbloeien als een bloem in Mei, of als het graan dat in de diepe vore der smart viel, en dan weer herboren zich weervindt in een gouden halmenrij. Zóó groot is mijn geluk, zóó schoon dit weten zoo bovenmate troostend voor mijn ziel; dat ik tot allen die in duister zijn gezeten cp wie geen lichtstraal van vertroosting viel het uitroep: mensch gij hebt geen kwaad te duchten de smart zal tot nieuw leven u bevruchten! Uit: „De Tempel Geloof, godsdienst, vroomheid is een verschijnsel op het gebied van het geestelijk leven, dat door den een belangrijk, door den ander waardeloos geacht wordt, dat den één tot een vurig strijder maakt en den ander volkomen koud laat. Wat is toch dat geloof, dat naast warme verdedigers ook even hef tige bestrijders vindt, waaraan hooggestem de lof zoowel als grove verguizing ten deel valt en dat bij zijn belijders tot zoo verschil lende uitkomsten leidt, dat het menigmaal onder de menschen een bron van strijd, ge twist en verdeeldheid is? Geloof is een innerlijke verzekerdheid, een vaste overtuiging aangaande een wereld van onzienlijke dingen. Het is een gemoeds gesteldheid, die den mensch een bepaalden kijk op de dingen geeft en hem alles op een bijzondere wijze doet waardeeren, doordat het hem het leven laat zien onder hooger licht. De „geloovende" mensch brengt de ver schijnselen des levens in verband met een bovenzinnelijke orde en een hoogste macht, God, die voor hem is de eeuwige werkelijk heid, waaruit alles ontstaat, bron en oor sprong, schepper en onderhouder van alle leven, uit wien, door wjen en tot wien alle dingen zijn. Hij kan het bestaan dezer boven zinnelijke werkelijkheid niet wetenschappe lijk bewijzen. Dit gaat boven zijn vermogen, omdat hij van deze onzienlijke dingen meer weet heeft door zijn gemoed dan door zijn verstand. Hij kan hetgeen hij voelt niet precies ver standelijk beredeneeren, maar toch voelt hij zich innerlijk heel sterk gedrongen tot zijn geloovige levenshouding en zijn geloof is voor hem sterker dan al de verstandelijke argumenten, die er tegen .kunnen worden aangevoerd. Hoe komt het nu, dat er zeer velen zijn, die blijkbaar zulk een geloof ten eenenmale missen en die zulk een hoogere, bovenzin nelijke werkelijkheid volstrekt ontkennen? Laat mij probeeren dit met een beeld dui delijk- te maken, ofschoon ik dadelijk wil toegeven, dat elke, dus ook deze vergelijking niet in alle opzichten opgaat. Gij zit naast een vriend en luistert naar een lied. Beiden hoort gij dezelfde wijs. Maar terwijl gij door dit lied wordt ontroerd, gaat dit alles aan uw vriend voorbij. En hij vraagt: waarom zijt gij bewogen? Gij ant woordt: hebt gij dan niet verstaan de smart van den dichter, die in zijn lied tot uiting komt? Hebt gij dat niet vernoroen en heeft u dat niet ontroerd? Wellicht herneemt uw vriend: Neen, ik heb dit alles niet bemerkt. Maar het zal aan mij liggen, want ik 2 anderen evenzoo gestemd als u. Zoo hooren twee menschen hetzelfde lied. De één wordt ontroerd en de ander verstaat het niet. Twee menschen gaan door het leven en bemerken beiden .de eindelooze tegenstel ling die daar is. Licht en donker. Goed en kwaad. Leven en dood. Worden en vergaan. Rijzen en zinken. Bloei en verval. Opbouw en Verwoesting. Geslachten zijn verschenen en verdwenen. Duizenden, millioenen men schen hebben geleefd, geloofd, geliefd, ge haat, gezondigd; zij schreden over de aarde met hun hoop en hun zorg, hun vreugde en verdriet. De beide menschen trachten den Ons werk werd op de Intern. Tentoonstelling met den hoogstei prijs bekroond zin van dit alles te doorgronden. Ook zij schrijden over de aarde met hun verwach ting en ontgoocheling, hun blijdschap en bekommernis. En zij bepeinzen wat toch wel de beduiding van deze dingen is. Drijft alles los daarheen? Is het nergens ingeankerd? Is het alles zonder ziel? Beiden worstelen om vast te houden aan het licht. De eene mensch belijdt, dat hij in alles iets speurt van Gods hand en Gods macht, die deze dingen beschikt. De ander haalt over deze belijdenis de schouders op en acht zulks al te ongerijmd! De één voelt zich heengedreven, voelt zich innerlijk ge drongen tot zijn geloof aan een goddelijk bestuur, een goddelijke leiding, een godde lijke voorzienigheid. Het vervult zijn hart. Het ontroert zijn ziel. Zonder dit kan hij zich het leven niet denken. De ander ervaart niets van zulk een innerlijken drang. Het geloof lijkt hem een waan, een verbeelding. Ligt het verschil tusschen beiden niet in hun gemoedsgesteldheid? En zouden zij, om dat zij geestelijk verschillend gebouwd zijn, daarom elkander minderwaardig achten en laatdunkend zich uitlaten over elkanders denkbeelden en opvattingen? Zij zullen elkanders standpunt weten te eerbiedigen, zoodra zij beseffen, dat het onderscheid tusschen hen beiden voortspruit uit een verschillend gemoedsleven. Dit moet hen leeren, dat het beter is elkander te ver dragen dan elkander te verachten om een afwijkende geloofsovertuiging. De mensch is een zwerver. Hij is de groote zwerver der eeuwen. Hij volgde de zon op haar baan. Hij trok over bergen en zeeën, zocht naar het spoor der vogels in de lucht en groef rotsen door. Hij mat de ruimte met zijn zintuigen en doorliep gansch het heelal in zijn dorst naar doorgronden. Hij zwierf rond met zijn begeerte. De mensch van heden is niet anders dan die van gisteren en eergisteren. Nog wordt hij voortgedreven door een smachtend ver langen naar levensbevrediging. Het doet hem vergaderen wat de aarde biedt. Het doet hem ingaan tot de uitbundige volheid van levensgenot. Het doet hem zoeken naar wetenschap en levensschoonheid. Hij drinkt uit alle bronnen der aarde en gaat toch dorstig weer voort. Eindeloos wisselt het verlangen. Het wordt voortdurend gestild. En toch voelt telkens de mensch zich weer onbevredigd, omdat in hem leeft de onver zadigbare begeerte om te doorvorschen en te ontsluieren al de raadselen van het won dere leven, waarin hij zich ziet geplaatst. Zin en beteekenis, doel,en bestemming van net leven wil de mensc.t, trachten te ver staan. Onder alle denke t en zoeken tast hij telkens weer naar den g..ind der dingen, om, al zoekende te komen toe levensvernieuwing, in welken vorm dan ook: Mijn leven was een dorre zandwoestijn, waarin de felle zonnestrden branden: ik zocht naar laafnis t- naar begroeide (landen naar bronnen vol van kvend kristallijn. Doch 'k vond ze niet, die klare (waterstroomen, schoon 'k wist ze waren daar; in stille (droomen, zag 'k aan den einder blanke koepels rijzen en groene palmen naar den hemel wijzen. Daar lagen lachende oasen in 't verschiet en toch 'k bereikte' ze>rots mijn hegeeren (niet. Wel zijn mijn smarten alsfeen lange (karavaan van donk're schimmen, aan mijn zij gegaan. Die bleven mij nabij al-s droeve metgezellen, die deden tranenbeken uit'mijn oogen wellen, totdat ik uitgeput ter neder zonk en uit mijn mond een doff smartkreet klonk. - - - ------- -■ - Lang lag ik heer ais een dié" sterven gaat, door 't felle schijnen van mijn vele wonden; mijn keel was droog, mijn ziel van pijn (verzaad; mijn oogen blind van tranen om mijn (zonden. Toen klonk een stem zoo lieflijk als 't (geruisch, als 't ver verwijderd lied van vele (waterstroomen: en sprak: mijn kind, och keer terug naar (huis, 't is nooit te laat om tot berouw te komen. 'k Ontwaakte als uit een angstigen droom en ziet het was een god'lijk wonder wat mijn oog (aanschouwde: een groenen gaard, een hemelklaren vliet, waarin een lotosbloem haar blanke kelk (ontvouwde. Nu is al droefheid van mijn ziel geweken en lichtvoets schrijd ik door bebloemde (streken. O. J. II. Toch minstens het Jaarlijksch verlies gedurende een aantal jaren, zijnde f 318.500.-° Diep geheim wordt voor publiek gehouden hoe groot het bedrag wel is, dat Ged. Staten zich gedacht hebben uit de berooide gemeentekas van Haarlem te laten overhevelen in die van Heemstede. „Publiek" weet alleen wat een gunst eigenlijk! dat door de belastingbetalers van Haarlem betaald zal" moeten worden. En nu doet zich het zeer bijzondere geval voor als het zaakje doorgaat dat de be woners van het dan door Haarlem geannexeerde deel van Heemstede, Haarlemmers geworden, aan hun vroegere gemeente, die hen niet wilde missen en tot welker gebied z ij wenschten te blijven behooren, schadeloosstelling mogen helpen betalen. Want de be taling aan Heemstede zal in termijnen mogen geschie den en zijn de bewoners van een aangrenzende ge meente of een deel daarvan eenmaal Haarlemmers, zij kunnen het zich voor gezegd houden, dat zij in het dragen der lasten niet vergeten zullen worden. Men spreekt er van, dat Ged. Staten 2 millioen veilig ge stelde Hollandsche guldens (met dit bedrag zal en kan Heemstede geen genoegen nemen. - Red.) willen la ten betalen door de tegenwoordige èn geannexeerde Haarlemmers. Daarover zal dan 20 jaren gedaan kun nen worden. Zou er nu nog één Haarlemmer of te annexeeren Haarlemmer zijn, behalve een aantal machtswellus telingen! die meent, dat de toevoeging van groote stukken grond, heele gemeenten zelfs, voor den Haar lemmer als zoodanig ook maar eenig voordeel zal brengen? Integendeel! Wij meenen dat, wanneer eens openkaart werd gespeeld met de in het geheim geno men beslissingen, de besprekingen e'tci vooral nopens het te betalen bedrag aan Heemstede; wanneer „publiek" eens de gelegenheid kreeg zich uit te spre ken, b.v. bij referendum, over het annexatiegeleuter, er van heel de grenswijziging geen sikke-pit terecht kwam Haarlem gaat zich diep in de schuld zetten en Heem stede wordt invalide; wordt nooit meer de bloeiende gemeente van thans en het onlochenbare gevolg van heel dat pretje is, dat belastingverlaging voor Haarlem, Schoten, Spaarndam een utopie, blijft, terwijl de Heemsteedsche Haarlemmers zeker op gespannen voet komen te staan met den gemeentelijken, fiscus. Hindert allemaal niet. Als Haarlem, de luxe (Provincie)-stad maar grooter wordt; dronken van wellust. Wettelijk verplichte samenwerking, de eenig billijke oplossing, daarvan wil Haarlem's gemeentebestuur niets weten! Wat de schade betreft voor de gemeente Heemstede, deze wordt in het laatste verweerschrift, begroot op een jaarlijksch verlies van ƒ318,417.00 p. jaar. Het volgende rekensommetje is door het gemeente bestuur opgemaakt: Het aantal inwoners zou verminderen van 16029 op 10376. De mindere ontvangsten van de gemeentebedrijven zijn („na herhaalde en meest nauwkeurige bereke ningeg") geraamd op: gasfabriek 81.075, waterlei ding 9.863, en electrisch bedrijf 40.559. Het rioolgeld zal 2000 minder opbrengen. De rijksuitkeering (hoofdgeld 1.56 per ziel) wordt ƒ8.818 minder. Aan opcenten op de grondbelasting zal 25.803 minder ontvangen worden. Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag Aan dividend- en tantièmebelasting van de E.S.M. en N.Z.H.T.M. 2000 minder. Aan hondenbelasting 2075 minder. Aan openbare vermakelijkheidsbelasting 2500 (der ving belasting H.F.C.-veld en Dreefzicht). Het Vergunningsrecht zal met 225 verminderen. Aan inkomstenbelasting zal 263.000 minder worden ontvangen. Betoogd wordt, dat op de jaarwedden van het secre tarie-personeel niet bezuinigd kan worden. In de laatste jaren is, hoewel de gemeente zicji uitbreidde, geen nieuw personeel aangesteld. Op de politie zal 2.050 bezuinigd kunnen worden. 1000 wordt bespaard door afschaffing van het dienstgebouw in Bosch en Vaart. De straatverlichting zal 22.000 minder kosten. Bij de berekening van de overdracht van eigendom men met de daarop rustende schulden zijn de prove- nuen uit die bezittingen afgetrokken. Aan rente en aflossingen van geldleeningen zal per jaar 27.527 bespaard worden. Op onderwijs zal worden bespaard ongeveer ƒ25.000. Wel werd* aan Haarlem voor schoolgelden ongeveer 54.000 betaald, waarvan alleen 48.000 voor H.B.S. en Gymnasium, maar de gemeente kreeg 29.200 van de ouders terug. De bijdragen Voor het Nijverheidsonderwijs zullen 1400 lager zijn. Op het Burgerlijk Armbestuur zal ƒ3535 worden bespaard, op den werkloozensteun 100 en aan subsi- diééring van werkloozenkassen 800. Aan ziekenhuisverpleging zal 5500 minder uitge geven worden. Verder worden bespaard aan plansoenen 4100, aan wegenonderhoud 16.200 en aan reiniging 8000. De mindere baten zijp .dus-'-doon Heein-.tO'dc" cCït&al begroot op 467:828, de mindere- lasten op 149.411, zoodat er een jaarlijksch verlies geleden zou worden van ƒ318.417. De j.l. Woensdagavond gehouden protestvergade ring in café „De Oude Beuk" te Heemstede/heeft een goed verloop gehad. De zaal was geheel bezet. Wij achten het niet onbelangrijk het gesprókene zoo volledig mogelijk weer te geven en citeeren daarom het volgende uit „Haarl. Dagblad": Openingsrede Baron Van Hardenbroek. De voorzitter, de heer A. H. baron Van Har denbroek, opende de vergadering, die hij de derde groote algemeene vergadering tegen de annexa tie" noemde, met een woord van welkom. Uit de groote opkomst bleek wel, zei hij, hoe groot de belangstelling voor deze vergadering was. Spreker herinnerde aan de vorige vergaderingen, die tegen de Haarlemsche annexatieplannen gehouden, waren. Tot April 1925 had het zeveri jaar gèduurd, eer de Haarlemsche annexatie plannen weer op nieuw te. voorschijn kwamen. Ook herinnerde de heer Van Hardenbroek aan de brieven, te dezer zake aan de Regeering en aan de Koningin door het Heemsteedsche comité gezonden; eveneens aan de audiënties, die afgevaardigden van de vereenigin- gen met de ministers hebben gehad. In Mei van dit jaar was nog een adres aan de Tweede Kamer gezon den, voorzien van 5000 handteekeningen van meerder jarige Heemsteedsche ingezetenen. De voorzitter deelde mede, dat sindsdien een Bond van anti-annexatiever- eenigingen gevormd is. Die vereenigingen zullen nu gezamenlijk streven naar samenwerking van gemeen ten. Het kleine plan deugt evenmin als het groote plan, zei spreker, maar het kleine plan is het aller slechtste, omdat dit de gemeente Heemstede het meeste fnuikt; het beste financieele gedeelte van Heemstede zou bij Haarlem worden gevoegd, zoodat een armelijk stukje Zuidelijk Heemstede zou overblijven. De afdee- lingen der Tweede Kamer hebben dit kleine plan on gunstig beoordeeld. Dit wijst op verwerping, zei spr. die er nog eens aan herinnerde, dat het hier alleen en uitsluitend ging om een annexatie van belastingbeta lende burgers. Dit is openlijk gezégd, o.a. ook door Mr. Bomans, die dit als lid van Ged. Staten (dus als rechter over een zaak waarover hij zelf oordeelen moest) eigenlijk niet had mogen zeggen. „Onze winst is echter", zei spreker „d a t hij 't heeft gezegd!" (Applaus). De Raad van Heemstede heeft verder een waardig antwoord' gegeven op de vraag, die minister Kan aan het gemeentebestuur van Heemstede had gesteld, hoe dit bestuur er over dacht, om geheel te worden opge heven. Het antwoord zelf mocht spreker niet mededee- len, omdat dit in een geheime raadsvergadering was vastgesteld. En thans is er weer de schadevergoedings- quaestie. Ook daarover mocht spreker om dezelfde reden" niets meedeelen, maar de menschen hebben in Haarlem's Dagblad kunnen lezen, zei spr, dat de door Haarlem eventueel te .betalen som ƒ2.100.000 bedraagt. Spreker kan, en mag de juistheid daarvan niet erken nen. Wel wil hij als zijn meening zeggen, dat hij dit bedrag veel te weinig zou achten.- Het is een fooi, die niet in overeenstemming is met het verlies, dat Heem stede zou lijden. De belasting voor het Zuidelijk deel van Heemstede zal zeker niet lager worden dan van het Noordelijk gedeelte, dat Haarlem annexeerèn wil. Die belasting wordt drievoudig verhoogd. Hij herin Uitzending van Diners aan huis Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden nerde er aan, dat Haarlem indertijd gezegd heeft, geen schadevergoeding te willen en kunnen betalen. Spreker weet niet, of Haarlem in dezen consequentie zal blij-* ven. Het Heemsteedsche comité en het Heemsteedsche gemeentebestuur denken er niet aan, om voor deze annexatie haar medewerking te verkenen. Zij w i 1- ln niet voor een handjevol zilverlingen een kostbaar stuk van de gemeente Heemstede aan Haarlem verkoo- pen! (Applaus.) De heer Van Hardenbroek wees op het groote ver schil van belasting in Haarlem en Heemstede. In Haar lem worden vele belastingen geheven, die men in Heemstede niet kent, zooals bijvoorbeeld de zakelijke belasting op het bedrijf. Bij eeti inkomen van 2000 betaalt men in Haarlem drie maal zooveel als in Heemstede, enz. In Haarlem bestaat ook minder con tact tusschen gemeentebestuur en burgers, dan in Heemstede. Als de annexatie doorgaat, dan zullen velen de gemeente Heemstede verlaten; dan zullen ook de belastingen spreker is er van overtuigd in Haarlem wederom hooger worden» Als er geen eind gemaakt wordt aan het vormen van monstergemeenten, dan ziet spreker het er nog van komen, dat Haarlem door Amsterdam geannexeerd wordt. (Gelach) Dit is niet zoo gek als het lijkt, zei spr.. "Want Am sterdam grijpt overal heen met zijn armen, zelfs naar Velsen en IJmuiden. Amsterdam is onverzadigbaar. Die heeft er al lang naar gestreefd om een staat in den staat te worden. Den Haag en Rotterdam annexeeren eveneens. Op een gegeven oogenblik zullen zij elkaar over Delft ontmoeten; spreker is benieuwd, wie het dan winnen zou: de eerste handelsstad van ons land of de residentie. Interessant zal het zeker worden. Wij Heemsteders, willen een samenwerking van naast elkander liggende gemeenten, op punten waar dit mo gelijk is. Rede Mr. Scheffer. De voorzitter verleende hierna het woord aan Mr. H. E. S c h e f f e r uit 's-Gravenhage, die tot onder werp gekozen had: „Beschouwingen over het annexatie- vraagstuk". De heer Scheffer herinnerde allereerst aan den oor sprong de grenswijzigingswetten, waartegen in vroegere jaren niet zooveel viel te zeggen, als thaas. De zaak is nu veel moeilijker geworden, omdat de gemoedelijke toestanden van vroeger verdwenen zijn. Men keert zich thans tegen de „hakmes en snoeimethode". In den loop der jaren zijn vele gemeenten met rondom haar liggende gemeenten vergroot. De annexatie-zucht werd steeds grooter. Aan plaatselijke bijzondere omstandig heden werd te weinig aandacht geschonken. Het wordt vaak als een axioma aangenomen, dat groote steden steeds meer moeten worden uitgebreid. De buitenge meenten krijgen op die wijze geen eigen leven meer; zij ondergaan een proces van „verstedelijking". Aan die wantoestanden moet een einde worden gemaakt. Ons land komt anders voor moeilijlc op te lossen pro blemen te staan. Tegenover den trek naar de stad staat de trek uit de stad. Dit is een gelukkig ver schijnsel, dat aan verscheidene gunstig gelegen buiten gemeenten ten goede is gekomen. Het mag waar zijn, dat het leven in landelijke gemeenten goedkooper is, daar staan andere, veel grootere uitgaven tegenover, zooals bijvoorbeeld de forensenbelasting, het geld voor het gebruik van verkeersmiddelen, hooger schoolgeld voor de kinderen, die in de stad onderwijs genieten, enz. Gelukkig staan er ook weer vele goede dingen tegenover. Nu de autobussen als paddestoelen uit den grond verrijzen, bestaan er eigenlijk geen afstanden meer. En de radio zorgt er voor, dat de inwoners van buitengemeenten rustig thuis van muziekuitvoeringen en concerten kunnen genieten; daarvoor behoeven zij niet meer naar een groote stad te gaan. Spreker kon zich vereenigen met"wat de heer Van Hardenbroek gezegd had over de steeds groeiende ge meente Amsterdam, die bezig is een wereldstad te worden. Wanneer kleine gemeenten zich zelf goed kun nen beheeren en uitstekend voor de Belangen van hun inwoners zorgen, dan wekt dit altijd afgunst van de aangrenzende groote stad op. Het annexatievraagstuk houdt altijd ten nauwste ver band met lokale en fiscale belangen. Wat de Haar lemsche annexatie betreft, valt het op, dat men hier een grens door bloeiende, volgebouwde villaparken wil trekken. Er moeten wel degelijk bewijzen worden geleverd, dat annexatie absoluut onvermijdelijk is, eer men tot dit ruwe middel zijn toevlucht neemt. Oud minister Cort van der Linden, heeft zich indertijd óók ontpopt als een tegenstander van annexatie. Hij meende, dat er een ander middel moest gevonden worden, om tot een regeling van gemeenschappelijke belangen te komen. De drang naar samenwerking van gemeenten is den laatsten tijd vooral herhaaldelijk ge bleken, men denke slechts aan de vele adressen, door belanghebbende gemeenten tot de regeering gericht, waarbij ook Heemstede en Bloemendaal behooren. Ook in het buitenland ijvert men voor samenwerking van aangrenzende gemeenten. Een dergelijke gemeenschap is niet te verwachten bij een met geweld tot stand geko- Zondag-Namiddag- en -Avond-Concert

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1