jfeasrawg mz r^sy 1 Artistiek Bloemwerk I DRUKWERK De Konlnglnnefeesten. m i „DE DAHLIA Reeds ontvangen een uitgebreide sorteering Nouveaute's ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM XsSp' Kleverparkweg 154 ES 1 T@Sefc.-3fi 22338 RH SEemsassssESEssasBEisssmEismEaMCssEmBmm NOORDZEE-BADLIED. Homerisch Gelach, „üi! Risks" Rechtsk.-Adviseur G. LOKERSE VOOR HET AANSTAANDE SEIZOEN Als Reclame leveren wij tot en met 15 September a s. een DEMI SAISON naar maatvan af 45.— WINTERJAS of ULSTER naar maat van af 50. Mantels en Mantel-Costuumsbijzondere prijsnoteerïng 6EBR. P. J. SCHEERING - MPERSTÏAAT 20-22 Telefoon 22474 DAMES- EN HEEREN KLEERMAKERS Schitterend geslaagde wedstrijden. EHTI BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BLOEMENDAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR 1.50 -IN VEREENSGING MET DF ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel ƒ0.15. Bij afname van 500 regels 0.12'/2 per regel; 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels 0,07'/2 per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. fP- ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1926. 'W SI' Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 52 Eerste Jaargang lns*ichii'hg Ageratdles-Verika, B.S.A. ®m OsmoseeS 35 5 j w <e B m Vertiisicfïtigpsweg Ssïj de K. Kleverlaan S l la §s net aare& v@or E3 m i --3J Ons werk werd op de Intern. Tentoonstelling met den hoogsl-i prijs bekroond Verbindingsweg §3 De wolk omhoog de. zee beneen: De duintop blinkt Van glansen; 't Is, of de pinkjes om ons heen Mét gindsche stoomboot dansen... Hei! bij die reuzen danspartij Daar hooren Hollands jongens bij! Dé wolk omhoog de zee beneen: De duintop blinkt van glansen; De baren stormen om ons heen, •De haakte jongens dansen Een springen, hand aan hand,. in 't nat, Dat' op hpn borst in Vlokken spat. Noordwest... Noordwest! Dat 's -prachtig weer Voor Hollands ferme knapen: Gij, Bloedjes! die op donsen veer Nog tobbrig ligt te slapen, Komt hier., ais wij,, niet dartlen moed, En worstelt met den wilden vloed. De branding keert... een zee van schuim... Tst, jongens, klaar'de vuisten! Komt, pakt haar bij haar meeuwenpluim En beukt 'haar met Uw knuisten; p nóoil -j'-n- r.n Springt op, valt aan, en grijpt haar weer! De Zee tie Zee... zij was gewend Voor Hollands arm te buigen, Ën, tot aan 's werelds uiterst end, Van vlag en roem te 'tuigen. Hier, jongens! pakt haar nog 'reis goed... Wie weet, wat ze eens voor U dan doet! De wolk verdunt de zon breekt door: De duintop blinkt van glansen, De zeilen schittren in den gloor, De blanke golven dansen; Daar klinkt het sein: des Bootsmans fluit... 't Is tijd: Op jongens! snel er uit! Uit Verzen". L. j. Veen, Amsterdam. J. P. HEYE. Als in een groote vergadering men luid aan het lachen raakt, zoodat er geen einde aan schijnt te komen, dan noemt men dit wel eens een homerisch gelach. Zeer eigenaardig. De spreekwijze is ontstaan aan het ver maarde heldendicht, de Ilias geheeten, het welk naar Homerus genoemd wordt. In dit gedicht worden aan het verhaal van Achilles' toorn een groot aantal verhalen uit' den beroemden trojaanschen krijg vast geknoopt. Het meeste van hetgeen dit hel dendicht meedeelt is grootsch en verheven, de personen en de daden die er in geschil derd worden zijn van kolossale en reusach tige afmetingen, dit zou men dus voor de reden kunnen houden, waarom zulk een on bedwingbaar gelach van een groote verga dering een homerisch gelach genoemd wordt. De ware oorsprong echter van deze spreekwijze ligt in een verhaal vol leven en gloed, hetwelk in het eerste boek van het* beroemde gedicht voorkomt. Achilles, zoo heet het daar, de machtige held en ontembare strijder, aan wien de Grieken de meeste voordeelen in den strijd tegen de Trojanen hadden te danken, was door Agamemmon, den aanvoerder der Grieksche heldenschaar, grievend beleedigd. De schoone maagd Briseïs, met hare weel derig golvende lokken, die hem bij de ver deeling van den buit was toegewezen, wordt den held, na een hef-tigen twist met Agamem mon, door dezen ontroofd. Ziedend van toorn en gramschap had Achilles de bedreiging van Agamemmon aangehoord en was slechts door Minerva, de godin der wijsheid, weerhouden, toen hij den onbeschaamden aanrander van- zijn rechten met zijn zwaard had willen door steken. Hij zondert zich vol bitteren wrok af van de slagorde der Grieken en klaagt met heete tranen zijn nood aan Thetis, de zee godin, zijne liefhebbende moeder. Deze ver laat hierop haar rustig verblijf in de paleizen van haar vader, den zeegod Nereus, om haar diepgeschokten zoon te troosten. Achil les bezweert! zijne moeder om bij Jupiter alle mogelijke pogingen in het werk te stellen, opdat deze hem wreke door aan de Troja nen de overwinning te verschaffen in het ge vecht. Thetis voldoet aan zijn verlangen en begeeft zich naar' den oppersten god om dezen de wenschen van haar zoon voor te dragen. Zij vindt den vader der goden en der menschen, afgezonderd van de overige goden op een der kruinen van den hoogen Olympus, den heerlijken berg der goden. Jupiter is huiverig om het verlangen van Thetis te volbrengen. Haar bezoek veront rust hem. Hij kent de jaloezie van zijne ge malin, de trotsche, blankarmige Juno, en vol angst ziet hij in het rond, of hij haar ook gewaar wordt. Op het aanhouden van Thetis echter geeft hij haar door dien majestieusen hoofdknik, die den Olympus doet schudden, te kennen, dat hij zal doen wat zij begeert. -Niet ten onrechte was Jupiter bevreesd geweest voor het wantrouwend en bespie dend oog van zijne gemalin. Zij had gezien, boe Thetis smeekend en biddend met hart stochtelijk gebaar zijne knieën omvat had gehouden. Zij behoefde er niet eens naar te vragen, wat Thetis van Jupiter had ge vraagd. Zij had zijne hulp ingeroepen ten bate van de Trojanen, dat volk van Paris, dien luno haatte met zulk ^en. vreeseliikeu haat. in bitter? en smadelijke woorden vaart zij uit tegen haar gemaal. Maar Jupiter wordt op zijn beurt toornig en legt haar op ge biedenden toon het stilzwijgen op. Wrok kend en morrend zet juno zich neder. De ge- lieele vergadering der goden is ontstemd en bedrukt. Het is alsof de zoo lichte en heldere woonplaats der goden door eene zwarte, on heilspellende wolk wordt verduisterd. De lachende en vroolijke maaltijd die hen wachtte, was hun vergald. Dit verdroot vooral Vulcanus. den kreu pelen handwerksman onder de goden, de Ieder, die getuige geweest is van de gehouden fees ten bij gelegenheid van de verjaring van H.M. de Ko ningin, zal met ons moeten instemmen dat alles naar wensch is volbracht en dat we, terugblikkende op vori ge jaren kunnen constateeren dat de thans gehouden feesten in hun gezelligheid en ordelijk verloop de kroon hebben gespannen. Een wourd van hulde aan de feestcommissie, n.l. de heeren Beekman, Boskamp en Dankbaar, voor de be kwame i :ding en kundige regeling is zeker hier niet mlsplaats. Zij hebben eer van hun werk gehad. Niet alleen ingezetenen uit onze gemeente, doch ook honderden uit omliggende plaatsen kwamen toestroo- men om de festiviteiten bij te wonen. Begunstigd door prachtig zomerweer, liep alles vlot stapel. Het „oranje-zonnetje" heeft haar traditioneelen naam op dezen dag eer aangedaan, geen oogenblik is ze afwezig geweest, van haar opgang tot haar onder gang was ze op het vlakke feestterrein aanwezig en we hebben allen terdege kennis met haar gemaakt. Het eerste nummer van het met zorg saamgestelde feestprogramma was de optocht met versierde rijwie len; de plaats van opstelling was Tetterodeweg, Over- veen, de feestcommissie heeft en terecht ook re kening gehouden met Overveen dat voor soortgelijke feesten gewoonlijk geïsoleerd blijft r- doch dat thans ook mee getuigen kon van de te houden Koninginne- feesten. speelpop tegelijk en d n zondebok der ove rigen. Hij bovenal huiverde naar den heer lijken maaltijd en het lel hem hard. dat dit genot gestoord en bedorven werd door een twist over een paar stervelingen. ,,Geef toch toe," zegilhij op goedmoedigen toon tot zijne moeder wat baat het u te verzetten tegen uwen nachtigen gemaal?" En terwijl hij haar een beker met zoeten godendrank reikt en hi - haar gelaat een wei nig vroolijker ziet staal;, herinnert hij haar, hoe hij zelf eens uit dehemel geslingerd is, toen Jupiter toornig opjhem was, zoodat hij, hoewel onsterfelijk, toeft bijna levenloos op de aarde was neergekomen. Juno nam daarop den ;"hektar van hem aan. En deze hemelsche dr lik liet niet na zijne gezegende werking ti', doen gevoelen en haar goeden luim te deen wederkeeren. Toen haastte zich dt;; goede Vulcanus om alle goden en godinnenfvan nektar te voor zien. Hijgend en bla.iénd liep hij heen en -weer met de bekers, stempelend en hotsend duwde hij ze allen in ckjïianden. Een kleinig heid nu is somtijds in Dat om eene ernstige vergadering in een vf.-olijke stemming en aan 't lachen te brenger' En zoo ging het ook n de achtbare vergad.tmg der goden: zóó aanhoudenc! w *t rk r y gelach, en-zóó luid ruchtig de' f* J\ i\ LI f, i ^at jn de versmaat o-.-n '.Ion1"! v - tbu-aév. - machte was te dooven, liét lachen der zalige goden." Ziedaar den oorsprong van de spreekwijze: homerisch gelach. Was er in elke knorrige en mokkende vergadering maar altijd een Vulcanus bij de hand om de levers eens duchtig aan 't schud den te brengen, dan zou de wereld voor heel wat leed en ellende bewaard blijven! Niets is heilzamer voor den mensch den zulk een hartelijke lachbui. Geen welda diger, prettiger schouwspel dan eene verga dering, die bevangen is door eijn homerisch gelach. Het was daar in den vroegen morgen een drukte van je welste; een gewiemel en gejoel van deelnemers en van kljklustigen, bedrijvige commissieleden bezig zijnde om een goede regeling te treffen voor den op tocht, totdat alles ten leste gereed is. Prachtige staaltjes van bloemversieringskunst wer den 'geboden. Al, wat de nazomer aan Flora's-kinderen aan te bieden heeft, was daar tegenwoordig. Dahlia's en gladiolen, rozen en afrikaantjes, maar ook koren bloemen en korenaren, alsmede anjelieren en asters, wa ren verwerkt', tot kunstige bloemenversieringen. We zagen een vliegmachine, met vleugels in nationale kleu ren een paar tot ouderwetsche huifkarren omgetoo- verde vliegende-Hollanders, een bootje, bemand door een paar alleraardigste peuters, een sneeuwwitte zwaan, enz. De jury, bestaande uit mevr. M. Lioni^Jungblut, mevr. H. ThysseBosch en den heer E. W. A. van Nederhasselt, had voorwaar geen gemakkelijke taak, om uit de vele mededingers de mooiste rijwielen te kie zen. Toch kwam zij, na lang wikken en wegen met haar werk gereed. De uitslag was, nadat de mede dingers, na aankomst op 't feestterrein, nog eens aan een nader onderzoek waren onderworpen, als volgt: le prijs No. 21: Wally van Bueren; 2e pr. No. 16 Mientje Beekman; 3e pr. No. 11, Anny Mey; 4e pr., No. 18, Anny Beekman: 5e pr., No. 19, Jan Voerman, deze twee moeten loten; 6e pr., No. 22, 23, 24, één Uitzending van Diners aan huis j j G. Gude - Cuisinier j Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef, 13132 S Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden van der Steur Jr. Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag geheel, kinderen De Visser; 7e pr., No. 10, Jo Dank baar; 8e pr., No. 6, B. Bos; 9e pr., No. 30, Fr. Rede- ker; 10 pr., No. 32, J. Lansdorp; 11 pr., loten tusschen 27, 33 en 40, resp. L. Roddenburg, J. Cassee en F. Berlage. Tevens werd besloten aan alle niet bekroonde nummers een troostprijs toe te kennen. Tegen negenen zette de stoet zich in beweging. Met het Chr. Fanfare-corps „Sursum" aan 't hoofd, werd onder de opwekkende tonen van vroolijke marschen langs Bloemendaalsche weg en Donkere laan gereden naar het Feesterrein, waar de stoet omstreeks iialf 10 aankwam. Den geheelen weg langs genoot de kleurige stoet van het talrijke publiek de groote belangstelling. Kort, nadat de versierde rijwielen op het met vlaggen en wimpels getooide feestterrein waren aangekomen, betrad de heer J. C. Laan, wethouder der gemeente Bloemendaal, de spreektribune voor het houden van een openingsrede. De heer Laan zeide, dat hij, nu de burgemeester afwezig was, met groot genoegen aan het verzoek had voldaan, om de feestelijkheden te openen. Spr. hoopte, dat de Koningin nog lange jaren voor ons moge ge- spaard blijve. Spr. richtte zich vervolgens tot de feestcommissie e a hoopte, dat zij nog lange jaren bereid zou zijn, om de feesten te organiseeren. Hij eindigde met een „lang leve voor het Vorstelijk Huis!" Na Her] Wr .Laan -werd het woord P-woerd door den heer A. h. Beekman ais Vuuiatlcr van c.'l- i tri missie. „Als straks de „Oranjezon" zal schijnen en Bioe- mendaal's wethouder het eerste woord zal hebben ge sproken, dan zal het feest zijn". „Dat oogenblik is thans gekomen", zei de heer Beek man. „De Oranjezon schijnt in al haar glans en glorie. Laat ons daarom dankbaar zijn". Op uitnoodiging van den heer B. werd vervolgens het eerste couplet van 't Wilhelmus door de omstan ders gezongen. Vervolgens bracht spr. zijn dank aan den heer Laan, voor het uitspreken der openingsrede. „Om allen, die meegewerkt hebben, om 't feest te doen slagen te bedanken", zei spr., „is mij totaal, on mogelijk en 'k zal er ook geen poging toe aanwenden. Ik volsta dus met dank te brengen aan de Ver. Bloe- mendaal's Bloei, aan het gemeentebestuur voor het geven van de subsidie en aan allen die door hun kleine en groote giften het houden van 't feest mogelijk maakten. Met den wensch, dat de feestdag op genoeglijke wijze zou verloopen, besloot spr. zijn rede. Als derde spr. trad daarna mr. D. E. Lioni, voor zitter van de „Ver. BI. Bloei" naar voren, die begon met zijn leedwezen uit te spreken over het feit, dat het hoofd der gemeente niet in „ons midden" kon zijn. Vervolgens bracht spr. namens allen dank aan de eminente feestcommissie, zonder wier hulp BI. Bloei niets had kunnen bereiken. Deze feestcommissie, aldus spr., doet nu reeds eenige jaren op de meest bekwame wijze haar werk. Elk jaar wordt de voorbereiding beter, doordat de heeren Beekman, Dankbaar en Bos kamp door ondervinding steeds wijzer worden. Daar om zou 't wenschelijk zijn, dat de leiding in dezelfde handen bleef. Spr. hoopte, dat 't gejuich van de jon geren bij de avondfeesten voor de feestcommissie een aansporing zal zijn, om nog lang de leiding in handen te houden. Met een „Lang leve de Koningin!" nog drie maal herhaald door het publiek, besloot spr. zijn rede. Als laatste spr. verscheen de heer E. W. A. van Nederhasselt, om de uitspraak van de jury voor ver sierde rijwielen bekend te maken. Nog was het laatste woord niet gesproken of daar klingelde reeds de groote bel van den draaimolen en liet het groote orgel het „How do you do" schallen. Hiermede werd aan het verlangen der op draaien be luste jeugd voldaan en spoedig zwierden de bakjes door de lucht, om aan de inzittenden de sensatie van een luchtreisje te bezorgen. Op een anderen hoek van het terrein eischte een potsierlijk uitgedoste clown, die op een verhoogd plankier zijn grollen en kunsten verkocht, een deel van 't publiek op. En als deze uitgewerkt was, dan trad even verder al weer een goochelaar op, om de jeugd (en ook grooteren) te vermaken met zijn kunstjes en toeren. Maar ook de andere vermakelijk heden hadden hun zeilen opgerold en sommige gingen hun geluk beproeven bij de tent voor „lijntrekkerij", anderen beproefden hun vaardigheid bij 't werpen van hoepeltjes enz. Intusschen speelde „Sursum" haar mor genprogramma af, doch de trek van de jeugd was meer gericht naar de vermakelijkheden, dan naar de muziek. Sport- en athletiekliefhebbers begaven zich ondertus- schen naar het voetbalterrein, om er getuige te zijn van de verrichtingen van leinige, vlugge, behendige en VRAAGT VOOR AL UW EERST PRIJSOPGAVE BIJ G, EIKELENBOOM BLOEMENDAALSCHEWEG 42 DIE TEGEN BILLIJKEN PRIJS UITSLUITEND GOED WERK LEVERT. EEN PROEFORDER ZAL U 'T BEWIJS LEVEREN TELEFOON 22324 krachtvolle jonge lieden, die elkaar in vreedzamen kamp den palm der overwinning gingen bekampen. De verschillende kinder- en volksspelen had den een geregeld en gezellig verloop. Als altijd was er groote belangstelling voor het tpnsteken en een ge gier van lachen ging telkens op, als een der landsridders zijn onhandigheid met een frisch stortbad moest boe ten. Haast schreven we: werd beloond met een frisch stortbad, want in de benauwde warmte moet 't water een heerlijke verkoeling gegeven hebben. Ook de wed loop met hindernissen gaf dikwijls aanleiding tot ver rassende vermakelijkheid. De muziekver. „Euphonia" zorgde tijdens de volksspelen voor muzikale opluiste ring. houden werden onder getuige van honderden kijklus- stigen waren als volgt: Ringrijden op fietsen voor meisjes: lste pr. Tilly Slot. 2. Dini van den Ham. 3. Willy Voet. 4. Bertha Aartsen. 5. C. Zuurbier. 6. L. Westerman. Zakloopen jongens: 1. F. v. d. Bijl. 2. Fr. Bakker. 3. A. de Vries. 4. C. Lindner. 5. C. Alins. 6. P. Vreeken. 7. troostprijs C. de Graaff. KaatsbaNen met hindernissen: 1. J. Bruins. 2. J. Tim mer. 3. T. Verduin. 4. C. Groenendijk. 5. M. Donker voort. 6. L. Kroon. Tonsteken voor mannen en jongens: 1. A. Groote- goed. 2. J. Kohier, 3. P. Mey. 4. H. van 't Land; 5. W. Dankbaar. Wedloop met hindernissen voor jongens: 1. H. Kohier. 2. A. Donkervoort. 3. J. Kohier. 4. A. Groote- goed. 5. H. Aartsen. Tonnetje rijden voor meisjes: 1. M. de Vos. 2. M. Lindner. 3. C. Zuurbier. 4. M. Visse. Touwklimmen voor jongens: 1. R. Erlings. 2. H. Pronker. 3. D. Vogel. 4. H. Aartsen. Eierloopen voor meisjes: 1. M. de Vos. 2. S. v. Mee- teren. 3. C. Groenendijk. 4. C. van Heinsbergen. Karretje trekken voor jongens: 1. H. Droogendijk. 2. F. Bakker. 3. P. Rutte. 4. C. Redeker. 5. C. Alins. 6. P. Vreeken. 7. C. de Graaf (Troostprijs). Alles te zamen zijn deze wedstrijden welke onder leiding van den heer Th. J. H. van 't Lam, op een vlotte wijze werden afgewerkt een mooi en keurig ge slaagd nummer op het programma van de Oranjefees ten te Bloemendaal geweest. Direct na afloop der wedstrijden werd door den heer Van 't Lam een keur van prijzen aan de winnaars uit gereikt, waarbij een bijzonder woord van dank werd gebracht aan allen die de regelingsconimissie in staat hadden gesteld een dergelijke collectie prijzen ter be schikking te stellen. ie ie De uitslagen der Atletiekwedstrijden. 80 meter hardloopen: A. 1. W. de Vries, „K. L." 10,7 sec.; 2. L. Adam, 10.8 sec.; 3. H. Snijder, „K. L." 10,9 sec.; 4. R. Erlings, „M.U.L.O."; 5. F. van Tete- ring, ,,R. K. L." 80 meter hardloopen B: 1. K. Kipershoek „K. L." 10,3 sec.; 2. P. H. Schoute, „K. L." 10.4 sec.; 3. A. Leeuwin, „M.U.L.O." 10.6 sec. 80 meter hardloopen C: 1. A. J. G. Rohling, 9,7 sec.; 2. A. J. Kop, „B. H. C." 9,9 sec.; 3. J. Heeres 10 sec. 80 Meter harloopen. Invitatie. 1. W. v. d. Berge (Haarlem) 8,9 sec.; 2. F. Lamp (Haarlem) 9,1 sec.; 3. H. de Boer (Te Werve) 9,2 sec.; 4. Jac. Boot (Haar lem); 5. Rinkel idem; 6. A. van Welsens, idem. 320 meter hardloopen B: 1. A. Hoppe „M.U.L.O." Telefoon 15443 Jansstraat SS - - Haarlem v.h. Chef bij wijlen Mn. F. WilleSies Macdonald Incasso van achterstallige, dubieuse en kwesKeuse vorderingen. Informatlën en Recherches op ieder gebied. Behandeling van alle Rechtszaken. Huur-, Erfenis-, Faillissement- en Belastingzaken. Opmaken van alle Acten en Requesten. Billijke Tarieven. Vraagt oraze Abonnementsvcorwaarden. Bezoekt ons Nlagazijn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1