■NEDERirttDRite PdST Kenzen's Artistiek Bloemjverk „DE DAHLIA", W. BEUNDER, §j H.J.Cassee, Kerkplein 5 PLAATSELIJK NIEUWS ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOO BLOEM EN DAAL, ÖVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD EN VOGELENZANG. UITGEVER: G. EIKELENBOOM IN VEREENIGINC MET DE EE Rijwielhandel No. 22393 Verbindingsweg is het adres vo)r De Vrije Katholieke Kerk. E3 E9 sa s E3 E3 S tb E3 m GJ» Gude - Cuisinier gf§m A. H. van der Steur Jr. Verhuurinrichting van Luxe-Automobielen Motoren en Rijwielen Reparatie - inrichting Tweede Jaargang ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1926. Dit blad verschijnt minstens éénmaal per week. No. 1 BLOENENDAAL'5 EDITIE |L BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE: BL OEMEN DAALSCHEWEG 42 TELEFOON 22324 ABONNEMENTSPRIJS: VOOR EEN HALF JAAR 1.50 ADVERTENTIEPRIJZEN: Per regel ƒ0.15. Bij afname van 500 regels: 0.1272 per regel: 1000 regels: 0.10 per regel; 2000 regels: 0.09 per regel; 5000 regels f 0,07'/2 Per regel. Kleine Advertenties, t.w. Koop en Verkoop, Huur en Verhuur, Vraag en Aanbod, etc.: 0.50 per Advertentie van hoogstens 10 regels, mits bij vooruitbetaling. ló vanaf heden telefonisch aangesloten onder bij de K. Kleverlaan ®io®o®oi!osoo®oiogoso3| 0 ONZE EERSTE VERJAARDAG Q Öfi 1S2 't Is vandaag een jaar geleden dat het eerste num mer van Bloemendaal's Editie verscheen. En sedert verscheen getrouw iederen Zaterdag een nummer van ons blad. O, ja, de geboorte ging met belangrijke en vele zor gen gepaard en ook daarna was ons bestaan niet zon der zorgen. Waarom zouden wij dat verhelen? Zooals t ik nieuw leven bijzondere zorgen en oplettendheid •yereischt; evenals een nieuwe zaak, een onderneming, winkelnering of bedrijf met onbekende moeilijkheden -- èn de zorgen daaraan verbonden heeft te kampen, kon óók onze krant geen zorgeloos bestaan lijden. Maar wij hebben al deze moeilijkheden met kracht het hoofd geboden, bezield mét den onvèrzettelijken wil van „te zullen slagen en volharden". En nu na een jaar? Wij zijn de grootste moeilijkheden nog steeds niet te boven. t Gaat echter met ons blad als mét onze kleine kin deren. De soms nijpende kinderziekte mog'e de vlugge jroei stuiten en belemmeren; wanneer lichaam en geest lezond zijn, kan menige duw worden doorsïa*Sn. "Daar- denhoven hadden wij ons nimmer hoogdravende illusies gemaakt van het bestaan onzer courant; we hebben er zelfs bij de oprichting wel degelijk rekening mede ge- houden, dat ons Weekblad vele moeilijkheden het hoofd c zou moeten bieden; dat er van een snel' tempo in groei f. en bloei geen te groote verwachtingen gemaakt moes ten worden! Wel mogen wij ons verheugen in een toenemend aan tal abonné's, terwijl de ruime gratis verspreiding er toe bijdraagt dat ons blad eenig burgerrecht heeft ver regen. Wij hebben in ons blad getracht te geven voor ,eick wat wils", daarbij alles vermijdende wat redenen tot gerechtigde ergernis, voor wie dan ook, kon ople veren. Wij hebben verschillende toestanden belicht, waren daarbij soms critisch, doch beoogden nimmer vlijmend of prikkelend te zijn. Het doel van onze cri- iek was, is en zal blijven: „verbetering, verandering etc. van de gewraakte toestanden of dingen". Wij zijn niet ijdel genoeg om te meenen, dat ons werk zonder ifouten was, maar deze erkenning zal bij een 10, 20 ja een 100-jarig bestaan evenzeer gehoord moeten wor den. „Die aan den weg timmert, heeft veel bekijks". Dit geldt voor een nieuwsblad, vooral immers in de eerste, dus moeilijkste jaren, niet weinig. Doch wij mee nen op den goeden weg te zijn. Zullen voortgaan met de grootste zorg en nauwlettendheid ons blad te vul len op dezelfde wijze en waar mogelijk beter - als in ons eerste levensjaar. Persoonlijke aangelegenheden, haat en leugen heb ben wij, alhoewel 't soms moeilijk was, uit onze kolom men weten te houden, overtuigd als wij er van waren dat onze lezers daarmede niet gediend zouden zijn. En zoo gaan wij dan onzen tweeden jaargang in. Wij vieren heden feest, zooals ouders feest vieren bij hun gezond doch eenigszins tenger kindje: met den mnigsten wensch dat het een flinke boy zal worden. Excelsior! REDACTIE. In het Kinheimpark aan de Popellaan is men sedert eenige maanden bezig met den bouw van een kerkje. Bij informatie bleek ons dat dit kerkje bestemd is voor de eerediensten van de Vrije Katholieke Kerk in Haarlem en omstreken. Daar deze kerk in vele opzichten de be kende paden bewandelt van den oud-Christe- lijken ceremonieelen godsdienst, in andere opzichten echter ruimere opvattingen huldigt, hebben wij ons ter bevoegder plaatse om in lichtingen gewend, waarvan wij het resultaat hierbij onzen lezers aanbieden. ,,De Vrije Katholieke Kerk bestaat om het werk van haar Meester Christus te bevorderen in de wereld en om Zijn volk te leiden. Zij is een onafhankelijk en autonoom lichaam, in geen enkel opzicht afhankelijk van den Heiligen Stoel te Rome, of van eenige andere autoriteit buiten haar eigen administratie. Zij is noch Roomsch Katholiek, noch Protestant, maar Katholiek. De Vrije Katholieke Kerk stelt zich ten doel den Katholieken vorm van eeredienst zijn De Dahlia Ons werk werd op da Intern. Tentoonstelling met den hoogsten pril bekroond D statig rituaal, zijn diepe mystiek en zijn duur zame getuigenis van de werkelijkheid der sacramenteele genade te vereenigen met de ruimste mate van intellectueele vrijheid en eerbied voor het individueele geweten. De Vrije Katholieke Kerk kwam tot stand als Ycsultaat van een algeheele reorganisatie in 1915'16 der Oud-Katholieke beweging in Groot-Brittannië, welke hare wijding ont ving van de moederkerk der Oud-Katholieke beweging, den ouden aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht in Holland. De Vrije Katho lieke Kerk heeft deze apostolische successie zorgvuldig bewaard, maar nam, om verschil lende redenen haar tegenwoordigen naam aan. De Vrije Katholieke Kerk ontleent de kern harer inspiratie voor haar werk aan een krachtig geloof in den Levenden Christus, geloovende dat de levenskracht Van een Kerk wint, naarmate hare leden niet enkel een Christus gedenken die twee duizend jaar ge leden leefde, maar er ook naar streven tot voertuig te dienen van den Eeuwigen Chris tus (Eer Abraham was, ben ik), die eeuwig leeft in de wereld als een machtige geestelijke tegenwoordigheid en die Zijn volk leidt en steunt. Zij neemt in de letterlijke beteekenis de wondervolle belofte van den Christus aan: „En zie? ik ben met ulieden alle de dagen tot asn TvYr-hV b'r 'L dprwereld" _^en vorder „Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijnen naam, daar ben ik in het midden van hen". Zij meent, dat deze belofte aan allen Chris- telijken eeredienst, van welke soort ook, mits ernstig en oprecht gemeend, waarde geeft. Doch zij erkent vervolgens dat, hoewel de be lofte van de tegenwoordigheid te midden van de individueele geloovigen dus hare uitwer king heeft, onze Heer ook zekere riten en sacramenten (mysteriën genaamd in de Oos- tersche Kerk) heeft ingesteld om Zijn volk des te beter te helpen en die door Zijn Kerk moeten worden overgedragen als speciale kanalen voor Zijn kracht en zegen. Door deze „genademiddelen" is Hij altijd aanwezig in Zijn Kerk. Aan Zijn volk het wondervolle voorrecht schenkend van deelgenootschap in en gemeenschap met Hem, hen leidend en be schermend op elk stadium vanaf de wieg tot aan het graf. De Vrije Katholieke Kerk erkent zeven fundamenteele sacramenten, die zij als volgt opsomt: Het Doopsel, het Vormsel, het Heilige Sacrament des Altaars, de Absolutie, het Heilige Oliesel of de Zalving der zieken, het Huwelijk en het Priesterschap. Ten einde de krachtdadige werking van deze Sacramenten voor de geloovigen te ver zekeren beschermt zij met de nauwgezetste zorg het uitvoeren van de sacramenteele riten en heeft zij een bisschoppelijke successie be waard, die „overdraagbaar" is, d.w.z. erkend wordt als echt door al die Kerken in het Christendom, die aan de Apostolische succes sie vast houden als een beginsel van haar geloof. Naast het bestendigen dezer sacramenteele riten, geven in Zijn Kerk, Christus' onmiddel lijke volgelingen een stelsel door van leer stellingen en zekere ethische beginselen. Veel van deze oorspronkelijke leer van den Christus is zonder twijfel verloren gegaan; iets ervan is verduisterd door den loop der eeuwen. Wat ervan is overgebleven, is een waardevolle erfenis, die beschermd moet worden met liefdevolle zorg en eerbied. De Vrije Katholieke Kerk beschouwt de Heilige Schrift, de geloofsbelijdenissen en andere tradities van de Kerk als het voertuig, waarin deze leer van Christus aan Zijne vol gelingen is overgeleverd. Zij kent dezen Schriften en geloofsbelijde nissen geen letterlijke onfeilbaarheid toe, noch ziet zij in, hoe gezien haar inhoud en histo rische loopbaan, eenige andere Kerk dit logisch wel kan doen. Zij leidt er zekere be ginselen voor geloof en gedrag uit af, die zij als fundamenteel en als waar beschouwt en die (daar zij niet te veel omvattend zijn) vol doende zijn om als basis voor een juist begrip en goed gedrag te dienenf De Vrije Katholieke Kerk staat haren leden algeheele vrijheid toe in het interpreteeren van geloofsbelijdenissen, Schriften, Over leveringen, Liturgie en Leerstellingen. Zij neemt dit standpunt niet in door onverschillig heid ten opzichte der waarheid of openbaring, maar omdat zij de waarheid /zóó hoogschat. Zij houdt ten sterkste vol, Jdat „geloof het resultaat van individueele t udie of intuïtie moet zijn en er niet aan voc raf moet gaan". Een waarheid is geen waarh rid voor iemand, noch openbaring een openbaring zoolang hij ze niet voor zichzelf als zoodanig ziet. Naar mate een mensch groeit in geestelijkheid, naar die mate zal hij groeien inj het vermogen, waarheid te bevatten. Gern liepen-geloof alleen of oppervlakkige ins emming van het verstand kunnen de plaaits vyn dit groeien in nemen, en .minder dan dit U, vergen is heilig schennis. i De Vrije Katholieke Ker!( vraagt van hare leden oprechtheid, zuiverheid van beweeg redenen, verdraagzaamheid; breedheid van opvatting, bereidwilligheid hm te werken en een voortdurend nastreven 4an hooge idealen, er boven alles op vertrouw end, dat het aan de kracht van het gezegend Sacrament van Christus' Liefde, mag wo den overgelaten, Gods eigen werkelijk doeifj in hunne ziel te bewerken. De Vrije Katholieke Ktfck heet aan hare altaren alle volgelingen v'ïn den Christus welkom, die deze eerb 'dig en oprecht naderen. Zij ziet de ChrïsD'lijke Kerk als een groote broederschap van diegenen, die zich tot Christus wenden als ilen Schenker van inspiratie voor hun gee jehjk leven, hun MerSfcr j>n Vj-ejcd,. en tl biedt het Heilig Sacrament Zijner Liefde aari" elk lid der broederschap aan, die dit eerbiedig verlangt. De Vrije Katholieke Kerk is geen nieuwe sekte: zij is een bestanddeel van de Eene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk die historische Kerk, die in waarheid Eén is, niettegenstaande hare vele uiterlijke afdee- lingen,. zoowel in het Oosten als in het Wes ten. omdat het Eene Leven van Christus haar belevendigt en onderhoudt door middel der Sacramenten, die Hij ingesteld heeft. Zij tracht daarom in vriendschap met alle andere Christelijke gezindten te. arbeiden. Zij ver langt niet proselieten onder de aanhangers van eenige andere Kerk te maken en als een bewijs hiervan heet zij ieder welkom, die ge regeld en ten volle aan hare Diensten wenscht deel te nemen, zonder te vragen of te ver wachten, dat iemand zijn oorspronkelijke Kerk zal verlaten. Zij is te allen tijde bereid om betrekkingen aan te knoopen met andere Kerken en wel op de meest vriendschappelijke basis, voor zoover het die beginselen betreft, waarin beide par tijen overeenstemmen. De Vrije Katholieke Kerk gebruikt een herziene en in de landstaal overgebrachte Liturgie, waarin de essentieele kenmerken der verschillende sacramenteele vormen met nauwgezette zorg zijn bewaard, doch de over- heerschende toon is er een van toewijding en vreugdevolle aspiratie. Er is voortdurend naar getracht geen woord in den, mond te leggen van den priester noch in dien der gemeente, dat zij niet eerlijk en oprecht kunnen meenen, of waarvan niet redelijkerwijze verwacht kan worden, dat het in practijk wordt gebracht. De vreeze Gods en Zijn wraak, verwen- schingen van den heiden, de houding van slaafsche vleierijen en verachtelijke zelfver nedering, de menigvuldig herhaalde bede om genade en naïeve pogingen om met God overeenkomsten te sluiten en andere ruwe overblijfsels, hoofdzakelijk uit het Judaïstische tijdperk, evenals de kwellende vrees voor de eeuwige hel alle deze zijn uit het rituaal weggelaten als afbreuk doende, zoowel aan het begrip van een Liefhebbend Vader als aan den mensch, die Hij naar Zijn Beeld ge schapen heeft. De Vrije Katholieke Kerk leeraart niet, dat de Schrift hetzij letterlijk of eenstemmig ge ïnspireerd is doch slechts in een algemee- nen zin. Zij erkent dat de Schrift veel bevat dat werkelijk het produkt is van Goddelijke inspiratie, maar dat met dingen die letterlijk waar waren veel vermengd is, dat allegorisch en geestelijk moet worden opgevat (gelijk Origenes onderwees) en zelfs dat er passages zijn, die verzinsels zijn of zelfs beslist on stichtelijk. Zij beweert, dat de boeken van het Oude Testament van zeer ongelijke waarde zijn. Verder wenscht zij er de aandacht op te vestigen, dat ook andere Geschriften in de wereld getuigen van de hoogste ingevingen. De Priesterschap der Vrije Katholieke Kerk maakt geen aanspraak op geestelijke of tijde Uitzending van Diners aan huis Jordenstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden NggjP jpp- Kleverparkweg 154 "•E Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft steeds het nieuwste in stoffen en modellen Stalen op aanvraag lijke heerschappij over hen, die zich bij haar riten aansluiten. De mondelinge biecht wordt geheel vrij ge laten en behoeft niet vooraf te gaan aan het ontvangen van de Heilige Communie. Het herhaaldelijk en systematisch biechten wordt niet aangemoedigd, daar het neiging geeft de werkelijke waarde te vernietigen van het Sacrament in het geestelijk leven van het individu. De Vrije Katholieke Kerk moedigt noch het huwelijk harer geestelijken aan, noch verbiedt zij het. Geen geld mag geëischt worden voor het bedienen der Sacramenten of voor eenig ander geestelijk werk. Op het oogenblik zijn er geen bezittingen en de geestelijkheid ontvangt geen bezoldiging of andere belooning voor hare diensten. De Kerk plaatst de administratie harer finantiën, waar dit uitvoerbaar is, in handen harer leeken. De Vrije Katholieke Kerk houdt zich, als lichaam niet bezig met politiek of sociologie. Zij voelt, dat ze eerder zichzelf moet maken tot een drijfkracht achter sociale en politieke verbeteringen, door haren leden liefde voor de menschheid te inspireeren en het verlangen hunne medemenschen te dienen. Zij meent, cfat 'Kunst èen oer voornaamste factoren is om de menschheid moreel op te heffen en zij Wil er naar streven om in de practijk de waar heid te erkennen, dat de gevoelens in even groote mate getraind en verfijnd moeten worden door den invloed van de kunst, als het verstand door Wetenschap en Wijsbe geerte. Schoonheid te huldigen, wil zeggen het goede te vereeren en indien de menschen innerlijk schoon waren, zouden zij noodzake lijkerwijs goed zijn. Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan het vraagstuk der genezing. Hoewel het verschijnsel van genezing menigvuldig schijnt te zijn voorgekomen ten tijde der Apostelen, zijn wij toch niet gerechtigd aan te nemen, dat de kracht om te genezen, wordt verleend bij de wijding of dat „de gave van genezing" iets anders is dan een charismatische gave. Maar in de groote hernieuwende kracht van den Heiligen Geest, de Genade der Absolutie, de Heilige Olie voor de zieken en het Sacrament der Heilige Communie heeft de Kerk genade middelen, die onmetelijk de methoden moeten versterken der nieuwere geneeskunde, die heden ten dage zoo zeer naar voren treedt Zeker is het dat de tijd gekomen is, waarin men kan waarnemen dat de geneesheer en de priester in zekere mate elkander aanvullen, want overal begint men te erkennen, dat lichamelijke kwalen in vele gevallen het ge volg van innerlijke ziekten der ziel zijn en in ieder geval beter kunnen genezen, wanneer de ziel in rust is. De Kerk zal trachten deze wijzen van genezen terug te brengen tot de rechtmatige plaats in de economie van het leven. „Als er geen gericht is, wordt het volk ver laten" en verder „Mijn volk vergaat omdat het geen kennis heeft". In de bloeiende dagen van iedere Kerk zijn er menschen geweest, die zieners waren, eerste handsch kennis bezaten van de geestelijke waarheden en in staat met de eenige autoriteit te spreken, die waarde bezit, de autoriteit der kennis. Geestelijke waarheden zijn te allen tijd in staat om ontdekt of weder geverifieerd te worden voor geestelijk ontwikkelde men schen. W^anneer een Kerk ophoudt menschen voort te brengen, die kennis bezitten, worden hare leeringen meer en meer bekrompen en verhard, haar theologie groeit tot wet en wordt werktuigelijk en haar geestelijkheid, niet in staat om kennis door innerlijke verlichting te verstrekken, tracht deze door uiterlijk gezag op te leggen en vervolgt hen, die haren wil weerstaan, De Vrije Katholieke Kerk tracht een Gnostieke Kerk te zijn, niet in de beteekenis zekere vroeg-christelijke buitensporigheden te reproduceeren, maar in dien zin, dat zij tracht hare leden te helpen deze zekerheid van kennis voor zichzelf te bereiken, de ware Gnosis waarover Clemens van Alexandrië zoo vurig heeft geschreven. Het oude pad van Zuive ring, Verlichting en Vereeniging. dat in oude tijden den candidaat tot deze zekerheid bracht, is nog ter betreding open. Zij, die naderen Telefoon 22542 Agent: Batavus, Adek en B.S.A. Rijwielen langs het traditioneel pad, kunnen nog altijd hopen leerlingschap te bereiken of de recht- streeksche gemeenschap met den Meester, wat toch het doel behoort te zijn van elk waar Christen. Want de „kruisweg" beteekent de trapsgewijze ontplooiing van den Christus geest in den mensch en te dien einde zijn de Sacramenten van Zijn Heilige Kerk ingesteld. De Vrije Katholieke Kerk is een levende Christelijke Kerk, modern in zoover zij volhoudt, dat de godsdienstvorm gelijken tred moet houden met den menschelijken groei en verlichting; „historisch" in zooverre zij beweert, dat de Kerk een zeer kostbare erfenis van den Christus zelf heeft door gegeven. De wijze van administratie en organisatie der Vrije Katholieke Kerk is vastgelegd in een constitutie, die ook in Hollandschen druk is verschenen onder den naam van „Constitu tie der'Vrije Katholieke Kerk". De voorzittend Bisschop is Monseigneur C. W. Leadbeater te Sydney in Australië, waar tevens de hoofdzetel van de Kerk ge vestigd is. Gewestelijk Bisschop voor Nederland en Nederlandsch Indië is Mgr. Jhr. J. A. Mazel. Priesters in Nederland zijn de WelEerw. heeren P. M. Cochius, Vicaris vGeneral. J- E. M. Lauweriks, Ir. B. Wouters, P. van Stam, J. de Vries, N. J. G. Borsten, J. H. Bonjer, J. H. Vink en Prof. J. E. v. d. Stok. De priester voor Haarlem en omstreken is de WelEerw. heer N. J. G. Borsten uit Am sterdam. Het bestuur van de Vrije Katholieke Kerk te Haarlem hoopt, dat de kerk in het Kinheim park over pl.m. 6 weken zoover zal zijn dat zij zal kunnen worden gewijd. Bij deze wijding is alleen voor genoodigden toegang. Na de wijding zal iederen Zondagmorgen de Heilige Mis worden gecelebreerd, en zal zoo mogelijk iedere week 's avonds een avonddienst wor den gehouden. Deze diensten zullen openbaar zijn. BLOEMENDAAL. J. A. P. Pouwer f Er ging Woensdagmiddag een gerucht door ons dorp, dat er in de zweminrichting aan de Kleverlaan een vreeselijk ongeluk was gebeurd. Het zoontje van den heer Pouwer, politie-agent in onze gemeente zou verdronken zijn. Al bleek dit gerucht niet geheel juist, toch was het maar al te waar dat het zoontje van den heer P. overleden was. Wij lezen er het volgende over in ,,H. Dagblad": Woensdagmiddag ongeveer twee uur was de 15- jarige J. A. P. Pouwer, wonende Lage Duin '.en Daalscheweg te Bloemendaal, met eenige andere jongens aan het baden in het ondiepe gedeelte der gemeentelijke bad- en zweminrichting aan de Klever laan. Dit gedeelte is van 1 tot 1.50 M. diep. P. stond met hoofd en schouders boven het water. Plotseling gaf hij een schreeuw en viel voorover. De andere jongens vingen hem op en brachten hem aan den kant. De jongen is niet met het hoofd onder water geweest. Door den zwemonderwijzer Van Aken en een recher cheur van politie werd hij in een kamer aldaar ge dragen. Onder leiding van den arts, M. Mauritz zijn het personeel der inrichting en leden der Reddingbrigade een vol uur bezig geweest om de levensgeesten op te wekken. Dit mocht helaas niet baten. Slechts de dood kon geconstateerd worden, waarschijnlijk door een hartaandoening. Het lijk is naar het Sint Elisabeths-Gasthuis ver voerd. De heer Van Leersum, opzichter der gemeentelijke zweminrichtingen, deelde ons over dit tragisch ongeval nog het volgende mede: „Doordat het ongeluk op een Woensdagmiddag ge beurde, was het in de zweminrichting bijzonder druk. Er heerschte onder de jongelui als steeds een opge wekte en vroolijke stemming, die plotseling zoo wreed verstoord werd. Ik zag, dat er iets met dien jongen niet in orde was. Zijn oogen begonnen te draaien; hij gaf een luiden schreeuw en zou omver gevallen zijn, als hij niet door een paar jongens gegrepen werd. Ik kan u de verzekering geven, dat hij geen druppel water naar binnen gekregen heeft. Met behulp van Van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1926 | | pagina 1