{Bloemenmagazijn „De Dahlia"j „Shankara" P. VAN DE STAD S ADVERTENTIEN Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station ABONNEMENTEN 1928 Bloemendaal Het adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen SPORTPRAATJE Voordracht-avond H.O.V. M.b<5>5KAMRJIÜ BEHANGER! /MEUBELMAKER! i dlöffEERDEfö WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN A, H» van der Steur Jr. 8 Het overweldigende succes f J. P. KENZEN 1 OOOOOOOOOOGüOO^OOOGOOQQOtKXiOOOOO Rusthoek - Bloemendaal Uitzending van Diners aan huis C* J. Gude - Cuisinier FOTO AMERICAN BALMASQUÉ FOTO'S Zaterdag 7 Januari 1927 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer 0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Derde Jaargang No. 19 Per jaarf 3. Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen* Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie t Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Woord en daad. Geluk te wenschen gaat zoo licht, Gelukkig maken is uw plicht! Was ieder op dien eisch altijd bedacht, Wat werd op aard' een vreugd gebracht! F. W. DRIJVER. WAARDEERING Waardeering is een teere plant, Die niet en wast in ieders hand. Maar als 'n bloem uit tropisch land, In wond're groei dan openbloeit, Als zon van'sympathie al gloeit. Waardeering is 'n kostbaar ding, Als zuiv're steen in gouden ring, Als liefde-kus in liefde-kring. En wie niet eenmaal dit en kreeg, Is 't leege leven bitter leeg. Waardeering zij als gave rein! Als koele dronk van vonkel-wijn, Als straal van pure zonneschijn. Wie nimmer schonk dit kost'lijk iets: Begreep van 't diepe leven niets! JULIUS H. MEIJER. De jaarwisseling is al sedert enkele dagen een feit: 1927 ging henen en werd in een urn der vergankelijkheid bijgezet in het Colombarium van der jaren-eeuwigheid. Vader „Tijd" bracht ook 1928 als een sym bool van jeugd en kracht! Het is niet alleen gebruikelijk, maar drin gend noodzakelijk, dat in het organisme, hetwelk „gemeentehuishouding" heet, even als in geordende zaken en bedrijven, worden opgemaakt: de balans over het afgesloten boekjaar èn plannen voor werkzaamheid en verdere ontwikkeling der zakén, ondernemin gen etc. voor het ingetreden jaar. In 1927 werd onze gemeente een gevoe- Ifgen slag toegebracht door ruw afrukken van een stuk grondgebied, waarvan het nut voor het algemeen belang maar zeer moeilijk valt te onderscheiden. Maar het feit is on herroepelijk. Laten wij slechts hopen maar vooral ook waakzaam zijn dat ons Bloe mendaal voor dergelijke onaangenaamheden gespaard blijve, tot in verre toekomst. Zijn er bijzondere redenen om enthousiast te zijn over de uitkomsten der balans van onze gemeentehuishouding over 1927? Neen! Zóó er al een batig saldo zij deze zal uitermate klein wezen. De post „stuwende bestuurskracht" op het werkplan voor 1927 en speciaal daarop geplaatst voor het Dagelijksch Bestuur der gemeente, wijst zeer stellig een nadeelig slot aan. Het na- deelig slot van het werkplan 1926 en opge- teekend als „slapheid in bestuurszaken", werd in 1927 niet weggewerkt; is op het plan voor 1928 overgeschreven moeten worden. Dat onze nog jonge Raad er voor zorge, dat B. en W. deze post spoedig zullen kuft- nen schrappen. Er is de laatste Raads zittingen een sprankeitje van opkomend nieuw leven te onderkennen geweest bij en kele leden onzer vroedschap. Gelukkig! Dien kant moet het heen. Wij aarzelen niet te herhalen als onze meening, dat de zaken in onze gemeentelijke huishouding met meer kracht, met meer energie en met grooter idealisme moeten worden aangepakt. De duffe atmosfeer van Regentschapsnei gingen moet uit onzen Raad verdreven wor den. Bloemendaal's bestuurszaken zouden kunnen zijn een toonbeeld van menschelijk- volmaakt werk. Maar deze eer laat men in Bloemendaal over voor andere, minder goed en zoo oneindig veel moeilijker te besturen gemeenten. „De financieele draagkracht" aldus de heer Schulz in zijn Begrootingsspeech is op het oogenblik van dien aard, dat de ge meente zich zeer gemakkelijk roeren kan!" De heer Schulz kan verder gaan en zeg gen: „Bloemendaal, dat in de bijzondere gun stige positie verkeert, van geen financieele moeilijkheden te kennen, zal dat op verschil lend gebied maar eens hebben te toonen". Die halfheid hebben we niets aan! Bloemen daal is stellig een van de best financieel draagkrachtige gemeenten in Nederland. Elk gezeur over de financieele toestand, elk remmend gepraat bij sporadisch aan de orde komende ingrijpende voorstellen, nopens de gemeentelijke ontwikkeling, is een belee- diging voor een gemeente als Bloemendaal. Daar moest men toch eens radicaal meer bre ken. De Raad ga in meerderheid eens een andere politiek volgen, b.v. naar het voor beeld van de laatste vergadering, waar de Verbindingsweg Telefoon 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding motie-Schulz, inzake het opnieuw in onder handeling treden met de erven Van Vliet tot aankoop van de gronden langs den Zee weg, werd aangenomen tegen den zin van den wethouder, die er tegen was, nu reeds beslissingen te nemen, daar dat punt nog dient overwogen te worden". Die politiek van „overwegen" voor en na, moet Bloemen daal eindelijk maar laten varen. Er zitten remmen in onzen Raad, zeer hinderlijke rem men en het is jammer, dat de kiezers daarvan in den zomer 1927 niet voldoende doordrongen waren. Het moest absoluut uit gesloten zijn tot de onmogelijkheid behooren, dat raadsleden, die althans blijken geven, den polsslag van dezen tijd te voelen, nog de hoop moeten uitspreken, „dat nu niet zooveel tegenstand bij de bespreking voor den bouw van een nieuw raadhuis zal wor den ondervonden", o.a. van den wethouder. Als ware Bloemendaal, instede van een rijke-, een armlastige gemeente. Maar genoeg voor heden. Wij hopen, dat 1928 voor onze gemeente een voorspoedig jaar moge zijn. Wij wen schen onzen Vroedschap toe, dat in dit jaar een vernieuwd idealisme, een ongekende energie en een flinkheid in bestuurszaken als nooit te voren merkbaar worde. Dringe het eindelijk eens tot onze vertegenwoordiging door, dat daden van bestuur die geld zullen kosten zeer zeker, maar die een levenseisch voor Bloemendaal zullen blijken te zijn, onze gemeente de plaats zullen laten tusschen het uitdijende Haarlem, het snel groeiende en zich naar het Zuiden vooruitschuivende IJmuiden en het van leven getuigende Zand- voort. Als in 1928 de ernstige wil gebore worde om de groei en ontwikkeling van Bloemendaal met vaste hand aan te pakken, dan zien wij de toekomst onzer gemeente geenszins somber in. Integendeel. Daaraan naar vermogen te kunnen medewerken, zal voor ons blad een eeretaak zijn! Het 25-jarig Jubileum der B.v.c. „Bloemendaal". Ter gelegenheid van haar 25-jarig Jubileum ver spreidt „Bloemendaal" een Jubileum-uitgave, die er keurig en welverzorgd uitziet. Het boek, dat èn redactioneel en typografisch een uitmuntenden indruk maakt, is verlucht met een groot aantal illustraties, deels van persoonlijken, deels van organisatorischen aard. Het leeuwendeel van dit werk werd verricht door den secretaris, de heer J. Beijk, en den voor zitter, de heer Adr. Cassee, welke met deze uitgave getoond hebben, dat ze volkomen voor deze taak be rekend waren. De omslag is al een kranig stuk werk op zich zelf. In oranje, wit en zwart uitgevoerd, imponeert het kaft- werk als aestetisch en voornaam. De binnenomslag vermeldt allereerst het Eere-Comité bestaande uit de heeren: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester; J. C. Laan en E. W. A. v. Nederhasselt, wethouders der gemeente Bloemendaal; F. W. Baron v. Tuyll v. Serooskerken, A. F. Kremer (gemeenteraadslid) P. W. Waller (penningmeester N.O.C.); E. A. Veltman, C. W. de Visser en H. M. van Wed. De heer Beijk schreef: „Een woord vooraf", „de Feestcommissie", „Onze Kampioenen" en „Waarheen zomers". De heer Cassee geeft in „19021927" een historisch overzicht. Onder den titel „Het is waar gebeurd" ver telt hij enkele amusante voorvallen uit het verenigings leven, terwijl hij „Bij de portretten van H. Zweerts en G. J. v. Riessen" deze leden, de vereeniging door den dood ontvallen, in gepaste, en gevoelvolle woor den herdenkt. Verder feteert de voorzitter der feestcommissie, de heer H. A. Jansen, in een artikel: „Bij ons vijfde Lustrum" het Bestuur; de heeren J. P. Traanberg en E. v. Lent herinneren in „Volksweerbaarheid-Historie' en „de goede geest bleef" aan het bestaan van „Volks weerbaarheid", de vereeniging waarmede „Bloemen daal" in 1918 combineerde en welke combinatie zocx uitstekend geslaagd is; de heer P. Dankelman voor zitter van den Haarl. Voetbalbond, kreeg gelegenheid in het stukje: „Bij het 25-jarig jubileum" „Bloemendaal' te complimenteeren. Uit het geschiedkundig overzicht lichten we „een woord tot de jongeren" van den voorzitter. „Jongens, weet je we! dat de toekomst van „Bloe mendaal" in jullie handen legt? als je dat nog niet goed begrijpt, lees dan nog eens vol aandacht het ge schiedkundig overzicht. In ieder geval ben je mans ge noeg om te snappen, dat er een tijd van komen en van gaan is d.w.z. dat de ouderen eens vervangen worden door de jongeren". Jullie komt zoo als zieltjes zonder zorg op 't veld. Alles is voor jullie klaar, opgepompte voetballen, ge trokken krijtlijnen, een oefenveld, etc. etc. In onze jeugd was dat heel anders. Toen trokken we zelf de krijtlijnen, pompten zelf de ballen op, maakten zelf het kleedhuis 'schoon. Voor jullie wordt dat allemaal gedaan. We willen daarmee niet zeggen, dat we je 's Zaterdagsmiddags achter de kalkwagen willen zien loopen, maar meenden toch op de ver anderde tijden te moeten wijzen. Soms geloo\*en we, als we naar jullie gesprekken luisteren, dat alles te makkelijk gemaakt wordt, waar door het verantwoordelijkheidsgevoel wel eens in gedrang komt. Het moet daarom een eer zijn te be wijzen, dat we met onze meening er glad naast zijn. Dat kan je, door een goed lid te zijn, dat is niet alleen een goed voetballer. JrVkomt pas op de tweede plaats. Een goed lid is hij, die met zijn vereeniging meeleeft haar trouw blijft door dik en dun, haar aan hangt en verdedigt, waar het noodig is. En bovenal, heb vertrouwen in het bestuur! Wees er verzekerd van, jongens, 'dat er steeds met jullie belangen rekening ge houden wordt al denk je misschien van niet. Heb je reden tot beklag, kom dan gerust hoor, alles „zal rech kom". Maar wat er ook gebeuren moge, blijf je ver eeniging trouw en als je dan later als „eerste elf talier" van de jongere generatie jullie tegenwoordige strijdkreet: „hop, witte leeuwen" hoort, zal de waarheid van dit „woord tot de jongeren" pas goed beseft worden". Het bestuur houdt hedenmiddag van half-vier tot vijf uur receptie in „Vreeburg". Het feest wordt om acht uur voortgezet in het gebouw van den Haarl. Kegelbond te Haarlem. Wij voegen onze wenschen gaarne, bij de tallooze, die het Bestuur zonder twijfel in ontvangst te nemen krijgt, en hopen van harte, dat „Bloemendaal" nog jaren de krachtige vereeniging mag blijven als zij nu is. Proficiat, Oranje-Witten! Na eenige weken vrijwillige en gedwongen stilstand, zal het compètitierad Zondag weer draaien, aangeno men, dat de dooi blijft en de diverse terreinen het overtollige nat kunnen verzwelgen. „Bloemendaal" ontvangt D.O.N.A.R., en zal haar jubileum zeker niet met een nederlaag bederven. „Zandvoort", dat H.V.C. op bezoek krijgt, heeft grooten kans, de overwinning eerder in Amersfoort behaald, te bevestigen. A.F.C. moet naar Bussum. In Amsterdam leed B.F.C. in een zeer onaangename ontmoeting, een groote 71 nederlaag. A.F.C. zag zich door een gewonnen protest tegen Zeeburgia, waardoor de 2—2 uitslag gewijzigd werd in een 21, ten gunste der Reds, weer aan 't hoofd der ranglijst geplaatst. Door dit buitenkansje weer met nieuwen moed bezield, zullen de A.F.C.'ers hun best doen het herwonnen terrein niet meer af te staan, Daarom houden we 't op een overwinning der gasten. In Utrecht heeft een zeer belangrijke wedstrijd plaats- VeloxZeeburgia. Beide clubs hebben nog groote kans op de eerste plaats. Er zal hard gestreden wor. den. Een gelijk spel lijkt ons niet uitgesloten. Voor de lagere elftallen van „Bloemendaal" vonden we in het H.V.B.-programma voor a.s. Zondag géén wedstrijden vastgesteld, een maatregel die vermoedelijk wel in verband zal staan met de feestelijkheden. De jongens krijgen gelegenheid tot uitslapen. Als ze nu maar niet inslapen! H. Shankara ongetwijfeld wel eenigszins teleurgesteld heb ben gevoeld! Want belangwekkend was deze voordracht in hooge mate! Hoofdzakelijk gericht tegen al het dwaze bij geloof, hetwelk elk denkend mensch ten eenenmale verfoeien moet, verklaarde de heer Shankara ons alle griezeligheden van z.g.n. spiritisme, nuchter en logisch aan de hand van talrijke interessante lichtbeelden, en ontmaskerde alzoo de 'verrichtingen zoowel van tele- paath als medium! Volgens den heer Shankara berust dit^alles op bedrog en suggestie en is het z.g.n. boven natuurlijke altijd weer langs den weg van logisch en nuchter denken terug te brengen tot het alledaagsche tot verbeelding! Op aangename en onderhoudende wijze wist de heer Shankara, ondanks zijn half Duitsch half Hollandsche uitspraak, het publiek dan ook te boeien, waartoe de serie bijzonder interessante lichtbeelden, die het bedrog van vele mediums scherp deden uitkomen, opgenomen temidden hunner verrichtingen, voorzeker veel bij droegen! Het tweede deel der avond was gewijd aan eenige experimenten om de beweringen van den spreker te staven! Zonder de minste aarzeling wist de heer Shankara, na van te voren uit de zaal verwijderd te zijn, de door het publiek aangewezen bij een gefin- geerden moord betrokken personen aan te wijzen, en bracht achtereenvolgens de moordenaar, het slacht offer, de getuige en de politie-man onder applaus op het tooneel! Doch zelfs het moordwapen was voor zijn helderziende blikken niet verborgen, en aan de hand van zijn medium, een hem onbekende dame uit de zaal wist hij' met feillooze zekerheid het wapen in den vorm van een potlood onder daverende toejuichin gen van het in spanning verkeerende publiek te voor schijn te tooveren, en wel uit de binnenzak van een in de zaal aanwezig heer! Zonder zelfs ook maar een oogenblik te twijfelen! Ook de tevoren bepaalde plaats waar het slachtoffer zou zijn gestoken, wist de heer Shankara precies aan te wijzen met behulp van het medium, en wel op de kruin van den ten doelde opgeschrcvGiic! Toeh,-zoo verklaarde de heer Shankara na afloop, heeft dit alles met telepathie niets te maken, noch met helderziendheid, 't Berust alles op reflex- bewegingen der spieren! Wanneer n.l. het medium dénkt, hij moet naar linksch gaat dit altijd gepaard met een voor het medium onmerkbare trilling of be weging der hand, welke door den z.g.n. helderziende altijd waar te nemen is; het medium brengt dus logisch geredeneerd de telepaath naar de plaats, waar hij wezen moet! Gij allen kunt het, zoo besloot de heer Shankara zijn geestige toespraak! Daarom lezer, lezeres, probeer het temidden Uwer huisgenooten ook eens, al betwijfel ik het resultaat ervan! Tenslotte vergastte de heer Shankara ons nog op een staaltje van z.g.n. helderziendheid met behulp van een kaartspel. Op verbluffende wijze wist hij telkens te raden welke kaart getrokken was, zonder dat hij daarbij het spel of de getrokken kaart had aangeraakt! Dit experiment werd voor den heer Shankara een groot succes, en velen uit het publiek verschen'en op het podium om een kaart te trekken! Ook dit heeft met helderziendheid niets te maken, vervolgde de heer Shankara, doch een nadere ver klaring kan ik hiervan niet geven, omdat dit werkelijk geniale experimënt door hem zelf was „ausgefunden", en zelfs de grootste geleerden, wien hij dit vertoond had, het niet hadden kunnen oplossen! Tot slot een kort debat, waarna deze werkelijk animeerende en belangwekkende vergadering gesloten werd! Voor de liefhebbers van griezeligheden was het een teleurstelling, doch den avond was er des te rijker om, daar zij ons opheft uit de sfeer van bijgeloovigheid en fantastische verzinsels van geestelijk opgezweepte naturen! Het verwonderde ons zeer, dat geen der leden van spiritistische vereenigingen op een vraag van den heer Shankara aanwezig scheen te zijn! O. i. hadden juist deze de zaal welke nu slechts matig bezet was, voor een groeft deel moeten vullen! Het was een leerrijke interessante avond, die de heer Shankara ons heeft bereid! C. K, op Woensdag, 4 Januari 1928, in het Gemeentelijk Concertgebouw. Zij, die dezen avond waren gekomen, met de ge dachte, te zullen worden gevoerd in het rijk der onbe grensde mogelijkheden, in het mysterieuze rijk van geestverschijningen en bezweringen, zij zullen zich door de belangwekkende voordracht van den Heer Door het bestuur van de Haarlemsch- O-kes'ver- eeniging is bij"het programma voor de maand Januari aan de leden de volgende circulaire verzonden: Bij het begin van 1928 wordt U allen een gelukkig jaar toegewenscht. Dat het de H. O. V. gegeven moge zijn onder de geniale leiding van Eduard van Beinum U een kunstvolle reeks concerten te brengen, zal in de eerste plaats het streven zijn van Bestuur, Dirigent en Orkestleden. In de tweede plaats zullen echter de leden een, flink woordje mee moeten spreken om het ledental te helpen verdubbelen. Zij kunnen dit, maar denken er niet altijd aan. Iedere kennis, vriendin en vriend, dient opgewekt te worden, om toe te treden als lid der Haarlemsche Orkestvereeniging en met een goeden wil brengt men het ledental op de gewenschte hoogte. Het Bestuur zal uw taak verlichten door de gelegen heid te openen, dat een ieder die zich thans verbindt om tegen 1 October '28 lid te worden, nu reeds toe gang zal worden verleend tot jde Ledenconcerten tot OVERVEEN - TELEF. 10956 POELIER HAARLEM j KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 J Opgericht 1870 IW Kleverparkweg 154 '•fi Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Steeds nlenwe dessins. Nieuwe stoffen en modellen voorhanden oöoo<jöooooca>oo<x>o<söocóo«>oooooocö fi van Erres' ontvangapparaten 5! vindt zijn oorzaak in de onver- 8 gelijkelijk zuivere reproductie van x muziek en menschelijke stem. x Vraagt gratis demonstratie bij 8 den plaatselijken agent x VERBINDINGSWEG 8 RADIO- EN RIJWIELHANDEL 8 Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs lordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden BARREVOETESTRAAT 15 BILLIJKE PRIJS BARREVOETESTRAAT 15 bij de Botermarkt en met September '28 tegen betaling van den halven lidmaatschapsprijs. Hoe eerder men dus een daarvoor te verkrijgen for mulier ingevuld toezendt aan den Administrateur, den Heer Ph. K. Schouw, Aelbertsbergstraat 86, hoe meer concerten men nog te genieten krijgt voor den halven prijs. Het aantal ledenconcerten bedraagt drie per maand, de eerstvolgende zijn 5, 15 en 25 Januari a.s. Nog altijd zijn er dames die hunne hoeden niet af zetten, en dit doet niet alleen aan de gezelligheid afbreuk, maar is tevens i hinderlijk voor anderen. Met het op tijd aanwezig zijn, gaat het iets beter, nu de zaaldeuren tijdens ieder uit te voeren nummer gesloten blijven, maar er zijn toch altijd nog eenige laatkomers, niettegenstaande de avondconcerten te kwart over acht en de middagconcerten te half drie aanvangen. Het )werkrooster over de maand Januari luidt als volgt Zaterdag 7 Januari Generale repetitie Amsterdam. Zondag 8 Matinée Haarlem, des avonds Amsterdam. Dinsdag 10 Leiden. Woensdag 11 Aalsmeer? Zondag 15 Ledenmatiné, 's av. Opera. Woensdag 18 Jeugdconcert. Zondag 22 Matinée. Woensdag 25 Ledenconcert. Zondag 29 Matinée. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1