o KEUZE-TENTOONSTELLINQ 11 BOEKBESPREKING m VAN DEN GEMEENTERAAD Bloemenmagaz. „De Dahlia" AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN „DE BRUG" „RUSTHOEK" - BLOEMEÏVDAAL GEDACHTEN. Onze Derde Jaargang. Verbindiflgsweg - Telefoon 22338 A* TL van der Steur Jr. C* J* Gude - Cuisinier „ANDRÉA" Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. jfyUxettxewUickC Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort (Station) UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administr.: Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Vereeniging van Nederlandsche Beeldende Kunstenaren Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 2 Juli 1926 Het Bestuur heeft de eer U ta llwe dames uit te noodigen tot een bezoek aan de van werken der leden in de Kunstzalen der Fa. J. A. BOSKAMP 6 "ZONEN te Overveen De tentoonstelling blijft geopend tót en met 30 SEPTEMBER a.s. Geopend van 10—5 uur Zondags van 2—5 uur Nam) "s het Bestuur, OTlC' HANRATH, Secretaris. sarjra zeker calvinistisch, want noordelijk ele ment in. „Mankes kon citeeren we voor het laatst Plasschaert uit het hart van een bloem een licht laten rijzen, dat niet meer welken kon; uit zijn kop komt de stille hevigheid, die ook in alle werk is, en die der beesten de duidelijke macht kan geven tegenover het zwijgende landschap. De kop is zeer persoonlijk; mager, met vormen, die zijn vroegen dood lijken te voorspellen." Zaal disponibel voor vergaderingen, patjtijon etc. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN SPECIALE AANBIEDING Regenjassen en Demi-Saisons vanaf f 22.50 Plein 35 Dit nummer bestaat uit 2 bladen Vervuld van liefde voor alle dingen in de we reld, de deugd beoefenend om anderen wel te doen deze mensch alleen is gelukkig. DE VLEUGELEN VAN DEN TIJD. Bij lamp-licht in den avond en Bij zomer-schemer-licht, Als ik den dag niet meer herken, Zoo vreemd is zijn gezicht, Gaan over bei' mijn handen zacht De vleug'len van den Tijd; Dan komt in mij het nooit-gedacht Wonder der Eeuwigheid. Het voert mij mee tot waar ik word Roerloos en zonder zwaart', Waar stilte zich in stilte stort, Waar schoonheid zich bewaart. Totdat de slagen, één voor één, Van oude klok mij weer Den nacht invoeren, ik alleen Heel stil' te zijn begeer. JAN J. ZELDENTHUIS. Met het verschijnen van het nummer van de vorige week zijn wij reeds wezen we er met een enkel woord op! het derde jaar van het bestaan onzer courant aangevangen. Niettegenstaande het feit, dat wij bij dat num mer een bijblad uitgaven, was het aantal adver tenties zóó groot, dat wij, zeer tot onzen spijt, geen ruimte hadden, ons tweejarig bestaan eenigs- zins uitvoerig te kunnen herdenken. Wij konden slechts, zeer in het kort, ons blad in-zijn uicuweren vorm ;:;ic;den. Ons blad is een tweeden mijlpaal gepasseerd; een gebeuren, niet zóó belangrijk dan dat ter her denking daarvan een spontaan plaatselijk feest zou kunnen worden verwacht, maar het is voor óns belangrijk genoeg, om er in dit nummer iets méér van te zeggen. Wij meenen dat aaide ge schiedenis van de oprichting en wording van onze courant verplicht te zijn. De twee voorbije jaren zijn voor ons èn ons blad inderdaad een stukje geschiedenis! Ontelbaar toch zijn de moeilijkheden, welke het oprichten, zélfs van een weekblad, met zich medebrengt; niet minder zijn de moeilijkheden om zich te handhaven niet alleen, maar vooral om een blad eenigermate tot groei en bloei te bren gen. Toen wij de eerste moeilijkheden n.l. de op richting van Bloemendaal's Editie, hadden over wonnen, legden wij ons ernstig toe op het over winnen der moeilijkheden, die men, bij het zich handhaven en groeien, onafwendbaar ondervindt. En hoewel toenemende groei en bloei voortdurend een belangrijk deel van onze arbeidskracht zullen blijven opeischen, mogen wij trots zijn op de be reikte resultaten. Wij weten en zeggen dat met zekere zelfvoldaanheid! dat ons blad is gewor den in tallooze gezinnen een vriend des huizes, wiens verschijnen aan het einde der week even zeer verbeid wordt als dat van menig aanzienlijke periodiek. Het is deze wetenschap die ons kracht geeft voor volle ontplooiing van ons kunnen voor den derden jaargang. Wij hebben nimmer de moei lijkheid onderschat om in een gemeente ais Bloe mendaal is, waar, zoowel de groote dagbladen als de Haarlemsche dagbladpers een belangrijke plaats innemen onder het conrantenlezend publiek, een plaatselijk weekblad eenig burgerrecht te doen verkrijgen; een factor waarnaar wij onafgebroken streefden te bereiken. En wij weten daarin ge slaagd te zijn. Dat is geen ijdeltuiterij of groot spraak. Dat weten is gebaseerd op de ervaring gedurende ons tweejarig bestaan. Niet dat wij reeds meenen bereikt te hebben, wat wij ons bij de oprichting van dit blad voorstelden. Het aantal abonné's en adverteerders, hoewel zeer bevredi gend, moet grooter worden, evenals wij ons voor stellen de lezerskring grooter te zullen maken. (Wij maakten daarmede de vorige week reeds een begin.) Maar de wording van een blad be staat niet alleen uit de daad van oprichthing; zij wordt gevovrmd door gestadigen groei en bloei. En dat laatste eischt onze bijzondere aandacht, vraagt onze arbeidskracht en ons menscheiijk kunnen. Wij zijn ons bewust in de voorbije twee jaren fouten te hebben gemaakt; zeer zeker! Maar voor zoover die fouten door ons ontdekt zijn soms ook was het een vriend, die ons onze feilen toonde zullen die kunnen leiden tot zelfcorrectie. Wij hebben getracht te maken van ons blad, hetgeen daarvan redelijk te verwachten was. En de veel zijdige betuigingen van tevredenheid over inhoud en redactie bewijzen ons, dat ons streven en wer ken niet voor niets waren. Wij hebben door groote verscheidenheid van inhoud gepoogd te geven „voor elk wat wils". Onze medewerkers schiepen geestesproducten juist voor een courant als de onze zoo uitstekend geschikt gemaakt; voor een niet gering deel dankt Bloemendaal's Editie haar .succes aan de met zorg verrichtten arbeid van onze medewerkers. Het is op hen daarom, dat wij een beroep doen bij den aanvang van den derden jaargang. En hun ernstig willen om mede te helpen, ons blad een steeds meer gezienen vriend te ma ken van iederen Bloemendaler en vele anderen, is voor ons een waarborg, dat zij hun kunnen méér nog zullen ontplooien. Den ruimen kring van ad verteerders en abonné's brengen wij gaarne dank voor hun gewaardeerde steun. Dat zal voor ons een spoorslag zijn voort te gaan en dat geeft ons nieuwe energie en arbeidslust. Wij vragen ander maal om hun steun en sympathie. Veel en velerlei onderwerpen werden in ons weekblad behandeld, naast een beknopt overzicht van het belangrijkste plaatselijk gebeuren. Van verschillende kanten mochten wij tevredenheidsbetuigingen ontvangen daarover. Soms waren wij critisch en wezen wij den weg naar anders. Voor de publieke zaak be toonden wij niet weinig belangstelling. Waar wij het met daden of handelingen van Raad of Dage- lijksch bestuur niet eens waren, stelden wij onze meening daar tegenover; uitingen van afkeuring over handelingen onzer gemeentelijke Overheid durfden wij vrijmoedig weergeven, bewust als wij ons zijn, daarmede de publieke zaak te dienen. Wij zullen daarmede voortgaan! Het is voor ons een aangename toevalligheid, dat juist ook de vorige week een nieuwe Raad zich aan het hoofd der gemeente zag geplaatst. Een vrvoedschap met hopelijk een sluimerende kracht tot werken aan de belangen en de toekomst van Bloemendaal. Beide willen wij werken aan en voor de belangen van gemeente en bevolking. De toekomst van Bloemendaal eischt nieuwe en zeer ruime orienteering en een krachtig, doortas tend -beleid. Moge Bloemendaalis Raad. en het pas opgetreden nieuwe (oude) College van B. en W. zich in dit vierjarig tijdperk als zoodanig onder scheiden! Met den ernstigen wik daaraan naar vermogen mede te werken, zijfi wij het derde jaar van het bestaan onzer courant ingegaan. Zullen er naar streven, méér nog dan tot nu toe, ons weekblad te doen beantwoorden aan de haar toegedachte taak. En wij vragen neen rekenen! daarbij op den steun en de sympathie van onzen breeden lezers kring. Zóó gaan wij vol goeden moed het derde jaar beginnen! EEN NIEUW BOEK OVER DEN SCHILDER JAN MANKES. Jan Mankes, door A. Plasschaert en Just Havelaar, met voor woord van Dr. A. Mankes Zernike. Uitg. J. A. A. M. van Es, Wassenaar. Onze lezers herinneren zich waarschijn lijk nog de tentoonstelling van werken door Jan Mankes, die door de Vereeniging „Kunst aan het.Volk" it het Frans Hals museum gedurende de miand April van dit jaar werd gehouden. D belangstelling was enorm. Het daar r?,-j<s aangekondigde nieuwe tfeïllustreerde Ahy-V, over dezen kryi- stenaar is thans verscheen. Gaarna intro duceer ik het thans in dit weekblad. Veel is er den laatsten tijd gezegd over dezen bijzondere, die bij zijn vroegen dood een oeuvre heeft nagelaten zoo klaar en open van beteekenis en zoo vol levenswijs heid en moreele kracht, dat men zich soms afvraagt wat dan wel hei wonder moet zijn geweest, waardoor het dezen physiek zoo zwakken mensch gegeven was zich dermate compleet te openbaren. Te meer vervult ons zulks met eerbied, als wij ten eerste bedenken dat dit merk waardige oeuvre met z'n zuiveren objec tieven zin en z'n comtemplatieve rust groo- tendeels ontstond tijdens den gruwelijken, mensch-onteerenden wereldoorlog; en ten tweede dat dit heele oeuvre feitelijk com pleet was op een leeftijd dat anderen ge woonlijk eerst in langzame geestelijke be wustwording tot het ontplooien van hun talent plegen te komen. Dat bleek kort ge leden nog op de Haarlemsche Mankes-ten- toonstelling in het Halsenmuseum, het werd ons aan een andere schikking dezer werken geopenbaard op de in Mei j.l. te Wassenaar gehouden tentoonstelling. Veel zei ik is den laatsten tijd over dit werk geschreven, gesproken. Zelf heb ik er mij aan bezondigd. Uiterst moeilijk is het ik ondervond zulks na het uitvoerige doch sobere levensbericht, dat mevrouw Mankes over den schilder schreef (terecht noemde Ro land Holst het in zijn ihleidende rede bij de Haarlemsche tentoonstelling: de altijd gel dende norm voor alles wat nog over Mankes zal worden geschreven) en na de dichter lijke beschouwing van Roland Holst zelf nog nieuwe gezichtspunten te openen of karakteristieken over Mankes' werk te geven. Dat moeten ongetwijfeld èn Plasschaert èn Havelaar hebben ondervonden. De eer ste vooral, die de schilderijen behandelde, moest noodzakelijk in herhalingen treden van de bekende opmerkingen welke zoo langzamerhand over dit werk zijn ten beste gegeven. Mankes, zoo zegt hij o.a., was bovenal de stilleven-schilder. Voortdurend leefde hij in de stille dingen rondom hem zijn eigen psychische activiteit uit. De gevoelens kris talliseerden er zich om. En zoo zag hij ook de dieren als deelen van een stilleven. Een werkelijkheid gaf hij op een ander plan. „Het karakter, zoudt ge anders kunnen schrijven is gegeven op een ongewoon ons bevreemdend oogenblik," Zoo is het portret bij Mankes het sierloos- psychologische, het doordringende, karak teristieke, oud-duitsche. Er is zelfs een jan mankes - zelfportret Tel. 11265 t.o. de Tempeliersstr. HAARLEM GEEN FILIALEN W. BEUNDER Zie annonce pag. 3 IW Kleverparkweg 154 "WS Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor al uw kleeding het beste adres prijzen uiterst billijk Uitzending van Diners aan huis j Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden S Uitvoerig bespreekt daarna Just Have laar Mankes' grafischen arbeid. Inderdaad belangrijk omdat deze vooral in de laatste jaren van z'n leven zoo'n integreerend deel zijner artistieke productie vormde. Over de houtsneden sprekende zegt Ha velaar; „De natuur in 't klein onthult hem 't mateloos zijn, zooals droomerige kinderen om 't nietigst plantje of torretje verrukt zijn en ons beschamen, ons blinden, die achte loos aan deze kleine wonderen voorbijgaan om de „groote" wonderen na te jagen en niet te vinden." Versmolten vooral in de grafische kunst is de iet of wat ijle verdroomdheid van Mankes' jeugdjaren met de forsche rea liteitszin van later. En ten slotte komende tot de vraag wat ons dan wel zoo bekoort in de bescheiden houtdrukjes, merkt Havelaar m.i. zeer juist op: „Het is in de eerste de zuiverheid dezer kunsthet is de spanning der contouren, het fijne evenwicht van wit en zwart, de lenig heid en de precisie der in 't stugge hout gedoken lijnen. Voorbeeldige houtsneden zijn 't," Als geheel is dit Mankes-boek door z'n royale typografische uitvoering, door z'n uitnemende lichtdrukreproducties en, last not least, door de fraaie houtsnede een kos telijk bezit voor allen wien de toekomst der moderne schilderkunst ter harte gaat. Plasschaert acht Mankes geen groot knooppunt. Het zij zoo. Daarentegen wil ik hem zien als een begin van het vergeeste lijkte realisme, eerder dan, zooals sommigen meenen, eeii ondergang of een krachtelooze tot ontbindingen voorbestemde vervulling. Hij moge dan al geen centrale figuur zijn geweest waarom zich velen kunnen groe- peeren, de invloed van zijn reinigende en sterke kunst zal niettemin zeer groot zijn op de toekomstige ontwikkeling der schil derkunst. A. VAN DER BOOM. Vergadering van 6 Sept. Dinsdagmiddag te 2 uur kwam de Raad onzer gemeente in openbare ziting ter gemeentehuize' bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Alle raadsleden zijn aanwezig. De Voorzitter open even na 2 uur de vergadering en stelt aan de orde punt 1 der agenda: Installatie nieuw gekozen raadsleden. kun stn ij verheidshuis gr. houtstraat 163 haarlem - tel. 12393 kunstnijverheids- glaswerk kunst-aardewerk batiks - weefwerk lampen grafische kunst ENZ. - Nadat alle leden van hun zitplaats zijn opge staan, wotden door hen de eeden van trouw en voor hen die daarin bezwaren hébben de geloften afgelegd. 1. de zgn. zuiveringseed; 2. de zgn. eed van trouw. De eerste luidt aldus: „Ik zweer, dat ik, om tot „lid van den Raad te worden benoemd, directelijk „of indirectelijk, aan geen persoon, onder wat „naam of voorwendsel ook, eenige giften of gaven „beloofd of gegeven heb. „Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd „in deze betrekking te doen of te laten, van nie- „mand hoegenaamd eenige beloften of geschenken „aannemen zal, directelijk of indirectelijk." „Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. (Dat „verklaar en beloof ik)". De tweede luidt: „Ik zweer (beloof) trouw aan „de Grondwet en aan de wetten des Rijks, en dat „ik de belangen der gemeente Bloemendaal met „al mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen", met als slot: „Zoo waarlijk helpe mij God almach tig (Dat beloof ik)". De heeren Schulz, Noorman en Laan leggen verklaringen en belofte af, de anderen de eeden. Zij worden daarna door den Voorzitter gecom plimenteerd. Punt 2. Benoeming wethouders. Allereerst wordt voorzien in de vacature Laan. D.e uitslag is dat op den heer Laan 10 stemmen worden uitgebracht, 1 stem op den heer Luden en 4 blanco. Gevrvaagd door den Voorzitter of de heer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1