IBloemenmagazijn „DE DAHLIA"! KEUZE-TENTOONSTELLING fiSIITu N stM Het adres voor alle Bloemwerk Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN Bioemendaal n Verbindingsweg speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg Bekroond met hoogste onderscheiding „RUSTHOEK" - BLOEMENDAAL ÖJDE BRUG'S j C. J. Gude - Cuisinier j A. H. van der Steur Jr. GEDACHTEN DES AVONDS... De Tentoonstellingen De nieuwe Motor- en Rij wiel wet. Corruptieve practijken bij O ver heidsg asbedrij ven AD VERTENTIEN Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. ËSCoettwvdtud' DERDE JAARGANG No. 3 Per jaar 3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie t Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 □□□□□□aaaaanaananDanDnDnaDanannaDaaDnaaaaDQaaaaQaDaaaaaaaDannaQD TsiCi ion 22338 □□□□□□ODDODDanaDDODnnnnnDnDDananDDDnaDDaoannooDnDDDnnnnnnDDDnnnD Zaal disponibel voor vergaderingen, partijon etc. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Vereeniging van Nederlandsche Beeldende Kunstenaren Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 2 Juli 1926 Het Bestuur heeft de eer U en Uwe dames uit te noodigen tot een bezoek aan de van werken der leden in de Kunstzalen der Fa. J. A. BOSKAMP 6 ZONEN te Overveen TOEGANG VRIJ Namens het Bestuur, OTTO HANRATH, Secretaris. De tentoonstelling blijft geopend tot en met 30 SEPTEMBER a.s. Geopend van 10—5 uur Zondags van 2—5 uur Uitzending van Diners aan huis j Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef13132 0 1 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden S3" Kleverparkweg 154 "BS Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkieeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Laat uw gaven zijn als levende bloemen, die ge is de harten van anderen overplant. Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Een kinderhandje is voor mij van dieper schoonheid, en leert mij Gode's wijsheid beter dan duizend ijdele woorden. Julius H. Meijer. Des avonds wordt de wereld kleener En dichter alle ver verleên. Die eenzaam zijn, worden alleener En die beminnen méér bijeen. Des avonds weegt er op mijn zwijgen Die schoone menschelijke pijn, De drang een innig woord te krijgen En zelf voor iemand lief te zijn. Alice Nahon. i. S. Jessurun de Mesquita. In het huis Kenaupark 23 is tot 30 Sep tember a.s. een belangrijke collectie teeke- ningen, aquarellen en grafiek van den kun stenaar Jessurun de Mesquita geëxposeerd. Het is naar ik meen voor het eerst dat deze kunstenaar zijn werk in een dergelijke groote verscheidenheid komt toonen. Wel zagen wij steeds op tentoonstellingen of in den kunsthandel de producten van Mes- quita's zeer bijzonder gestemden geest, doch een overzicht en de daardoor mogelijk geworden vergelijking zijner ver schillende uitingen werd ons tot nu toe onthouden. Voor velen in Haarlem en omgeving is Mesquita geen onbekende. Bijkans 25 jaren is hij leeraar in sierkunst geweest aan de Kunstnijverheidschool op den Dreef, waar van nu nog slechts de puinhopen resten! Jarenlang heeft hij daar den stempel zijner markante persoonlijkheid op dat deel van het onderwijs gedrukt. Veel ook heeft hij volgens eigën verklaring van den om gang met de studeerende jeugd geleerd. Hij heeft zich dingen bewust gemaakt door het onderwijs, waardoor zijn eigen werk aan diepte en belangrijkheid van inhoud heeft kunnen winnen. Op de tentoonstelling die thans gehouden wordt kan men de be kende houtsneden, etsen en aquarellen toetsen aan de neven-uitingen: de z.g. groteske teekeningen, waarin Mesquita reeds op zeer jeugdigen leeftijd een vorm gevonden heeft om zijn bijzonderen kijk op de uitingen van het menschdom in straffe lijnen en sobere kleuren vast te leggen. Grotesk duidt reeds op werk dat wonder lijk en grillig zal aandoen; en inderdaad is veel van het reëele leven tot rare en uit zonderlijke proporties vergroeid. Vreemde bijtende spot spreekt soms uit dit werk, soms ook is het doortrokken van een haast filosofisch gestemden humor. Maar bepaal de feitelijkheden over het ontstaan dezer prenten zijn moeilijk of niet te geven. Mes quita geeft zelf geen uitleg. Zooals ik reeds in een andere beschouwing over dezen ar beid heb gezegd, kan Mesquita een ver klaring van den bekenden Amerikaanschen dichter Walt Whitman tot de zijne maken, waar deze zegt: Behold! I do not give lec tures, or o little charity: When I give, I give myself! Laat ons hopen dat velen in deze schoone verbeeldingen de diepere roerselen van een hooggestemde kunstenaarsziel vermogen te ontdekken! II. Enkele Belgische schilders in den Kunsthandel De Bois. Onder deze enkele Belgische schilders zijn vogels van diverse pluimage. De heer De Bois heeft echter de hand kunnen leggen op een paar zeer fraaie schilderijen. Daar is no. 1, een stemmig landschap van den reeds in 1874 overleden Hippolyte Boulenger, „Bruyère Campine" genaamd. We zien hier een in sombere herfst kleuren geschilderd heidelandschap in de Belgische Kempen. De kleur is zwaar en de peinture sluit zich aan bij die van de Fransche Barbizonmeesters. Een belangrijk doek hoewel niet groot - is een ,,Mise au tombeau" Van R. CrCsK melynck. Een graflegging van Christus, waarin een sterk decoratieve vormbepaling en een vereenvoudigde kleur geheel in dezen tijd staan. Het doek is als compositie uitnemend. Deze wordt feitelijk beheerscht door den liggenden S-vorm, waarmee het laken, dat straks het lichaam van den doo- den Christus zal omhullen, in het vlak van het schilderij is geplaatst. Daar zijn verder eenige zeer mooie Degouve de Nuncquës, waarvan vermelding thans voldoende kan zijn ik besprak deze belangrijke figuur reeds vroeger in dit blad. Van de jongeren noemen we Armand Rassenfosse. Deze kunstenaar schildert in een weelige bloeiende kleur en weet tot een gave vormbepaling te komen. No. 15 „Bonheur Maternel", een knap geschilderd doek, kennen wij reeds van een door den heer De Bois geïntroduceerde litho met hetzelfde onderwerp. Ik releveer verder een stilleven „Le déjeuner", mooi van toon en gaaf van kleur en een vrouwe portret no. 14. In no. 16, Le sommeil, hin dert ondanks de knappe techniek van het pastel een zekere neiging tot het modieuze en tè verfijnde. Zoon stukje is niet vrij van het decadente. Ik wil besluiten met vermelding van een zeer romantische Félicien Rops „Aux bords de la Meuse" en een uitnemend havenge zicht van den schilder Van Wasselaer. In dit doekje ,,Le port de Heyst" openbaart zich een kunstenaar met een interessanten kijk op de natuur. Een fraai rythme beleeft ge in de straf getrokken masten en touwen der visschersschuiten, en het mysterieuze blauw van het water is vol van een vreem de aantrekkingskracht. Enkele etsen van Delaunois, Evenepoel, Van Rijsselberghe en Rops maken deze ten toonstelling tot een kleine doch interes sante collectie Belgische kunst. III. „De Brug" bij Boskamp. Wat de Brug is en wil heeft men reeds uitvoerig vermeld gevonden. Ik verwijs hiervoor ook nog naar mijn inleiding, die ik heb gehouden op den openingsmiddag. Laat ons dan nu nog in 't kort nagaan wat er alzóo voor belangrijks in de ruime zalen van Boskamp een plaats heeft ge vonden. Zonder voorkeur voor bepaalde kunste naars en zonder op niet genoemden het stempel van mindere belangrijkheid te wil len drukken, noem ik er enkelen in wier werken bij de totaal verschillende uitings wijzen toch het streven naar de objectieve kunst den ondergrond vormt. Men bekijke b.v. eens de litho's van J. Bendien, waarin naast het mysterieuze van een aan den droom overgegeven wereld toch juist een angstig nauwkeurige en ver eenvoudigde vormbepaling de bindende elementen blijken te zijn. Hetzelfde maar anders toont U de be gaafde lithograaf Aart van Dobbenburg in zijn kranige op steen geteel^ende prenten. Ook hier de verbeelding en de vormvereen voudiging met volkomen negatie van z.g. picturale details. Vooral no. 9 „Pleintje te Haarlem" is een teekening met zeer eigen accenten en kwaliteiten. N. Eekman, meer bekend als houtsnij der, toont in zijn aquarellen o.a. „De spelende kinderen" en in een olieverf „Le voyageur" een bijwijlen wiskunstige opzet in het vlak. Dat hij nergens verstart tot het cerebrale is een be wij.-, dat hij zich op de juiste wijze van de geometrie weet te bedie- nen. Joh. van'"Siit"&6ëC"i^&' ih "iijfl „Giazen- wasscher", in z'n „Vischkar" en z'n „Bloe- menkoopman" kennen als een bekwaam afficheur. Als schilderij zijn deze doeken betrekkelijk een overschrijding, als wand schildering zijn ze nog tè verplaatsbaar. Voor groote ruimten zijn deze knappe stuk ken echter begeerenswaardige objecten. Ik noem nu ineens Sara van Heukelom, van wie enkele gaaf geschilderde stillevens de aandacht trekken en deze ongetwijfeld weten vast te houden. Dan zijn er de beide Radekers met beeld houwwerk en twee gave pastels. Daar zijn de precieuze stukken van Nanninga en een uitnemend „Stilleven met hoed" van C. Schaaf. Herman Vreedenburgh weet in een sobere en strakke peinture zijn visie levendig te houden. Jan Wittenberg bewerkt zijn doek jes met een secure overgave. Ik zal hiermee besluiten. Men ga zelf zien en bepale zelf de eigen voorkeur. De tentoonstelling is ook Zondag van 2'5 uur geopend. A. VAN DER BOOM. De nieuwe, vele en belangrijk gewijzigde bepalingen treden op 1 November in werking. Alle thans geldende rijbewijzen vervallen. Men haaste zich een nieuw Rijbewijs aan te vragen. Het is thans bekend geworden, dat de zeer be langrijk gewijzigde, aangevulde en geheel nieuwe bepalingen der Motor- en Rijwielwet, het Motor en Rijwielreglement en de ministerieele beschik king op 1 November a.s. in werking zullen treden. Wij hebben de bepalingen van de nieuwe wet onlangs zeer uitvoerig besproken in een drietal artikelen in ons blad. Nu het niet minder belang rijke, de details der Wet uitwerkende, nieuwe Reglement is verschenen en de inwerkingtreding van beide zóó aanstaande is: waar wij er ons tevens van bewust zijn, dat een groot deel van BloemendaaI's inwoners geïnteresseerd zijn bij deze autorijdende bevolking, zullen wij ook aan een bespreking van het nieuwe reglement straks een plaats in ons blad gaarne afstaan, wetende daarmede velen tot voorlichting te kunnen dienen. Als inleiding daartoe willen wij nu reeds wijzen op de noodzakelijkheid voor belanghebbenden, om zich tijdig te voorzien van een nieuw rijbewijs voor 'het besturen van motorrijtuigen. Immers alle thans geldige en reeds in het bezit zijnde rijbewijzen zullen op 1 Novvember a.s. hunne geldigheid hebben verloren. Tenzij men dan reeds in het bezit is gekomen van een nieuw rijbewijs, krachtens de nieuwe Wet afgegeven, zal men niet kunnen rijden zonder groote kans op moeilijk heden met politie en justitie. Wij raden daarom iederen motorrijder of/en automobilist ernstig aan: „Voorziet U van een nieuw rijbewijs." „Hoe bekomt men dat?" kan onmiddellijk wor den gevvraagd. Men karn belanghebbenden in twee groepen splitsen: le. Zij, die reeds vóór 1 Mei 1924 een rijbewijs hadden, en 2e. Zij, die na dien datum zoodanig bewijs hadden. De onder le genoemden moeten zich onder overlegging van een schriftelijke geneeskundige verklaring en met bijvoeging van twee kleine foto's zoo spoedig mogelijk wenden tot de Provinciale Griffie hunner "-'hivioolug rnct verzook om een ..rijbe"'!js. .(Tevens extract-geboorte-akte insluiten.) De tot de tweede groep behoorenden moeten behalve de bovvenge- noemde paparassen ook nog overleggen een be wijs van rijvaardigheid. Daartoe kan belangheb bende zich wenden tot a. den A.N.W.B.; b. Toe ristenbond voor Nederland;; c. Kon. Ned. Aut.- Club; d. de Kon. Ned. Motorwielrijdersv reeni- ging, en e. den Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland. Deze vereenigingen hebben gezamen lijk opgericht het „Centraal Bureau voor afgifte van bewijsstukken van rijvaardigheid". Het Bu reau is als zoodanig door den Minist r erkend en gemachtigd en is gevestigd te Den Haag. Storting op postgiro No. 124149, Den Haag, a 4.aan genoemd Bureau ontslaat U verder van veel moeite, omdat door het Bureau daarop nadere aanwijzigingen worden gegeven over de af te leggen rijproef. Er moet bij het overmaken van dat bedrag wor den opgegeven: naam en voornamen; geboort - plaats en -datum, beroep en adres en tevens of aanvrager reeds in het bezit is van een rijbewijs (datum afgifte er bij). Opgemerkt zij nog, dat dt onder groep sub lo. vallenden ook genoodzaakt kunnen worden een rijvaardigheidsbewijs te overleggen alvorens door de Provinciale Griffie en nieuw rijbewijs wordt verstrekt. Gemakshalve kunnen inschrijvingsformulieren kosteloos worden verkregen o.a. aan het politie bureau „Verkeerswezen" te Amsterdam; het Hoofdbureau van Politie te Haarlem, en vele an dere. Dit zijn in het kort enkele aanwijzingen voor belanghebbenden. Nog eens: men haaste zich! Andere belangrijke bepalingen zullen wij in vol gende nummers bespreken. Voor het geven van inlichtingen inzake 'te ondernemen handelingen, verband houdende met de inwerkingtreding der nieuwe voorschriften, zijn wij gaarne bereid. Justitieel ingrijpen Een ernstige les voor gemeentebesturen! Er is een golf van verontwaardiging gegaan door het Nederlandsche volk bij het bekend wor den van de corruptieve practijken in de wereld van gasdirecteuren in gemeenschapsdienst. Een klein stlikje van deze, ongetwijfeld dikke sluier, die zoovele laakbare handelingen bedekt hield, is thans opgelicht. Het justitieel optreden, zij het dan middels ingediende klachten door nog fungeerende of reeds ambteloos geworden directeuren van gas bedrijven, zal zeker meer licht in deze donkere zaken brengen, al betwijfelen wij, of de justitie er volledig in zal slagen, alle schuldigen op het schavot van de publieke verafschuwing te kunnen brengen. Het kwaad moet wel zeer ver reeds ingevreten hebben in de zoo hoog aangeslagen moraal van leiders van Overheids, d.i. van gemeenschaps bedrijven. Bedrijven van en vóór de gemeenschap. En niet alleen onder deze lieden. Omkooperij van ambtenaren kan slechts plaats hebben als omge kocht wordt. Het eerste is zonder het laatste immers niet mogelijk. Er is een walgend gevoel getrokken door de leden der gemeenschap over het schandaal in de gasfabricatie; over hen die zich lieten omkoopen. Wanneer eerlang meer bekend zal zijn geworden, welke practijken er in deze kwestie werden toegepast door hen die omkochten, zal de publieke opinie zeker niet minder malsch zijn over de handelingen van fabrikanten en leveranciers van ornamenten, machinerieën en stoffen, in de gaswereld gebruikt en verhandeld. Het openbaar worden althans voorzoover reeds bekend is geschiedde niet bepaald op een wijze welke ons, leden der gemeenschap, sym pathiek aandoet. Het ware ons liever, en zou voor ons obeindig veel meert waard zijn geweest, wan neer door toezicht en controle van de betrokken gemeentebesturen zelve, dit bestaande en diep wortel geschoten kwaad, ontdekt was geworden. Nu is de bal aan het vallen gebracht, door een persoon, die, zelve de dupe geworden van cor ruptiehandelingen, gebruik of beter misbruik makende van zijn weten, die kennis heeft getracht uit te buiten, om andermaal aan het hoofd van een overheidsgasbedrijf te worden geplaatst, en zich dan natuurlijk niet meer schuldig te maken aan de practijken, waardoor hij eens viel en die hij thans in zijn verbolgenheid zoo in zijn vroegere collega's laakt. Wanneer de vlieger van den gangmaker was opgegaan zou hij thans, na zijn ontoelaatbare en daarvoor strafrechterlijk ver oordeelde practijken, weer 'in „eere hersteld" zijn en zou het laaghartig bedriegen der gemeenschap door gasdirecteuren „op denzelfden voet" zijn voortgezet wellicht. De vroegere directeur van de sedert 1925 op geheven gasfabriek in het voormalige Schoten, de heer v. d. S., werd in dat jaar meenen wij 'uit zijn functie ontslagen, omdat bekend was ge worden, dat aan dat gasbedrijf door dien directeur gevallen van corruptie waren gepleegd geworden. De heer v. d. S. roerde zijn mond waarschijnlijk meer dan voor hem in zijn geval gewenscht was, met als gevolg, dat de justitie er in gemengd werd en de ex-directeur zich tenslotte óók nog hoorde veroordeelen tot een niet geringe gevangenisstraf wegens het ambtsmisdrijf „omkooperij". Een in deze gemeente gevestigde firma maakte deel uit van de andere helft der factor, welke noo- dig is om het ambtsmisdrijf te kunnen voltooien, maar ging vrijuit, althans voor den strafrechter. De publieke opinie echter veroordeelde de han delingen van den niet-ambtenaar evenzéér. Na( het ondergaan van zijn straf drong de ex-directeur bij zijn vroegere collega's op eerherstel aan en hief daarbij dreigend den vinger omhoog met het veelzeggende: „ik weet wat van je." Niet bepaald fair! Aanvankelijk scheen de zaak op rolletjes te zullen gaan. Maar het liep vast en een benoeming van den heer v. d. V. bleef uit. Daarop volgden enkele artikelen in een partijpers, bevattende in derdaad zware beschuldigingen tegen enkele gas directeuren.'Wanneer slechts dc helft waarheid zóu zijn van hetgeen wordt aangedragen dan nog is er maar één woord voor der directeuren han delingen. Bah!! En nu moge het waar zijn, dat de wijze waarop deze ernstige misbruiken tér kennis van het pu bliek gebracht worden niet sympathiek is, het neemt niet weg, dat er ten volle aandacht geschon ken behoort te worden aan de beschuldigingen. De heer v. d. S. heeft aldus de Pers toege zegd, op één der aanstaande openbare terecht zittingen, dié aan het corruptieschandaal gewijd zullen worden, niet minder dan 125 namen van gasdirecteuren te zullen noemen, die alle, volgens

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1