Bloemenmagazijn „DE DAHLIA"! „DE BRUG" BOEKBESPREKING Het adres voor alle Bloemwerk C o mp lete Radio-Installatie ZATERDAG 1 OCTOBER 1927 AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent* veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station DERDE JAARGANG No. 4 ABONNEMENTEN Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 De Zomertijd eindigt hedennacht 3 uur. Denk eraan Uw klok te verzetten. DE MAAN o Verbindingsweg - Bloemendaal - Tele joon 22338 a speciaal voor Bruidswerk en Kransen Opigineele Ontwerpen voor Tuinaanleg B DE NIEUWE MOTOR- EN RIJWIELWET Nogmaals: Aanvrage Rijbewijs en Rijvaardigheidsbewijs. Inschrijving van zware Motor rijtuigen en aanhangwagens OP VELER VERZOEK WORDT DE TENTOONSTELLING VAN IN DE TOONZALEN DER FIRMA J. A.BOSK AMP ZONEN- O VER VEEN VERLENGD TOT EN MET 9 OCTOBER DAGELIJKS GEOPEND VAN 9-5 UUR ZONDAGS VAN 2-5 U. TOEGANG VRIJ De Annexatie RUSTHOEK BLOEMENDAAL Vrijdag 7 October 's avonds 8'/2 uur Biljardmatch DROST - VAN DER LAAN Uitzending van Diners aan huis ju ouüe - ouioiuicT Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef13132 FOTO AMERICAN A. HL van der Steur Jr. ïW Kleverparkweg 154 "3G! lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Nieuwe stoffen en modellen voorhanden De lange Winteravonden komen!! GOEDE RADIO J. P. Kenzen - Verbindingsweg lm Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Per jaar3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratief O Maan, wier sikkel dood beduidt, wier klank verganen goden luidt, kil is uw blinke' als van een lijk, gij ligt als de verworpen dijk in 't starre land, dat 't schip verliet, 't welk over levend water schiet. Uw wezen is de bleeke schil waar Leven's wentelende wil uit heengegaan is, toen 't ons schiep en bezige aarde in aanzijn riep. O Maan, waaruit de wereld week, strakke verlatenheid en bleek. Maar wie het bleeke als weemoed kent, werd, door veel leed gedwee gewend uw beeld te aanschouwe' als stille troost, waarbij znij zachte peizen póóst: In witte starheid komt tot staan al wereldsch leed; heb dank o Maan. J. L. WALCH. Uit „de Nieuwe Gids", jaargang 1915. door SARAH C. v. ALPHEN. Schoon Lier, door Felix Timmer mans. Uitg. P. N. van Kampen en Zoon, Amsterdam. Dit boekje geeft, wat wij er van verwach ten: een kleurrijk beeld van een naïef oud stadje. Het houdt in de jolige, toch ook fijne schildering van het behaaglijke oude Lier, gelegen „waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen; maar plots het spekbuikige, overvloedhoornige Brabant zich scheidt van 't mijmerend, magere Kern- penland." Van het feestende Lier, dat ook het vrome Lier is: „Het wemelt van wereld- sche en geestelijke feesten en gebruiken, die tezamen gekeperd in een frissche guirlande, rond het Liersche jaar gehangen zijn. Dit onderwerp past wel bizonder aan den schrijver, zoozeer geneigd zich te vermeien in goedmoedige landelijke pret en over daad, maar evenzeer aangetrokken tot de kinderlijke vroomheid der eenvoudigen. Bovendien Lier is zijn uitverkorene onder de aardige oude stadjes van het Vlamingen- land. Zoo moest het hem, met zijn vlotte, gevoelige, expressieve taal en de echtheid, oorspronkelijkheid, vaak ook de innigheid van zijn uitbeelding wel gelukken zijn stadje voor ons te doen opleven. Wij zien het zooals hij: „de oude huizen hebben een ziel. Zij zijn warm doorolied van den tijd; de poëziebalsem geurt er uit lijk lentevioletten. Ze zijn van binnen naar buiten gebouwd, gelijk de menschen wier gelaat geboetseerd is naar hun innerlijkheid en karakter." Wij genieten er met hem de glundere genoeglijkheid: „Ze zijn niet stil de straten; er is altijd iemand; als er geen menschen zijn, wandelen er toch de kie kens"; ook de gulle levensblijheid, de goed moedige vroomheid der bewoners; „De processie gaat niet uit omdat het kermis is, maar het is kermis omdat de processie uit- gaat." Het boek is ontspanningslectuur van zui ver allooi. De Derde, door P. H. Ritter Jr. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren. Dit boek is in opvallende wijs tegenge steld aan het bovenbesprokene. Het is niet simpel, niet naïef en het is geen ontspan ningslectuur. Het is niet een klare, eenvou dige wedergave van klaar, eenvoudig men- schenbestaan, het is een verfijnde uitbeel ding van zeer samengestelde menschelijke belevingen. Met dit te constateeren wordt geen waardebepaling bedoeld. Ook is het niet voor velen toegankelijk, zooals Timmer mans' boek, maar alleen voor de zeker niet □□□DacianaaciDaaciaciaaDaaaDaaooaciDDaDaciDDCiaaDDatiDaBaocioDciDaDDaaciacia d Bekroond met hoogste onderscheiding R □□□□nncannnBaDaDDDDnooanannnnnDDonDoaomonnDDDODaDDDcionciDDancinna zoo talrijken, die er blijdschap in vinden, in contact te zijn met het droomerig- beschouwende en het weemoedig-tragische van Ritter's kunst. Met deze bewering wordt al evenmin het eene werk boven het andere gesteld. Het sterk onderscheidene kan gelijk in waarde zijn. Deze „kleine roman" is een droomspel en als zoodanig te lezen en te waardeeren. Dit verbeeldings spel heeft van den droom het pakkend noodwendige der verwonderlijke aaneen schakelingen, het vreemd beangstigende der alledaagsche dingen, het uiterlijk fragmen tarische van het toch innerlijk samenhan gende. De tafereelen zijn zinrijk en suggestief; de dialogen treffend en gespannen. A. M. de Jong. Merijntje Gijzen's Jeugd. Onnoozele Kinderen. Uitg. Em. Querido, te A'dam. Met spanning hadden wij ons afgevraagd, of dit derde boek over Merijntje Gijzen op gelijke hoogte zou wezen met de twee voor afgaande. Het antwoord mocht bevestigend zijn. De auteur heeft zich gehandhaafd in de hoedanigheid, waarin hij zich heeft geopen baard in Het Verraad en in Flierefluiter's Oponthoud. Ook in dit nieuwe werk toont hij zich een mensch, die met fijn en warm gevoel, met begrip en inzicht het leven der eenvoudigen beschouwt, voor wien de diepte van het kinderleven, waar zoo ver wonderlijke gedachten, vreezen en ver wachtingen geboren wórden, niet is gesloten en die in de volwassenen de ziel verstaat, al gaat zij schuil onder verwildering, vaga bondage en idiotisme; bovendien een schrij ver, die ons vat en gevangen houdt in den doordat hij zijn en wereld vol kleur ban zijner verbeelding, gegevens verwerkt tot t en gloed, innigheid en hartstocht, tragiek en zotternij. In deze derde phase zien wij Merijntje gesteld tegenover weer andere raadsels. Daar is ten eerste Foni de idioot. Hoe be droevend die onnoozelheid en die bangheid in de kinderoogen van den groot- en sterk- gebouwden man, hoe beangstigend zijn vreemde driften, hoe ontstellend zijn mis drijf en ook hoe wreed, dat hij boeten moet voor wat hij misdeed zonder besef. En zoo veel anders nog in het lot en in de gedra gingen der fjroote menschen, dat verontrust en onverklaarbaar is. Airdat raadselachtige maakt klemmender de groote vraag, waar om de God van Liefde, die toch alles ver mag, het vreeselijke en onbegrijpelijke gedoogt. Het antwoord der ebbenden stoot het wijze manneke nog dieper in het duister Te verwachten is, dat hij eenmaal zich zelf den weg tot het inzicht zal gaan zoeken en dat hij dien vinden zal. Er zal in dit boek hier of daar wel iets meer of min belangrijks znij aan te merken; zeker. Maar dit neemt niet weg, dat het een levenswarm werkstuk is met groote en bi zondere kwaliteiten. Er is reeds een begin gemaakt met het opnemen van examens ter verkrijging van rijvaardigheids bewijzen door hen die ol na 1 Mei 1924 in het bezit kwamen van een rijbewijs, of die nog nimmer zoo danig bewijs hadden bekomen. Men heeft echter reeds ingezien, dat het onmogelijk is nog vóór 1 November a.s. alle tegenwoordige houders van rijbewijzen plus degenen die er juist aan toe zijn óók zoo'n bewijs aan te vragen, in het bezit te stellen van het bij de nieuwe wet vereischte rij bewijs. Daarom heeft de Minister bepaald, dat de bestaande rijbewijzen geldig blijven tot en met 30 Juni 1928. Maar op 1 Juli 1928 zal elke automo bilist en motorrijder in het bezit moeten zijn van een nieuw rijbewijs, dat wij merkten het reeds eerder op gedurende twee jaren geldig blijft, behoudens de mogelijkheid van intrekken, verval len of ongeldig verklaren. Het is dus duidelijk, dat men eigenlijk tot 1 Juli 1928 den tijd heeft, maar even duidelijk is het, dat men dan ook klaar moet zijn. Men zij er daarom nogmaals aan herinnerd, dat het doelmatig is nu reeds de aanvrage om een rijbewijs te richten tot de Provinciale Griffie zijner inwoning, natuurlijk onder overlegging van de be scheiden, door ons in het vorige nummer opge somd. Er is beweerd, dat men verstandiger doet met te wachten tot het doen van een aanvrage om een rijbewijs, vooral door hen, die een genees kundige verklaring moeten overleggen, omdat, door de overstelpende drukte aan de Provinciale Griffie, men dan genoodzaakt zou kunnen worden, andermaal een geneeskundige verklaring te moeten inzenden, wijl de vroegere verklaring ongeldig zou zijn geworden. Deze lezing is absoluut onjuist en wij raden iederen motor- of auto-bestuurder aan: „Zendt uw aanvrage gerust In." Immers, de gevorderde verklaring van een hier te lande tot de uitoefening der geneeskunde toegelaten persoon, behelzende, dat door dien geneeskundige bij een niet vroeger dan 14 dagen vóór de aanvrage ge houden onderzoek bij den aanvrager geen lichaams- of zielsgebreken zijn waargenomen, welke dezen zouden kunnen beletten een motorrijtuig naar behooren te besturen, kan niet ongeldig worden doordat men op de Provinciale Griffie geen tijd heeft het rijbewijs klaar te maken en af te geven! Eenmaal ingezonden blijft de geneeskundige ver klaring en daarmede ook de aanvrage vol komen geldig. Een andere lezing kan aan art. 17, le lid onder a. der wet niet worden gegeven. Een krachtens dit artikel ingezonden aanvrage, blijft van kracht, ook al zou men pas op den laatsten Junidag 1928 het rijbewijs ontvangen. Artikel 10, 3e lid der wet bevat een bepaling, waarmede vele aanvragers van een rijbewijs mee verrast worden, vooral zij die tot de door gevorm de groep 2 behooren, dus zij, die bij het inzenden van de aanvrage een rijvaardigheidsbewijs moeten overleggen. Of deze bepaling van art. 10 de be doeling van den wetgever weergeeft, of dat het een „slipping the pen" is geweest, waarbij niemand eerder heeft stilgestaan is niet duidelijk. Maar dat de lastige en kostbare bepaling, zooals zij thans luidt, nutteloos is, schijnt onbetwistbaar. Wat is n.l. het geval. De oude wet kent slechts twee soorten van rijbewijzen, n.l. één voor het besturen van motorrijtuigen in het algemeen, verkrijgbaar voor personen boven de 18 jaar, en één voor het besturen van motortweewielers, o.a. óók verkrijg baar voor personen tusschen 1618 jaar. De nieuwe wet kent er drie. Eén voor het besturen van motorrijtuigen op meer dan twee wielen (waaronder ook valt men onthoude dat een motor met zijnspan!); één voor het besturen van motor-tweewielers en één voor het besturen van motortweewielers, waarmede geen grootere snel heid kan worden bereikt dan door den Minister Wi.rdt bepaald. Deze snelheid heeft de Minister bereids gesteld op 30 K.M. per uur. Dat laatste rijbewijs kan verkregen worden door personen tusschen 16 en 18 jaar. Deze jongelieden zullen dus in den vervolge niet meer duiveltje mogen spelen op een „Indian" of „Harley" etc. Intusschen: zou den er nog tweewielers zijn, die niet harder kun nen rijden dan 30 K.M.? 't Wordt een wassen neus in de practijk! Maar nu de eerste twee rij bewijzen. Talloos velen die autorijden, rijden ook met een tweewieler. Gekker nog! Iemand die een tweewieier regejmatig berijdt en om een toertje met een of meer huisgenooten te maken er een zijspan aan bevestigt moet twee rijbewijzen heb ben. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling van den Wetgever zijn geweest, maar des niettegenstaande de Wet eischt het nu! Het gevolg is, dat zij, die én autorijden (of met een zijspan) èn motorrijden, opk twee aanvragen moeten inzenden; de tot groep 2 behoorenden moeten twee proeven doen voor een rijvaardig- heids bewijs. Zij moeten twêv gencèsfctóiEiX v o, klaringen inzenden etc.: kortom zij worden juist op dubbele kosten gejaagd, terwijl niemand het nut van deze bepalingen kan inzien. Want ook personen die den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben kunnen deze twee rijbewijzen bekomen. Voor houders van zware motorrijtuigen, zooals vele vrachtauto's, verhuiswagens èn aanhangwa gens, zijn van belang de bepalingen van art. 37 en volgenden van het nieuwe Reglement. Genoemd artikel laat den eigenaar of houder vrij in het al- of niet inschrijven in daartoe door den minister bestemde registers. Maarmotorrijtuigen waar van de grootste wielbelasting bij normale volle belasting meer bedraagt dan 3600 K.G. en voor wat betreft aanhangwagens 2400 K.G. zullen n a 1 November 1927 niet meer over de wegen mogen rijden, tenzij zij zijn ingeschreven. Natuurlijk moeten die zware motorrijtuigen en de aanhangwagens aan verschillende gestelde eischen voldoen; o.a. zij moeten in voldoenden staat van onderhoud verkeeren; niet door bijzon dere bouw op de wegen niet kunnen worden toe gelaten; bestemd zijn voor vervoer van minstens de vrachten tot het zoo even genoemd gewicht; alle wielen moeten van rubberbanden zijn voor zien; de rubberlaag moet een bepaalde dikte heb ben; zij moeten voorzien zijn van goedwerkende draagveeren; de wagen mag niet langer zijn dan 9 M.; de afstand van de achterzijde der wagens tot de achteras mag niet te groot zijn; de breedte niet meer dan 2,35 M.; de hoogte van eenig deel niet meer dan 3,50 M. De minister kan in som mige gevallen en van enkelen dier voorwaarden afwijking toestaan. Zij, die houder of eigenaar zijn van zoodanigen vrachtauto- of/en aanhangwagen, hale spoedig een inschrijvingsformulier aan het Politiebureau te Haarlem (Bureau Verkeerswezen Amsterdam) en sture dat ingevuld aan het bureau van het district-Wegentechniek, Mauritskade 47 te Den Haag. Men hoort er dan wel nader van. Houders van lichtere vrachtauto's behoeven (kun nen) deze niet laten inschrijven. Zij zullen alleen hebben te letten op de klassificatie der wegen en op bruggen en straten betreffende het toegelaten gewicht en/of de in acht te nemen maximum snel heid met vrachtauto's en aanhangwagens. Wij hebben hiermede een beknopt overzicht gegeven van de bepalingen in acht te nemen voor dat de wet in werking treedt. In een volgend num mer zullen wij het hebben over de verschillende nieuwe verkeersbepalingen en verkeersregelen, óók voor rijwielen, voertuigen èn voetgan gers. Wat Haarlem zal moeten betalen. Men schrijft aan „de Telegraaf": Naar wij vernemen hebben de gemeentebesturen van Heemstede, Haarlemmerliede en Bloemendaal aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hun aanvragen ingediend om toekenning van schade vergoeding op grond van de annexatiewet. PROFFBSSORS DB BILLARD Gt Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden i Denkt aan Uw foto's voor Rijbewijzen en Abonnementen 3 stuks 25 cent Barrevoetestraat 15 bij de Botermarkt Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor NajaarS' en Winterkleedlng het beste adres wat is het dan een genot om een te bezitten. Het kost U niet veel als U een bestelt bij- Rijwiel- en Radiohandel Toestellen uit voorraad leverbaar In deze wet is opgenomen, dat Haarlem aan de verkleinde gemeenten in totaal wegens derving van inkomsten uit belastingen zal uitkeeren ten hoogste 2 millioen gulden. Heemstede eischt dit geheele bedrag op, voor zoover niet Bloemendaal en Haarlemmerliede er in zullen deelen. Bloemen daal vraagt echter deswege niets, doch Haarlem merliede heeft wel een aanvraag ingediend. Groote sommen worden verder door de genoem de drie gemeenten gevraagd wegens gemis van inkomsten uit bedrijven en overgang van eigen dommen op de geannexeerde gebieden naar Haar lem. Alles bijeengenomen zullen de verlangde bedra gen de 10 millioen gulden nabijkomen. De aanvragen zijn nu volgens de bepalingen der annexatiewet aan het-gemeentebestuur van Haar lem gezonden, dat zijn gevoelen over de eischen moet kenbaar maken. Ten slotte zullen Gedepu teerde Staten de beslissing hebben te nemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1