Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" PLAATSELIJK NIEUWS 1 ÏAM5KAMMÜ Complete Radio-Installatie Het adres voor alle Bloemwerk ADV E R T E N TIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal» O verveen» Aerdenhout, Bent veld» Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station ABONNEMENTEN Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 VERGANKELIJKHEID a a Hoe symboliseert een gemeentebestuur zijn deugden. Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg Bekroond met hoogste onderscheiding ingezonden mededeelingen WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Uitzending van Diners aan huis j C» J» Gude - Cuisinier Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 De lange Winteravonden komen!! GOEDE RADIO J. P.Kenzen - Verbindingsweg A» H» van der Steur Jr. Rusthoek - Bloemendaal ZATERDAG 8 [OCTOBER 1927 Per regel 0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. DERDE JAARGANG No. 5 UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal msa Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen» Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie! Wees nobel en het nobele dat in anderen is, dat slaapt maar nimmer sterft, zal ontwaken en zich met hét nobele in u zelf vereenigen. E. POWEL. Van alles, wat hier onze blik aanschouwt, kan zelfs niet 't kleinste deeltje blijvend heeten. Ook 't schoonste, wat zich voor ons oog ontvouwt, dient met de maatstaf van verganke'lijkheid ge- [meten. De oorsprong van het zichtb're stelt het vast; de groote scheppingswet, zij dwingt ons te ge- [looven dat bij 't ontstaan van 't al, op hooger last, de kiem werd ingevoegd om weer te dooven. Van 't kleinste bloempje, dat in onze gaarde bloeit, wier kort bestaan voorbij gaat als ons droomen, tot aan de grootste ster die aan den hemel gloeit, 't Wordt alles onherroep'lijk eens 't bestaan ont- [nomen. Wij leven in een wereld slechts van schijn; en kou zich ons geloof niét in de toekomst vesten op wat wel eeuwig duurt, geen hope zou ons [resten; niets was er, wat het leven waard kon zijn. V. Breda geeft het voorbeeld. Er zal nog wel wat gesputterd word.en tegen een strooming in onzen nieuwen Raad om een nieuw huis voor de vroedschap zélf te bouwen; er zal niet weinig tot schande van een zóó goed geoutilleerde gemeente als Bloemendaal nog heel wat geschermd worden met het motief, argument, van de groote financiële zorg door de vrij groote uitgaven voor den bouw van een nieuw gemeentehuis etc., maar wij meenen toch, dat het einde zal zijn, het bouwen van een Raad huis, al of niet annex een politiebureau. Nu is het niet, omdat wij vreezen anders te laat te zullen komen met ons advies tot het aanbrengen van eenige symbolische beelden in- of aan dat nieuwe gemeentehuis, want werkelijk, het zal nog wel even duren, voordat onze zuinig aangelegde vroedschap haar eerste vergadering kan houden in het nieuwe eigen huis. Zoo'n houding past precies in het raam van 'sRaads voortvarendheid, hoe weinig die hou ding hem, als vertegenwoordiging van een door honderden zustergemeenten benijde gemeente, ook siert. Hoe gaarne zouden wij zien, dat de zaken in Bloemendaal met dezelfde energie en ontembare wilskracht werden behartigd als in een zekere naburige gemeente. Deze soort zuinigheidstactiek kan Bloemendaal niet vooruit brengen; wel tot haar nadeel strekken. Aan het gemeentebestuur van Breda is een zes tal gebrandschilderde ramen aangeboden door een firma aldaar. Deze ramen, ieder een symbolische voorstelling bevattende, zijn in het trappenhuis van Breda's nieuwe stadhuis geplaatst. De geschilderde vrouwenfiguren op de ramen symboliseeren dè zes deugden van een gemeentebestuur. Wij vinden de gedachte om ook in ons nieuwe gemeentehuis zoo danige symboliek te zien geplaatst zoo sympathiek, dat wij geneigd zijn een beroep te doen op de ingezetenen om een comité te vormen, dat de gelden zal inzamelen en de verdere plannen zal hebben uit te voeren, opdat ook in ons gemeente huis een schild worde aangebracht, als richtsnoer voor de vroedschap. De zes ramen in het Bredasche gemeentehuis stellen voor: grootmoedigheid; wijsheid; voor zichtigheid; onversaagdheid; rechtvaardigheid en liefde! Waarlijk schitterende deugden, wanneer deze in een gemeentebestuur aanwezig zijn. Toch ware dit zestal stellig nog met eenigen aan te vullen. De symboliek van deze deugden worden voorgesteld, voor de eerste deugd, door een vrouwenfiguur, die zich boven allen stelt, geen onderscheid maakt tusschen ras af stand en zonder aanziens des persoons handelt. De tweede deugd vindt haar symboliek in een vrouw die den spiegel der wijsheid in de hand heeft en de gemeentegelden doeltreffend en (vooral) zuinig beheert. De wijsheid alzoo! Een vrouw, wakendè over de burgerij, zélfs bij nacht, onder stelt de voorzichtigheid. Een door een vrouw in bedwang gehouden heraldisch wild beest stelt on versaagdheid voor. De geblindoekte vrouwe Justitia, met weegschaal en zwaard is de recht vaardigheid, terwijl de laatste en zeker niet ge ringste deugd, de liefde, wordt voorgesteld door een moeder, die zorgvol waakt over hare kinderen. Of de kunstenaar, die deze beelden ontwierp; daarmede er in geslaagd is de genoemde deugden D □anDaDaDDDDcaDaaaDDPaDaaDDDDaDDDaoaaaDDaDaDnaDaaDDaDaDanaaDDDaaD juist te symboliseeren, willen wij niet vast stellen. In ieder geval is het principe navolgenswaard en daarom herhalen wij ons verzoek tot vorming van een comité, dat deze zaak zal aanpakken. Mogelijk geeft zoo'n beelden-deugden-groep ons gemeentebestuur de noodige aspiraties bij zijn moeilijke taak! BLOEMENDAAL. Bloemendaalsche Gymnastiekvereeniging. In de jaarvergadering van de Bloemendaalsche Gym- tiekvereeniging, welke bijeenkomst plaats had on der leiding van den voorzitter, den heer W. Pronk, werd besloten deel te nemen aan de winter-uit- voering van den Kennemer Turnkring. Het jaarverslag van den secretaris maakte o.a. melding van den steun, ondervonden vooral van den eere-voorzitter, Jhr. Bas Backer. Het jaar verslag van den penningmeester wees een batig saldo aan. Het geheele bestuur werd herkozen. De voor zitter bracht dank aan den athletiek-leider, den heer R. Verwers. Na de benoeming van enkele commissies besloot de heer Pronk de vergadering met een opwekking tot krachtige medewerking aan de viering van het a.s. 10-jarig bestaan der vereeniging. Na afloop der vergadering werd een feestelijke bijeenkomst gehouden. De Kleverlaan-Overweg. In het orgaan der Ned. Vereen, van Spoor- en Tramwegpersoneel lezen we het volgende over den toestand aan den Kleverlaan-overweg. Door het gebeurde aan den overweg Kleverlaan is tevens weer bewezen, dat de toestand aldaar nog steeds niet verbeterd is, trots de pogingen die door het Hoofdbestuur en de Gemeente Bloemen daal werden ingesteld, om den Minister van Water staat en de directie der Spoorwegen te bewegen spoedige maatregelen te treffen tot afdoende ver andering. De veiligheidsmaatregelen laten aldaar veel te wenschen over, terwijl de verantwoording voor de baanwachters veel te groot is en er te veel van hen geëischt wordt. De overwegwachter staat hier nog 144 uren in de veertien dagen. Als men de drukte daar gade slaat, zal het niemand ver wonderen als de baanwachter inderdaad een oogenbUk heeft gehad van achteloosheid. Zeer zeker zou hij dan de directe oorzaak van 't goed af- geloopen geval geweest zijn, doch indirect hebben hier schuld de directie der spoorwegen en de Minister van Waterstaai, daar men hier de bakens niet heeft verzet naar het getij. De baanwachter zal straks ter verantwoording geroepen en misschien veroordeeld worden, maar zal de Rechtbank ook hen dagvaarden en veroor- deelen, die indirect schuldig waren aan deze ge beurtenis? Aangifte van mishandeling. Zaterdagmorgen is door een bewoner aan de Jan Gijzenvaart, Sant poort-Station, aangifte gedaan, dat hij door zijn knecht, zekere M. K. op zijn tuin in het Duinlust park werd mishandeld. De oneenigheid was ont staan terzake van ontslag. Tegen M. K. is door de politie proces-verbaal opgemaakt. Een onthulling gedenksteen. In de nieuwe lig- hallen op „Brederodeduin" is Zaterdagmiddag een gedenksteen onthuld, aangeboden door verpleeg den en oud-verpleegden. Zij draagt het volgende opschrift: „Hoe koud ook deze steen, Hoe hard en scherp zijn klank, Hij spreekt een heel zacht woord Van eeuwig warmen dank. Aangeboden door patiënten en oud-patiënten van de lighal. 1 October 1927." Clinge Doorenbos had de regelen in dichtmaat gezet. Bij de aanbieding van den steen was een aantal verpleegden en oud-verpleegden, alsmede genoo- digden, alsook het dagelijksch bestuur der ver eeniging aanwezig. Namens het gevormde comité sprak de heer Boutelier een welkomstwoord en prees het bestuur voor den ijver voor de stichting van de nieuwe lighallen. Uit dankbaarheid der patiënten droeg hij het bestuur nu den steen over. Dr. Kersbergen dankte voor de aanbieding van het geschenk. Spr. wees nog in het kort op de werking der vereeniging en bracht hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer Limperg, die het werk der vereeniging populair gemaakt heeft. Personalia. Te Leiden is geslaagd voor het artsexamen eerste gedeelte mej. T. E. Stoel alhier. Ledenvergadering „Witte Kruis". Dinsdagavond hield de afd. Bloemendaal van de N. H. Vereeniging „Het Witte Kruis" een leden vergadering in de kleine zaal van hotel Vreeburg, alhier. Na opening door den voorzitter, dr. J. Th. Born- water, las de secretaris, de heer A. IJzerman de notulen dei '^«Spadeling, welke onver anderd werden goedgekeurd. Allereerst gaf de voorzitter een uiteenzetting van de met de afdeeling Haarlem gevoerde onder handelingen inzake het overgaan van de gean nexeerde leden der afdeeling Bloemendaal naar de afdeeling Haarlem. Hieruit bleek, dat de afdee- lingen 't daarover nog niet eens zijn. Tot afgevaardigde naar de Algemeene Vergade ring werd gekozen de heer H. A. Hansen. De behandeling van deu Beschrijvingsbrief voor de Algemeene Vergadering gaf geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Vervolgens werd de begrooting voor 1928 be- handeld en in ontvangst en uitgaven vastgesteld tot een bedrag van 6010. De penningmeester moest tot zijn leedwezen mededeelen, dat het aan tal leden achteruitgegaan was, reden, waarom hij de aanwezigen aanspoorde, propaganda voor de afdeeling te maken. De aftredende leden van de Commissie voor de Wijkverpleging, de dames mevr. Damalvy Molière Gouda, mevr, Van HeumenBenit en mevr. Visher Van den Bergh, werden bij acclamatie herkozen. De beide aftredende bestuursleden, de heeren S P. Rijnierse en H. F. Tillema, werden eveneens herkozen. Beiden namen hun herbenoeming aan. Tot leden van de commissie voor 't nazien van de rekeningen van den penningmeester werden ge kozen de heeren D. Kuiper, J. de Vries en H. A. Hansen. De voorzitter bracht vervolgens in herinnering dat 't den lsten November a.s. 25 jaar geleden zal zijn, dat d eWijkverpleging haar zegenrijk werk begon. Dit feit, zal, zoo mogelijk, op gepaste wijze worden herdacht. Bij de rondvraag vroeg de heer De Vries een bij drage uit de kas voor den dezen winter te houden cursus in E. H. B. O., uitgaande van de Bloemen daalsche Reddings Brigade. De afdeeling besloot, evenals verleden jaar, voor dit doel weer een be drag van 25 beschikbaar te stellen. Hierna sluiting. (St. Ed.) Een Maggl-flimvoorstelllng In Café „Rusthoek". Maandagavond 8 uur, Dinsdagmiddag half drie en 's avonds 8 uur heeft de fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen enkele gratis-voorstellingen ge geven voor het publiek om het gebruik van deze gezonde hygiënische artikelen te bevorderen. Vooral Dinsdagmiddag en ook 's avonds was er voor deze aangelegenheid veel belangstelling. De voordracht welke gehouden werd door een der vertegenwoordigers, werd duidelijk vertolkt, spr, doelde hoofdzakelijk op het practische nut van het gebruik dezer bekende artikelen. Ook de film was werkelijk interessant en be zienswaard. De groote landbouwbedrijven, welke aan de fabriek te Kemptal verbonden zijn om te zorgen voor versche aanvoer van jonge groenten, enz., kwamen duidelijk tot hun recht met de mo derne landbouwmachines en prachtige rasdieren, welke we eveneens op de film te zien kregen. Als extra-nummer werd ons een blik gegund in het gebergte van Zwitserland, waar de fabriek van Maggi's voedingsmiddelen is gevestigd, prach tige vergezichten en natuuropnamen werden ver toond. Doch het doel van deze filmvertooning is o.i. bereikt, want de Maggi-film had in Bloemendaal veel belangstelling en de eventueele vruchten zullen wel niet uitblijven. Paddenstoelen-Tentoonstelling. Evenals in den vroegen herfst, zal er ook dit jaar een ten toonstelling van Paddenstoelen enz. worden gehou den in het Pannekoekenhuisje, bij Thijsse's Hof en wel op Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. De ver schillende scholen in de gemeente zijn uitgenoo- digd Zaterdag een bezoek te komen brengen. Verlaagde gasprijzen. Betaalde men tot dus ver voor de eerste 30 M3. gas 13 ct. per M3. en voor de kubieke meters daarboven 10 ct. per M\, op de eerstvolgende gasrekeningen zal men resp. genoteerd vinden 12 en 9 ct. Nog iets over de bollendiefstal. Zooals we in ons vorig nummer reeds meedeelden, zijn er ten nadeele van een bloemist te Hillegom 10 zakken narcissen ontvreemd in de Zilk onder de gemeente Bloemendaal. De commissaris van politie verzocht oogge tuigen, die 2 jongens Zaterdagmiddag aan de Leidschevaart bezig gezien hadden om zakken in het vooronder van een zandschuit te storten; aan die oproep heeft een ingezetene uit Haarlem ge hoor gegeven, naar aanleiding daarvan werd een zekere S. te Vogelenzang door de Bloemendaal sche recherche gearresteerd, welke, na confron tatie met den getuige werkelijk de diefstal ge pleegd te hebben, hetgeen hij dan ook bekende, waarna hij in verzekerde bewaring werd gesteld. Bij een huiszoeking te Vogelenzang werden er ook nog 60 tulpenbollen gevonden, die hij van zijn patroon had ontvreemd. De gestolen zakken nar cissen had hij op een stuk grond te Heemstede voor een gedeelte reeds ingegraven, die daar door de politie weder werden opgegraven. Ook de Haarlemsche politie had iemand ge arresteerd, en aan een nauwkeurig verhoor onder worpen, doch de commissaris van politie te Bloe mendaal, die hem daarna onder verhoor kreeg, liet hem spoedig vrij, wel er van overtuigd zijnde, dat dit de dader niet was. De werkelijke dader heeft al eens meer kennis gemaakt met de politie. HAARLEM. Tooneelvereeniging „Nieuw Leven". Het be stuur van de Geh. Onth. Tooneelvereeniging „Nieuw Leven" heeft haar seizoen-programma als volgt samengesteld: 12 en 13 October 1927: „De Vrijbuiter", spel in 3 bedrijven van Hans Martin. 19 November 1927: Cabaretavond. 28 en 29 December 1927: „De Motor", tooneel spel in 3 bedrijven van J. van Randwijk. 25 Februari 1928: „Het Voorbeeld", tooneelspel in 4 bedrijven van Süze la Chapelle-Roobol. 2 en 4 Mei 1928: „Ketty jokt nooit", Amerik. blijspel in 3 bedrijven van Miss Marg. Maye. Deze laatste avonden, 2 en 4. Mei, worden ge volgd door bal, onder leiding van Stoekens Band. Als bijzonderheid deelt het bestuur mede, dat op de tooneelavonden op 12 en 13 October a.s. de leden Chr. Vosshard en mevr. T. Vosshard-Dijkstra hun 12/4-jarig lidmaatschap zullen herdenken. Concert Noorderkerkkoor. Naar wij verne men, hoopt het Noorderkerkkoor, dat onder de bekwame leiding van den heer Piet Halsema staat, 18 October a.s. weder een uitvoering te geven in de Noorderkerk. Uitgevoerd zullen worden de can tates 56 en 154 van Bach en de Profundis van Chr. W. v. Gluck. Als solisten zullen medewerken Me vrouw M. C. Briët, Mej. Dini van Daalen, de heer Jac. van Kempen en de heer Joh. Lammen. Boven dien is een orkest gevormd voor de begeleiding van deze stukken. De heer F. Kuyt werd aange zocht voor de bespeling van het orgel en de heer Riphagen voor begeleiding op de piano. Het laat zich aanzien, dat de avond van 18 October een ware kunstavond wordt. Makelaars. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken is inge komen een verzoek van de Arrondissements Rechtbank te Haarlem, om advies uit te brengen betreffende de beëediging van personen als make laar in de achter hun naam vermelde vakken. Beëedigd is o.m.: J. J. de Waal Malefijt, Overveen, Korte Zijl- weg 23, als makelaar in onroerende goederen, hy potheken en assurantiën. Commissie tot Wering van Schoolverzuim. In de onlangs ten Raadhuize gehouden vergadering van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim werd de heer S. a. Wilson, hoofd van de school der Bloemend. Schoolvereeniging, gekozen tot voorzitter en de heer a. IJzerman, hoofd der scholen a. en B., tot secretaris. BEHAN5EM OVERVEEN - TELEF. 10956 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden wat is het dan een genot om een te bezitten. Het kost U niet veel als U een bestelt bij Rijwiel- en Radiohandel Toestellen uit voorraad leverbaar Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Hotel „Duin en Daal". Dezer dagen werd in de dagbladen meegedeeld, dat de directie van hotel „Duin en Daal" het hotel tijdelijk had ver huurd aan het Zwitsersche Olympische Comité voor huisvesting van deelnemers aan de in 1928 te Amsterdam te houden Olympiade. Dit bericht blijkt onjuist te zijn, daar de directie slechts 11 kamers voor de Zwitsers gereserveerd heeft, zoodat er nog 49 kamers voor andere gas ten gereserveerd blijven. Winterlezingen. Door het bestuur der Noorderkerk- en school zijn voor het winterseizoen weder een reeks lezin gen georganiseerd, welke, gezien de rij van spre kers met hunne belangrijke onderwerpen, wel een groote belangstelling zullen ondervinden. We laten hieronder het programma volgen, waardoor de lezer(es) zelf kan oordeelen. Woensdag 12 October: Prof. R. Casimir te 's-Gravenhage, onderwerp: „De plichten van het kind". Donderdag 10 November: Dr. P. Stegenga Az. te Amsterdam, onderwerp: Ibsen's drama „De Kroonpretendenten". Dinsdag 20 December: Prof. Dr. J. A. Cramer te Utrecht, onderwerp: „Jeruzalem" van Selma Lagerlöf. Vrijdag 27 Januari: Prof. Dr. O. A. v. d. Bergh v. Eijsinga te Santpoort, onderwerp: „Middel- eeuwsche en Moderne vroomheid". Woensdag 29 Februari: Dr. J. Callenbach te Rotterdam, onderwerp: „Guido Gezelle". Woensdag 28 Maart: Prof. Dr. A. H. de Hartog te Amsterdam, onderwerp: „Heeft de slang ge sproken?" De lezingen vangen telkens aan 8.15 precies, Voor de kosten om deze lezingen te volgen, raad plege men de advertentie welke in dit nummer voorkomt. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar gesteld bij Alphenaar's Muziekhandel en filiaal „De Kerck- hoeck", Oude Groenmarkt; bij den koster der kerk en des avonds aan de deur der kerk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1