IMOÏKAMR.ZÜ ngbureau KUNST HOUT Het adres voor alle Bloemwerk =JEHAN5ERt; jMEUBELMAKBMi HOiïEEKfö WERKEN NAAR EBGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN E NON BELL AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Sta'tion abonnementen i VOGEL THEATER r 22089 1Bloemendaal ;l DE NIEUWE KLOPPERSINGEL KERK speciaal voor Bruidswerk en Kransen voor Tuinaanleg Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 A* H* van der Steur Jr. Rusthoek - Bloemendaal FOTO AMERICAN „ANDRÊA" -jï C VERVEEN - TELEF. 10956 ZATERDAG 15 OCTOBER 1927 9 Oct. - 8 uur: naar het beroemde SISTER" middags 2 uur van Abcoude jyter Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. DERDE JAARGANG No. 6 Per jaar3.— Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen* Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad 10-3 uur 12-3 uur oit werden gemaakt lingen-legicen, naar C. WREN fdpersonen ree, Noah Beery len schitterend zijn OOPT NU !N HET jstratie ten gehoore rvoor door onzen ECK, werd gemaakt i wij nog twee uitmuntende ERS Equilibristen, en il Hoepel Act met lichteff. sgran-ma willen zien. Wij •oegtijdig te bespreken en n 7 uur te bezoeken. Zondag voor de middag- Ivoorstellingen vanaf 2 u. '4 aanwezig te willen zijn, >ot is. ;eit, Schuren, Schuttingen, Uppenhokken enz. enz. RAAT 15198 e VOORHANDEN In alle soorten, maten en prijzen ASPHALTPAPIER NHOUT ZATERDAGSMIDDAGS Sutorius. De lange weg, i Houtzager. Herfstbloemen, /an Beest. Kater, bel en de i 2 teekeningen van Nora kindervers van Anna Suto- kindervers- van D. A. Cra- tte voor vrije uurtjes. t „Onze Aarde".. geïllustreerde maandschrift e_r redactie van Dr. W. van G. Kremer, J. C. Lamster, Sleen, A. N. J. Thomassen a op en Ph. C. Visser bij van f's Uitg. Mij. te Amsterdam zich tot dusverre als vaste :n de Heeren: Iers, Prof. Ir. E. C. Abenda- Mr. W. J. v. Balen, Mr. Dr. Beckers, Prof. Dr. L. G. M. an v. d. Bergh, F. E. Blaauw, Hermann Bock, Prof. Dr.F. Burkom, Dr. H. C. Delsman, van Eerde, Th. van Erp, e, C. H. de Goeje, Prof. Ir. P. Gunning, Mej. H. C. de Mej. Dr. Jac. Hol, Kol. G.B. sting, A. M. de Jong, J. P. Kemmerling, Prof. Dr. J. P. if. Dr. E. C. Jul Mohr, Oberst luider, Prof. Dr. A. Noordtzij, ik, R. Oppenheim, N. Ottema» C. C. F. M. le Roux, R. Serrurier, Dr. J. Sloff, Prof. L de Stoppelaar, Dr. Jac. P. ma, Prof. Dr. A. van Veld- Vening Meinesz, Mevr. J. M. Vissering, Prof. L. van Vermeskerken, Mr. C. W. ijlstra Fzn. Aan het einde des levens gaat de ziel alleen ver der; onze goede daden zijn dan onze eenige vrienden. HAARLEM 674 AAN IEDEREEN. Als U het hart tot spreken dringt, Zoo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou' steek! Nooit rake uw bol, wat zang of lied, Van streek! Kort, krachtig zij uw toast, uw lied, Uw preek! Geef nimmer, zonder zin of slot, Geluid! En snoer, beleefd maar yrij, den zot Den snuit! Zeg, wat gij meent, waar plicht gebiedt, Recht uit! De dwaas alleen verschiet om niet l Zijn kruit. En zoo Uw proza rolt en staat Hoezee! Maar zoo gij straks in 't Rijm vergaat, 0 wee! Wees met Uw stijl, zoo flink, zoo vrij, Tevree! Want proza, man en Poëzy, Zijn twee! Gij, zanger, wien de boezem brandt, Hef aan! Uw lied zij ons een vriendenhand Of traan! Maar weg met ijd'le dichtersmart En waan! Gezond zij hoofd en harp en hart Verstaan? Weet, wat ge zegt, denk eer gij schrijft, 01 dicht; Maar zoo gij eeuwig wischt en wrijft, Zoo zwicht! Een warkop, wat' hij broedt of doet, Ontsticht; Een helder hoofd, een rein gemoed, Brengt licht! P. A. de Genestet. VAN ARCHITECT B. T. BOEYINGA „En bedenkt men nu, dat het bij de vergaderplaatsen van 's Heeren volk, niet ons eigen ik, maar de gemeente Gods, niet ONS HUIS, maar het huis des gebeds geldt, voelt ge dan toch niet, dat het geweld aan allen hooger zin doet, zoo öf de gemeente, öf de ambtsdrager, öf de kerkvoogd denkt: Hoe het er hier uitziet, doet er niet toe, als we er maar zitten kunnen." (Uit: „Onze Eeredienst", door Dr. A. Kuyper). Er bestaat een soort leelijkheid dewelke voor een groot deel in orthodox protestant- sche kringen haar ontstaan heeft gevonden. Men huldigt daar toch algemeen het zeer zeker onjuiste beginsel, dat schoonheid en kunst zaken des wereldschen levens zijn, waarmee een geloovig en godvruchtig mensch zich niet heeft in te laten. Gij, lezer, meene niet dat ik overdrijf Deze en dergelijke voor-historische begin selen worden nog alom in toepassing ge bracht. Het is daarom dat ik als inleiding tot een bespreking van het door den architect B. T. Boeyinga ontworpen gereformeerde kerk GEREFORMEERDE KERK AAN DE KLOPPERSINGEL TE HAARLEM ARCHITECT B. T. BOEYINGA Cliché „Op de Hoogte". gebouw aan den Kloppersingel, heb gekozen een citaat van den wellicht grootsten ortho doxen Nederlander, Dr. Abraham Kuyper, die in zijn standdaardwerk „Onze Eere dienst" verschillende punten heeft aange roerd, die feitelijk honderden jaren vol komen zijn voorbijgezien of opzettelijk ver waarloosd. De kerk, zegt Kuyper zeer terecht, staat tegenover de kunst niet vijandig; en, ver volgt hij, schoone kerkbouw is zaak der kunst, maarals nu de kunst aan de protestantsche kerk een stijl wil opdringen ontleend aan Roomsche motieven, dan be hoort de kerk hiertegen te protesteeren. Getuigt zulk een uitspraak van een zekere geborneerdheid ten opzichte van het wezen der kunst, ze verschilt toch hemels breed van de ondragelijke verzekerdheid van het gereformeerde utilarisme. Eeïi uti- larisme dat overigens niet meer is dan de verburgerlijkte beau-geste van een aantal krentenwegerszielen. Waar nu Kuyper de zijnen terecht waar schuwt tegen een stijl dieaan roomsche motieven is ontleend, moet worden gecon stateerd, dat het protestantisme in- deze - alleressentieelste kwestie voortdurend ge zondigd heeft. Want voortdurend hebben de protestan ten, zonder dat daar ook maar door iemand tegen werd geprotesteerd, de roomsche kerken in grondvorm overgenomen. Ze heb ben ze naar den grooten vorm gecopieerd, soms met een tot nuchterheid leidende ver- waarloozing der details, soms met een vol komen onbegrepen toevoeging van allerlei goedkoope en prullerige versieringen. Zoo ontstond dan de stijl van bouwbaas en dorpstimmerman, waaraan ieder mensch met eenig cultuur en schoonheidsbesef zich wel doodelijk moest ergeren. V Abraham Kuyper heeft in „Onze Eere dienst" ook enkele aanwijzingen gegeven inzake het grondplan van het kerkgebouw. Inplaats van het gebouw in kruisvorm van de roomschen, waar altijd maar een klein deel door de protestanten van werd ge bruikt, wil Kuyper het grondplan zien ge concipieerd naar het voorbeeld van het onderscheiding KÖPMOTIEE. NAAR Dr A KUYPER THEO VAN REYN Qliché „Op de hoogte", halfcirkelvormige kjassiekè amphitheater met behoud van Eet oploopènd vlak, voor de zitplaatsen De plaais van den prediker komt, dan juist ih het' middelpunt van dén cirkel, in dit geval dus in het midden van de rechte lijn, die den cirkel afsluit; Tot dit punt con centreert zich de-aandacht der geloovigen op den verkondiger van het woord Gods. Zij nemen in steeds grooter wordende bogen om hem plaats. Door 't aanbrengen van galerijen is de kerkruimte bovendien be langrijk te vergrooten. Een bijkomend" voordeel is, dat de beidé sacramenten Doop en Avondmaal, die in de meeste protestantsche kerken geen vaste plaats hadden, tot een belangrijk lithur- gisch centrum *2ijn te maken. De architect Bqeyinga heeft het grond plan van zijn Rerk voornamelijk vastgesteld naar Kuyper's theologische beschouwingen, die hij natuurlijk niet zoo jnaar zonder meer heeft óver'gendmen, doch' geheel naar den geest van' zijn schepping heeft vervormd. Legen den viaKken achterwand, naar welks midden, de zitplaatsen rayonsgewijs toeloopen, bevindt zich de kansel ten deele nogin den muur springend aangebracht. Het naar voren uitgebouwde orgei daar boven vormt er als 't ware de bekroning van. Vanuit de o'rgelgaanderij splitsen zich twee bandmotieven die rondom de geheele kerkruimte zijn doorgetrokken en zoodoen de een scheiding aangeven tusschen de lichte gaanderijen en het dónkerder begane grondgedeelte. Van het donker komt men tot het Jicht, dat als de kristallisatie van 'het woord Gods door de hooge ramen stil- riuschencl naar binnen trilt. Het licht, 'de verklaardheid van dit geloof, dat geen plaats meer laat voor het mysterie; het ijcht en 'hét goddelijk beginsel die hun syn these vinden in de haast parabolische witte gewelven, die mét de betimmeringen der gaanderijen een voortdurende boeiende versnijding van'vlakken te zien geven. Het exterieur, 'mj;t z'n pittig kleurcon trast van verschillende steensoorten, is de getrouwe afspiegeling van het inwendige. Gelijk kantige en flitsende versnijdingen van kristallen stijgen de groote dakvlakken ten hemel, als 't ware bijeengebundeld door het spitse torentje. Buitengewoon expressief is deze buiten- 'vtjrin, die zich bovendien prachtig assimi leert aan de begroeide omgeving. Tot in details getuigt dit ontwerp van den gfooten greep van den kunstenaar, van een voortdurende gezonde wisselwerking tus schen rationalisme en eigen scheppings kracht. In 't bijzonder zij nog vermeld-het vol komen in het karakter d?r,architectuur op gaande beèldhouwwerk vart Theo van Reyn. Deze hakte allereerst zes kopmotieven als peilers bij de zes uitgangen ih' 'den stejpn. De dragtfs van het geloof; Kuyper, Kpk; Bavinck,Rutgers etc. zijn hier uer-beeld (niet na-gebeeld mijne.herren dogmatici!) en zoodoende de symbolisch voorgestelde Bureau voor Redactie en Administratie t B.15 uur INGEZONDEN MEDEDEELINGEN SW* Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Techni sche School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor NajaarS' en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Denkt aan Uw foto's voor Rijbewijzen en Abonnementen 3 stuks 25 cent Bdrrevoetestraat 15 bij de Botermarkt krachten, die het gebouw als 't ware te dragen schijnen. Veel vinnig en kleinzielig verzet laaide hier tegen op. Men bestem pelde Jiet gebouw al aanstond tot een beel- dengallerij Ten slotte hebben echter de vooruit strevende elementen het pleit gewonnen. De kerkeraad schaarde zich aan de zijde der kunstenaars en gaf daarmede het be wijs, dat dergelijk kleinzielig gedoe niet meer in overeenstemming is met het beter inzicht dat zich in onze dagen heeft ge vormd en waardoor het zoo langzamerhand tot velen schijnt door te dringen dat de kunst en de protestantsche godsdienst geen anti-thesen meer zijn! Een compliment aan allen die naast de kunstenaars hebben medegearbeid aan dit ;-sohoome resultaat,is hier tenslotteZeker óp z'n plaats. T-' -f A. VAN DER BOOM* UitgeverG. Êikelenboom - Bloemendaal HET KUNSTN II VERHEIDSHUIS GR. HOUTSTRAAT 163 HAARLEM - TEL. 12393 HEEFT STEEDS RUIME KEUZE IN SMAAK VOLLE GESCHENKEN MEUBELEN L.O.V. OOSTERBEEK DOOR P» EERiTE NED. VULCAIÏIJEER-IMRICHTinö FH5MA J. LET1CHERÏ C TOLSTRAAT 92 04 AMSTERDAM TELEF00H 23167 KERKSTRAAT 2 HAARLEM ,0402 STATIOTlJDLEin 20 - 22 HILVERSUM TELEFOOn 655

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1