Bloemenmagazijn „DE DAHLIA"! J.R. Stuut,Zijlweg14 mum VAN DEN GEMEENTERAAD C o mp lete Radio-Installatie D Het adres voor alle Bloemwerk AD VERTEN TIEN Weekblad voor Bloemendaal» Overveen» Aerdenhout» Bent» veld» Vogelenzang» Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station ABONNEMENTEN Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 VERHUIZI NGEN J. J. VAN AS RAAMVEST 29 - TELEFOON 13830 MEUBELBE WARING Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg iBEHANQERf mqbeimto WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Rusthoek - Bloemendaal Uitzending van Diners aan huis C» JGude - Cuisinier Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 A» H» van der Steur Jr. De lange Winteravonden komen!! GOEDE RADIO J. P. Kenzen - Verbindingsweg ZATERDAG 22 OCTOBER 1927 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 toten met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. ËSto&nencLaal DERDE JAARGANG No. 7 Per jaar3.— Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kannen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Uitgever: G. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie! verpakkingen overzee-transporten transporten per auto-meubelwagens Ik zou niet gaarne op mijn lijst van vrienden den naam plaatsen van den man, die noodeloos zijn voet op een worm zet. WILLIAM COWPER. HERFST Straks komt weer d'He'rfst en schudt van thans nog volle takken den zomertooi meecjoog'loos naar beneên. Doch zie het zonnegoud, het toovert rijke kleuren op 't Herfstgewaad, zie hoe het troostend, streelend, beurend, stil over 't stervend blaerveld gaat. 't Is of in deze sfeer een zoete melodij de ziel doortrilt- 't ontwakend, vaag begrijpend van 't zielproces, weerspiegelt in 't getij, het zijn... het stervenrijpen. M. N. ZWAAN. Uit: „De Tempel", October 1927. Donderdagmiddag te 2 ure kwam de Raad onzer gemeente in openbare zitting ten gemeentehuize bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Afwezig de heer Luden. Punt 1. Ingekomen stukken. 1. Bericht der heeren S. de Clercq en A. J. Prinsenberg, dat zij hunne benoeming tot lid der Commissie resp. voor Sociale Belangen en voor Publieke Werken aannemen. 2. Procesverbaal van kasopname bij den Ge-1 meenteontvanger. B. en W. stellen voor deze stuk ken voor kennisgeving aan te nemen. 3. Verzoek van het Hoofdbestuur van den Al- gemeenen Bond van Politiepersoneel in Nederland om toekenning van vacantie-toeslag. B. en W. geven den Raad in overweging afwij zend op dit verzoek te beschikken, te meer daar indertijd (zie het Raadsverslag van 21 December 1922, blz. 354) het voorstel tot afschaffing van den toen bestaanden vacantietoeslag met slechts 3 stemmen tegen werd aangenomen. De heer Schulz meent, dat het aanbeveling ver dient dit verzoek, alvorens B. en W. een advies aan den Raad geven, te brengen bij de Comm. v. h. Georganiseerd Overleg. Die commissies heb ben we nu eenmaal, dus is het ook gewenscht deze commissies niet te passeeren. Spr. doet een voor stel dienaangaande. De heer Noorman sluit zich aan bij den heer Schulz. De heer Nuyens is ook voor aanhouding, zij het dan ook op andere gronden. De Voorzitter brengt het voorstel Schulz in stemming. Dit wordt aangenomen met tegenstem- ming van de heeren Dorhout-Mees, Verdegaal, Prinsenberg, en de beide Wethouders. Punt 2. Vaststelling tekst Reglement van orde voor de raadsvergaderingen. De heer Schulz maakte nog een kleine opmerking op dit ontwerp, hetwelk den Raad ten tweede male, doch thans gewijzigd, wordt aangeboden. Spr. wijst n.l. op art. 21, waarin vermeld staat, dat, zoo een lid volgens den Voorzitter buiten de orde gaat, deze door den Voorzitter tot de orde kan worden geroepen en beroep op den Raad in dit geval niet mogelijk is. Dat woordje „n i e t" zou spr. willen laten vervallen. De Voorzitter zegt, daar wel bezwaar tegen te hebben. Het reglement van orde is voor spr. ook geen grapje, het is om ten slotte de macht te heb ben een spr. te beletten voort te gaan. Bovendien is dit ontwerp overgenomen van een andere ge meente en wel van de gemeente Amsterdam. De heer Nuyens doet een oplossing aan de hand waar beiden mee tevreden kunnen zijn, doch dit valt niet in goede aarde. □□aDaanDaDaDDaaDDDDDDDaDaaDQaaDDaDaaaaaaaDaaDDOQDaaQaaaaaaaaaaao n D D O Bekroond met hoogste onderscheiding r n De heer v. Nederhasselt stelt voor aan art. 21 toe te voegen: behalve in gevallen als bedoeld in art. 20 sub. 2. Het voorstel Schulz komt in stemming en wordt verworpen met 8 tegen 6 stemmen. Het voorstel Nederhasselt komt daarna in stem ming en wordt aangenomen met 8 tegen 6 stem men. De heer Cassee maakt bezwaar tegen art. 29, n.l. het verplichte stemmen. De heer v. Nederhasselt deelt mede, dat hij in de vorige Raadszitting ook aan de zijde van den heer Cassee stond, doch uit een groote stapel ge leerde boeken van Prof. Oppenheim heeft men weten te vertellen, dat niet stemmen onwettig is. De heer Cassee legt er zich thans ook bij neer. Hierna wordt punt 2 zonder stemming aange nomen. Punt 3. Nadere vaststelling vergoeding ex. art. 101 L. O. wet 1920 over 1922. De heer Dorhout Mees zou niet méér vergoeding willen geven dan noodzakelijk is. Heeft men de bedragen eenmaal gevoteerd dan kan men die later, zoo de minister iets van meening verandert niet terug verlangen Alleen uit bilüjkheidsgronden zou men het kunnen toestemrwm. De heer v. Nederhasselt zou die bilüjkheidsgron den willen laten gelden en voortgaan op den weg, welke reeds lang is ingeslagen geworden. De heeren Schulz en Noorman spreken zich ook in dien zin uit. De heer Nuyens meent, dat, nu het al weer een paar jaar rustig is, gewenscht is geen ander geluid te laten hooren. Spr. hoopt dan ook, dat de heer Dorhout Mees zijn gedachtengang alsnog zal wij zigen. De heer Verdegaal meent, dat zich in den heer Dorhout Mees ontpopt een tweede Otto, althans in dien het betreft het bijzonder onderwijs (algemeen protest). Het voorstel komt na deze bespreking in stem ming en wordt aangenomen met tègenstemming van den heer Dorhout Mees. Punt 4. Vaststelling 3-jaarlijksche afrekening ex art. 101 L. O. wet 1920 over 19221924. Aangenomen. Punt 5. Vaststelling vergoeding ex art. 101 L. O. wet 1920 over 1925. Aangenomen. Punt 6. Opzegging straatverlichtingscontract. De heer De Clercq wijst op de zeer slechte ver lichting in den Aerdenhout. Géén mensch zou er iets van merken indien b.v. in de Vondellaan de electrische lampen door petroleumlampen zouden worden vervangen. De heer Laan antwoordt, dat deze opmerking z.i. zeer terecht wordt gemaakt, doch niet alle menschen willen dat zoo zien. De heer Luden b.v. vindt de verlichting nog zoo slecht niet. De opzegging van het contract geschiedt omdat door B. en W. onderhandelingen werden gevoerd met het P. E. N. over een voor de gemeente voor- deeliger straatverlichtingscontract, zij stellen daarom den Raad voor, als veiligheidsmaatregel, voor het geval geen overeenstemming kan worden verkregen, het vigeerend contract, gesloten krach tens raadsbesluit van 20 April 1922 no. 37, ultimo April 1928 te doen eindigen. Volgens art. 12 van bedoeld contract moet op zegging dan vóór 1 November a.s. geschieden. Een nieuw contract c.q. nieuw voorstel zal ech ter den Raad ten spoedigste worden toegezonden, ten einde dit in een der eerstvolgende vergaderin gen in behandeling te kunnen nemen. Aldus wordt besloten. Punt 7. Voorstel tot aanleg en verbetering van den Militairenweg. Nu de gemeente door aankoop en ruiling in bezit is gekomen van den voor de verbreeding van het Militairenpad benoodigden grond, komt het B. en W. gewenscht voor zoo spoedig mogelijk over te gaan tot aanleg en, voor zooveel doenlijk, ver breeding en verbetering van den weg, die de ver binding vormt van Julianalaan en Zeeweg. Zij bieden daarom den Raad een profiel ter vaststelling aan, bestaande uit: een rijweg van 6 M. breedte, een rijwielpad van 3 M. en twee voet paden van 2 M. De uitvoering van de benoodigde werkzaam heden, waaronder mede zijn te verstaan het leggen eener rioleering over een lengte van 240 M., het zoo noodig verleggen van water-, gas- en andere leidingen, zal eene uitgave van ten hoogste 20.000 vorderen. Een crediet tot dit bedrag zagen zij zich gaarne verleend. Tevens verzoeken zij machtiging te verleenen om de voor wegverbreeding benoo digde strookjes grond (op de ten Raadhuize ter in zage ligende situatie in gele kleur aangegeven), tegen billijken prijs trachten te verkrijgen. De heer Kremer stelt voor, niet tot aankoop der stukjes grond voor verbreedfng over te gaan, doch wel den weg zoo breed morjfelijk te maken, en het fietspad niet of niet te breed. Waar er 4 zijwegen zijn op dit korte eind, acht '.pr. een rijwielpad niet bepaald noodig. De heer Hogenblrk meent te weten, dat op 1 na alle bewoners reeds hun toestemming tot afstand van hun grond hebben gege*/en. De heer De Clercq zou het betreuren, Indien voor dezen weg 20.000 zou worden uitgegeven. Deze uitgaaf wordt gedaan in hoofdzaak voor de dag- jesmenschen, de Bloemendalers zelf profiteeren er heel weinig van. De heer Laan zegt, dat hij van meening ver anderd is. Hij is nog eens gaan kijken en hij moet erkennen, dat het zonder dl); verbreeding toch wel kan. Het zou ontzettend i mmer zijn, als al die tuintjes moesten worden ói.'ruimd. Met de groot- teelcn en nu weliswaar halve ge- elite zorg heeft men da?.r" gaan wij dat vernielen, anders gesproken heeft, keerd dan ten heele gedwaald. De heer Schulz bepleit met grooten drang vooral niet te bekrompen te zijn. Het verkeer zal na en kele jaren nog veel grooter worden, dat is te voor zien, laten we dus toch een ruimen blik hebben. De Voorzitter bepleit met warmte de verbree ding van den weg. Het voorstel tot verbreeding van den weg komt na een langdurige bespreking in stemming en wordt aangenomen met tegenstemming van de heeren Dorhout Mees, Kremer en de beide Wethouders. Daarna wordt aangenomen, dat de rijweg 7 M. breed zal worden, het fietspad aan weerszijden 2'/2 M. en de wandelpaden 1.75 M. Punt 8. Aanvrage crediet voor omspitten van het Bloemendaaische bosch. B. en W. schrijven aan den Gemeenteraad. „Naar aanleiding van een inspectie in,het Bloe- „mendaalsche Bosch met den Heer Van Nederhas- „selt, lid van Uw College" aldus de heer Leonard A. Springer in een aan ons gericht schrij ven dd. 10 October 1927 „heb ik de eer Uw „College mede te deelen, dat er eenige boomen „zullen moeten vallen. „In de eerste plaats eenige slechte boomen, die „reeds bijna dood zijn, of die het verkeer in den „weg staan. „In de tweede plaats om in verschillende bosch- „gedeeiten ruimte te maken voor het onderplanten, „teneinde dicht te maken. „Evenwel kan dit onderplanten niet geschieden „dan nadat de daarvoor bestemde stukken flink „gespit zullen zijn, waardoor het schadelijk onkruid „zal verdwijnen. „Het is mij ook gebleken, dat op vroegere on- „derplantte gedeelten het lastige kweekgras de „overhand heeft en het jonge plantsoen in zijn „groei belemmert. „Om dit lastige kweekgras kwijt te raken, moet „gedurende een paar jaren achtereen voortdurend „geschoffeld worden. Is men het kweekgras een- „maal meester, dan kan men de andere bosch- „planteh laten groeien. Het thans voortwoekerende „kweekgras belet niet alleen den groei van jonge „boomen en struiken, maar ook de natuurlijke hout- „flora. „Het afgevallen blad en de afstervende wilde „planten bevorderen de vorming van humus, wat „de boomen weder ten goede komt. „Indien echter de kosten van spitten enz. naar „Uwe meening te groot worden, zou in overweging „kunnen genomen worden, niet al het besproken „werk in één jaar te doen, maar over een paar „jaren te verdeelen. Acht Uw College het werk „toch te kostbaar, dan dient overwogen te worden „of dan wel tot de velling der boomen overgegaan „zal mogen worden. „Naar mijne meening gaat echter de toekomst „van 't bosch voor en daarvoor is het noodig de „overtollige beuken te vellen en zooveel mogelijk „de gezonde eiken te behouden en door onder- „planting te beschermen. Op open ruime plaatsen „kunnen nieuwe telgen geplant worden, die, groot „geworden, later de oude boomen kunnen vervan gen." In verband met het bovenstaande geven zij den Raad in overweging om deze werkzaamheden te doen verrichten en hen daartoe een crediet te verschaffen van 1500. De heer De Clercq vraagt of het nu wel noodig is om voor het omspitten van dezen grond 1500. aan te vragen. Er is toch niets anders noodig dan een man met een spade. Veel mannen, met veel spaden, interruppeert de heer v. Nederhasselt. De heer De Clercq voegt er aan toe, dat het zijn bedoeling niet is den Wethouder v. Nederhasselt en den heer Springer te bestrijden of aan te vallen in hun kennis, doch het bedrag komt hem zoo ver bazend hoog voor. De heer Schulz is er niet voor om thans een uit gaaf toe te staan voor het Bloemendaaische bosch. Dergelijke posten hooren thuis op de gemeente- begrooting. Verscheidene heeren ondersteunen deze woor den. De heer v. Nederhasselt bespreekt uitvoerig hoe hij er toe gekomen is dit voorstel in den Raad te brengen. Nu n.l. onze adviseur Springer met de mededeeling naar voren is gekomen, dat dit ge deelte bosch omgehakt moet worden en er enkele boomen moeten verdwijnen, meende spr. dat dit dan nu maar eens afdoende moest gebeuren. Dit is n.l. het laatste stuk wat nog in slechten toestand verkeert. De heer Laan, begrijpende, dat het voorstel kel deren zal, steekt zijn collega een riem onder het hart door te zeggen: ja jongen, ik was er wel bang voor. De Raad heeft ook mijn aanvraag voor en kele weken terug om 25.000.toe te staan voor de wegen, gekelderd, jou aanvraag om 1500. zal wel denzelfden weg gaan. We hebben het ge probeerd, omdat de Raad soms wel eens een royale bui heeft (je weet nooit, wat je aan onzen Raad hebt, doch jongen, troost je maar). Na ampele bespreking door verschillende leden, komt dit punt in stemming en wordt verworpen met 9 tegen 5 stemmen. Punt 9. Ontheffing bepalingen der bouwveror dening. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken, stellen B. en W. den Raad voor: Ontheffing van artikel 7 der Bouwverordening te verleenen aan: aJ. J. Haye voor bouw van een schuurtje ach ter perceel Julianalaan no. 95; b. J. Woudenberg en A. de Zeeuw voor bouw van een garage aan de Clematislaan; c. G. F. G. Klaassen en J. W. de Keijzer voor bouw van 3 garages op den hoek Iepenlaan Platanenlaan; d. R. H. Kauffmann voor verbouw van perceel Van Alphenlaan 5; e. J. Martijnse voor bouw van drie woningen aan den Rustenburgherweg; f. N. J. Tromp voor bouw van twee garages aan de Distellaan; g. W. v. d. Zon voor bouw van een stal en melk huis bij perceel Jan Willem Frisolaan 9a; h. O. J. van Tienhoven voor bouw van een tuin huis aan den Zwarteweg. Alle ontheffingen worden verleend behoudens aan dén heer W. v. d. Zon. Na onderzoek is name lijk gebleken, dat uitbreiding van dat bedrijf daar niet gewenscht is, ook al niet omdat de bewoner niet die zorg besteedt, vooral wat hygiëne betreft, aan zijn bedrijf, zooals wel gewenscht is, zoowel voor hemzelf als voor zijn omgeving. Punt 10. Voorstel tot benoeming commissie ad hoc van 5 leden voor den bouw van ambtenaren en arbeiderswoningen, openbare school, politie bureau en raadhuis. Het volgende voorstel is ingekomen. Aan den Voorzitter van den Gemeenteraad te Bloemendaal. Edelachtbare Heer, Ondergeteekenden verzoeken U Edelachtbare beleefd onderstaand voorstel als te behandelen punt te plaatsen op de agenda der eerstvolgende raadsvergadering. Hoogachtend, w.g. J. TH. BORNWATER. w.g. A. F. KREMER. w.g. ADR. CASSEE. De Raad der gemeente Bloemendaal van de noodzakelijkheid overtuigd zijnde, dat ten spoedig ste terreinen worden aangewezen voor den bouw van ambtenaren- en arbeiderswoningen, openbare school, politiebureau en Raadhuis, benoemt eene Commissie ad hoc van 5 Leden om in dezen den Raad tot voorlichting te dienen en verwezenlijking dier plannen mogelijk te maken. Ondergeteekenden komt het gewenscht voor, dat in die Commissie ook de Leden der Commissie voor Publieke Werken zitting zullen nemen. De heer Bornwater houdt een warm pleidooi tot benoeming van bedoelde commissie. De heer Kremer ondersteunt deze woorden met kracht. De heer Laan bestrijdt de woorden van beide heeren. Spr. vindt, dat de heeren vreeselijk over drijven en onwaar zijn indien door hen beweerd OVERVEEN - iLEF. 10956 Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Telefoon 14168 Overveen DAniA LUIDSPREKERS BHUIV TOESTELLEN Steeds voorradig Electrlciteit op elk gebied Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden IW Kleverparkweg 154 "*2 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkieeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden wat is het dan een genot om een te bezitten. Het kost U niet veel als U een bestelt bij Rijwiel- en Radiohandel Toestellen uit voorraad leverbaar wordt, dat hier een vreeselijke achterstand is. Om maar een voorbeeld te noemen: de ambtenaren beneden zouden met hoofdpijn moeten werken, ter wijl in werkelijkheid in de ruimte waar thans 3 ambtenaren verblijven, er wel 9 kunnen zitten. De heer Schulz deelt mede, wat hij ook reeds in een vorige zitting deed, dat hij daarom niet zoozeer voor benoeming van die Commissie is, omdat de urgentie van alle punten, welke door. hen bij elkaar is gehaald, niet zoozeer voor allen hetzelfde is. Vooralsnog acht spr. de Commissie v. Publieke Werken voldoende in staat om dat te doen wat noodig is. Het verheugt spr., dat thans ook de Wethouder de urgentie bepleit van een nieuwe openbare school. Alleen wijst spr. er op, dat hij het nu toch betreurt, dat, toen spr. voor 8 maanden terug op de urgentie wees voor een nieuwe school, de heer Laan daarvan toen niet overtuigd was. De heer v. Nederhasselt zegt, dat het beste maar zou zijn om de drie voorstellers in de commissie te benoemen. Na een langdurige bespreking verklaren de voor stellers, dat niet hun streven is een nieuwe com missie te benoemen of in die commissie benoemd te worden, doch dat hun eenlg streven is te trachten De heer De Clercq verklaart, nogal vertrouwen te hebben in den goeden burgerzin van de Bloe mendaaische grondbezitters. Wie weet, zegt hij, komt er straks niet een grootgrondbezitter, na gehoord te hebben van het groote gebrek aan grond, een stuk aan de gemeente aanbieden. De discussies loopen thans ten einde, daar ieder lid wel voelt, dat noch een commissie, noch het Dagelijksch Bestuur gronden uit den grond kan stampen. De Voorzitter brengt ten slotte een voorstel ter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1