IBloemenmagazijn „DE DAHLIA"! XA.&^KAMRJN J.R.Stuut,Zijlweg14 KUNST g Het adres voor alle Bloemwerk C o mp lete Radio-Installatie Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN WAT VRAAGT HET LICHT? DE ARCHITECTUUR TENTOONSTELLING - Bloemendaal Telefoon 22338 Verbindingsweg speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg „WARTA SARI" De Kleverlaan IBEttANQECt MEKLMAfflt WERKENNAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN C. Gude - Cuisinier A. H. van der Steur Jr. FOTO AMERICAN De lange Winteravonden komen!! GOEDE RADIO J.P.Kenzen-Verbindingsweg ZATERDAG 29 OCTOBER 1927 ADVERTENTIEN Per regel 5' 0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station DERDE JAARGANG No. 8 UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Per jaar3. kj£^r half jaar 1.60 hpe maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie t Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 SE3S Begeeren. Dikwijls begeeren wij iets, niet omdat 't goed is, maar wij noemen iets goed, omdat wij het be geeren. Spinoza. Wat vraagt het licht, gereed ter kim te dalen, 01 iets op aard' gewrocht werd door zijn stralen? Het gaf zijn glans en deed zijn plicht! Wat vraagt de bloem, wanneer haar bladen welken Of honing werd gedronken uit haar kelken? Zij heeft gebloeid; dat is haar roem! Kust d' avondrust het blad, nu moe gefluisterd, Wat vraagt de nachtegaai of iemand luistert? Hij zingt zijn lied dat is zijn lust. Werk, mijmer niet! werk, wat ook 't loon mag wezen, Gestrooid is 't zaad, wie zal de aren lezen? Hij, die de blanke velden ziet! ALLARD PIERSON. RAADZAAL HAARLEM (INGANG PANDPOORT) Habrlem heeft z'n Architectuurtentoon stelling; een te belangrijke gebeurtenis op kunstgebied dan dat ze in ons blad niet zou worden gememoreerd. Het prijzenswaardig initiatief daartoe werd genomen door den kring Haarlem van den Bond van Nederlandsche architecten, die de beschikking kreeg over de groote collectie fotografiën der moderne Neder landsche architectuur, welke op de Parij- sche tentoonstelling in 1925 geëxposeerd is geweest. Het gemeentebestuur heeft voor korten tijd de raadzaal op het Prinsenhof met enkele aangrenzende vertrekken afge staan en verder door het verlêenen van een subsidie de inrichting der expositie mogelijk gemaakt. In de eerste plaats zijn de pl.m. 150 prachtige foto's van de belangrijkste Neder landsche bouwwerken groepsgewijs gerang schikt, d.w.z. niet naar de stijlrichtingen, doch geheel naar het onderwerp. Men ziet dus en vooral ter onderlinge vergelijking is dat zeer juist gezien de verschillende opvattingen der bouwmeesters aan vrijwel gelijke onderwerpen gedemonstreerd. De Haarlemsche architecten, leden van den B. N. A., hebben zich van inzending ont houden om niet den schijn te wekken, dat persoonlijke reclame de drijfveer was. Een geste, die inderdaad waardeering verdient, en er het streven, n.l. de bevordering van algemeene waardeering voor het werk van den Nederlandschen architect, des te waardevoller om doet zijn. Dat zulk een propaganda niet geheel overbodig is, bewijst ons de positie van den architect in de tegenwoordige maat schappij. Ondanks de vele pogingen aange wend tot verbetering, is het architectschap een volkomen vrijgevochten beroep. Eqn wettelijk beschermde architecten- titel (zooals ook het beroep van den medi cus beschermd is) bestaat niet. Wel heeft de Bond van Nederlandsche Architecten voor haar leden de richtige uitoefening van het beroep in een groot aantal bepalingen vastgelegd, doch het feit blijft bestaan, dat de eerste de beste bouwbaas of timmerman zich het predicaat „architect" kan toe kennen, zonder dat de minste waarborg voor een degelijke vakbeoefening van hem gevraagd wordt. Dat het met de vakmoraal dier bouw- beunhazen treurig gesteld is, blijkt wel het duidelijkst uit het ontstellend aantal prul len van huizen (van het gerenommeerde type met den erkerbouw) dat in Haarlem op de beste plaatsen van het stadsbeeld met een totaal gebrek aan verantwoordelijk heidsgevoel wordt toegelaten. Trouwens in Bloemendaal is het al niet veel beter! Het eenige afdoende middel tegen dit ge pruts is het instellen van een z.g. Schoon heidscommissie, waarin bouwmeesters en aesthetici van erkende reputatie zitting hebben. Een commissie dus die haar advie- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□nDaaanaDanonnanDDnnnaaDnaD Bekroond met hoogste onderscheiding zen uitbrengt omtrent het al of niet toe laten uit schoonheidsoverwegingen van ont worpen bouwwerken. Reeds jaren geleden heb ik op het instellen van zulk een com missie aangedrongen doch steeds hebben B. en W. van Haarlem nog geen termen kunnen vinden om tot deze daad over te gaan hoewel daartoe ook meerdere malen van uit den gemeenteraad op werd aange drongen. Is het dus eenerzijds eigenaardig dat een stad, waar door de overheid het minste voor de moderne bouwkunst wordt ge daan, een tentoonstelling van architectuur wordt gehouden (nog wel binnen de ge wijde muren van den zetel der vroede vaderen!) anderzijds is het te hopen dat de oogen van hen, die verantwoordelijk zijn voor het bouwkundig allegaartje te Haar lem, eindelijk zullen opengaan, opdat de zaken met bekwamen spoed in een beter spoor mogen worden geleid. Aan de collectie architectuurfoto's heeft men een inzending van het bureau Open bare Werken toegevoegd van door dezen dienst uitgevoerde en ontworpen projecten. Daar zijn van de jongere elementen bij dezen dienst enkele waardevolle architec tonische scheppingen te vermelden. Ik reken daartoe ook het nieuwe meubilair van den raadszaal. Aan den anderen kant mag m.i. niet worden verzwegen, dat de beide H. B.-scholen aan den Zijlvest voor beelden zijn van slechte en onbelangrijke architectuur, zoodat het exposeeren dier foto's beter achterwege had kunnen blijven. De tentoonstelling is nog aangevuld met een collectie beeldhouwwerk van Haar lemsche kunstenaars en verder zorgde "de „Kerkuil" voor een aardige verzameling kleine kunstnijverheid. De tapijtknooperij „Kinheim" te Beverwijk zond twee groote handgeknoopte tapijten, naar ontwerp van Nieuwenhuis en Poggenbeek, terwijl de boekhandel Loosjes een werkelijk pracht volle collectie literatuur binnen- als buitenlandscheheeft neergelegd. De tentoonstelling is hedenavond nog ge opend en ook morgenmiddag. Ik spoor onze lezers gaarne aan deze juisf ook voor leeken zoo leerzame en. interessante tentoonstel ling te bezoeken! Tot besluit laat ik nog een zeer beknopt puntsgewijs jverzicht volgen van de Neder landsche architectuur sinds haar opkomst. Omstreeks de helft van de vorige eeuw bestond in Holland geen architectuur zoo als er ook geen beeldhouwkunst van eenige beleekenis was. Men bouwde in alle histo rische stijlen, al naar het gevraagd werd. Volkomen gemis aan scheppingskracht ken merkt al deze bouwproducten, kenmerkt ten slotte gansche stadswijken die juist in dien tijd als uitbreidingen tot stand kwamen. Het was Dr. P. J. H. Cuypers de bouwmeester van Rijksmuseum en Cen traalstation te Amsterdam die zich als vurig katholiek een nieuwe groote stijl droomde, welke hij met veel talent weer zocht te verwezenlijken door de toepassing van het Middeleeuwsche rationalisme. Het nobele handwerk werd in eere her steld. Cuypers gaf hoewel hem de visie ont brak tot het scheppen van een eigen vorm toch den stoot tot de beweging, welke aan vankelijk door Berlage geleid, zich tusschen de jaren '80 en '90 met groote spontaniteit ontwikkelde. Het belangrijkste moment werd de ope ning van de Amsterdamsche Beurs, die in 1903 geheel voltooid was en waar Berlage's ideaal omtrent het samengaan van de ver schillende kunsten zoo zuiver mogelijk in werd verwerkelijkt. De Beurs werd het bouwkunstig geweten voor de jongeren. Velen sloten zich aan vankelijk aan bij hef rationalisme van Ber lage, belichaamd in de synthese van doel- constructie-vorm. Een schoone eenigszins afzijdige figuur was De Bazel. In het begin vooral bekend om zijn voor treffelijke landhuizen o.a. Oud Bussum heeft bij z'n levenswerk gevonden in het gebouw van .de Handelsmaatschappij te Amsterdam, waarvan hij de voltooiing niet heeft mogen beleven. Naast De Bazel moet worden genoemd de architect Kromhout, ontwerper o.a. van het American Hotel te Amsterdam. De verwezenlijking vetn Berlag's ideaal is echter niet tot stand gekomen althans niet zooals deze pionier: het zich zal heb ben gedacht. Rond de jaren 1910—jl915 begon vooral te Amsterdam de bent der jongeren zich te ontwikkelen. De nadruk werd meer gelegd op den uiterlijken massalen vorm met voorbijzien van het angstig constructieve rationalisme. Het Amsterdamsche Scheep vaarthuis van den architect J. M. van der Mey werd een gebeurtenis van groot be lang. De opening vond plaats in 1916. De oorlogsjaren en de toenemende woning nood stimuleerden den volkswoningbouw. De Klerk werd de machtige vertolker van nieuwe idealen en algemeen als de voor ganger van dc jonge ACtvAgrdamsche archi- tectenschool erkend. v Zijjn tragischen dood in 1923 op 39-jarigen leeftijd ligt nog versch in 't geheugen. Langzamerhand vormden zich plaatse lijke groepen, welke men dikwijls en vaak ten onréchte! als bepaalde richtin gen identificeert. Zoo kent Rotterdam het werk van een groep jongeren, die onder aanvoering van den architect J. J. P. Oud stre#ft naar een strenge zakelijke architectuur, echter niet steeds vrij van geestes-armoede. De Am sterdamsche architectengroep, waaronder vooraanstaande krachten als Staal, Blaauw Vorklnk, Wijdeveld e.a., doet zich vooral gelden als z.g. rondbouwers tegenover de Rotterdammers als aanhangers van het rechte. Ook Den Haag moet worden genoemd. Eerstens om den nog immer wetkzamen Berlage. Van de jongeren treedt daar voor al J. M. Luthman op den voorgrond, de bouwmeester van het Radio-station Koot wijk. In Hilversum is het de directeur van openbare werken W. M. Dudok, die naast z'n ambtenaarschap ook blijk geeft een buitengewoon begaafd artiest te zijn, wat niet veel voorkomt. En in de hoofdstad is ten slotte mede door een voortreffelijke gebouwendienst van Publieke Werken de bouwkunst door het gemeentebestuur gesteund op een wijze die boven allen lof verheven is. De autoriteiten geven daar blijk van een verantwoordelijkheidsgevoel, dat elk stads bestuur ten voorbeeld mag worden gesteld. A. VAN DER BOOM. De vertaling van bovenstaande woorden luidt ongeveer „Een goed bericht" en het in ongetwij feld in vele opzichten een goed bericht en wel in de allereerste plaats, dat het Zendingscomité, be staande uit de Heeren Ds. J. P. van Bruggen, G. H. de Marez Oyens J.Czn., Dr. G. Roijer en prof. Dr. N. H. Swellengrebel, de film van de werkzaam heden der Zending, zoowel in Holland als in Indië heeft laten vervaardigen door de Nederlandsch Indische Film Maatschappij, een zuster maatschap pij van de welbekende Polygoonfabriek, welke voor propaganda-doeleinden zal worden gebezigd. De bekende cameraman I. A. Ochse vervaardigde deze film, terwijl het technische gedeelte door Polyngoon is verzorgd. Toen we .waren gezeten in de groote Aula van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, waar de film ter gelegenheid van de veertigste Algemeene Zendingsconferentie voor belangstellenden werd vertoond, waren wij ongetwijfeld benieuwd, wat ons zou worden opgediend en laten wij er bij voor gaat. bij zeggen, dat onze verwachtingen niet zijn teleurgesteld. Alhoewel wij reeds veel en zeer mooi werk van genoemde fabriek hebben aanschouwd en steeds weer volkomen moesten ervaren, dat hier degelijke werkers bezig waren de cinemato grafie in Nederland op het hoogste peil te bren gen, viel „Warta Sari" ons buitengewoon mee. Immers wij weten het reeds zoo lang hoe moei lijk het is een goede wetenschappelijke of docu mentaire film samen te stellen, zonder dat deze het publiek verveelt. Wat wij heden weer heb ben aanschouwd is geen drooge kost. Hier heeft de hand van den meester, die de techniek volkomen beheerscht, alle tafereelen aan elkander gevloch ten tot een volkomen geheel, dat boeit van het begin tot het eind en ongetwijfeld De cinema tografie op haar best mag heeten. Het levend beeldenspel verplaatst ons naar Oegstgeest, waar wij de opleiding van de zende lingen volgen, maar de film kent tijd, noch afstand en in den avond zien wij reeds de „Slamat" van de Rotterdamsche Lloyd naar zee vertrekken, met den zendeling Van Hasselt aan boord, die straks de moeilijke taak hem opgelegd zal gaan vervullen. Langs de „Needies", de vuurtoren op de Westelijke Jfust van het eiland Wight, bereiken wij na eenige dagen varen, de Golf van Biscaye, waar een zware Noordwester massa's water overboord jaagt. Langs den machtigen wachter van de Mid- dellandsche Zee bereiken wij Algiers, de Parel van de Noordkust van Afrika, waar palmboomen wuiven en de over de bruine bergen heen gespren kelde witte huizen blakeren in de heerlijke zon. De laatste Europeesche haven, die wij aandoen is Genua. Wij passeeren Port Said, werpen een vluchtigen blik op Colombo, even Singapore aan gedaan, Java Tandjong Priok. Hier maken wij kennis met het maatschappelijk werk van de Zending. Wij trekken mee het oerwoud in. zien woudreuzen vallen onder de bijlslagen van hardwerkende ontginners en het vuur voltooit het werk. Het is ongetwijfeld een grootsch gezicht deze ontginners bezig te zien om het ondoordring bare oerwoud te metamorphoseeren in een bloeien de, vreedzame Christendessa en hier raken wij doordrongen van de economische beteekenis van het Zendingswerk. Reeds anderhalf uur waren wij geboeid door deze rolprent en wij voelen, dat het eind van deze film nadert door de spanning, die steeds grooter wordt. Met een vlerkpauw glijden wij door de zwijgende roerloosheid van het oer woud. Prachtige stereoscopische beelden wisselen elkander snel af. Wij bereiken de monding van de rivier en de onmetelijke Indische Oceaan ligt in haar eindelooze ongereptheid voor ons. Het is ongetwijfeld een groot compliment voor de Nederlandsch Indische Film Maatschappij, dat het Zendingscomité de film door haar liet maken en het mag zeer zeker als een mijlpaal in de an nalen van de bioscopie worden opgeteekend, dat de Protestantsche zending er toe overging haar cinematografische propaganda door haar te laten vervaardigen. Wij wenschen het Comité veel succes met deze mooie film en zijn blij aan onze geachte lezers te kunnen mededeelen, dat deze film eerstdaags in het Kennemer Lyceum en in de Gemeente Con certzaal te Haarlem zal worden vertoond, waar van wij de data nog bekend zullen maken. Wij hebben hier meenen te kunnen volstaan met een beschrijving te geven van enkele beelden en hopen hiermede te hebben bereikt, dat wanneer de film hier vertoond mocht worden, de belangstel ling voor deze mooie film mag blijken uit een groot publiek, dat door zijn bezoek daadwerkelijk de zending helpen hun zendingswerk uit te breiden. A. Haarlem brengt eenige verbetering aan op eigen gebied. Geen interesse bij ons gemeentebestuur f Misschien hebben wij, door het uiten van klach ten over den meer dan schandelijken toestand, waarin de gemeentebesturen van Bloemendaal en Haarlem de door het toenemende motor-verkeer steeds gevaarlijker wordende Kleverlaan besten digden, er toe bijgedragen, dat thans door de ge meente Haarlem eenige werkzaamheden worden verricht, ter verbetering van dezen verkeersweg. EchterHaarlem blijft op eigen terrein, zij het sedert 1 Mei aan die gemeente toegewezen gean nexeerde gedeelte, tusschen de Delft en den Spoor weg naar IJmuiden. De verbeteringen, welke Haar lem gaat aanbrengen zijn geenszins afdoende; zelfs niet bij benadering, maar in elk geval doet dat gemeentebestuur wat, in afwachting zeer stellig, dat alle bezwaren zullen zijn overwonnen, om een viaduct te maken onder den gevaarlijken, hinder lijken spooroverweg. Want, dat het viaduct er komt, schijnt onbetwist zeker. Het kan en zal natuurlijk nog wel wat duren! En dan moet tegelijk ook de brug over de Delft worden ver breed, zoodat aansluiting van de rij- en voetstraat aan de Zuidzijde, op de Kleverlaan vóór den Kleverparkweg kan plaats vinden. Thans is men aan de Noordkant bezig met het verbreeden van den rijweg door van de te breede "Ofrepü OVERVEEN - TELEF. 10956 Uitzending van Diners aan huis Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Kleverparkweg 154 "W Tegenover dc Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Denkt aan Uw foto's voor Rijbewijzen en Abonnementen 3 stuks 25 cent Barrevoetestraat 15 bij de Botermarkt Telefoon 14168 Overveen taüini/% LUIDSPREKERS TOESTELLEN Steeds voorradig Electriciteit op elk gebied wat is het dan een genot om een te bezitten. Het kost U niet veel als U een bestelt bij Rijwiel- en Radiohandel Toestellen uit voorraad leverbaar trambaan een circa 80 c.M. breede grondstrook bij den weg te voegen. Het koolasch-voetpad aan die zijde wordt met tegels belegd en eindelijk worden de keien in den rijweg thans ongeveer zes meter breed vernieuwd of goedgelegd, terwijl, zooals meer gebruikelijk wordt, ter weerszijden van den keienweg een klinkerfietsstraatje wordt aangelegd. Dat zijn de verbeteringen, welke thans worden aangebracht. Het verkeer wordt over de Zuidzijde geleid, het geen zeer hinderlijk is doordat vier scherpe boch ten moeten worden genomen, terwijl bij den over weg een Haarlemsch politieman den geheelen dag is geposteerd, om het verkeer te leiden na opening van de afsluitspoorboomen. Het verstratingswerk is flink aangepakt en het is mogelijk, dat men er reeds heden mee yaar komt. De eveneens schandelijken toestand op het ge deelte onder deze gemeente zij het dan ook in mindere mate als over den spooroverweg blijft natuurlijk bestendigd, zeer tot ontevredenheid van bewoners en weggebruikers. Zeker, het is moei lijk, omdat de gemeente Haarlem ook over dat gedeelte zeggenschap heeft. Maar het wil er bij ons niet in en evenmin bij de Kleverlaanbewo- ners dat ons gemeentebestuur ernstige pogingen heeft gedaan bij Haarlem's gemeentebestuur, om te bereiken, dat ook het gedeelte naar Bloemendaal in de verbeteringen zou deelen. Waar wacht ons gemeentebestuur toch op? Is deze drukke weg niet een aanfluiting voor onze pracht-gemeente? Zijn dé bezwaren dan zóó onoverkomelijk? Gelooven wie het wil!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1