liteit! EATER Bloemenmagazijn „DE DAHLIA"! J.R.Stuut,Zijlweg14 I/BURG Regiment SPORTPRAATJE UITGAAN I PLAATSELIJK NIEUWS diomiii C o mp lete Radio-Installatie i Tooneel Venetië O N E E L OONEEL H1RSCH kstooneel Edelman OUT ilad geabonneerd AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN AAN 'T MEER Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 Het adres voor alle Bloemwerk g speciaal voor Bruidswerk en Kransen g o Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg 8 g Bekroond met hoogste onderscheiding g internationale transporten Boekaankondiging (BttiANGEBf MKLNAIM WERKENNAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN C» J. Gude - Cuisinier Iordcnsstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 A. H. van der Steur Jr. De lange Winteravonden komen!! GOEDE RADIO J. P.Kenzen - Verbindingsweg Rusthoek - Bloemendaal ZATERDAG 5 NOVEMBER 1927 'LOCK oh) r) mond Guiraud uur uur IRLEM l to ber a.s. OOTE PARADE Mary Brian ALKER'S EY GIRLS Act. voorstellingen van lags vanaf 2 uur. den avond binnen- Variété-Voorstelling I, 0.75, 1.10 en 1.60 te half drie: )0 Schuren, Schuttingen, ;nhokken enz. enz. VOORHANDEN In alle soorten, maten en prijzen >PH ALTPAPIER OUT 'ERDAGSMIDDAGS e Meiclub", door Tine js ingenaaid 2.15, ge- an Holkema Waren- erdam. stzaan", door C. Johan 1.10, gebonden 1.75. Warendorf's Uitgevers :hias Sent", door Alice ïoonderbeek, Laren. ;nhof" door Hermann usschenhage, illustraties ave: A. G. Schoonder- ;n van Lodewijk XV", met een inleiding van ijs ingenaaid 6.25, ge- an Holkema Waren- terdam. P. Zoomers—Vermeer, ronden 2.50. Uitgave: idorfs Uitgevers Mij., irand", door Johan Bu- 5, gebonden 2.90. Uit- rendorf's Uitgevers Mij., Dek, door H. Gras. Uit- k Laren. laar aquarellen van in ïren en vogels 2e serie :rd Kuperus, prijs 0.90. beek, Laren. I Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station DERDE JAARGANG - No. 9 Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie: Bloem e ndaa lsche weg 42 Telefoon 22324 Post-Chegue- en Gironummer 73407 Eensgezindheid. Er is zooveel waarover men het eens kan wor den en daarom moet men niet talmen ook eens te zijn. Bismarck. In nachtstilte hoor ik ze preevlen, De geesten van 't lichtlooze meer Ze zweven in bevende neevlen Zoo bleek, zoo doorzichtig en teer. Zacht zie ik hun wazige sluiers Bewegen al heen en weer, Ze groeten de goudwitte leliën, Die sluimeren over het meer. Ze. kussen de tengere halmen, Die droomend aan d'oever staan Al verder hoor ik ze klagen, En geen mensch kan hun klagen verstaan. JEANETTE NIJHUIS. Met de gedachte aan den fraaien Bloemendaal A.F.C.-wedstrijd, trokken we Zondag naar den Schoterweg ter bijwoning der .ontmoeting Haar lemB.F.C. Een bittere ontgoocheling wachtte ons daar: ook maar geen moment is er van behoorlijk tweede klas voetbal sprake geweest: noch Haar lem, noch B.F.C. wist zich -boven het middel matige t£ verheffen. Wel heeft de thuisclub gewonnen, maar groote illusies zal deze zwaar bèvochten zege wel bij geen enkele Haarlem- aanhanger gewekt hebben. Dat de oud-eerste klasser als een serieus kampioenscandidaat be schouwd kan worden we schreven dit reeds eerder wil er bij ons niet in. Na Zondag zijn we belangrijk in deze meening versterkt, wat meer zegt, Bloemendaal, dat eenige plaatsen lager öp de ranglijst staat, voetbalt o.i. beter. In 't bijzonder met het oog op den wedstrijd voor a.s. Zondag: BloemendaalHaarlem, hebben we, nu we beide teams eenige malen aan 't werk zagen, mooie gelegenheid, ze eens met elkaar te vergelijken. Nemen we aan, dat beide ploegen zich onder even groot enthousiasme in den strijd werpen, dan lijkt het ons (theoretisch!) dat de wit ten de sterksten zullen zijn, omdat: Beide voorhoeden van ongeveer gelijke kracht zijn. De Btoemendaal-achterhoede verre superieur is aan die der roodbroeken. Wij achten het een tactische fout van de Haar lem-elftalcommissie, Bieshaar weer in den aan val op te nemen, vooral ook, omdat dit ten koste van Huijsman ging. Nu moge het waar zijn, dat eerstgenoemde speler en dan nog bij voorkeur bij minder geroutineerde verdedigingen wel eens succes heeft, tegen dit voordeel staat het na deel, dat- de oude paardjes van stal gehaald wor den, om de jongeren te verdringen. Haarlem was zoo goed op weg, en in plaats van het systeem verder door te voeren, en Van Daalen te rem- plageeren, gaat men nu weer een stap terug. Deze opvatting zal zich sterker gaan wreken, en 't is verwonderlijk, waar de oude roodbroekenclub zooveel leergeld betaald heeft met de degradatie, toch aan dit verderfelijke systeem vastgehouden wordt. Wij hadden gehoopt, dat met de radicale verandering in het bestuur, ook een radicale ver andering in de verouderde zienswijze gebracht zou zijn. Dit schijnt niet zoo te zijn, wat slechts be treurd moet worden door ieder die het wel meent met een vereeniging, welke op zoo'n schoon ver leden bogen kan! Haarlem heeft een goede middenlinie, die van Bloemendaal, met Beijk Jr. aan 't hoofd, is stuk ken beter. Van de backs der roodbroeken is Van Daalen hooger aan te slaan dan IJfs, Torringa echter kan niet in de schaduw staan van Bakker. De keepers ontloopen elkaar in capaciteiten niet veel, hoewel Beijk o.i. meer constant speelt. A.F.C. handhaafde zich makkelijk op de eerste plaats. D.O.N.A.R. werd met 51 het kind van de rekening. De Amstelveners zullen het Zondag tegen Velox minder makkelijk hebben. Na de mooie overwinning der Utrechtenaren op V.V.A., zullen deze zich niet zonder meer laten slaan. Toch gelooven we in een A.F.C.-overwinning. Zandvoort verrichtte tegen Zeeburgia uitstekend werk: wel werd verloren, maar de nederlaag 35 is alleszins eervol te noemen. Tegen V.V.A. geven de Zandvoorters een goede kans. Tenslotte -dient de mooie overwinning van Bloemendaal op H.V.C. (in Amersfoort nog'wel!) gememoreerd te worden. We merken hierbij op, dat de witten hun □□□□□[■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QaanciaDaaaDaoaaciannaQaaDaaaoaaDaDEiDaa o a n mm Binnenkort zal verschijnen bij J. A. A. M. van Es, Kunstzaal „De Rietvink", Wassenaar: „S. Jessurun de Mesquita", door A. van der Boom, met voor woord van T. B. Roorda. Het werk zal bevatten naast 48 pag. tekst 27 fraaie reproducties naar etsen, houtsneden, teeke- ningen en bovendien 2 origineele houtsneden van den kunstenaar (20 X 15 cM.). Prijs: gebonden in linnenband 15.formaat 32% X 24% cM.; prijs gebrocheerd 12.50 formaat 32% X 24% cM. Luxe uitgave gedrukt op dik Banzay papier en genum merd 1-50 27.50; op de linnen band wordt nog een fraaie houtsnede gedrukt. De uitgever schrijft over deze prachtuitgave in een prospectus o.m.: Met de uitgave van dit geïllustreerde werk wordt een poging gewaagd het oeuvre van een onzer meest begaafde kunstenaars meer bekendheid te geven in Holland's kunstleven, bekendheid waar het krachtens zijn eigenschappen recht op kan doen gelden. Temeer is, meen ik, daartoe aanleiding nu „Jes surun de Mesquita" eerstdaags den 60-jarigen leeftijd bereikend dit boek zal kunnen beschou wen als een hulde van hen, die reeds lang met belangstelling de ontwikkeling zijner artistieke productie gevolgd hebben. Mogen de beschouwingen zoowel als de prenten in dit werk zoodanig verhelderend werken dat ze den afstand tusschen het publiek en dezen „stille- in-den-lande" verkleinen en waar noodig is over bruggen, opdat de uitgave ook in dat opzicht aan haar' doel beantwoorde. »£ate*É8NiiWBipM&8Sfe sueeësseit buiten de deur boeken. Zou met deze gêwoonte Zondag gebroken worden? We herin neren aan de fraaie 3—0 overwinning door Beijk c.s. 't vorig seizoen op Haarlem behaald, waar mede het kampioenschap der roodbroeken niet weinig in gevaar werd gebracht. Deze overwin ning was even regelmatig ais verdiend en 't zou ons niet verwonderen, indien een dito uitslag Zondagavond genoteerd kan worden. Bloemendaal 2 doet wel zonderling. Een der zwakkere broeders, Haarlem 4, wist aan- den Brederodeweg te winnen. Zóó wordt het kam pioenschap niet behaald, reserves! Ook Bloemendaal 3 deelde in de malaise: tegen H.F.C. 7 kon met groote moeite gelijk gespeeld worden. Enfin. Zandvoort 3 zal er waarschijnlijk Zondagochtend de dupe van worden. Het vijfde elftal, dat, blijkt ons nu, uit afge dankte „sterren" bestaat, sloeg Darnaate mét „maar" 100. De ouwetjes zullen op hun sloffen kampioen worden. V.V.H. 3 geven we dan ook geen schijn van kans! Het junioren-elftal forceerde een draw tegen' de Zeemeeuwen dito, wat lang niet onverdienstelijk is, terwijl adspiranten B met 1_0 won van R.C.H. B. en A met dezelfde cijfers van R.C.H. A. Zaterdagmiddag maakt A. een hipje naar Zandvoort, om de Zeemeeuwen-adspiranten te slaan, terwijl B„ dat de smaak te pakken krijgt, E.D.O. C. wel aan zijn zegekar zal birfden! H. „De nieuw-bakken edelman". Hedenavond zal het Vlaamsche'Volkstooneel in den Stadsschouw burg een opvoering geven van Moliere's „Le bour geois gentilhomme", in de Viaamsche bewerking van Maurice Roelants., Henri Dekking schreef over de eerste opvoering in den schouwburg tè Rotterdam op 30 September j.l. o.m.: Wat Johan de Meester Jr. als tooneelleider met eigen wil, eigen illusies, eigen middelen ook, be- teekent, heeft hij in déze vertooning bewezen. Zij was vroolijk, smaakvol, origineel, levendig, zij was bijzonder van het eerste tot het laatste tooneel. In deze klucht heeft de jonge regisseur zich kun nen laten gaan in boertigen overmoed. Dat Staf Bruggen, deze magnifiue acteur, als meneer Jourdain een eigen komisch talent toont, dat van den eersten rang is, dat kleurig en rijk geschakeerd zich uit in wel honderdlei kostelijke bedenksels, is de groote verdienste, die de voor stelling ten goede komt. Maar opzet en bewerking zijn van den leider, en die heeft hier zijn voor treffelijke kwaliteiten ten volle kunnen geven. Weer op één tooneel speelde het heele stuk: zoowel het voorspel voor de pauze als de klucht zelf, zonder onderbreking. Vlot werd er gespeeld, al is er niets geschrapt dan de slotzang, vóór elf uur was de vertooning uit. Maar dat ééiie tooneel, met verschillend licht en eenmaal doorvlokt van de schaduwveegsels uit een draaienden glasbol, boeide aldoor. Het was zoo kleurig, zoo onge woon, het lééfde staag. Geestig was de geweldige cirkelzwaai tegen den achtergrond, waarbinnen de muzikanten hunne begeleiding speelden, fraai waren de lappen in verscheidenheid van kleur, een welslagen het bedenksel Van het verhoogd tooneel, waaruit weer een aantal verhoogingen opliep, die tot waarlijk komische situaties vanzelf aanleiding gaven. Het was aldoor een lust voor de oogen. Alles liep vlot! Er haperde niets in de tooneelen van dans.en spel, het was alles welverzorgd en goed geleid. Tweede opvoering van „Carmen". De direc tie van de N.V. Opera heelt besloten, naar aan leiding van de vele aan\ zagen van teleurgesteld dénTdie Dinsdagavond geen plaats konden krijgen, een herhaling van de opera „Carmen" te geven op 9 November in den schouwburg Jansweg. Plaatsbespreking vanaf heden. „Pen", Zondagavond geeft het Ver. Tooneel, dir. Verkade en Verbeèk, één enkele opvoering van het bekende stuk „Pen" van Somerest Manghan, in den Stadsschouwburg. In dit blijspel treden op Nel Stants, Minny ten Hove, Eduard Verkade, Gusta Chrispijn-Mulder, Henri Eerens, Paul Hut, Mieke Hildqrsheim, Lucas Wensing, Dora Wallant en G. Pifger, Regie Eduard Verkade. Maeterlink's „Blauwe Vogel van het geluk". Het Ver. Tooneel, dir. Vërkade en Verbeek, zal 12 November in den Stadsschouwburg een voor stelling geven van het succes-stuk, Maeterlink's „Blauwe Vogel van het geluk". Kinderdroom in 10 tafereelen, ingestudeerd door^ Eduard Verkade. Décors van Frans Van der Kooy. Costuums van Rie Cramer. Muziek gecomponeerd door en onder leiding van Mary Smithuysen, Tyltyl, Else Mauhs. Muziekvereen. „Harmonie-Crescendo". Boven genoemde vereeniging geeft hedenavond een uit voering met bal in het Concertgebouw, met wel willende medewerking van de Haarl. Accordeon ver. „Crescendo". Schoten's Chr. Gemengd Koor. Schoten's Chr. Gem. Koor met onderafdeeling Kinderkoor geeft op Maandag 7 Nov. a.s. een concert in de Gem. Concertzaal. Mej. Rie Tuyl Schuitemaker (alt), Hillegom, en de heer Willem Knikker (viool), zullen hun medewerking verleenen op dit con cert, terwijl mej. Gré Geldrop en de heer Jac. Zwaan de piano-begeleiding zullen vervullen. Het Kinderkoor zal o.m. uitvoeren de Cantate „Zonne- klaartje" van P. G. van Anrooy. Naast verschil lende andere werken zal het Gem. Koor in com binatie met het Kinderkoor uitvoeren de „Lente zang" van Ph. Loots. Een avond vol afwisseling en kunstgenot. BLOEMENDAAL. Weer bijna een ongeluk aan den Spoorwegovergang aan de Kleverlaan. De vorige week Vrijdagmiddag, ongeveer kwart voor twee, zijn de afsluitboomen op het laatste oogenblik gesloten, toen er een electrische trein kwam van de richting Bloemendaal. Er was juist een stoomtrein van Haarlem gepasseerd en de boomen waren dus open.De overweg-wachter ont dekte gelukkig* bijtijds het naderende onheil, de boomen werden gesloten, doch een persoon was al op den spooryeg. Hij werd echter nog van den spoorweg verwijderd vóór de trein passeerde. Volgens. den overweg-wachter had het signaal niet gewerkt doordat een touwtje aan het toestel aan een spijker vastzat, waardoor het niet goed functionneerde. Het blijft daar een zeer gevaarlijk punt en het is daar voor ieder uitkijken en voorzichtig zijn. Ook komt het o.i. .gewenscht voor, dat de gemeen ten Haarlem en Bloemendaal een verordening uit vaardigen, dat wielrijders bij het passeeren van den overweg, wanneer er een trein is gepasseerd, naast hun rijwiel blijven loopen tijdens de pas sage aan den overweg. Dit is voor voetganger en wagenbestuurder dringend gewenscht. Jubileum Wijkverpleging van het Witte Kruis. Deze maand is het 25 jaar geleden, dat de Com missie voor Wijkverpleging van de hfd. hlaar arbeid in de gemeente Bloemendaal heeft ter hand genomen. Gedurende 25 jaren heeft ze gedaan, wat in haar vermogen was, om het lot te ver zachten van hen, die hare hulp noodig hadden. Ondanks soms "zeer moeilijke jaren mocht ze haar taak blijven vervullen en die taak werd om vangrijker, naarmate het arbeidsveld grooter werd. Thans werkt de commissie met twee vol ledig gediplomeerde wijkzusters van wie de eene gevestigd is te Bloemendaal, de andere te Over- veen. Haar magazijn te Overveen en haar depot te Bloemendaal bevatten een uitgebreide verzame ling verplegingsmateriaal, waarvan ruim gebruik wordt gemaakt. Zusterhulp en verplegingsartikelen worden aan onvermogenden gratis verstrekt, terwijl de leden der afd. van een en ander kunnen profiteeren tegen een zeer matige vergoeding. Steeds stijgen de behoeften der wijkverpleging en daarom hebben de commissie en het bestuur der afd. gemeend, het zilveren feest niet beter te kunnen herdenken, dan door allen, die, om welke reden dan ook, tot nu toe geen steun verleenden voor het schoone doel, dringend uit te noodigen mede te werken aan het streven, de wijkverple ging tot een zoo hoog mogelijk peil op te voeren. Moge het bereikt worden, dat het schoone en rijke Bloemendaal met zijn Wijkverpleging aan de spits sta! Een circulaire van bovenstaanden inhoud onder teekend door het bestuur: J. Th. Bornwater, S. P. Reinierse, H. L. v. Beusekom, H. F. Tillema en A. IJzerman en de Comm. v. Wijkverpleging: mevr. BornwaterEldering, mevr. Molière Gouda, mevr. v. HeumenBenit, mevr. Jkvr. Van OVERVEEN - TELEF. 10956 Uitzending van Diners aan huis Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Kleverparkweg 154 "BQ Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren^ en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het heste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Telefoon 14168 Overveer» ItMUIU ÏOTSTELTÊS Steeds voorradig Electriciteit op elk gebied - S- - wat is het dan een genot om een te bezitten. Het kost U niet veel als U een bestelt bij Rijwiel- en Radiohandel Toestellen uit voorraad leverbaar Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Reigersberg VersluysVan Andringa de Kempe- naer, mevr. Jkvr. Teding van BerkhoutCamer- ling Helmolt, mevr. Viskerv. d. Berg, is gezon den aan alle Bloemendaalsche ingezetenen, die nog geen lid zijn der aid. Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het bestuur om de leden der afd. op te wekken hunne waardeering voor het werk der wijkverpleging te kennen te geven door een extra-bijdrage of aan een der. leden der commis sie, of aun den penningmeester, den heer S. P. Reinierse, te Overveen. H. D. Stolze-Wery. Geslaagd zijn bij de Najaars examens van -de Ned. Stenografenvereeniging „Stolze Wery" voor diploma b. „Acte tot het geven van onderwijs in de Stenografie volgens het stelsel „Stolze Wery" o.m. de heer A. C. Stoel, te Bloemendaal; voor diploma A. voor machine- schrijven volgens Wery's Tienvingersysteem (blindschrijven) en de heer H. Vettewinkel te Over veen. Voorts behaalde de heer A. C. Stoel het diploma B. Engelsche Stenografie. Personalia. Op de j.l. gehouden examens te 's-Gravenhage, voor het verkrijgen van de Hoofd- acte fröbelen (acte B.), slaagde Mej. A. Huizinga. OVERVEEN Onderwijs. De heer W. H. Haenen, onder wijzer aan de O. L. school alhier, heeft de benoe ming van onderwijzer aan een bijzondere neutrale school te Buitenzorg (op Java) niet aangenomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1