Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" 3.AA05KAMR2N J.R.Stuut,Zijlweg14 KUNST SPORTPRAATJE PLAATSELIJK NIEUWS AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN MAAK MIJ HERAUT TENTOONSTELLING VAN GRAFISCHE KUNST Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefocn 22338 Het adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN C. J. Gude - Cuisinier j A. H. van der Steur Jr. FOTO AMERICAN Rusthoek - Bloemendaal N. Kuiper, Meubelmaker jj ZATERDAG 12 NOVEMBER 1927 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel f 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal DERDE JAARGANG - No. 10 Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie! Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Groot is in deze tijden het verlangen naar een nieuwe wereld, schoone ideeën dragen de enkelin gen in zich om, doch de nieuwe toekomst, waar naar een ieder in het diepste van zijn ziel hunkert, zal niet komen, indien de gedachten, die leven in de groot'en onder ons, niet gegrepen worden door de menscheid in haar geheej. Ds. L. S. P. v. d. CHYS. Maak mij heraut In 't levenswoud, Heraut van den stillen koning, Die in sober gewaad Leid tot de daad Het hart dat hij koos tot woning. Geef in mijn hand Lont, die, ontbrand, Het eeuwige vuur kan ontsteken, Dat de ijdele glans Het lichtjesgedans Der kleinere vreugd doet verbleeken. Maak mij tot knecht Van 't hooge Recht, Blijf de eeuwigheid aan mij wijzen. Die onsterflijke Gast, Welke de last Tot zeldzame winst kan doen rijzen. A. Hendriks-Kappelhoff. BIJ DE BOIS. Hce weinig beseft men over 't algemeen nog de waarde van een eigen collectie gra fische kunst, zooals menigeen zich de ge lukkige bezitter (ster) weet van een uitge zochte verzameling boeken. Deze klacht vernam ik dezer dagen van een bekend grafisch kunstenaar, een klacht die ik direct tot de mijne zou willen maken. Immers juist de grafische prentkunst, welke allerwege in ons land tot bloei is gekomen in de laatste decennia, zou zoo uitnemend geschikt zijn om den kunstzinnigen maar weinig bemiddelden mensch (ik bedoel hier nu iedereen, die niet zoomaar enkele hon derden guldens voor een kunstwerk kan neerleggen) te bevredigen in zijn verlangen naar het bezit van origineele werken in de plaats van goedkoope reproducties. We zien echter het tegendeel gebeuren. Heele bedragen worden door velen ver spild aan kleurige prentjes van verdacht allooi, terwijl de vele knappe grafici met hun oplagen blijven zitten. En toch hoe- velen zijn er niet, die zich iedere maand de weelde zouden kunnen permiteeren van een stukje grafische kunst aan te koopen. Hetzelfde dacht ik bij het zien van de aardige verzameling teekeningen van den kunstenaar J. Bonsen, die op 't oogenblik met enkele andere collecties bij De Bois geëxposeerd zijn. Zeer eenvoudige, pretentielooze prentjes liggen hier in groote verscheidenheid bij een. Maar met welk een liefde heeft deze teekenaar z'n onderwerpen (het zijn alle figuurstudies naar arbeiders, spelende kin deren etc.) geobserveerd en van welk een trefzekerheid is de vloeiende lijnvoering, waarmee dit alles op papier werd gezet. Men onderschatte dergelijke sobere uitingen niet. Er schuilt soms meer waarde in dan in .de „groote" kunst der z.g. moder nen. Bcnsen beseft achter, dat de kunste naar iets meet „kunnen". Met het „willen" alleen neemt hij geen genoegen! Kranig is b.v. de penseelteekening van een „Maaier met Zeis", waarin wij een technische beheersching van de penseel- techniek zien, gepaard aan een sierlijke decoratieve vormbepaling. En dan te bedenken, dat de kunstenaar zulke knappe stukken werk voor vijf gul den verkoopt. Ik zou haast zeggen: 't is te geef, ze moeten weg vliegen! W. K. Rees, een schilder van Haarlem- schen huize, exposeert tegelijk een collectie houtsneden, waarin ik een eerlijke, onge veinsde wijze van doen kan waardeeren, zelfs daar, waar naar mijn gevoelen het grafisch procédé nog al eens in de knel komt. Ik geloof dat deze kunstenaar zich in een overgangsperiode bevindt. Het schilder achtig detail vertroebelt nog te vaak de Bekroond met hoogste onderscheiding BERGPLAATS VOOR INBOEDELS klare conceptie van het zuivere zwart-wit beeld. Maar er is een aanduiding in dit werk naar een zoeken in de richting eener meer decoratieve vormgeving, waartoe zich de houtsnede van nature zoo bij uitstek leent. Ik stel daarom mijn critische beschou wingen nog wat uit en wacht eerst maar eens op „de dingen die komen zullen". te vervaardigen. Een besluit, dat naar twee zijden z'n goede uitwerking zal hebben. In de eerste plaats toch krijgt een jong kunstenaar de gelegenheid z'n werk te ver spreiden en dat op een voor hem bevre digende wijze, doordat het slechts komt bij hen, die er werkelijk interesse voor hebben. In de tweede plaats wordt aan vele kunstminnenden een mooie gelegenheid geboden, zich een stuk oorspronkelijke Mejuffrouw Cambier van Nooten toont ons een respectabel aantal lithografieën, waarbij prenten zijn die ik bijzonder kan waardeeren, ook al schiet ze in de tech nische beheersching van het procédé in sommige gevallen nog al eens te kort.' Soms ook neigen haar opvattingen te sterk naar het academische. Een prent als „de Schut ter" wordt daardoor te droog en men mist er ook juist de krachtige werking van het intense lithografische zwart. Maar daarnaast toont mej. Cambier van Nooten eenige onderwerpen, die ons kun nen boeien, door een gave en zeer gevoelige voordracht. In de groote druk „Voorjaar in Noord-Holland" verrast zij met een eigen visie, waar een simpel geval door haar is verbeeld en doorschouwd met een meer dan loutere interesse voor het ding „an sich". EEN LITHOGRAFISCHE PRENT VOOR KUNST AAN HET VOLK, GETEEKEND DOOR AART VAN DOBBENBURG. (zie afb.) De Haarlemsche vereeniging Kunst aan het Volk heeft den jongen kunstenaar Aart van Dobbenburg te Bentveld opgedragen, een lithografie als premie voor haar leden grafiek aan te schaffen voor een prijs, waar men nog geen prentje uit een bazar voor kan koopen. Ziehier nu de voordeelen van het coöpe ratief systeem. Het is te hopen dat de proef lukt! De prent zelve, want daarover gaat het eigenlijk in deze kunstrubriek, verraadt onmiddellijk den knappen steenteekenaar. In de groote lichtpartijen in het midden der compositie, heeft Van Dobbenburg op een verrassende wijze de blankheid van den niet beteekenden steen gesupprimeerd. Uitnemend volgehouden is de pittige wijze waarop het vette lithografische krijt is aan gezet. Het onderwerp zelf is een dood-simpel geval. Een oud klooster in Tirol, wat be- kalkte muren, waarin een raam lokt als een donkere spelonk. Een fijn torenspitsje werkt zich daaruit op, terwijl het heele ge geven is verbeeld op een wijze welke het zuivere kunstenaarschap openbaart. Het kunstenaarschap, dat zich slechts van het onderwerp bedient om er zonder exclusieve of modernistische grapjes volledig in te kunnen opgaan, en er tenslotte ook boven uit te kunnen stijgen! A. VAN DER BOOM. Zondagmiüdag hebben we weer op 't Bloemen- daaiterrein een tweede klas voetbalwedstrijd ge zien van 't goede soort. Voor we evenwel tot een analyse dezer ont moeting overgaan, houde men ons eenige bemer kingen over de houding van 't Haarlem-publiek ten goede. Evenals bij den vorigen wedstrijd aan den Brederodeweg, was ook nu weer 't gedrag der Haarlem-supporters tenminste van 't over- groote deel beneden alle critiek, en is niet beter te vergelijken dan bij dat der Zandvoort-enthou- siasten, die zoo'n beruchte naam hebben. Wat wij Zondagmiddag hoorden, tart elke beschrijving. Bporthiteit is ver te zoeken, zelfs tegenover de favorieten, want toen na de rust Bloemendaal gelijk gemaakt had, werden eigen spelers gehoond! De verwenschingen, den Bloemendalers naar 't hoofd geslingerd (vooral Bakker, IJfs en H. Beijk moesten 't ontgelden!), waren legio en in termen vervat, op andere voetbalvelden ver te zoeken. Het meest ergerlijke is wel, dat er geen enkele reden voor dat optreden was. De wedstrijd droeg werkelijk geen unfair karakter, 't Zit 'm alleen in 't feit, dat Haarlem niet won. Neen, het Haarlem- publiek heeft nog heel veel te leeren, en dat 't elftal vorig jaar zulke onaangenae ervaringen in de tweede klas opdeed, ligt o.i. voor 99 aan 't ploertige gedoe van zijn aanhang. Wij, als neu traal toeschouwer, zeggen dan: liever geen sup porter, dan zulke, 't Is droevig! En nu de wedstrijd. De uitslag, 22, geeft o.i. zeer juist de krachtsverhouding weer. Wel was Haarlem het eerste gedeelte, voornamelijk omdat de spelers beter hun zenuwen onder bedwang hadden dan de tegenpartij, sterker en wisten dit in tw^e goede doelpunten, uitte ,drnkls6ft,Dpn.ax. toen de Bloemendalers hun zelf waren, bleek, dat zij meer uithoudingsvermogen hadden. Hun voor hoede, geleid door den prima spelenden rechts buiten, deed een serie gevaarlijke aanvallen, die eveneens twee doelpunten opleverden. Haarlem ontbeerde den steun van een mid-half als de jonge Beijk. Goedhart moge dan een enthousiast speler zijn (hij hoede zich voor tè vurig spel!), Beijk stak letterlijk en figuurlijk ver boven hem uit. Dit on dervond vooral Bieshaar, die, dunkt ons, al een heel onpleizierigen middag had. De enkele keeren, dat hij den langen Bloemendaler wist te ontloopen, trad Bakker hem in den weg, zóó resoluut, dat zelfs Bieshaar machteloos stond. Hij wist het doel man Beijk dan ook niet al te lastig te maken. De zwakke plek bij de witten was het linkerdeel der voorhoede. Noch Immer, noch Parson kostte de Haarlem defensie veel hoofdbrekens, maar de rechterwing, waarop, zooals wij reeds zeiden, Nieman verrassend snel en tactisch opereerde, was een voortdurende zorg voor Van Daalen c.s., dat tenslotte twee maal, 't zij direct, 't zij indirect voor dezen veteraan moesten capituleeren. Dat Haarlem twee maal wist te scoren, dankt zij hoofdzakelijk aan het nerveuse optreden van^ captain Bakker in 't begin van den strijd. Toen was de anders zoo stoere back inderdaad zwak, waardoor De Geus en Huisman gelegenheid kre gen Beijk van dichtbij te passeeren. Het doelpunt van Huisman was het mooiste van de vier. Van Daalen had zijn elftal de overwinning kunnen be zorgen, indien hij een strafschop (de stand was 21) benut had. Onvergeeflijk dom schoot hij naast. A.F.C. smaakte voor 't eerst in deze compe titie 't bitter van de nederlaag. Velox won (in Amsterdam nog wel!) met 3—2, waardoor de spanning niet weinig rijst. V.V.A. verloor van Zandvoort met 32, slechts de derde hoofdstede lijke club won, Zeeburgia bracht uit Bussum n.l. de puntjes mee. Het arme D.O.N.A.R. ten slotte boekte zijn achtste lost-match: met 41 drukte H.V.C. de Hilversummers vaster dan: ooit op de laatste plaats. Zondag staat het competitierad stil. Dan geeft voetballend Nederland elkaar rendez-vous in het Amsterdamsche Stadion, waar de Zweden zullen trachten hun serie nederlagen, tegen Nederland geleden, met een overwinning af te wisselen. Het H.V.B.-programma werd door den enormen regenval danig in de war gestuurd. Tallooze vel den werden afgekeurd,. Van de Bloemendaal-elf- tallen speelde alleen het derde thuis tegen Zand voort 3, -dat met 42 de meerderheid der jeug dige witten moesten erkennen. We zullen ons ditmaal onthouden van een be schouwing der wedstrijden voor a.s. Zondag, om dat, met het oog op de bovengememoreerde ont moeting Nederland-Zweden, het grootste gedeelte wel uitgesteld zal worden. H. Overvloed van levensgemakken vernietigt alle geluk. Tolstoi. ïBCHANQCRf MIKMAK®! "OffEpi! O VER VEEN - TELEF. 10956 Telefoon 14168 Gverveon lïAniO LUIDSPREKERS reaBJBU TOESTELLEN Steeds voorradig ESecfriciteit op elk gebied Uitzending van Diners aan huis j Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden l Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School 1ste klaH- ïieeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Denkt aan Uw foto's voor Rijbewijzen en Abonnementen 3 stuks 25 cent Barrevoetestraat 15 bij de Botermarkt Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Zijlstraat 96 Tel* 13017 A Jacobean Fauteuil vanaf f 24.— tot f 85.— Jacobean Tafel f 36.— Queen Anne Tafel f 35.— Enveloptafel (speciale prijs) f 50.— Tevens verschillende andere meubelen geëtaleerd tegen bijzonder s cherpe prijzen 0 BLOEMENDAAL. Protestantenbond. De afd. BIcemendaal van den Ned. Protestantenbond, hield Vrijdagavond 4 Nov.. hare jaarvergadering in het Bondskerkje aan den Potgieterweg, onder lélding van den heer J. C. de Wijs. Voor aan de werkzaamheden werd begonnen, herdacht de heer De Wijs in welsprekende woor den de overleden bestuursleden Jacob Nienhuys en Dr. A. Rutgers van der Loeff. Den heer Nien huys, die door zijn gift den bouw van de kerk heeft mogelijk gemaakt, den heer Rutgers van der Loeff, het trouwe bestuurslid, den krachtigen medewer ker en raadgever. „Wij zullen u niet vergeten en hebben den zin van uw leven verstaan", eindigde spreker. De heer Tinholt bracht het jaarverslag uit. Het afgeioopen vereenigingsjaar is een goed jaar ge weest; het kerkbezoek is toegenomen, een grooter orgel is aangeschaft; een dameskoor opgericht; er zijn 26 predikbeurten gehouden; het aantal leden is tamelijk constant. Mevr. De Clercq-Stoop bracht het financieel verslag uit, waaruit bleek, dat het boekjaar sluit met een tekort van 318.20. Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd mevr. Folkertsma en de heer Gunning. De heer Hilbrands werd benoemd tot afgevaar digde ter algemeene vergadering. H. D.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1