Bloemenmagazijn „DE DAHLIA"! 4AA05KAMRJN RADIO VAN DEN GEMEENTERAAD Hef adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN Bloemc ndaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station No vember-Middag Jan J. Zeldenthuis Verbindingsweg - Bloemendaal - Teie oon 22338 3 Bekroond met Hoogste onderscheiding iBCHANÖEgf MKLMMW ■"OffSp WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN A» H» van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis C J. Gude - Cuisinier Rusthoek - Bloemendaal „ERRES-TOESTEL" prijs f 180.(exclusief toebehooren) J. P. Kenzen - Verbindingsweg ZATERDAG 19 NOVEMBER 1927 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. DERDE JAARGANG - No. 11 Per jaarf 3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie! Ge zult zeggen: „Een artist moet zijn kunst van binnenuit voelen, die is in zijn innerlijk ge boren". Ik zeg: „Wie de kunst lief heeft, heeft in zich het vermogen om zich in die kunst te ont wikkelen". Gij zegt: „Maar omdat ik een roos oi een land schap bewonder, is dat geen bewijs dat ik een van beiden kan schilderen". Ik zeg: „Ja, dat kunt ge wel, mits ge het zelf werkelijk ernstig wilt". PRENTICE MULFORD. door De heem'len zijn gebouwd van wolken, zwaar, Diep-dreunend blauw voor kleurloos-effen grijs, Boven de huizen tastend naar elkaar, En dan traag-varend naar de kimme op reis. De stad is klein, der grachten voor' is vlak, De huizen zijn der wolken fundament, Het oude rood van menig pannen-dak Is nu zoo diep, dat niemand dit herkent. De zon is met het goud geblaert vergaan, De late middag voelt den strengen wil Van deez' November dreigend naast zich staan, En wordt ten regen triest, deemoedig stil. Dit is het einde van Octobers feest, Het donker blauw schuift onafwendbaar voor De klare lucht, die 't schoonst daar is geweest: Dit is het eind': die diepte gaat teloor Donderdagmiddag te 2 ure kwam de Raad on zer gemeente in openbare zitting ten gemeente huize bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, Burgemeester. Afwezig: de Heer Hogenbirk. Punt 1. Ingekomen stukken. 1., Bericht van Gedeputeerde Staten, dat zij hunne beslissing omtrent het raadsbesluit tot aan koop van een gedeelte van Zeeweg en Tetterode- weg, verdaagd hebben. B. en W. stellen voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. 2. Aanbieding gemeentebegrooting dienstjaar 1928. B. en W. stellen voor deze begrooting te stellen in handen van de Financ'ieele Commissie om ad vies. 3. Verzoek van den Commissaris der Koningin om mededeeling van het gevoelen van den Raad inzake de door den Minister van Justitie in over weging genomen herziening van de bezoldiging van den commissaris van politie, die van 1 Jan. 1928 af zou worden vastgesteld op een bedrag van 3800.per jaar met drie tweejaarlijksche ver hoogingen van 250.tot een maximum van 4550.per jaar. De Burgemeester stelt voor om den Commis saris der Koningin mede te deelen, dat de Raad zich kan vereenigen met 's Ministers voornemen. De bezoldiging van den betrokken ambtenaar be draagt thans 4400. De heer Schulz merkt op, dat indertijd, toen de Inspecteur van Politie tot Commissaris werd be noemd, vanaf de tafel van B. en W. werd toege zegd, dat deze verandering van titel geen finan- cieele nadeelige gevolgen zou hebben voor de gemeentekas. Uit hetgeen thans wordt voorge steld, maakt spreker het tegendeel op. Spr. is in hoofdzaak echter bang, dat deze verhooging ook van invloed zal zijn op de verdere personen, weike. systematisch ook hun verhoogingen zullen moeten ontvangen. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad toen is toegezegd, doch bedoeld werd op dat moment. Nu echter over de geheele linie in alle provincies de loonen gewijzigd moeten worden, ontkomen wij er hier ook niet aan. Bovendien is de ver hooging zoo uiterst gering, dat het bijna geen beteekenis heeft er over te spreken. De heer Schulz stemt dit toe en zal er zich daarom bij neerleggen. Echter moet hij volhouden, dat de Raadsleden indertijd begrepen hebben zoo als dit door hem hiervoor is medegedeeld. Dat de Voorzitter met de toezegging tijdelijk had bedoeld, kan spr. niet aannemen. Alles is tijdelijk, zegt de Voorzitter. Ja, wij ook, antwoordt de heer Schulz. Voorstel van B. en W. wordt aangenomen. 4. Verzoek van L. Pouwer en J. C. ter Beest, om de huurwaarde hunner woningen aan den Lage Duin en Daalscheweg nos. 1 en 5, thans bedra gende 364.per jaar, te bepalen op 312.per jaar, het bedrag waarop de gemeentewoningen aan den Kinheimweg zijn getaxeerd. B. en W. merken op, dat de ingevolge raads besluit van 17 Juli 1924 benoemde commissie, bestaande uit de heeren S. P. Rijnierse, A. J. de □□□□□□□□DaaaaQDDnDDaaacicaaaciaDDDnEiaaaaanDDEiDDDDDDaaDaDaDaaDaciaDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□anaanaaannDDonaaDD Waal Malefijt en A. J. Prinsenberg, de betrokken woningen geschat heeft op de in aanhef dezes genoemde huurwaarde. Reeds in hetzelfde jaar verzochten adressanten herziening dezer taxatie. De Raad in zijn vergadering van 11 December 1924 heeft toen hun verzoek van de hand gewezen. Aangezien geen gewijzigde omstandigheden zijn ingetreden, stellen B. en W. voor, wederom af wijzend op het adres te beschikken. De heer Kremer stelt voor, het verzoek dezer menschen in te willigen. Het zijn toch ook maar arbeiders en daarom is meer dan 7.toch wel zeer hoog. De heer Schulz merkt op, dat indertijd door hem reeds op deze huren is gewezen, die wel wat hoog genoemd konden worden. Wat B. en W. ver der zeggen, n.l. dat sinds 1924 in den algemeenen toestand geen verandering is ingetreden, meent spr. te moeten tegenspreken. De rentestandaard b.v. is sinds 1924 zeer zeker verlaagd. De heeren Noorman en Nuyens ondersteunen de vorige sprekers. De heeren Prinsenberg en De Waal Malefijt (schatters van bedoelde woningen), bestrijden de argumenten, aangevoerd door de heeren Schulz en Nuyens. Zij hebben getaxeerd, zondeu' te rien door wie de huizen bewoond werden. De heer Luden meent, dat als zij een goedkoo- pere woning in de gemeente kunnen krijgen en zij nemen dan die goedkoopere woning niet, zij dan niet voor een verlaagde huur in aanmerking kunnen komen. Voor het andere geval geeft spr. toe, dat zij wel iets verlaagd behooren te worden. De heer Laan begrijpt niet, dat de huur voor die menschen zoo hoog is. Wat de rente-standaard betreft, nu, dat zal die menschen wel koud laten. Na nog het voor en tegen besproken te hebben komt dit punt in stemming en wordt in de ver laging toegestemd met 8 tegen 6 stemmen. Tegen stemden de heeren: Dorhout Mees, Ver- degaal, Prinsenberg, De Waal Malefijt, Laan en Van Nederhasselt. Bij de nagekomen ingekomen stukken, was een schrijven van de Directie der Ned. Spoorwegen, met bericht, dat door hen geen termen waren ge vonden om den onbewaakten overweg aan. het Manpad te Vogelenzang op te heffen. Punt 2. Goedkeuring begrooting 1928 der Ge zondheidscommissie. B. en W. stellen voor om het ontwerp-begroo- ting dienst 1928 van de Gezondheidscommissie, in entvangst en uitgaaf 2869.38/4 bedragende, goed te keuren. Wordt goedgekeurd. Punt 3. Verhuur terrein langs den Zeeweg. B. en W. verzoeken den Raad machtiging om voor den tijd van drie jaren, ingaande 1 Januari 1928, of voor zooveel korter indien de gemeente de vrije beschikking over die terreintjes eerder wenscht te herkrijgen, te verhuren onder nader door B. en W. vast te stellen voorwaarden, aan: a. W. Dijkstra een terrein aan den Zeeweg, groot ongeveer 275 M2, deel uitmakende van Sec tie A. no. 7563, voor den prijs van 1500.per jaar; b. G. Hoffschlag een terrein aan den Zeeweg, groot ongeveer 32.50 M2, deel uitmaken van Sec tie A. no. 7713, voor den prijs van 550.per jaar. De heer Noorman vraagt of er ook een bepaling is gemaakt met de prijzen welke door exploitanten worden gesteld. Spr. vindt de prijzen van den heer Dijkstra wel wat hoog. De Voorzitter zegt, dat de heer Dijkstra toch aan zijn geld moet komen. Bovendien stelt hij gewone seizoenprijzen. De heer Schulz meent, ais dat als motief voor zijn prijzen geidt, de vraag ongetwijfeld naar voren komt, of wellicht de huurprijs niet te hoog is gesteld. De heer Laan belooft, eens te zullen gaan over leggen met den heer Dijkstra. Punt 4. Aanvrage crediet voor bijbouw van een lokaliteit bij het gebouw van Publieke Wer ken. Onder verwijzing naar het voor de raadsleden ter visie liggend accountantsrapport, aangevende de in de administratie van Publieke Werken aan te brengen verbetering, achten B. en W. mèt de Commissie voor Publieke Werken het gewenscht, om het tegenwoordig dienstgebouw aan den Bloe- mendaalscheweg no. 313 met een afzonderlijk lokaal, uitsluitend ten behoeve der administratie uit te breiden. De daaraan verbonden kosten be dragen 3000.Een crediet tot dit bedrag zagen B. en W. zich gaarne verleend. De heer Bornwater verklaart er zich absoluut tegen, dat aan dat leelijke houten, half verrotte ding nog kosten worden gemaakt. Bovendien moeten allerlei ontheffingen van de Bouwveror dening verleend wordeh, zoodat alleen daarom aanneming van dit voorstel niet geoorloofd is. De heer Schulz meent, dat de Kamer voor de Raadsleden, waarover de Wethouder Laan altijd met zooveel lof spreekt, wel beschikbaar kan worden gesteld voor deze gelegenheid. Ja, ja, ja, zegt de heer Kremer, dat is een reuze idee van den heer JSchulz. De heer De Clercq vinflt een bedrag van 3000 veel te hoog, met de helft zal dit ook wel gaan. De heer Prinsenberg verklaart, dat het bedrag niet veel lager kan, daar in dit bedrag begrepen is uitbreiding der centrale veiwarming, verruiming van een thans bestaand lokaal, betonnen voet, enz. De heer Laan geeft toe, dat het een leelijke tent is, doch we. kunnen njLapders. Het bedrag kan uiissehien viel iets mge^rjucii We "zullen'zoo zui nig mogelijk zijn. Spr. verklaart, dat alle sprekers, welke sputterden tegen deze uitgaaf, gelijk heb ben, doch de Raad stelde onlangs vast, dat er accountant moesten komen, welnu, deze kunnen we niet op straat zetten. Ten slotte wordt het crediet toegestaan met tegenstemming van de heeren Bornwater, Kremer, De Clercq, Schulz en Noorman. Punt 5. Voorstel tot wijziging der Bijslagver ordening H.O. en M.O. 1926. B. en W. berichtten den Gemeenteraad: „Volgens art. 2 der bestaande „Bijslagverorde ning M.O. en H.O. 1926", worden de toegekende bijslagen uitgekeerd aan de ouders of voogden en in het geval, bedoeld in art. 1, tweede lid aan de leerlingen zelve, Ter uitvoering van deze bepaling moeten de ouders, nadat zij het verschuldigde schoolgeld ad 100.per kwartaal aan het schoolbestuur heb ben voldaan, de daarop betrekking hebbende quitantie ter secretarie bezorgen, waarna door U de verschuldigde bijslag wordt vastgesteld en be taalbaar gesteld. Vervolgens moeten de ouders althans voor zoover zij niet bij den postcheque en girodienst zijn aangesloten zich weder bij den Gemeente-Ontvanger vervoegen om den bij slag in ontvangst te nemen. Het behoeft geen betoog, dat afgezien nog van het voor vele ouders geldend bezwaar, dat zij steeds 100.beschikbaar moeten hebben om de hooge schoolgeldquitantie te kunnen voldoen deze regeling vooral voor de ouders, maar ook voor de gemeente-administratie tamelijk omslach tig is en toch was aan de hand van de bestaande bepaling geen eenvoudiger regeling mogelijk. Ten einde deze mogelijkheid te scheppen, zouden wij U in overweging willen geven, om art. 2 in dien zin te wijzigen, dat de bijslag wordt uitgekeerd aan de inrichtingen zelve, op de wijze door U te bepalen. Hoe de uitbetaling dan geregeld zal moeten worden, zouden wij aan U overgelaten willen zien." B. en W. stellen daarom den Raad voor, vast te stellen de navolgende verordening: Artikel I. In art. 1, le lid, der „Bijslagverordening M.O. en H.O. 1926" vervallen de woorden: „aan hen, die het verlangen daartoe te kennen geven". Artikel II. Art. 2 der „Bijslagverordening m.O. en H.O. 1926" wordt gelezen als volgt: „De bijslag wordt uitgekeerd aan de besturen „der in artikel 1 genoemde inrichtingen op de „wijze door B. en W. te bepalen". De heer Noorman maakte eenige opmerkingen, doch waar het niet opgaat, zoo incidenteel een wijziging te brengen in een bestaanden toestand, belooft hij er bij de behandeling der gemeente begrooting op terug te zullen komen. Het voorstel van b. en W. wordt hierna aan genomen. Punt 6. Beschikking op verzoek der School- vereeniging „Aerdenhout—Bentveld" om vergoe ding ex art. 100 L.O. wet 1920. Door het Bestuur der Schoolvereeniging Aer denhoutBentveld, zijn een tweetal verzoeken ingediend om toekenning van de gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 100 der Lager On derwijswet 1920 over het dienstjaar 1925 ten be hoeve van de door dat bestuur in stand gehouden school voor gewoon lager onderwijs. Waar echter naar het oordeel van de Commis sie v. Bijstand in zaken het onderwijs betreffende en tevens naar het oordeel van B. en W. de bil lijkheid reeds betracht is, doordat alle inrichtingen van onderwijs op gelijken voet zijn behandeld geworden en zij derhalve op geenerlei meerdere vergoeding aanspraak kan maken, stellen zij den Raad voor: I. de gevraagde vergoeding te weigeren. II. de aandacht te vestigen op art. 100, 3e lid, der Lager Onderwijswet 1920, krachtens welke bepaling het schoolbestuur binnen dertig vrije dagen, nadat de beslissing van den gemeenteraad ter kennis van dat bestuur is gebracht, daarvan in beroep kan komen bij de Gedeputeerde Staten van Noordholland. Aldus wordt besloten. Punt 7. Vaststelling uitbreidingsplan voor Wildhoef en omgeving. De Raad der gemeente Bloemendaal; De wenschelijkheid overwegende om tot wijzi ging van het bestaande goedgekeurde uitbreidings plan over te gaan, voor zooveel betreft de ter reinen van Wildhoef en de Schapeduinen c.a., gelegen in het "gebied ten Westen van de Spoor baan HaarlemVelsen en ten Noorden van de Zomerzorgerlaan en den Zuider Stationsweg, zulks in het belang van eene met behoud van het lan delijke karakter der omgeving stelselmatige uit breiding; In aanmerking nemende, dat het ontwerp van bovenbedoeld partieel wijzigingsplan (uitbreidings plan no. X) met uitvoerige kaart en grondtecko- ning van 26 September 1927 af gedurende vier weken voor een ieder ter inzage is nedergelegd ter gemeente-secretarie en dat van die nederleg- ging onverwijld op de vereischte wijze is kennis gegeven; dat tegen dit ontwerp twee bezwaarschriften zijn ingediend, te weten: a. door J. Mutters Jr., in zijne hoedanigheid van Directeur van de N.V. Exploitatie Maatschap pij, Park „de Kieviet en Orderbosch", gevestigd te Wassenaar, wiens bezwaar gaat tegen de be bouwingsvoorschriften voor de gronden, gelegen aan den Kennemerweg en waarin wordt aange drongen om het grootste aantal aaneen te bouwen woningen ter plaatste te bepalen op 2 inplaats 1 en de zijwaartsche vrije ruimte nader vast te stellen op 8 of 10 Meter instede van 20 Meter; b. door Douairière van der Wijck geb. Jonk- vrouwe Teding van Berkhout, alhier, wier be zwaar vooral gaat tegen het vestigen van een bouwverbod op een zoo groot gedeelte van hare eigendommen, terwijl zij tevens den wensch te kennen geeft op het plan een of meer wegen te projecteeren in gemeenschappelijk overleg; Overwegende, wat het bezwaarschrift sub a. betreft, dat slechts door een ruime bebouwing het natuurschoon en het landelijk karakter langs den Kennemerweg behouden kan blijven; Overwegende, wat het bezwaarschrift sub b. betreft, dat het thans niet gaat om het vestigen van een bouwverbod, doch om het vaststellen van eene partieele herziening van het uitbreidingsplan; Van oordeel, dat overigens aan het plan, waar mede de sub-commissies voor uitbreidingsplannen in Noordholland zich heeft vereenigd, afbreuk zou worden gedaan, indien aan de ingediende bezwa ren geheel of gedeeltelijk zou worden tegemoet gekomen; neemt het volgende besluit: de herziening van het uitbreidingsplan ten aan zien van de in de considerans van dit besluit be doelde terreinen (Wildhoef en Schapeduinen c.a.) ongewijzigd overeenkomstig het ontwerp en de bij dit besluit behoorende gewaarmerkte teeke- ning vast te stellen. Punt 8. Ontheffing bepalingen der Bouwveror dening. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken, stellen B. en W. den Raad voor: A. Ontheffing van artikel 7 der Bouwverorde ning te verleenen aan: a. J. Keijzer, voor bouw van twee garages aan de Distellaan; b. J. H. Kneteman, voor bouw eener garage aan de Iepenlaan; c." G. F. G. Klaasen en J. W. de Keizer, voor bouw eener garage aan de Platanenlaan; d. M. Drost, voor verbouw eener woning aan de Veldlaan; e. A. de Maaker, voor bouw eener garage aan de Iepenlaan; f. <J. D. Wildeboer, voor bouw eener garage aan den Zandvoorterweg; g. het Gemeentebestuur van Bloemendaal, voor OVERVEEN - TELEF. 10956 IW Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars* en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Iordensstraat 74 - Haarlem - Telef. 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Wij demonstreeren heden het nieuwste vrijblijvend. Alleen-Vertegenwoordiger voor Bloemendaal van de R. S. Stokvis-Fabrikaten verbouw van perceel Bloemendaalscheweg no 313. B. Afwijzend te beschikken op het verzoek om ontheffing van artikel 7 der Bouwverordening, in gediend door: A. J. van der Ham, voor bouw van twee wonin gen aan den Lagen Duin- en Daalscheweg; B. en W. zijn mèt de Commissie van oordeel, dat slechts dispensatie voor bouw van een enkele villa toe laatbaar zou zijn. De heer Cassee stelt voor aan den heer Van der Ham wel de gevraagde ontheffing te willen verleenen. De toestand daar ter plaatse is zoo, dat het motief van schoonheid al lang is komen te vervallen; dat vervolgens daar ter plaatse reeds eerder de gesloten bebouwing is toege staan, dat door verleening van deze ontheffing aan den aanvrager de gelegenheid wordt gegeven een geleden verlies ten deele terug te krijgen en dat deze aanvrager niet kan worden vergeleken of betiteld met bouwspeculant. De heer Schulz wil ook de ontheffing wel toe staan. Dit toch is het laatste terreintje wat thans nog te bebouwen is, zoodat hier geen precedent kan worden geschapen. De heer De Clercq meent, dat de schoonheid niet kan worden beoordeeld naar het feit of hier een enkele of een dubbele villa zal verrijzen. Een dubbele villa, uit architectonisch oogpunt be schouwd, kan evenzeer mooi zijn ook voor de omgeving als een enkele villa. De heer Laan zegt, dat ook wel te weten, doch afgezien nog van het feit, dat het ingediende ont werp verre van schoon is, gaat het toch niet aan, thans, nu pas de Bouwverordening is gewijzigd, een dergelijke ontheffing toe te staan. Wil de aan vrager een enkele villa bouwen, ook dan heeft hij nog ontheffing noodig, doch daar is B. en W. wel toe bereid alsdan ontheffing aan den Raad voor te stellen. De Voorzitter brengt thans dit voorstel van B. en W. in stemming, wat wordt aangenomen met tegenstemming van de heeren Kremer, De Clercq, Cassee, Schulz, Noorman en Nuyens. Punt 9. Opnieuw vaststelling voorwaarden voor aanleg van wegen in Naaldenveld. Door de N.V. Maatschappij Veenduin was ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1