w SPORTPRAATJE 'Qi vlA.bOJKAMRJN. RADIO i ft Weet U J. P. Kenzen Verbindingsweg 1 AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent» veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station ABONNEMENTEN Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 N. Kuiper - Zijlstraat 96 x x dat voor St. Nicolaas-Cadeaux Bloemen X steeds het meest geliefd zijn Bloemen- X magazijn „De Dahlia" heeft de grootste I keus en biedt U steeds het smaakvolste en het nieuwste tegen den Iaagsten prijs Zie de Etalage W. Beunder - Verbindingsweg 12 - Telefoon 22338 LIEF EN LEED UIT DE TROPEN. MAKASSAARSCHE RINALDINI'S. BEHAITO /MEUBELMAKER! dIOffEERDEJw WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN 7 Rusthoek - Bloemendaal Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz.Ookzeergeschiktvoor besloten dansclubs A. H. van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier lordensstraat 74 Haarlem Telefoon 11132 FRAGMENT 4 ZATERDAG 3 DECEMBER 1927 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal DERDE JAARGANG 'u No. 14 Per jaar3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administraties Meubelmaker Telei. 13017 Etaleert verschillende Meubelen geschikt als c a d e a u x B ij zonder voordeelige aanbieding in Spiegeltjes, Restanten Kindermeubeltjes tegen kostenden prijs Boekenkastjes f 19.50 - Stoeltjes f 5.50 Tafeltjes f 6.50 - Bankjes f 16. Nog in verschillende kleuren voorradig. (Deze art. kunnen niet nabesteld worden) KIND EN MENSCH. Als zij mij weer bezeeren En menschen doen mij pijn Dan wil ik soms nog leeren Om zooals zij te zijn. Maar och, hoe zou 'b vergeten Mijn kleine-kinder-pijn Als zij, die menschen heeten. Toch eig'lijk kinderen zijn Dat doet in al dit leven Het meeste en diepste pijn: Waar menschen kinderen bleven, Als kind een mensch te zijn Uit: „Eenzame liedjes" van C. S. Adema van Scheltema. In ons vorig sportpraatje betwijfelden we of Haarlem, gezien de vertooning f HaarlemDonar tegen A. F. O. succes zou hebben tenzij de geest over hen vaardig zou worden. Dit is gebeurd, met als resul taat een 41 overwinning. Hoewel we de waarde van deze zege geenszins willen ontkennen, moet het gezegd worden dat het den gastheeren ditmaal wel gemakkelijk gemaakt werd. Van een A.F.O., dat in een prachtigen wedstrijd Bloemendaal aan den Brederodeweg met 21 sloeg was niet veel te bekennen, waarmede verklaard is, dat de wedstrijd op lang niet zoo'n hoog spelpeil stond. De voorhoede der Amster dammers b}teekende weinig, vooral nog toen een der wingspelers (de rechtsbuiten) wegens een blessure uit moest vallen. De gevaarlijke Lungen had al zijn studenten eigenschappen mee naar Haarlem genomen, behalve zijn gevaar. Hij heeft dan ook geen enkel schot gelost, terwijl zijn verdere capaciteiten in deze vertooning van dien aard waren, dat hij evengoed in zijn „soos" had kunnen blijven. De Haarlem-voorhoede .speelde onder leiding van de Geus een keurig spel. Was Smits voor de rust vrij zwak, na de rust herstelde hij zich. Dat de A. E. C.-achter hoede onder grooten - druk zich viermaal zag passeeren, is geen schande. De linksback Koeslag (ex-Z. A. C.) heeft schitterend ver dedigd, terwijl ook de rechts- en mid-half deden wat in de gegeven omstandigheden van hen verwacht kon worden. De Haarlem achterhoede had een gemak- kelijken dag, vrij wat makkelijker waar schijnlijk als zij zich voorgesteld had. Zeeburgia profiteerde van A. F. C.'s in- zinking en nestelde zich door een groote overwinning (80) op DONAR op de eerste plaats. Waar ook Velox met 31 van N. O. C. won, is 't verschil tusschen No. 1 en 2 miniem, en te vinden in 't doel- gemiddelde, dat van de Amsterdammers iets beter is. In Zandvoort een vervroegde Sinterklaas verrassing Daar verkeerde de consul in een surprise-bui, door 't terrein des morgens om half negen reeds af te keuren, wegens we weten 't niet, en de brave functionaris weet 't waarschijnlijk zelf ook niet. 't Merk waardige is, dat eenige uren later op 't zelfde veld een H. Y. B. wedstrijd gespeeld werd. Toevallig woont de N. V. B. Hoofd consul te Zandvoort, die zich van een en ander overtuigen kon. Voor Zandvoort is de eigenmachtige handeling van dit poten taatje zeker een strop, en we hebben alle reden aan te nemen, dat 't Bestuur bij den N.V.B. zal aandringen deze „terreinkeurder'' ten spoedigste op non-activiteit te stellen. Bloemendaal stelde wederom teleur, door met liefst 7—4 van V. V. A. te verliezen, vooral de 7 tegenpunten spreken boek- deelen, en de anders zoo hechte witte ver dediging moet wel een kolossale off-day gehad hebben. Bloemendaal ontvangt Zandvoort, wat een spannende strijd met weinig fraai spel belooft. Een goede scheidsrechter is hier een eerste vereischte. We houden 't op gelijkspel. Velox bezoekt B. T. C. wat oppassen voor de Utrechtenaren beteekent. 't Zou ons nietse verwonderen als de Bussummers één puntje in de wacht sleepten. Ook Haarlem moet uit de doppen kijken tegen N. O. C. in Amersfoort. Aan den Schoterweg verliep de wedstrijd onaange naam. Hopen we ditmaal op beter In Amsterdam een derby A.F.CZeeburgia. We geven de laatste de beste kansen. DONAR en V. V. A. hebben rust. Bloemendaal 2 wist met groote moeite Schoten 2, dat met slechts 9 man verscheen er onder te houden. De bezoekers verloren slechts met 10, wat zeer eervol is. Het vierde elftal werd door Zandvoort 4 met liefst 72 geslagen, en kan haar kampioens-illusies als verloren beschouwen. Het vijfde deed beter, en behaalde op Ripperda 2 een klinkende 11-2 overwinning. De juniores waren niet gelukkigmet 52 moesten zij de meerderheid van Zeemeeuwen erkennen. Toen we de uitslag van Bloemendaal- aspiranten A tegen E.D.O. dito lazen, hebben we ons de oogen uitgewreven, en aan een drukfout gedacht320 lazen we. Toch schijnt dit juist te zijn maar 't blijft ons een raadsel, hoe in 60 minuten speeltijd 32 goals gemaakt kunnen worden, 't Moet een heele toer geweest zijn, de telkluts bij dezen doelpuntenregen niet kwijt teraken. Bloemendaal 3 speelt Zondagmorgen in Heemstede tegen T.H.B. 3, welke wedstrijd gewonnen moet worden. Minder gerust zijn we voor 't vierde, dat dit jaar niet zoo sterk schijnt te zijn, tegen R.C.H. 8. Het vijfde elftal zal op eigen terrein tegen V. V. H. 3 niet veel moeite hebben, terwijl de junioren nu weer eens moeten winnen tegen D.W.O. is daar wel kans op. Adspiranten A zet zijn zegetocht Zaterdag middag voort tegen Haarlem aan den Schoterweg, terwijl b, R.C.H. b ontvangende, de puntjes wel aan de blauw-zwarten zal moeten laten. H. DOOK GERARD BRANDT. Nadruk verboden. Reizen is prettig en avontuurlijk. En menigeen trekt in de vacantie, of ook buiten het reisseizoen vroolijk de wereld in om een schat van nieuwe indrukken op te doen. Toch heeft het reizen ook zijn minder aan gename zijde. "Want meermalen komt het voor, dat koetsiers en gidsen in verbinding staan met menschen, die er hun handwerk van maken, vreedzame reizigers uit te plun deren. Wie kent niet de ontmoetingen, waar aan toeristen in Zuid-Europa bloot staan Zelfs in de onmiddellijke nabijheid van Rome of Granada ziet'men zich omringd door gemaskerde of ongemaskerde gentle men, die voor den. vorm gids of chauffeur knevelen, maar die het gezelschap oordeel kundig uitplunderen. Het geeft niet of de carabinieri de „Rinaldo's" achtervolgen. Ze zijn zoek en ze blijven zoek. En geen be woner van de Idyllische Romagna zal het wagen inlichtingen te geven. Niemand weet ietsEenerzijds omdat bij „verraad" de wraak der roovers hun zeker zou treffen. Maar anderdeels omdat ze daardoor stellig hun aandeel in den buit zouden missen! Want het is maar al te waar vele ambte naren en bestuurslieden jttaan in betrekking toi die roüverbentien. En daarom is het kwaad er vrijwel on uitroeibaar. Bij het lezen van dergelijke berichten bekruipt ons, Hollanders, zoo'n veilig thuisgevoel en tevreden klinkt het van onze lippen: „Hoe heerlijk, dat in ons knusse vaderland dergelijke praktijken niet bestaan." Doch wij vergissen ons! Iets dergelijks bestaat hier wèl, n.l. in Grooter Nederland. In het district Batoekoening, in het Zui den van Celebes gelegen, hadden voortdurend misdaden plaats. Onophoudelijk werd er geroofd en gestolen en af en toe vond men de beroofden dood in hun woning of op den weg liggen vermoedelijk uit vrees, dat ze anders de dieven zouden verklappen. Karbouwendiefstallen waren aan de orde van den dag. En die karbouwen werden soms openlijk naar Makassar gevoerd en verkocht. Toch dorst er niemand te klagen. Sterker nog. De dieven richtten feest maaltijden aan, en dikwijls werden de be stolenen uitgenoodigd en mochten ze mee- eten van hun eigen karbouw. En deze be nadeelden dorsten niet weg te blijven; nog veel minder gevoelden ze lust om den diefstal aan te geven bij het gerecht, zelfs al waren de dieven bekend. Waarom toch niet? Wel, omdat ieder, die iets van de roovers verklapte, er maar staat op maken kon binnenkort vermoord te worden. Overal hadden de dieven hun handlangers en spionnen. En nimmer lieten ze een „verrader" ongestraft. Zelfs de Hollandsche ambtenaren onder vonden den overlast dezer wantoestanden, Herhaaldelijk werden paarden gestolen uit hun stal. En van de daders geen spoor. Wel werd af en toe onder de inlanders een naam gemompeld. En die naam zou dan de ergste der schurken aanduiden. Maar het was voor de pradjoerits (politiesoldaten) bijna ondoenlijk den bedoelden djahat (misdadiger) in handen te krijgen. En gelukte een enkele maal de vangst, dan dorst er toch niemand tegen hem te getuigen zoodat hij uit gebrek aan bewijs weer op vrije voeten moest worden gesteld. Doch eens gelukkig toeval werd zoo'n beroepsdief gesnapt op het oogenblik, dat hij stilletjes het erf van den kontroleur wou verlaten met een prachtigen sandelhout pas door dien ambtenaar voor een groote som gekocht. Nu zou er eens een voorbeeld worden gesteld! Op de politierol kreeg de man het maximum dat op dergelijke vergrijpen is gesteld en oogenblikkelijk werd hij onder verzekerde bewaring opgezonden naar Ma kassar waar hij zijn straf zou uitzitten. De regent van Batoekoening die al even verontwaardigd was over de brutaliteit dezer dieven als de Hollandsche ambtenaren, be lastte zich met bewaking en vervoer van den djahat en gaf zijn blijdschap te kennen, dat er eindelijk eens een gevat was. Doch zie den volgenden dag kwam men rapporteeren, dat de veroordeelde, trots de allerzorgvuldigste bewaking, ontvlucht was en dns weer vrijelijk met zijn roove- rijen kon beginnen. Ra-ra, hoe kon dat? Wel, hoe anders, dan door medewerking van den braven Regent. De dieven vormden te Batoekoening een genootschap, dat gesteund en beschermd werd door het districtshoofd tegen af stand wan een deel van den roof. De Kontroleur vermoedde dit en gaf van zijn vermoeden kennis aan het Gouverne ment. Tot zijn groote vreugde verscheen kort daarop een afdeeling militairen, die in opdraoht Lad, de zaak nader te onderzoeken. De aanwezigheid van zooveel geweren schonk de bevolking verademing en inder daad bleven nu de tallooze diefstallen uit. Het kwam er nu op aan zich opnieuw meester te maken van den persoon van Damar Miera, die algemeen als het hoofd der dievenbende bekend stond. Deze Damar had volgens de verzekering van tallooze kampongbewoners meerdere inbraken en roofmoorden op zijn geweten. Ijverig werd overal naar hem gespeurd en eindelijk werd op aanwijzing van een inlander bij wien de haat boven de vrees ging deze djahat gevat. Doch nu kwam het moeilijkste van alles Damar moest behalve van den paarden diefstalook wegens zijn andere misdrijven verhoord en schuldig worden bevonden. Vele getuigen werden opgeroepen, doch allen verklaarden, niets met de zaak te hebben uit te staan. Eindelijk kwam de inlander voor, op wiens aanwijzing de misdadiger was gevat. Voor dat deze echter zijn verklaringen aflegde, informeerde hij belangstellend, hoe lang de militairen nog te Batoekoening bleven. En eerst, toen hem de stellige ver zekering werd gegeven, dat ze niet zouden vertrekken, vóór de overige leden van de bende waren opgespoord en gevangen, legde hij zeer bezwarende getuigenissen af. Maar plotseling zweeg hij stil midden in een volzin. Zoo welsprekend en duidelijk als hij tot dusver geweest was, zoo achter houdend en omzichtig werd hij nu. Men kon niets meer uit hem krijgen en op alle vragen haalde hij als eenig antwoord de schouders op. Eindelijk scheen hij zich te vermannen. Hij beduidde den Kontroleur door te gaan met zijn politie-rol, en tegelijkertijd fluisterde hij den kommandant van de pradjoerits in „Toewan, omsingel de Landraadzaal, en neem den man, die hier onder de vloer zit, gevangen.'' Men volgde dien raad. En wat bleek nu Onder den vloer van het gebouw (op Celebes zijn de meeste huizen op palen gebouwd) zat, juist onder de plaats waar de getuige stond, een djahat gehurkt een spion, die alles wat er gesproken werd, ging over brieven aan de leden van de bende. Zoo wisten deze steeds wie hen verried en konden ze wraak nemen op de „verraders." De man werd geboeid en in de zaal ge bracht. En dit vertoon van macht schonk den getuige en vele andere inlanders zoo veel vertrouwen, dat er nu spoedig meerdere getuigenissen loskwamen. Belangrijke aan wijzingen werden gedaan, wie alzoo tot de bende behoorden en ook waar die heeren te vinden waren. En toen die bendeleden op hun beurt gevat en verhoord werden en uit spijt over hun gevangenneming de medeplichtigen verrieden, die zich nog op vrije voeten bevonden wat bleek toen? OVERVEEN TELEF. 10956 Wij demonstreeren heden het nieuwste 7 „ERRES-TOESTEL" prijs f 180.(exclusief toebehooren) y vrijblijvend. j' Alleen-Vertegenwoordiger voor Bloemendaal van 7 de R. S. Stokvis-Fabrikaten I tC Kleverparkweg 15 "•O Tegenover de Middelbaar Technische School 1ste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden Dat het aantal bendeleden veel grooter was dan men had vermoed. Endat vele aanzienlijken, zelfs de Regent, er toe be hoorden. Deze inlandsche ambtenaren misbruikten het in hun gestelde vertrouwen zóó zeer, dat ze tegen afstand van een deel van het gestolene den misdadigers straffeloos be loofden, ja, dat ze vele aanwijzingen gaven hoe de een of andere rooverij het best kon geschieden. Is het te verwonderen, dat het Neder- landsche gouvernement tegen deze be driegers, die de macht en het vertrouwen, hun geschonken, op zoo'n ergerlijke wijze misbruikten, streng optrad Niet alleen verloren ze hun ambten, maar ze werden gedeparteerd om in een eenzaam oord de gelegenheid te krijgen het gebeurde te overdenken. Doch onder de Makassaarsche landbevol king was het ontzag voor „de Kompenie" gestegen en de veiligheid en rust, die voortaan in de voorheen zoo gekwelde streek heerschte, vormden de beste prodaganda voor de populariteit van het Nederlandscfle bestuur Uit„Ballingen" van Annie Salomons. Uitg. Van Holkema en Warendorfs Uitg. Mij., Prijs ingeu. f2.50, geb. f3.25. Over dit keurig beschreven boekje laten we een klein fragment volgen uit „Voorbij de laatste brug." Eén van de 5 Indische novellen welke in dit werkje voorkomen. „Lize-Lotte, altijd wat traag en indolent, was in de hall blijven zitten, om, met een koele dronk, eerst wat te bekomen van de lange rit. Zij, in haar angst om ook maar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1