Radio-toestellen j I Bloemenmagazijn „DE DAHLIA SPORTPRAATJE immsj J. P. Kenzen Verbindingsweg j Het adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen ZATERDAG 10 DECEMBER 1927 AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station DERDE JAARGANG No. 15, ABONNEMENTEN Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 T T „ERRES-TOESTELLEN" j prijs f180.exclusief toebehooren J. Geen woningen voor arbeiders en ambtenaren der gemeente. j Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 j Origineele Ontwerpen voor Tuinaanleg Bekroond met hoogste onderscheiding Het nieuwe gebouw voor het P. W, N. in het Kiüheimpark. 0300!^ nI.AA05KAMR.ZN ÏÖEHANGEMI /MEUBELMAKER! WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN „RUSTHOEK" - Bloemendaal BILLARD MATCH Profs. HASSELMAN MAURIE A. H. van der Steur Jr. tF Kleverparkweg 154 '•O Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier Iordensstraat 74 Haarlem Telefoon 13132 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kannen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie t Post-Cheque- en Gironummer 73407 IA *w4r i i Alleen-Vertegenwoordiging voor Bloemendaal van de R. S. (ERRES) Stokvis Wij demonstreeren gratis zonder verplichting J. tot koopen, de nieuwste Een groot deel van het gemeentepersoneel woont in Haarlem. Zeker, de annexatie heeft ook onze ge meente en het gemeentebestuur veel on aangenaams gebracht. En de neiging tot sociaal werk, welke bij dit gemeentebestuur toch al niet zoo heel sterk was waar te nemen, heeft door het ruw afrukken van een deel van onze gemeente, waar juist eenige symptomen van dat sociale werk zich demonstratief vertoonden, een gevoelige tik gekregen. Te ontkennen is het niet, dat ons gemeentebestuur gedwarsboomd is geworden bij de uitvoering en nadere plannen voor den bouw van arbeiders-, ambtenaren- en wil men middenstands woningen. De Ramplaan werd in be trekkelijk korten tijd herschapen van een landpad, waaraan eenige huisjes stonden, welke te bereiken waren over de echt- plattelands-draaiplanken, in een inderdaad prachtigen weg, waaraan te wonen thans zeker aantrekt. De prachtige landhuizen met de vele typische bruggetjes over de vaart geven aan deze omgeving wel een zeer bijzonder aanzien. En in deze omgeving verrezen ook eenige geriefelijke ambtenaren en arbeiderswoningen, aan welker tot standkoming, ons gemeentebestuur volop medewerking heeft verleend. Het is ook in deze huizen, dat een deel van het gemeente personeel woont. Door amputatie van deze mooie gemeente ging dat deel van ons grondgebied over naar Groot-Haarlem 't Is volkomen begrijpelijk, dat deze daad vooral ons gemeentebestuur, en hen ook, die zich voor het tot stand komen van die woningen hadden geïnteresseerd, bitter gestemd heeft, 't Is ook verklaarbaar, dat er thans een zekere tegenzin is, of beter, weinig enthousiasme, bij datgemeentebestuur om eigenlijk van voor af aau te beginnen met den arbeiderswoningbouw. Maar verstandig is het niet! Onze gemeentelijke overheid mag zich door deze anders zeker menschelijke motieven, niet laten leiden. Die heeft zich zoowel bij vóór- of tegenspoed alleen af te vragen„wat en welke handelingen vereiseht het algemeen belangspeciaal het belang der gemeente. De Haarlemsehe grenswijziging is nu weldra sedert acht maanden een voldongen en niet meer ongedaan te maken feit, waarover te blijven na-mokken en morren onze gemeente niets nader brengt tot in de in het verschiet liggende verdere ontwikke ling van mooi Bloemendaal. Zelfs de dage lijks aan den Minister van Binnenlandsche Zaken toegezonden stroom van brieven om toch die grenswijziging teniet te doen, helpen niet meer. Zijn Exc. heeft aldus vertelde deze bewindsman eenige dagen geleden in het Parlement nog niets geen spijt van de Haarlemsehe annexatie. Maar zou het ook niet vau grenzelooze slapheid en halfheid getuigen, wanneer een zoo goed geoutileerde gemeente als Bloemendaal is en blijven zal, zich door het gebeuren van dezen zomer tot werk loosheid doemde Tot de voor Bloemendaal noodzakelijke ontwikkeling behoort zeer zeker ook het aanpakken van de woningbouw. Bloemendaal kan haar oude positie met allerlei tradities gepaard gaande niet handhaven onder de rook van de uitbrei dende Spaarnestad.En het zou dwaasheid zijn bebouwing in onze gemeente eens extra aau te pakken nabij de nieuwe grens, als om een muur op te trekken ter afweer vau den nog immer op nieuwe annexatie beluste Noord-Hollandsche hoofdstad. Men behoeft het bouwen nabij de grens stel „dat deze opnieuw aangepakt wordt niet na te laten, omdat Haarlem zal blijven dreigen, maar na te laten, met het oog op Haarlem's k T wellustige neigingen, zou al even dwaas zijn. Hoewel, naar onze meening, Bloemen- daal's toekomst in het Noorden-Noord- Westen en het Westen ligt! Erizou in Bloemendaal, dat geografisch zoo groot is, geen bouwgrond te krijgen zijn, noodig voor verschillende openbare gebouwen, en arbeiderswoningen, Och, kom! De bestuurszaken moeten eens extra krachtig worden aangepakt. Niet minder dan een 30-tal ambtenaren en werklieden, behoorende tot het personeel onzer gemeente woont, thans nog buiten onze grenzen is over gegaan naar het nieuwe groudgebied vau Haarlem Wordt het niet eens tijd, dat krachtig de hand aan de ploeg geslagen worde om althans in de eerste plaats de leden van eigen huishouding een dak boven het hoofd te geven in eigen huis. Veel optimisme over krachtdadighandelen door ons gemeentebestuur hebben wij al lang niet meer. Aan regenten colleges hebben wij in dezen tijd niets meer; deze klassieke figuren hebben afgedaan. Wij Bloemendaal vooral hebben mannen noodig. Zal dan de nieuwe Raad niet in staat blijken het College van Dagelijksoh Bestuur tot handelen aan te zetten Wat wil men dan toch in de gemeente? Welk lid van onze Yroedsehap zou zonder blozen, zou niet met groote sohuchterheid aan vreemdelingen, die het idyllische Bloemendaal eens kwamen bezoeken, het gebouwtje aanwijzen, waarin de vertegen woordiging van dat mooie Bloemendaal is gehuisvest ons Raadhuis Men zou er zich zeker voor schamen en uitvluchten zoeken voor excuses, wanneer zoo'n vreemdeling de logische opmerking maken zou, dat hij, zoo niet een monumentaal, historisch gebouw, dan toch een naar de eischen des tijds ingericht modern gemeente huis in Bloemendaal had gedacht te vinden. Er is geen grond in deze gemeente Men bedenke toch vooral, dat het Bloemendaal van nu niet het Bloemendaal van de toekomst blijven kan. Men keert de natuurlijke groei van een gemeente of streek niet, wanneer door allerlei omstandigheden zoo'n gemeente of streek den weg van ontwikkelingen expansie wordt opgedrongen men kan deze logische gang wel verprutsen en verknoeien door geen leiding te geven aan het bottende leven van zoo'n gemeente of streek. De heer Schulz sgHtenen wij heeft kort na de annexatie in; den Raad de op merking gemaakt, dat^Taan zich had te beraden over de nieuwe toekomst van Bloemendaal en hij liet zijn oog vallen op de door ons genoemde richtingen. Nieuwe outilleering is noodig, onafwend baar noodzakelijk. Inderdaad, de nieuwe Raad staat voor groote dingen,-ernstige vraagstukken en zeker groote moeilijkheden als hij z'n taak ernstig opvat. Maar dan is die taak ook een zeer mooie Het in wording zijnde gebouw van bet Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland aan de Plantsoenlaan in het Kinheimpark, Vele lezers van ons blad zullen zich on getwijfeld hebben afgevraagd welke bestem ming het gebouw krijgt, dat thans wordt opgericht in het front vau de Plantsoenlaan in het Kinheimpark. Wij meenen dan ook dat het velen belang zal inboezemen daar omtrent te worden ingelicht en tevens geven wij een afbeelding van het gebouw in wording, zooals het er een paar weken ge leden nog uitzag. Het gebouw is bestemd voor hoofdbureau van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland kortweg P. W. N. hetwelk thans is gevestigd in een vleugel van het P. E. N.-kantoor aan de Korte Klever laan. Het lijkt niet ondienstig met enkele woorden uiteen te zetten wat het P. W. N. voor een onderneming is, want wij onder stellen, dat vele Bloemendalers daar niet geheel van op de hoogte zijn. Het gemakkelijkst kunnen wij daarvan een denkbeeld geven door middel van het onderstaande vergelijkend overzicht betref fende den stand der drinkwatervoorziening in Noordholland bij het inwerkingtreden van het P. W. N., dat is op 1 Januari 1920, en thans. Toest. op Toest. op 1 Jan. '2C 1 Dec.'27 Aanwezig in Noord-Holland 134 gem. 129 gem. waarvan op de eilanden 6 5 dus op het vaste land 128 124 Daarvan zorgen geheel of ge deeltelijk 'voor zichzelf buiten bemoeiing van het P.W.N. 32 20 Het verzorgingsgebied van liet P.W.N. kan zich dus uit strekken over - 104 Daarvan waren bij het P.W.N. aangesloten - 102 Zoodat op het vaste land van Noordholland zijn voorzien 32 122 Het behoeft geen uitvoerig betoog van welk een groote economische en hygiënische beteekenis de werkzaamheid van hef P.W.N. voor dit Gewest is en zal blijven. Nog slechts 2 kleine gemeenten behoeven te worden aangesloten en dan is Noordholland de eenige provincie, die het voorrecht heeft, dat alle gemeenten op het vasteland van goed drinkwater zijn voorzien. Nog een paar getallen om een indrukte geven van den omvang der bemoeiingen van het P. W. N. Het verzorgingsgebied beslaat een oppervlakte van rond 183.000 hectaren het hoofd buizennet heeft thans een lengte van rond 1.460 kilometers. Hetteohnischbeheeren het administratieve beheer van het omvangrijke bedrijf ge schieden vrijwel geheel op het in Bloemen daal gevestigde hoofdbureau, dat zich even wel voor het dagelijksch contact met de abonntnten en de uitvoering van kleinere plaatselijke uitbreidingen en onderhouds werken bedient van de hulp der totaal acht bijkantoren, die in de hoofdplaatsen der districten, waarin het verzorgingsgebied is onderverdeeld, zijn gevestigd. Het bedrijf levert rechtstreeks, dus zonder tusschenkomst der gemeenten, aan zijn abonnenten. De gestadige uitbreiding der bemoeiingen van het P. W. N. heeft tengevolge gehad, dat allengs in het bestaande kantoorgebouw ruimte te kort kwam. Bij de verdere uit breiding zou zich dat gebrek aan plaats ruimte steeds nijpender doen gevoelen, zoo dat maatregelen moesten worden genomen, teneinde het Bedrijf een bureelruimte te verschaffen, die ook in een verdere toekomst tot een goede uitoefening van den dienst in staat zou stellen. Daarbij kwam, als voorname factor, dat het P. W. N. het niet langer zou kunnen stellen zonder eigen laboratoria, waarin de geregelde controle op het door de verschillende pompstations geleverde water, het onderzoek naar de hoedanigheid ?an dat water na distrubitie door het zeer uitgestrekte buizennet en de keuring van verschillende inde wntavlgidine- techniek toegepaste materialen zu'ilenTmnnen geschieden. Een en ander noodzaakte tot de oprich ting van het nieuwe kantoorgebouw in het Kinheimpark, dat men in de laatste helft van het komende jaar in gebruik hoopt te kuuneu nemen en waarin dus, behalve de verschillende noodige dienstruimten, ook de laboratoria ingericht worden. Voor de steeds mopperende belasting betalers zal het een troost zijn te weten, dat het P. W. N. zichzelf steeds ten volle heeft kunnen bedruipen en dus den Noord hollander als belastingbetaler nog geen cent heeft gekost. De vooruitzichten zijn boven dien zoo, dat normale tijdsomstandigheden vooropgesteld, den bloei van het P. W. N. verzekerd geacht mag worden. Wij hopen later nog eens in de gelegen heid te zijn een goede afbeelding van bet. voltooide gebouw te geven. Afgaande op de ons getoonde gevelteekeningen twijfelen wij er niet aan of het nieuwe gebouw zal een mooie afsluiting vormen van de zoo ruim aangelegde Plantsoenlaan, Volkomen verdiend heeft Zandvoort een regelmatige 41 overwinning op Bloemen daal behaald. Er bestond tusschen beide ploegen een scherpe tegenstellingtegen over een rammelend, systeem-loos en fut loos spelend Bloemendaal elftal, stond dat der Zandvoorters met berekend, en dikwijls verrassend goed voorhoede spel. De aanvals- linie der geel-blauwen heeft beduidend ge wonnen aan Keesman, die als linksbinnen een sublieme partij speelde en twee schit terende doelpunten voor zijn rekening nam. De wingspelers der gasten waren vrij zwak, het binnentrio, met den veelbelovenden jongen rechtsbinnen, uitstekend. De midden- linie, waarin Water opgenomen is vatte haar taak, zoowel verdedigend als aan vallend, juist op. De backs waren door tastend (soms wat té doortastend) en hou vast, zoodat keeper v. d. Mye weinig of niets te doen kreeg. Bloemendaals keeper, Beijk, had een on- pleizierigen middag. Toch lijkt het ons, of hij te langzaam wordt. Wel kan hij aan geen der vier doelpunten iets doen, maar zijn optreden geeft toch niet meer dat rustige, zekere gevoel van vroeger. Ouder dom en embonpoint beginnen een woordje mee te spreken. Van de beide backs was Tfs verreweg de beste. Kalm, bezadigd en zonder fouten. Zijn partner daarentegen was er slecht in. Het lijkt ons toe of captain Bakker zijn zenuwen niet geheel de baas is, en daardoor vergeet, dat hij links-back OVERVEEN - TELEF. 10956 MAANDAG 12 DECEMBER 8 UUR 500 CARAMBOLES CADRE Tegenover de Middelbaar Technische School 1ste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Naj i ars-en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden i Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden is. Nu moge als verontschuldiging gelden, dat de links-half back uitgesproken zwak is, waardoor èn Bakker èn Beijk dikwijls bij moesten springen. Beijk Jr. was de stuwende kracht, goed bijgestaan door den rechts-half Cassee, maar de voorhoede bestaat slechts uit één speler, de rechts buiten Nieman. De rest was er niet, en als zij er was, was het spel zoo doorzichtig, dat de Zandvoort-defensie zich best staande kon houden. Trouwens, haar gevaarloosheid en sohotloosheid wordt voldoende gedemon streerd door het feit, dat het tegenpunt gescoord werd door Beijk, die eenige spelers passeerde (waarmede hij tevens aantoonde, dat passeeren niet onmogelijk was) en den bal hoog in 't net schoot. Dat was ongeveer 10 minuten voor 't einde. Toen kwam Bloemendaal geweldig opzetten, zoo zelfs, dat geheel Zandvoort moest verdedigen. Schoten werden er echter niet gelost, zoo dat het bij het eene doelpunt bleef. De uitslag drukt de verhouding juist aan. De Zandvoort-supporters hebben op Bloemendaal een keurig lesje gehad, hoe zieh te gedragen, ook als de favorieten verliezen. Schor geschreeuw, verwenschingen en beleadigiugen, eigendommelijks kenmerken dezer ongecultiveerde mensohen, zijn de Bloemendalers vreemd Of de kustbewoners er hun voordeel mee zullen doen, betwijfelen we nochtans. Haarlem deed verstandig door in Amers foort met 21 van H.V.C. te winnen. Daarbij liep het den roodbroeken mee, daar zoowel Velox, als Zeeburgia en A.F.C. allen een punt verspeelden. Zandvoort ontvangt Zondag Donar en zal de hekkensluiters haar elfde nederlaag toe brengen. Bloemendaal moet naar B.F.C. We voorspellen den witten weinig succes van dezen tocht. Haarlem krijgt in Utrecht tegen Velox een gevaarlijke klip te om zeilen. Zal het den roodbroeken gelukken, revanche te nemen op den aan den Schoter- weg geleden nederlaag In Amsterdam een derby V. V. A. A. F. C. waarin we den gasten de beste kansen geven, terwijl Zee burgia haar positie zal trachten te verbeteren door het bezoekende H. V. C. er onder te houden. Bloemendaal 3 won met 7-1 van T.H.B. 4. Bl'daal 4 met 53 van R. C. H. 8, terwijl de juniores met 160 (brrverloren van D, W. O. Beide adspiranten elftallen wonnen:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1