KERSTBOOMEN mxmmmm •uinbrood Bloemenmagazijn „De Dahlia" o P. VAN DER STAD-Poelier tfloraaij HIONS KUNST o De witte Cyclamen en Kerstrozen in jj VAN DEN GEMEENTERAAD - 19 2 7 Winters ïzond JOSCH iOSCH oede boter GOED GEVORMDE STEVIGE HULST - MISTLETOE - TULPEN BLOEMISTERIJ „KWEEKLUST" Radio-toestellen ~1 089 iloemendaal st f 1.15 DRBIERE n AD VERTENTIEN Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent* veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station N EMENTEN Bloemcndaalscheweg 42 Telefoon 22324 Een Koloniehuis te Overveen. TENTOONSTELLING 0 r\~ 0 2 Hulst tegen lagen prijs - Zie onze Kerstetalage2 W. Beunder - Verbindingsweg - Telefoon 22338 Verspronckweg bij het Viaduct - Telefoon 11613 LEVERT ALLE SOORTEN BLOEMWERKEN - J. HESSELINK JR. KERST Pommerse Ganzen Eendvogels Poulardes - Kapoenen Kippen Prinsa Gemeste Kalkoenen Hazen en Konijnen HAARLEM KL Houtstraat Telefoon 10188 Fazanten J. P. Kenzen - Verbindingsweg „Erres-toestellen" A. H. van der Steur Jr. 2& BEHANGER! /MEUBELMAKER WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Rusthoek - Bloemendaal Uitzending van Diners aan huis j C. J. Gude - Cuisinier en, Faisanten, n Soepkippen ijzen IDESTRAAT 36 Aanbevelend, E. LIEFTING OVERVEEN verkrijgbaar. UT luren, Schuttingen, lokken enz. enz. VOORHANDEN In alle soorten, maten en prijzen. Asphaltpapier JT DAGSMIDDAGS SEN /EEN TPOORT ENZ. it jaar, f 1,10 per afl, e per aflevering, orkomende bon. iFOON 11630 gen, die meende t-zwart gevlekten Jongens weten n den 1 o e r a h idschap gesloten j a k s a (commis- twee wilden hun jr .'iet offeren en in rijke menschen; t kunnen betalen, [en" te vinden bij den eeuwen- r wel eens wat een hond bijtijds. Reeds irtje aangestoken i roosteren; reeds t zich wanhopig ibonden was de beide blanken len. aren spoedig ge- van zijn banden sster heensprong, wie blij der was Theo terwijl sch om zich heen om, waarom zijn hondenvleesch •eerst uit gods- Hun animisme in gelooven, dat m hond ook zijn reuk, speurzin, voorts vinden ze Ze maken er inden-croquetjes, hondengebraad, Jet lekkerst zijn geslacht en ge lde vruchten als voor een Batak- i de hand en keek oor de ruit alsof ichieten asjeblief. 1' f Zaterdag 17 December 1927 Derde J&argang No. 16 7* Per regel f 0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels elke regel meer Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Per jaar3.— Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie: Post-Cheque- en Gironummer 73407 Door het Centraal Gennootschap voor Kinder Herstellings- en Vacantiekolonies zal te Overveen het tiende koloniehuis gesticht worden. Binnen enkele maanden krijgt men Hier een koloniehuis te zien. Meerderen zijn er in den lande, Dit is meen ik, nummer tien. 't Heeft tot doel, dat weet ge wellicht, Bleeke neuzen een tint te geven, Zoodat men spoedig weer kan zien Dat ze geheel en al herleven. 't Aantal kindren is zeer groot, Dat steeds vraagt naar levenskrachten, Negen gebouwen waren vol, 't Tiende laat zich niet lang wachten. Wat gezonde, mooie plaats Heeft 't Genootschap uitgekozen, 'k Zie de kleine kind'renschaar Heel gauw van gezondheid blozen Langs bosch en duin zoo frisch en blij Te hupp'len en te spelen! 't Is voor die kind'ren een genot Waar zij zich nooit vervelen! Wat 'k U even vragen mag Vindt U het idéé niet prachtig? Ontvingen ze reeds een gift van U Hier in Bloemendaal woonachtig? VAN NAGELATEN WERKEN DOOR G. C. HAVERKAMP Kunsthandel De Bois. Een kleine maar niettemin zeer belangrijke expositie heeft de heer De' Bois in zijn kunst kamers ingericht met olieverfschilderijen, aquarellen en een groot aantal etsen van den verleden jaar overleden schilder Gerrit Haver kamp. In het maandbulletin van bovengenoemden kunsthandel vindt men een van veel waar deering getuigend opstel over de stille, doch zoo beteekenisvolle figuur. Enkele fragmenten mogen hier volgen: „De omstandigheden hebben er toe geleid dat, vooral in de laatste jaren, Haverkamp zijn werk weinig meer buiten den intiemen kring toonde. Doch tot zijn laatsten levensdag, toen hij plotseling voor het spoorloket te Baarn staande, ziek werd en stierf, had hij gewerkt. Wie na zijn dood een blik mocht slaan in het nagelaten werk, stond verbaasd, in de allereerste plaats over het quantum, doch dan over de onvermoeide schoonheid van veel van die laatste productie. Men heeft maar weinig geweten, hoe hij, naast zijn zwart-en-wit werk, zich ook tot een zuiver schilder ontwikkeld had, juist in die laatste jaren, toen hij zich vermoeid begon te voelen en misschien wel teleurgesteld door het uitblijven dier waardeering, waarop hij recht had, maar welke af te bedelen niet in zijn aard lag en welke door mercantiele behendig heid te verwerven, hem zekerlijk tegen de borst zou gestuit hebben, zoo hij al ooit de daarvoor be- noodigde gave bezeten zou hebben, wat niet het geval was. 1 Als een simpele herdenking van zijn heengaan wordt een kleine verzameling van zijn nagelaten werk, een keur daaruit en van het niet bekende, thans ten toon gesteld. Het zal zelfs voor velen, die hem meen den te kennen, een verrassing opleveren. En voor anderen misschien het bewijs dat vaak het ernstigste werk het gemakkelijkst aan ons voorbij gaat, zooniet toevallig de publieke aandacht er heen gericht wordt door opvallende uiterlijkheden van het werk zelf of door geregeld aangeblazen belangstelling, ervoor door anderen, die buiten het werk staan, gewekt. Haver- kamp's arbeid mist het opvallende en zijn persoon lijkheid trok geen derden aan die hem van dienst 0 ZIJN DIT JAAR WEER EXTRA Q hadden kunnen wezen. Zoo kon hij, die nooit sterk was, maar steeds aan een ongebreidelden arbeidslust toegaf, nooit klaagde of mokte, ook als de tijden pijnlijk voor hem waren, stil aan en haast onopgemerkt in zijn werk verdwijnen en slechts door het tragische van zijn plotsen dood, weer naar het voorplan der open baarheid getrokken worden." lichtende bloesems, waarin de neiging tot het detail wel het totaalbeeld van de conceptie verstoort, en verder de meer met kleur inge vulde dan geaquarelleerde prent van den Westertoren te Amsterdam. De olieverven toonen dezen kunstenaar vooral als nauwgezet vertolker van de een- Gezicht op Haarlem van het Wilhelminaduin af. Naar een ets door G. C. Haverkamp In de geëxposeerde werken ziet men Haver kamp als colorist en als graficus, welke beide kwaliteiten zich in zijn persoonlijkheid tot een wonderlijk vastbesloten karakter hebben ver- eenigd. In de prachtige groote aquarellen van de Hoogelandsche en de Pieterskerk te Leiden en ook in die van de kerk te Delden speurt men de ordenende hand van den knappen teekenaar en daarnaast diens gevoel voor de meest subtiele kleuren. Grootsch en van een strenge kracht zijn de kerkruimten, er is een heldere zonnige sfeer, die geen plaats laat voor mystificaties of aller hande vervoeringen des geestes. Uitnemend is de verzorging van het detail, zonder dat ook maar ergens de visie van den kunstenaar verslapt. Alleen al met deze aquarellen van kerk interieurs heeft Haverkamp zich een plaats als kunstenaar verzekerd naast schilders als Bos boom en Verster. Van de andere „Waterverven" noem ik nog een kapitaal stuk met een weelde van voudige levensdingen rondom hem. Ik kan hem hier het minst waardeeren, waar zijn kleur dikwijls iets groezeligs krijgt (in de Papavers b.v.Daartegenover zijn weer enkele bloem- en bloesemstudies aan te wijzen, vooral die waar het minst in „gewerkt" is, welke van een lichtende decoratieve kracht zijn (o.a. de nrs. 7, 9 en 20). Enkele kleine stillevens toonen een innig heid van kleur, die ze maakt tot verrassende stukjes peinture. In het groot aantal etsen toont Haverkapip zich een graficus van beteekenis. Hij over rompelt nergens, tracht niet te verbluffen met allerlei bijkomstige trucjes, doch het is vooral de zuiverheid van het procédé, ge. paard aan de vastbesloten hanteering van de etsnaald, die ook dit deel van Haverkamp's artistieke productie heft boven het tijdelijke en modieuze van de vele uitingen die de kunst markt in onze dagen soms maken tot een soort van geestelijke kermis. A. VAN DER BOOM. Donderdagmiddag vergaderde de Raad onzer ge meente onder praesidium van Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Op verzoek van vele raadsleden was de vergade ring waarin de begrooting zou worden behandeld, verdaagd tot 22 December, terwijl de maandelijksche raadszitting nu plaats vond. Afwezig de heeren Laan en de Waal Malefijt. De Voorzitter opent de vergadering en stelt punt 2 aan de orde, daarna punt 1. Punt 2. Aangaan eenec geldleening. B. en W. stellen den Raad voor het volgende be sluit te nemen De Raad der Gemeente Bloemendaal; Gezien het voorstel van B. en W. van 12 Decem ber 1927; Gelet op het voorstel der Financieele Commissie; Mede gelet op de artt. 136 en 194a der Gemeente wet; Besluit: B. en W. te machtigen ten laste dezer gemeente eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 1.265.000.nominaal kapitaal, tegen eene jaarlijk- sche rente van niet meer dan 4Yi% en een koers van niet lager dan 98%, onder bepaling dat: PRACHTIGE WITTE EN ROSE BEGONIA'S - CYCLAMEN ENZ. Allee -VertegenwoordigingvoorBloemendaa van de R. S. (ERRES) Stokvis Wij demonstreeren gratis zonder verplichting tot koopen, de nieuwste Prijs f 180.— exclusief toebehooren FOTO AMERICAN BARREVOETESTRAAT 15 LAAT VAN UW KERSTBOOM AAN HUIS, EEN FOTO MAKEN BILLIJKE PRIJS BARREVOETESTRAAT 15 bij de Botermarkt Kleverparkweg 154 •"•E Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden OVERVEEN - TELEF. 10956 Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeei geschikt voor besloten dansclubs Iordensstraat 74 - Haarlem Telefoon 13132 l Prijscourant wo>dt op aanvrage gaarne toegezonden le. van deze leening gedurende de eerste 19 jaren, aanvangende in 1928, jaarlijks zal worden afge lost een bedrag van f 63.000.en in het 20ste of laatste jaar het restant ad 68.000. 2e. de gemeente zich het recht voorbehoudt tot vervroegde gedeeltelijke of geheele aflossing crer leening; 3e. de rente en aflossing der leening zullen worden voldaan uit de gewone middelen der gemeente. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen met 8 tegen 5 stemmen. Punt 1. Ingekomen Stukken. a. Verzoek om schadeloosstelling wegens over name der waterleiding door Haarlem in het ge annexeerde gebied. Goedgekeurd. b. Verzoek van G. Hulsebosch, pachter ophaal dienst gemeente-reiniging, om vergoeding door verlies geannexeerde perceelen. De heer Hogenbirk pleit voor vergoeding, al is het dan niet het bedrag dat verzoeker vraagt. Er zal een gulden middenweg door de gemeente moeten worden genomen. Een bedrag wil spr. niet noemen; er moet in elk geval iets gedaan worden. De heer C a s s e e sluit zich aan bij de wenschen van den vorigen spreker; zou er een nieuwe aanbeste ding komen, dan loopt de heer Hulsebosch kans dit werk te verliezen, en dat zou voor dit bedrijf dat er geheel op ingericht is een groote schadepost zijn. Spr. pleit voqr de belangen van verzoeker en geeft de raad in overweging met hem te spreken om een minne lijke schikking te treffen. De heer S c h u 1 z constateert, dat de heer Hulse bosch rekening had moeten houden bij overeenkomst met de komende annexatie. Spr. sluit zich aan bij het prae-advies van B. en W. door dit verzoek af te wijzen. De heer Dorhout Mees stelt voor, afwijzend te beschikken, met dien verstande dat er bij beëindiging van het contract zoo mogelijk rekening met zijn wensch zal worden gehouden, mocht het dus blijken dat er binnenkort zooveel perceelen bij komen als er ver loren zijn door de annexatie, dan is er geen reden hiervoor een vergoeding toe te staan. Het voorstel Dorhout Mees wordt aangenomen met tegenstemmen van de heeren Noorman en Schulz, C. Verzoeken om vacantietoeslag, ingediend door de afdeelingen Bloemendaal van: a. den Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst; b. den Alg. Ned. Straatmakersbond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1