ROES ITKE WBURG J vlowa Dc witte Cyclamen en Kerstrozen in 5 5 Bloemenmagazijn „De Dahlia" KERSTBOOMEN P. VAN DER STAD-Poelier - 19 2 7 FOON 15014 est annonce OPGANG) f ERESIA r ^sulfaat eest annonce !0 per pond Telef. 15429 KUNST GOED GEVORMDE STEVIGE HULST - MISTLETOE - TULPEN BLOEMISTERIJ „KWEEKLUST" Radio-toestellen j poorterstraat 41 efoon 10131 -ïoofdrol den teur ames fracties 5 Fettino's 3er N.Snoeck k Vrijdag d. Tooneel ifi 5 UUR ICH Dansleeraar f. KOEBRUGGE, >8. eschenk ADVERTENTIEN Weekblad voor Bloemendaal* Overveen, Aerdenhout, Bent- veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Derde Jaargang ABONNEMENTEN De Achtergrond 2 Hulst tegen lagen prijs - Zie onze Kerstetalage! 2 W. Beunder - Verbindingsweg - Telefoon 22338 DEGEMEENTEBEGR00TING1928 VAN ONZE GEMEENTE VERSPRONCKWEG BIJ HET VIADUCT - TELEFOON 11613 LEVERT ALLE SOORTEN BLOEMWERKEN - J. HESSELINK JR. KERST I Bloem e ndaa 1 schew eg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Pommerse Ganzen Eendvogels Prima Gemeste Kalkoenen Poulardes - Kapoenen Kippen HAARLEM KL Houtstraat Telefoon 10188 Fazanten J. P. Kenzen - Verbindingsweg j „Erres-toestellen" FOTO JkWIERICAN A. H* van der Steur Jr. A BEHANGER! MEUBELMAKER! WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN Rusthoek - Bloemendaal Uitzending van Diners aan huis C. J» Gude - Cuisinier Zaterdag 24 December 1927 ian Players iété-voorstellingen oensdag en Zaterdag f 0.30, f 0.50, f 0.75, f 0.50, f 0.70 en f 0.90 rkdag van 103 uur. 'GEN vanaf 10 UUR, «I vanaf 2 UUR. uur, Zondag I 18 Dec. 8 u. jles Verstraete 8 uur LUd) equin en Veber :r 8 uur privé-lessen bij /EG 107 ezoek te brengen aan 't ST MISTLETOE :TE MANDEN. Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Hoe minder plaats een wezen inneemt, hoe eerder het gedekt is; een enkel boomblad bergt een nestje van den kolibri. Bern. de St. Pirre. No. 17 Per jaar3.— Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 -(Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kannen op leder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en. aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Er ligt achter al onze dagen 't Geheim van een anderen dag, En achter al wat wij zagen, Ligt dat, wat geen van ons zag. Et trilt achter alle streven 't Geheim van onzichtbaar gedacht', Eï brandt achter ieders leven De vlam van onkenbare macht. Er dringt achter alle vragen Een vraag,-die nooit eindigen mag. Er schuilt achter alle dagen;, 't Geheim van een grooteren dag. A. HENDRIKS—Kappelhoff. IS EEN SCHOONHEIDSCOMMISSIE TE HAARLEM NOODZAKELIJK Het 3de request van den Bond van Neder- landsche Architecten inzake het instellen van een Schoonheidscommissie. Het bestuur van den B.N.A. zond onder staand adres aan den Gemeenteraad van Haarlem betreffende de instelling van een Schoonheidscommissie. „Aan den Raad der Gemeente Haarlem, geeft met verschuldïgden eerbied te kennen, het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering de» Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, B.N.A.naar aanleiding van het artikel 14bis van de Bouwverordening van Haarlem; dat, reeds bij herhaling, te weten op 10 Octo ber 1923 aan den Raad en op 24 December 1924, aan het College van Burgemeester en Wethouders Uwer Gemeente, adressen zijn gericht, die in af schrift hierbij gaan; dat, tot haar groot leedwezen, op nog geenerlei wijze gebruik is gemaakt van haar verzoek, U Edelachtbaren met hunne adviezen van dienst te mogen zijn, in deze zeer moeilijke aangelegenheid, dat, niettemin gebleken is, dat sedert 1923 de organisatie der betrokken diensten niet zoodanig is geregeld, dat, onmaatschappelijke uitingen van onbevoegden aan banden worden gelegd dat, deze onvolkomen organisatie blijkt uit de tallooze voorbeelden van verbouwing en vermin king in de oude stad en uit nog meerdere voor beelden van nieuwbouw in de buitenwijken en in de landelijke gedeelten Uwer gemeente, waarbij niet is voldaan aan redelijke eischen van schoon heid; dat, de directe aanleiding tot dit adres is, voor eerst de verbouwing van den gevel van het per ceel Groote Markt 15, waaraan inderdaad ver beteringen zijn aangebracht onder invloed van belangstellende ingezetenen Uwer gemeente, doch welke nochtans den totalen indruk van den plein- wand stoort en ook de op handen zijnde ver bouwing van het winkelhuis Groote Markt, hoek Barteljorisstraat, tegenover het stadhuis; dat, het Bestuur voornoemd, mitsdien met den meesten aandrang, het Bestuur van de gemeente. Haarlem in overweging geeft, zoodanige maat regelen te treffen, dat iedere onnoodige vermin king van de oude stad zooveel mogelijk wordt voorkomen en dat de nieuwbouw buiten dit cen trum, aan redelijke eischen van schoonheid zal voldoen." Tot zoover het adres, dat aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. En wie van onze lezers zich nog met instemming de vele ver nietigende en tegelijk voor onze stad bescha mende veroordeelingen en antwoorden op de indertijd door mij in de „O. H. C." gehouden enquête herinnert, zal met bovenstaand request ongetwijfeld van harte instemmen. Want hoewel wij onze actie voor de in stelling van een Schoonheidscommissie te Haarlem alweer drie jaar geleden hebben gevoerd het was in 1924 omstreeks dezen tijd is er letterlijk nog niets gebeurd dat op eenige verbetering wijst. Alleen wordt het stadsbeeld met den dag meer ontsierd en verknoeid door de schamele bouwsels van z.g. „bouwkundigen", oftewel aesthetisch onbevoegden. Het is daarom te hopen dat deze derde poging van den B.N.A. nu eindelijk eens succes moge hebben en door den gemeente raad alle kleine belangetjes van hen, die on middellijk erbij betrokken zijn en hun in vloed tegen de Schoonheidscommissie doen gelden, worden opzij gezet tên behoeve van het eene groote cultuurbelang: de bouwkun- ZIJN DIT JAAR WEER EXTRA stige schoonheid van onze stad op een redelijk peil te brengen. En die is we hebben het al in allerlei vormen betoogd niet anders te dienen dan door paal en perk te stellen aan de bouwbedrijvigheid van al diegenen, die, zonder het bouwvak technisch en aesthe tisch volkomen te beheerschen, maar luk raak hun losbandige of povere fantasieën tot evenzoovele mislukkingen realiseeren. Bouwen door onbevoegden staat gelijk met het uitoefenen der geneeskunst door kwak zalvers. Aan den raad van Haarlem thans de schoone taak tot het nemen van het initiatief! A. VAN DER BOOM. N a sj: h r i f t. Hoewel het hier thans gaat om een speciaal Haarlemsche aangelegenheid, geloof ik, dat ook Bloemendaal er goed aan zal doen deze kwestie eens te bekijken. Immers zoo te oor- deelen naar hetgeen er den laatsten tijd ge bouwd wordt, is ook hier het peil der archi tectuur niet erg verheffend! Vervolg Algemeen Overzicht Op Hoofdstuk I, vroegere diensten, is onder de ontvangsten de post: achterstallige inkomsten van vorige dienstjaren weder geraamd op ƒ500.tevens wordt vermeld een post: ontvangst van het op den dienst 1927 gereserveerde gedeelte van het batig saldo van den gewonen dienst 1922, '23 en '24 tot een be drag van ƒ577.000. Het hoofdstuk heeft een nadeelig slot van 6169.23 Op Hoofdstuk Algemeen Beheer, zijn onder de in komsten geraamd: de uitkeering van het Rijk over eenkomstig de art. 1 tot en met 9 der wet van 24 Mei 1897 18.434.(v. j. f 20.549.uitkeering van het Rijk overeenkomstig art. 10 der wet van 24 Mei 1897 ƒ600.— (evenals het vorige jaar). Onder de uitgaven zijn de jaarwedden van Burgemeester, Wethouders, Secretaris en Ontvanger geraamd tot een gelijk be drag als het vorige jaar. De post presentiegelden der. leden van den Raad is uitgetrokken tot een bedrag van 1350.(v. j. ƒ1500.Gerekend wordt op ongeveer 18 vergaderingen. Volgens raming zijn de uitgaven op dit Hoofdstuk ƒ78.883.tegen ƒ82.611.het vorige jaar en de inkomsten' 25.584.tegen 26.999.het vorige jaar. Het nadeelig saldo is dus 53.299.tegen 55.612.het vorige jaar. Op Hoofdstuk III, Openbare veiligheid, onder meer de volgende posten onder de uitgaven jaarwedde Com missaris van politie ƒ4400.evenals het vorige jaar, belooning van de inspecteurs, dienaars en verdere be ambten van politie, mitsgaders van de veldwachters ƒ73.000— (v. j. ƒ73.150), onderhoud der lantaarns en verder kosten der verlichting ƒ35.440 (vorig jaar ƒ39.713) kósten van aankoop en onderhoud van een motorfiets met zijspanwagen alsmede kosten van uit rusting ƒ2500.(v. j. ƒ700.geraamd). Voorgesteld wordt over te gaan tot. instelling van een Brandalarm-inrichting ten behoeve van de vrij willige brandweer. Daarvoor is uitgetrokken een be drag van f 1752.Er zal komen een centrale brand- meldingspost en verder 30 brandalarmtoestellen, 2 ver bindingslijnen OverveenBloemendaal en 1 verbin dingslijn OverveenAerdenhout, wanneer de Raad medegaat met het voorstel van B. en W. Geraamd is dat het Hoofdstuk zal opleveren een nadeelig saldo van 150.614.24 tegen 150.726.07 het vorige jaar. Bij Hoofdstuk IV, Völlcsgezondheid, is de post kosten van bestrijding van de tuberculose uitgetrokken tot een bedrag van 2350,; De totale uitgaven van dit Hoofdstuk zijn geraamd op 12.340.(v. j. 12.294.en de inkomsten op 4650.(v. j. 4560.het nadeelig saldo alzoo op ƒ7690.tegen 7734.— het vorige jaar. Van Hoofdstuk V, Volkshuisvesting, zijn de totale uitgaven geraamd op ƒ253.234.71 tegen ƒ326.572.97 het vorige jaar en de totalé inkomsten op 227.653.27 tegen f 302.324.64 het vorige jaar. Het nadeelig saldo is alzoo geraamd op ƒ25.581.44 tegen ƒ24.248.33 het vorige jaar. Op Hoofdstuk VI, Openbare Werken, is onder de inkomsten een post begrafenisrechten, geraamd op 2500.tegen 2300.— het vorige jaar. Onder de uitgaven is uitgetrokken voor onderhoud van wegen en voetpaden 108.873.— tegen lOOiOOO.het vorige jaar. In de toelichting wófdt opgemerkt dat vermoe delijk de volgende wegen zullen worden genormali seerd, bepuind en afgedekt met topeka: Vogelenzang- sche weg, (van Leidsche^aart af tot Woestduinweg) Rustenburcheïwëg, Blóe^^BrSiSCiieWc g .(van Rusten - burcherweg af tot Kerkplein) Kennemerweg (van Noorder Stationsweg af tot ingang Wildhoef), Mol- laan en Lage Duin en Daalscheweg (van Saxenbur- gerlaan af tot Koninginneduinweg) en Saxenburger- laan. Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen: 41.000.tegen 35.050.^- het vorige jaar. Het totaal der uitgaven is geraamd op 398.426. tegen ƒ410.968.30 het vorige jaar. Het nadeelig saldo alzoo op ƒ373.211.tegen ƒ363.903.30 't vorige jaar. Hoofdstuk VII Eigendommen, niet voor den open baren dienst bestemd, wijst aan een nadeelig saldo groot ƒ31.892.25 tegen ƒ30.436.44 het vorige jaar. Hoofdstuk VIII, Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, Openbaar Lager Onderwijs. Inkomsten: op brengst van schoolgelden 11.500.:vergoeding van het Rijk ƒ38.502. Uitgaven jaarwedden onderwijzers 55.000.verlichting, verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen 13.996.Nadeelig slot ƒ36.107.85 tegen ƒ39.191.17 in het vorige jaar. Openbaar Uitgebreid L. O., raming: inkomsten f 17.043.uitgaven 33.829.73; schoolgelden 3190.—, jaarwedden 23.000.nadeelig slot T6.786.73 tegen 16009.13 vorig jaar. Bijzonder gewoon lager onderwijs, inkomsten: ƒ41486.—, uitgaven: ƒ74515.77. Schoolgelden 20750.-^-. Kosten bijzonder vervolgonderwijs 2225.—. Uitkeering van gemeenten ƒ147.31.Na deelig slot 33029.77 tegen 43338..80 vorige jaar. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs, inkomsten: schoolgelden 1590.—, uitgaven: 10295.Nadeelig slot 8040.tegen 6599.vorige jaar. Mid lelbaar onderwijs, inkomsten: een post heffing, eener retributie in de kosten voor leerlingen uit de ge meente Bloemendaal, die te Haarlem een inrichting voor middelbaar onderwijs bezoeken groot 14500.- en onder de uitgaven een post bijdrage in het school geld voor leerlingen uit de gemeente Bloemendaal, die een inrichting voor bijzonder middelbaar onderwijs be zoeken groot ƒ23675.-— en een post bijdrage aan de gemeente Haarlem in de kosten voor leerlingen uit de gemeente Bloemendaal, die te Haarlem een inrich ting voor middelbaar onderwijs bezoeken groot ƒ22000.Nadeelig slot ƒ32185.Totaal inkomsten 14500.tegen 37750— vorige jaar. Hooger Onderwijs, inkomsten: een post heffing eener retributie in de kosten voor leerlingen uit de gemeente Bloemendaal,'die te Haarlem een inrichting voor hooger. onderwijs bezoeken groot 3190.—uitgaven: een post PRACHTIGE WITTE EN ROSE BEGONIA'S - CYCLAMEN ENZ. Bureau voor Redactie en Administratie Hazen en Konijnen Allee» -Vertegenwoordiging voor Bloemendaal van de R. S. (ERRES) Stokvis Wij demonstreeren gratis zonder verplichting 5 tot koopen, de nieuwste S Prijs f 180.— exclusief toebehooren BARREVOETESTRAAT 15 laat van uw kerstboom aan huis, een foto maken BILLIJKE PRIJS BARREVOETESTRAAT 15 bij de Botermarkt Kleverparkweg 154 '•E Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren^ en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden bijdrage in schoolgeld voor leerlingen uit de gemeente Bloemendaal, die een inrichting voor bijzonder hooger onderwijs bezoeken groot ƒ2175.Nadeelig slot 4785.tegen 6500.vorige jaar. Nijverheidsonderwijs, nadeelig slot 5950.vorige jaar. Voor subsidiën aan schouwburgen of muziekkorpsen is uitgetrokken een bedrag van 1500. Op Hoofdstuk IX Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen is voor werkverschaffing aan werkloozen uitgetrokken een bedrag van 14000.evenals het vorige jaar. Hoofdstuk X Landbouw. Nadeelig slot 200. evenals vorig jaar. Hoofdstuk XI Handel en Nijverheid. Nadeelig slot ƒ4364.15 tegen ƒ4681.20 vorige jaar. Hoofdstuk XII Belastingen, geraamd de volgende posten: 40 opcenten op de hoofdsom der belasting, op de gebouwde eigendommen 26250.(vorig jaar 26211.10 opcenten op de hoofdsom der belas ting op de ongebouwde eigendommen 750.(v.j. ƒ814.—); 50 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting 125000.(v.j. 123649.Uitkeering van het Rijk wegens 48 opcenten der dividend en tantièmebelasting ƒ8000.(v.j. ƒ3400.Belasting OVERVEEN - TELEF. 10956 Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden naar het inkomen 750000. De opbrengst van de belasting op de honden is geraamd op 5000.(v.j. 4500.—) de uitkeering aan het Rijk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen is onder de uitgaven ge raamd op 55000.evenals het vorige jaar. Het totaal der inkomsten van dit hoofdstuk is geraamd op ƒ916550.en dat der uitgaven op 57881.al zoo een batig saldo 858669.Het vorige jaar was het batig saldo geraamd op 852523.Volgens de laatst vastgestelde rekening was het werkelijk batige saldo 753810.05M- Begrooting Gasbedrijf. Daarop is geraamd de opbrengst uit de gaslevering tot een bedrag van 129800.tegen 136000.in het vorige jaar. De opbrengst van meterhuur is weder uitgetrokken tot een bedrag van 12000. Onder de uitgaven is de post gaslevering gemeente |Haarlem geraamd op 78186.tegen 74820.in het vorige jaar. Het totaal der inkomsten en uitgaven van den ge wonen dienst is 141863.Het totaal kapitaals in komsten is ƒ31862.en het totaal der kapitaals uit gaven 67444.35.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1