OPRUIMING VAN COUPONS n£uidm! IJKEN KUNST SPORTPRAATJE sultaat G 5 Zie onze speciale Nieuwjaars-Etalage GEBR. P. U. SCHUURING 3.A.&05KAMM loorterstraat 41 ES KAPPER RWERKER ICH Dansleeraar MINDERING /ERPARKWEG 8, AGEN I. KOEBRUGGE, >8. ST MISTLETOE CTE MANDEN. laan 25 naar ÜEREWEER BOSCH BOSCH Vrijdag 30 December 1927 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent' veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Smoking-Cosfuums Plein 35 Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijn geachte Cliëntèle en vrienden W. Beunder „DE DAHLIA" Verbindingsweg - Telefoon 22338 VOOR HEEREN-EN DAMESKLEEDING Gedurende acht dagen van 10 tot 2O8/0 korting a contant op onzen geheelen voorraad ZIET ONZE ETALAGES KAMPERSTRAAT 20-22 - TELEFOON 12474 Derde Jaargang No. 18 Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 s. jessurun de mesquita houtsnede kroonkakatoes $Et1ANGERf'L MEUBELMAKER >lTOfFEERDEg WERKEN NAAR EIGEN EN GEGEVEN ONTWERPEN A* H* van der Steur Jr. Rusthoek Bloemendaal Uitzending van Diners aan huis C. J* Gude - Cuisinier FOTO AMERICAN BALMASQUÉ FOTO'S ïfoon 10131 •"a* 'V** t1- teerl n g l ze in iphones henken shoon in 3, Gitaren, astjes te 'C VHANDEL EL. 1226 EFOON 10883 privé - lessen nomen bil fEG 107 ige messen dragen. )gedaan in de grootste net de a.s. Kerstdagen ïtbroodjes, pudding of lien en U is verzekerd 12 Telefoon 11738 211. ste cacao 1.90 per K.G., ische Leverpastij 35 ct. per )Vis en Sardelringen, Kreeft, appelen, Mandarijnen 7 ct., noten, Amandelen, Kistjes ct. per blik, Asperges 90, n, Wortelen 50 ct. per blik. ;en de meest concurreerende SLEFOON 1-0-8-5-2. f IJ S HEEMSTEDE SINE Zandv.laan ^27 Telefoon No. 26023 eeniging, Bijk. Bloemendaal itstollen - Koude EN IJS ezoek te brengen aan 't RWERKMAKER oon 13281 - Opgericht 1906 lak- en Polshorloges Fantasie klokjes kers en Horlogekettingen Répara tie-Inrichting NK0KERSKADE 54 AT I Woninginrichting d aanbevelend HT LESSEN ERVEEN ANTPOORT ENZ. 1 AD VERTENTIEN Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Speciale aanbieding Zijde gevoerd C CC f 80.-. f 60.-en I JJ." Een proeve van Eerste klas Engelsch Kleermakerswerk tegenover de Tempeliersstraat Telefoon 11265 Haarlem Onze geachte cliëntèle, vrienden en beken den wenschen we een gelukkig nieuwjaar. Een liefhebbend hart is f niet te verdrukken, niet te te verheffen door andere die lijden te verstroosten 'reischte niet zichzelf n: maar hen te betoonen. -EEN L-ttVWvyiVi Ik droomde een wonderschoone droom. Geen aardsche droom gelijk; Want zachtkens zwevend steeg mijn Ziel Naar 't heilig hemelrijk. Daar zag 'k de Hoogste Majesteit, een bron van Liefde en Licht, een schaar van eng'len om zijn troon niet glanzend aangezicht. |SSo - Zij zongen zacht met zilv'ren stem, een wond'Te melodie-, en 't ademde alles liefde en rust in heilige harmonie. En weer ontwakend wist ik dat slechts Liefde 't Al regeert; en 'k dankte God die in den droom mij liefde had geleerd. En 't hart vervul van vrede en vreugd ving ik mijn dagtaak aan; in Liefde en levensblijheid wijl 'k had voor Gods troon gestaan. TENTOONSTELLING VAN HET KUNSTVERBOND IN DE HOOFDWACHT. In het zaaltje van de oude Hoofdwacht aan de Groote Markt, waar de ijzige kilte weliswaar niet tot lang toeven noodt, expo seert de afdeeling Haarlem van het Neder- landsch Kunstverbond een collectie kunst werken, welke door aankoop van de kunstenaars in zijn bezit is gekomen. Over het sympathieke doel van het ver bond behoeft hier wel niet meer te worden geschreven. Wel is het te betreuren, dat een niet veel grooter aantal leden de gelederen komt versterken en het daardoor mogelijk zou zijn, dat de aankoopen op grooter schaal kunnen geschieden. Wij mogen er bovendien op wijzen, dat het Kunstverbond deze werken verzamelt om ze weer aan het publiek ten verkoop aan te bieden, inderdaad een lofwaardig streven als men bedenkt, hoe soms de kunsthandel de werken der kunstenaars door buitensporige winsten voor velen onbereikbaar maakt. Laat ons dus beginnen om belangstellenden op te wekken een dezer dagen de Hoofd wacht binnen te gaan. De kleine, maar alles zins belangrijke collectie kunstwerken, die er getoond wordt, is deze belangstelling zeker waard. In de eerste plaats vraagt dan onze aan dacht een serie voortreffelijk ingelijste hout sneden van S. Jessurun de Mesquita. Wel zijn het voor den ingewijde bekende prenten, doch het zijn dan ook specima van 's kunste naars meest geslaagden arbeid. In het groote boekwerk, dat een dezer dagen van mijn hand over den kunstenaar is verschenen, karakteriseerde ik De Mesquita als houtsnijder als volgt: ,,Ook Jessurun de Mesquita heeft zich al spoedig die uitbeeldingswijs eigen gemaakt, waardoor z'n houtsneden zij het dan na in den loop der jaren nog meer versobering en verstrakking te hebben ondergaan reeds tusschen 1890 en 1900 waren opgemerkt. Een zelfportret met Jas en Hoed uit 1898 nog wat onwennig ten voeten uit binnen de gren- Dinsdag lO Januari zal deze buitengewoon voordeelige aanbieding niet meer gelden. KLEERMAKERS Ik geloof dat het Kunstverbond, dat door z'n aankoopen aan eenig kunstwerk een be paalde sanctie geeft, hier op een gevaarlijken weg is. In de eerste plaats toch steune men kunstenaars, die door hun werken, dien steun verdienen. Het tegenvoorbeeld van het werk van Mevr. Dingemans vindt men in het beschaaf de, stemmige doekje met witte besjes van den bekwamen Akkeringa. Van Herman Kruyder wordt ons een donkerkleurig en zwaar geschilderd stilleven getoond uit diens impressionistische periode. Enkele etsen van Jan Poortenaar zijn belang rijk door allerlei bijzaken (en zeker van effectbejag niet vreemd) maar de zuiverheid van het etsprocédé werd m.i. niet bewaard. Ontdaan van alle trucjes en bijkomstigheden blijkt b.v. de groote Londensche prent met de leeuwen van het Trafelcar Square zwak en weifelend van bouw. Er rest mij nog te noemen een uitnemend gelithografeerd portret van Dr. Jac. P. Thijsse door den Dordtschen kunstenaar Adamse. In z'n sterk indringende weergave en de subtiele behandeling van het materiaal toont deze kunstenaar zich een waardig lid van de bent der nieuwe zakelijkheid. A. VAN DER BOOM. zen van het vlak gedwongen is toch reeds volkomen verzuiverd in z'n zwart-wit con trasten en iedere schilderachtige pose is er vreemd aan. Belangrijk is ook de portrettenreeks door Mesquita in den loop der jaren gesneden. Het zelfportret uit 1917 is wel een der be langrijkste en meest monumentale. En wie het portret kent van den architect Vorkink voor het in 1918 uitgegeven houtsnijders nummer van „Wendingen", staat verbaasd over de rappe, kernachtige wijze, waarop door den meest eenvoudigen gudssteek een beeltenis werd verkregen, scherp indringend van karakter in een haast primitieve volksche kracht. Deze primitieve kracht spreekt ook uit de groote prent naar een Iris, uit de Markhor- geit, uit de Duiven. Hoe is daarentegen in het kleinere prentje met de beide Hertjes in de fijn toegespitste koppen de psyche van deze edele dieren beluisterd, terwijl dit alles ge dragen wordt door de stijlvolle monumentale rust van het decoratieve. De beide houtsneden van W. K. Rees, Zonnebloemen en Aronskelken, die vlak naast de Mesquita's zijn opgesteld, verkeeren daar in kwaad gezelschap. Want vergelijking met het eerste werk valt ontegenzeggelijk ten nadeele van don ife -o-;ts_JDit alles, is te rommelig en te gewild decoratief. Teekenen is weglaten, sprak Mankes indertijd en we zouden dit kunnen aanvullen door te zeggen: houtsnijden is beperken. Deze beperking, welke de kunstenaar zich heeft op te leggen, mist de heer Rees nog zoo goed als geheel. Er moeten verder met eere worden ge noemd twee uitnemende krijtteekeningen van den conscientieuzen Van der Valk, die enkele weken geleden 70 jaar werd. Wat deze eerlijke, nauwgezette kunstenaar hier laat zien aan twee boschgezichten, een ingang en een - we zouden kunnen zeggen interieur, geeft ons een blik op de bij zondere kwaliteiten waarover deze beschei den figuur beschikt. Deze bescheidenheid kan niet geconsta teerd worden uit een olieverf bloemstukje een soort bouquet van veldbloemen door Mevr. H. Dingemans Humans. Is in de eerste plaats de behandeling van het gegeven hard en schreeuwerig; men zou dit nog kunnen accepteeren, indien de technische kwaliteiten van het gebodene niet al te zeer beneden het peil eener bepaalde middelmaat waren ge bleven. Doch ook daarin zoekt men te ver geefs naar eenig modellé of stofuitdrukking. We 'laten hieronder volgen de competitiestanden der Bloemendaal-elftallen, bijgewerkt tot en met Zondag 11 December: N.V.B. Tweede klas A, Zeeburgia 12 8 3 1 19 48-20 A.F.C. 13 8 3 2 19 1 tO to Velox 12 7 4 1 18 34-21 I It=ar,len\ 12 7 2 3 16 32—16 Zandvoort 11 6 1 4 13 25-22 Bloemendaal 12 3 3 6 9 28—32 V.V.A. 11 4 1 6 9 18-39 H.V.C. 13 3 2 8 8 20-37 B.F.C. 11 2 3 6 7 22-34 Donar 11 0 0 11 0 8-49 Zandvoort 2 Ripperda I.V.O. Bloemendaal 2 Bennebroek V.S.V. 2 D.I.O. Schoten 2 E.D.O. 3 Haarlem 4 Bloemendaal 3 Zandvoort 3 R.C.H. 7 H.F.C. 7 T.H.B. 3 Kennemers 4 E.D.O. 7 D.O.A. 2 H.V.B. 1 A. 8 3 11 8 9 10 10 9 10 9 10 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 d. 7 6 7 5 7 4 6 3 8 2 7 2 5 1 3 1 17—18 28—27 38-24 27—20 23-26 24-27 10 24-27 9 24-25 8 27-28 7 21-31 13 44—7 10 38-18 8 23-39 15-11 19-33 15-29 9-19 4-11 ABONNEMENTEN Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie i Post-Cheque- en Gironummer 73407 OVERVEEN TELEF, 10956 ïW" Kleverparkweg 154 "W2 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Voor Najaars- en Winterkleeding het beste adres Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden BARREVOETESTRAAT 15 BILLIJKE PRIJS BARREVOETESTRAAT 15 bij de Botermarkt D.W.O. 2 Bloemendaal 4 Zeemeeuwen 4 Zandvoort 4 R.C.H. 8 Schoten 4 V.O.G. 3 Aurora 3 Zeemeeuwen 2 Ripperda 2 Bloemendaal 5 Damiate 2 Hillinen 3 V.V.H. 3 Swastika 2 Hoofddorp 2 Zandvoort Zeemeeuwen Haarlem E.D.O. a D.I.O. R.C.H. Hillegom Bloemendaal E.D.O. b 3 E. 7 7 14 7 5 2 10 6 3 1 2 7 7 3 4 6 4 2 2 4 7 2 5 4 5 1 1 3 3 5 1 5 3 F. 7 7 14 7 5 2 10 4 4 8 6 3 3 6 6 2 4 4 6 2 4 4 8 1 7 2 6 1 5 2 Junioren. 8 8 16 9 7 1 1 15 8 7 1 14 8 4 1 3 9 7 3 1 3 7 10 3 7 6 8 2 1 6 5 7 1 1 5 3 53-13 49—17 18-18 24-26 23-18 25-50 18-29 7-46 35-7 27-18 34-2 16-15 27-25 11-22 11-32 6-46 58-9 53-16 85-14 24-32 29-31 45-66 17-55 18-46 13-60 Adspiranten. Afd. I. Bloemendaal a 10 10 20 86—9 H.F.C. a 6 3 1 2 7 15-8 Zandvoort a 7 3 1 3 7 24-14 R.C.H. a 7 2 1 4 5 28-18 Haarlem 6 2 1 3 5 20-16 Zeemeeuwen 3 3 1-23 E.D.O. a 5 3 4-90 Afd. II. E.D.O. b 7 7 14 72-0 H.F.C. b 8 4 1 3 9 24-25 Zandvoort b 7 4 1 2 9 16-14 Bloemendaal b 8 3 2 3 8 12—19 R.C.H. b 8 1 1 6. 3 12-49 E.D.O. c 6 1 5 1 11-40 Haarlem nam goed afscheid van het jaar 1927, door D.O.N.A.R. in Hilversum een 93 nederlaag toe te brengen. Martien Houtkooper deed weer eens mee, en het bleek, dat hij het voetballen nog niet geheel verleerd was. Op Zondag a.s. staat het competitierad geheel stil. In verband met de wisseling des jaars lijkt het ons niet ondienstig eens na te gaan, het programma, dat de elftallen van afd. I, tweede klasse B nog af te werken krijgen in het nieuwe jaar: Bloemendaal speelt thuis tegen: d.o.n.a.r.,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1927 | | pagina 1