jBloemenmagazijn „De Dahlia iNDIDAAT VAN DEN GEMEENTERAAD GEVONDEN VOORWERPEN BURGERLIJKE STAND nen RGERS O N E E L RIJS' O N E E L Tooneel: )RBIÊRE 'UTSTR. 136 AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station ABONNE UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22333 Het adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen EXPOSITION p. VAN DER STAD HAARLEM POELIER Rusthoek - Bloemendaal A. H* van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier ad Tooneel ens m.J. Brusse fer eld-Revue STELLING DOOR >t succès van ch Tooneel uur uur IN 11630 OLSÓORTEN EN IE ETALAGE i tlüiinlUÜitiillllii11llllinitllJitiilllli iitllliiin Fadoro zich schuldig i van de misdadigers, laden (in de gevangenis ioening hieraan zou de grond gelijk gemaakt, iassers gegund om aan 2n! aar het woud terug en het nakomen der ver lig uitgeleverd; de ge- raar tot de uitlevering konden deze natuur- half acht vijf voor leef doodstil, melden. ;eduld van den officier nd er in! kommandeer- r sloegen de vlammen et atap (palmbladeren) a, op geen pijlschot af- gewapende Niassers in hoe hun schoone dessa /an het gansche eiland teerd. ze de bogen; menige félle haat straalde,er gen. Met één dappere rlanke indringers over- het wagen? Keumpenie". En tegen vechten, want je ver acht. Een hoop smeu- r van het welvarende Voorwaarts marsch!" Nageoogd door duizend gen, marcheerde het erug, in de overtuiging En in de achterhoede s drager, dapper mee. penie" was er niet ge- Zaterdag 21 Januari 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Derde Jaarg Per jaar Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie i Hoe minder vragen gij doet, des te beter en sneller zal uw vooruitgang zijn. Want als gij naar de oplossing vraagt in uzelf, roept gij al die eigen schappen tot werking, door welker ontwikkeling alleen groei mogelijk wordt. Waarheid, Recht en Vrede. Soms ligt mijn ziel terneer En wil gaan klagen, zuchten, Wil moedeloos en zwak, De levenstaak ontvluchten. t Dan valt uit mijne hand De hamer, die zoo zwaar is te hanteeren; Dan zie ik nog zoo ver Het einddoel van mijn werk, Het grootsch gebouw Waar ik de schoonheid zie Van gansch mijn zielsbegeeren. Maar de eeuwige liefde wil Dat ik ondanks tegenspoed Steeds voortwerk aan den grooten, heiligen tempel, Welke majesteit door de eeuwen wezen zal, Waar haat en egoïsme vallen aan den drempel Af, van den mensch, die binnen zijne muren Het Licht zal zien, het licht der Liefde van het Al. Eeuwige liefde, geef mij dan de kracht Te bouwen voort'met onvermoeide hand Mijn ziel gelooft, dat éénmaal zal verrijzen, Het schoon gebouw van Waarheid, Recht en Vrede, In het beloofde land. M. N. Z. Uit: „De Tempelkalender". De Raad dezer gemeente kwam Donderdagmid dag ten raadhuize in openbare zitting bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Aanwezig alle leden. Hoewel op de agenda vermeld stond, dat de vergadering 2 uur n.m. een aanvang nam, op welk tijdstip de pers tegenwoordig was, werd er een geheime zitting gehouden die tot kwart over vijf duurde. Het moet ons toch even van 't hart, dat een „onproductief" wachten Van ruim 3 uur in de bodenkamer, toch wel wat veel gevergd is van het geduld van persmenschen, die wel tijd te kort komen, maar nooit overhouden. We vragen ons af: kon dat nu niet anders? We hopen, dat ons ge meentebestuur in 't vervolg zoo mogelijk ook met onze belangen rekening wil houden. Bij den aanvang van de openbare vergadering deelt de Voorzitter allereerst mede, dat er tot 6 uur zal vergaderd worden, in dit kort tijdsbestek van drie kwartier zullen alleen die punten worden behandeld, welke het minst tijd vragen. De overige punten zullen in de vergadering van Donderdag 26 Januari a.s. worden behandeld. Punt 2. Aangaan van een nieuw straatverlich tingscontract met het P-E.N. Dit wordt aangenomen met eenig voorbehoud, waarover in de geheime zitting reeds breedvoerig werd gesproken. Punt 3. Verzoek om schadeloosstelling (water bedrijf) in verband met de annexatie. In het op 28 Juli 1927 behandelde rapport van het accountantsbureau van A. E. Meyer en J. Hörch- ner, betreffende de van Haarlem te vragen schade loosstellingen in verband met de wet van 21 April 1927, Stbl. No. 86, was niet opgenomen de vorde ring weger® schade, geleden door het gemeente lijk waterbedrijf, aangezien op dat tijdstip de waterleveiing in het voormalig Bloemendaalsche gebied nog onveranderd voortduurde. Sindsdien is hierin wijziging gekomen, doordat de waterlevering door Bloemendaal in het gean nexeerde gebied is gestaakt en door Haarlem over genomen. Daarom is door B. en W. aan boven vermeld accountantsbureau verzocht om ook deze schade te berekenen. Dit accountantsrapport bevat een bedrag in totaal van 137.446.15, welke verschuldigd zijn sinds den dag der staking van de waterlevering, zoodat van dat oogenblik af tot den dag der beta ling bovendien óok rente in rekening moet worden gebracht. In overeenstemming met het gevoelen der Be- drijvencommissie geven B. en W. derhalve in over weging om overeenkomstig het accountantsrapport gemeld verzoek om schadeloosstelling bij Gedepu teerde Staten in te dienen. Goedgekeurd. Punt 4. Overname en aanleg van wegen op Groot-Bentveld. Goedgekeurd. Punt 5. Aanvrage crediet voor vergrooting openbare school aan den Vijverweg. Dit punt wordt om des tijds wille aangehouden tot de volgende vergadering. Punt 6. Vaststelling kohier riool-aansluitingen 1927. Goedgekeurd. Punt 7. Vaststelling suppletoir-kohier Honden belasting 1927. ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG S Bekroond met hoogste onderscheiding Goedgekeurd. Punt 8. Verleening afschrijvingen op de Hon denbelasting. Goedgekeurd. Punt 9. Bijdrage spoorweghalte Zandvoortsche- laan. Aan den Gemeenteraad werd ter toelichting het volgende stuk gezonden: Sinds het jaar 1920 zijn dezerzijds in overleg met het Gemeentebestuur van Heemstede onder handelingen met de spoorwegdirectie gevoerd ten einde te verkrijgen, dat aan de Zandvoortschelaan een stopplaats werd gevestigd. Dit toch zou met alleen voor Heemstede maar ook voor de bewo ners van Aerdenhout, wier aantal gestaag toe neemt, van het grootste belang zijn. Üp herhaalde verzoeken ontvingen B. en W. steeds eene afwij zende beschikking, tot dat de Maatschappij over ging tot de electrificatie van de lijn Amsterdam Den HaagRotterdam. Geraakte aanvankelijk ook nu de hervatte besprekingen daaromtrent op het doode spoor, voornamelijk wegens de hooge kos ten, toen de Minister van Waterstaat zich bereid verklaarde in het maken van de stopplaats van Rijkswege de door de Maatschappij gevraagde bij drage te verleenen, zijn deze bezwaren o.i. tot een minimum gereduceerd, daar voor de totstand koming thans van Heemstede en Bloemendaal een gezamenlijke bijdrage in eens van 16.666.ge vorderd wordt, welk bedrag deze gemeenten elk voor de helft zullen moeten betalen. Naar de mee ning van B. en W. is deze voorwaarde zeer wel te aanvaarden, zij geven den Raad derhalve in over weging hen te machtigen dit aan de Directie der Nederlandsche Spoorwegen te berichten. Aangezien evenwel bij een spoorweghalte een toegang tot het emplacement behoort en er twee perrons komen, die hoewel door een tunnel ver bonden, ook elk afzonderlijk bereikbaar zullen zijn, is met het Gemeentebestuur van Heemstede voor- loopig overeengekomen, dat dit het oostelijke plein voor zijn rekening zou nemen, terwijl de kosten, verbonden aan de ophooging en verharding van het westelijke plein (welks ondergrond daartoe door Heemstede beschikbaar wordt gesteld) door Bloemendaal zullen worden gedragen. Blijkens eene bij de ter visie liggende stukken gevoegde begroo ting zullen deze kosteii ongeveer 12.000.be dragen. Gezien het groot belang voor de streek, geven B. en W. dan ook in overweging dit bedrag voor gemeld doel te voteeren en derhalve het vol gende ontwerp-raadsbesluit te bekrachtigen: De Raad der Gemeente Bloemendaal; de wenschelijkheid overwegende om de totstand koming eener spoorweghalte aan de Zandvoort schelaan onder Heemstede te bevorderen; Gelet op een schrijven van de Directie der Hol- Iandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij dd. 9 Januari 1928, Dienst van Weg en Werken, W. 10 No. 341 S.W. 305; Gelet op een schrijven van B. en W. van Heem stede dd. 10 Januari 1928, 4e Afd. No. 48; Gelet op het voorstel van B. en W. dd. 11 Jan. 1928; BESLUIT: le. aan de Directie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij eene bijdrage van 8333.— te verleenen in de kosten van stichting eener spoorweghalte aan de Zandvoortschelaan onder Heemstede in dier voege, dat 5000.zal worden gestort als het werk door de Directie aan den aannemer is opgedragen en het resteerende bedrag ad 3333.bij de eerste oplevering van het werk binnen 14 dagen na indiening der declaratie, of anders onder bijbetaling eener rente ad 5 's jaars van den vervaldag af tot aan den dag van terug betaling; 2e. aan de Gemeente Heemstede de kosten, verbonden aan den aanleg van het (stations) plein aan de westzijde van de spoorbaan nabij de sub 1 genoemde halte, te vergoeden tot een maximum bedrag van twaalfduizend gulden. De heer Verdegaal kan zich met het voorstel van B. en W. niet vereenigen: er is in Aerdenhout een auto-garage, er passeeren autobussen; ook de E.S.M. passeert daar, zoodat er vervoermiddelen te over zijn. Om daar nu een bedrag van niet min der van 25.000.(wel wat' hoog geraamd, Red.) voor uit te leggen, vindt spr. geheel overbodig. De heer Laan antwoordt, dat er door de bewo ners te Aerdenhout zeer naar wordt verlangd, doch als de heeren het anders willen, mij ook goed. De heer Luden denkt bij deze besprekingen over spoorweg-verbeteringen aan het noordelijk deel der gemeente, n.l. den oveiweg Kleverlaan. Indien we dit zoo maar toestaan, dan is er z.i. minder kans, dat er in den wantoestand aan de Kleverlaan verandering komt. Het lijkt spr. beter dit eerst eens te onderzoeken. De heer De Clercq juicht het voorstel van B. en W. van harte toe, zoomede een groot deel van de inwoners van Aerdenhout, het zou daarom te be treuren zijn indien dit voorstel werd verworpen. De heer Laan vindt de opmerking van den. heer Luden zeer terecht, doch spr. kan reeds de ver blijdende mededeeling doen, dat de besprekingen met de spoorwegdirectie reeds een vasteren vorm aannerrien. Er zal worden' aangedrongen om aan de Kleverlaan een dubbelen doorgang te krijgen, zoodat het verkeer in een richting kan worden geleid. Dat is wel niet afdoende, maar het zou toch ook een groote verbetering zijn; er gaat na tuurlijk eenige tijd mee hóen voordat we zoover zijn, dat de zaak wordt aangepakt. Het voorstel van B. en V. komt hierna in stem ming en wordt aang-: nPtifciv met tegenstemmen van de heeren Luden en Verdegaal. Punt 10. Ontheffing bepalingen der bouwver ordening. Ontheffing van artikel 7 der Bouwverordening wordt verleend aan: a. Mr. D. Lioni, voor 'verbouw zijner villa aan den Rijperweg; b. Tj. de Hoop, voor bouw van drie woningen aan den Zandvoorterweg, hoek Teding van Berkhoutlaan; c. J. H. Knetemaiin, voor bouw eener garage aan de Dr. Dirk Bakkerlaan. Afwijzend wordt beschikt op de verzoeken om ontheffing van het bepaalde der Bouwverordening, ingediend door: a. C. van Maren, voor bouw eener garage aan den Bloemendaalscheweg op het terrein, vor mende den voormaligen overturn van villa Djember, daar de Raad voor dat terrein een afzonderlijk bouwplan heeft vastgesteld, waar bij reeds verschillende dispensaties verleend zijn; b. J. Keyzer en H. Oxener, voor bouw van drie woonhuizen aan de üistellaan, daar de zij- waartsche ruimte indertijd toch al niet ruim werd vastgesteld (n.l. 4 Mëter uit de schei ding), zoodat afwijking te dichte bebouwing zou veroorzaken; c. N. J. Tromp, voor bouw eener woning aan de Spiegelenburghlaan, om dezelfde reden, als sub b. vermeld. Het voorstel van B. en W. om afwijzend te be schikken op een verzoek van H. Wigman Co., voor bouw van een schuur aan de Alberdingk Thijmlaan, omdat: le. de schuur van hout is, 2e. eed plat dak heeft, 3e. reeds zonder de vereischte vergunning is gebouwd, ontlokt eenige bespreking. De heer Cassee dringt er op aan, om bij uitzon dering dit verzoek toe te staan, die ia. heeft daar ter plaatse te goeder trouw een schuur geplaatst, op 10 Meter afstand van het huis. Spr. heeft zich van de situatie op de hoogte gesteld en kan niet voelen dat die menschen daar een straf als B. en W. voorstellen, verdienen. Spr. pleit om dit ver zoek toe te staan. Ook de heer Schuiz heeft er een kijkje genomen en vindt ook een afwijzing onbillijk, het staat daar achter die perceelen vol met kippenhokken, waar van sommige bijna zoo groot als bedoelde schuur, welke met de huizen in verbinding staan. Spr. zou gaarne zien, dat deze schuur voor hen behouden bleef. De heer De Waal Malefijt zegt, dat bij een toe staan van deze afwijking het einde niet is te zien, daar dient men rekening mee te houden. Ook de heer Laan vindt het gewaagd om het „te goeder trouw" bouwen z'n vrijen loop te geven, men zou wat moois te zien krijgen als dergelijke toegestaan werden. De heer Prinsenberg laakt de houding van de Woningbouwvereeniging, aldaar welke zoo slecht toezicht houdt op het misvoimen van de achter tuinen door hokken en schuren. Spr. wil het voor stel van B. en W. gehandhaafd zien. Na enkele pleitende interrupties van de heeren Cassee en Schuiz, wordt er voorgesteld het ver- INVITATION DES PEINTRES M. L. BAUGN1ET, P. FLOUQUET, K. MAES ET E. A. VAN TONDEREN DU 20 JANVIER AU 29 FEVRIER, GALERIES J. A. BOSKAMP FILS a OVERVEEN. OUVERTES TOUS LES JOUR OE 10-6 HEURES SAUF LES DIMANCHES zoek toe te slaan tot wederopzeggens toe. De Voorzitter roept: Is ieder er voor? Algemeene stemmen: Ja! ja! ja! Aldus wordt besloten, alleen de heer De Waal Malefijt blijft er tegen. Daarna wordt punt l behandeld: Ingekomen stukken. De Voorzitfer doet mededeeling in een uitvoerig schrijven, dat de gemeenteraad heeft besloten 15 H.A. bouwgrond aan te koopen van de Ervén Bijleveld, t.w.: het Kolkje met aansluiting stuk grond buitenplaats Belvédère voor den prijs van 105.000.—. 1. Dankbetuiging van den Gemeente-architect voor de hem verleende tractementverhooging. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat zij hunne beslissing verdaagd hebben omtrent het raadsbesluit tot overname van grond: a. langs den Bloemendaalscheweg en de Don- kerelaan; b. tot verbreeding van deif Kennemerweg; c. voor den Rustenburgherweg. Voor kennisgeving aangenomen. 3. Procesverbaal van kasopname bij den Gem.- ontvanger. Idem. 4. Verslag over 19261927 van den schooltand- arts. Idem. 5. Verslagen betreffende verbetering der Volks huisvesting over 1926 en 1927. B. en W. geven in overweging de sub 15 ge noemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. Goedgekeurd. 6. Voorstel van B. en W. om in geval van 25- jarigen gemeentedienst een gratificatie aan den betrokkene toe te kennen tot een bediag van een derde van zijn maandsalaris. De heer Cassee acht de toekenning van een gratificatie als door B. en W. wordt voorgesteld, wel wat weinig. Iemand, die 25 jaar de gemeente trouw heeft gediend, mag toch wel minstens een extraatje ontvangen van een maand salaris. Spr. zou dit door willen voeren van terugwerkende kracht voor de nog in dienst zijnde personen, wel ken reeds jubileerden. De heer De Clercq zou ook gaarne zien, dat de gebruikelijke burgerlijke usance werd toegepast van een maand extra salaris. De heer Laan vindt het wel wat royaal, en geeft den raad in overweging om de gratificatie te be palen op 50. Meerdere stemmen gaan uit den raad op, dat de toekenning wel wat bekrompen is. Voorgesteld wordt om een maand salaris toe te kennen voor 25-jarigen gemeentedienst, doch niet van terugwerkende kracht. Dit voorstel wordt aan genomen. De heeren Luden, Prinsenberg en de beide wet houders stemmen tegen. 7. Bezwaren van den Raad van Haarlem tegen het ingediende verzoek om schadeloosstelling, met het accountantsrapport van den heer C. Blaauw tot weerlegging dier bezwaren. B. en W. geven in overweging met dit rapport accoord te gaan. Aldus besloten. 8. Met het oog op het veie tijdsverlies, veroor zaakt door het gemis van een telefoon, stellen B. en W. voor om aan den opzichter der plantsoenen, J. Vermeer, een telefonische aansluiting te geven. Goedgekeurd. 9. Verzoek der Vereeniging „De Haarlemsche Buitenschool" om nabij de Blauwe Trappen een buitenschool te mogen stichten. B. en W. geven in overweging afwijzend op dit verzoek te beschikken wegens de daar aanwezige patiënten, wier aanblik en wier rauwe geluiden niet kunnen nalaten een funesten invloed uit te KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 J Opgericht 1870 Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeei geschikt voor besloten dansclubs IW Kleverparkweg 154 "H2 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Steeds nieuwe dessins. Nieuwe stoffen en modellen voorhanden lordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden oefenen op kinderen, die bovendien wegens hun nen ziekelijken toestand daarvoor nog meer ont vankelijk en gevoelig zijn. Wordt om des tijds wille aangehouden. Niets meer voor de rondvraag zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. Terug te bekomen bij: C. Groenendijk, Rollands pad 68, Haarlem, een bruin kinderwantje; in het brandspuithuisje te Bloemendaal is gedeponeerd, een zak met fazantenvoer, inlichtingen aan het bureau van politie te Overveen; K. Timmermans, Alb. Thijmlaan 40, Bloemendaal, een zwarte her dershond; P. Wildschut, Albertbergstraat 111, Haarlem, een portemonnaie met inhoud, o.a. een kwitantie ten name van Jeltema; B. Jonkers, Mid- dentuindorplaan 12, Haarlem, een kinderbeursje met inhoud; Vermeer, Korte Kleverlaan 40, Bloe mendaal, een zakmes; Fouwer, Lage Duin en Daal- scheweg 1, Bloemendaal, een rijwielbelastingmerk 1928; R. Kasper, Korte Kleverlaan 42, Bloemen daal, een zwarte schooltasch; aan het bureau van politie te Overveen: een kinderhandschoentje, een wollen ijsmuts, een sleutel, een steekslewtel, een imitatie paarlen halsketting, een paar gymnastiek schoenen, een kinderbeursje, een damestaschje met inhoud. BEVALLEN: A. M. Hekker—Kokkeltoren, z„ I. OosterhofBrok, z. ONDERTROUWD: W. J. Qriepin en E. J. de Stoppelaar. OVERLEDEN: D. Oerritse, 89 j.; J. B. Kohlschein, 81 j.; Th. Lagerman, 69 j. In den Oneindigen Geest is toet mannelijke en het vrouwelijke element onoplosbaar vermengd: noch het mannelijke noch het vrouwelijke heeft daar de overhand. PRENTICE MULFORD.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1