fBloemenmagazijn „De Dahlia' ZOND PRINS PERETTE i "EN ?AAT 98 KUNST VAN DEN GEMEENTERAAD ra 5 uur de Rijken :llen invitation exposition IRGERS JONGEN EN KASTEN dk -mt r: ADVERT ENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONN Het adres voor alle Bloemwerk origineele ontwerpen voor tuinaanleg Bekroond met hoogste onderscheiding P. VAN DER STAD POELIER HAARLEM A. h. van der Steur Jr. RusthoekBloemendaal C. I. Gude - Cuisinier j sch Tooneel ssy v Marxveldt ch Tooneel >er DONEEL i _udwig Fulda px in ren" oh Tooneel ndré de Lorde >n roman van uur uur S. D. A. P. Gewest Noord- 1928. 's avonds mendaal. yermans, jk in den titelrol, ■oor niet-modern Afd. Secretaris. Entree 25 cent HUIS VOOR j i zich op een tak juist en bleven daar de rest die wel eens beo's in et, dat hij ze heel vaak de niet lang oi de arme /orden. genden morgen in zijn >t zijn groote verwon- n de strik. heeft er al dagen lang :ls hebben hem leelijk dat ik hem niet eer- it een lucht. Ik ga hem .n." bevrijd te hebben nam lerde hem in de alang- ter te kijken, toen hij :1 opsprong en maakte ang haastig naar het :o's met het welslagen Hen. Maar dat was on- :els hadden vanuit een gezien. Het verheugde vijze de goedheid van vergelden. Zaterdagss Januari 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer 0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. ïUitie Derde Jaarga Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Per jaar Per half jaar 1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie i Bloemcndaalschewcg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 cm Bouwkunst. Een edel filosoof sprak eens van de bouwkunst als van een verstarde muziek, over welke uitspraak sommige lieden het hoofd schudden. Wij mecnen deze schoone gedachten niet beter nog maals te kunnen plaatsen, dan door de architectuur verstomde toonkunst te noemen. GOETHE. Het licht in den nacht. Wat luidt, wat luidtdaar diep in den nacht en duister Kinderen van het licht gaan uit in luister door donker deinst het lichten, stralen zacht In donker licht in stilte klokgeluid o luister. Nu wordt een oude kind nu door door duister schijnt het lichtkind van zijn ziel, de droom van zijne daad geluk o liefde droom die niet verdwijnt dwijnt al waar de winter alles sterven laat. Nu is de tijd van liefde Qod en mensch Godmensch, waar alle voorhang wordt verdaan, verscheurd waar dooden rijzen stierf wel ooit een wensch? o wonder Gods dat in den nacht gebeurt Wat luidt, wat luidtzang die geen stilte scheurt droom die geen mensch ooit deed nacht waarin niemand treurt. vreugde in 't donkerst leed. WYBRAND G. REDDINGIUS. Verbindingsweg - Bloemendaal Telefoon 22338 speciaal voor Bruidswerk en Kransen Schilderkunst bij Boskamp te Overveen In de groote tentoonstellingszaal op de le verdieping stellen een viertal Brussel- sche schilders: M. L. Baugniet, P. Flou- quet, K. Maes en E. A. van Tonderen hun werken ten toon. Al direct bij het binnen treden voelt men zich opgenomen in de sfeer der modernen. En hoewel de hier ge- exposeerde werken voor het meerendeel der bezoekers die in het schilderij toch altijd nog gaarne een zekere relatie met het natuurlijk-werkelijke zullen preferee- ren wel moeilijk verstaanbaar, of juister, aanvaardbaar zullen zijn, mag men toch het initiatief prijzen, dat ons thans in de gelegenheid stelt met deze in ieder geval belangrijke uitingen van hypermodernisme kennis te kunnen maken. Bij mij roept deze expositie herinnerin gen op aan de eerste tentoonstellingen van de „Ünafhankelijken" of den Modernen Kunstkring te A'dam, kort voor den groo- ten wereldoorlog. Men kon daar al de fijnste modernistische gerechten vinden, van een Picasso, een Kandinsky, e. a. Betrekkelijk spoedig is dit futurisme of expressionisme van de vlakte verdwenen. In de laatste jaren hebben we er het neo- plasticisme van Piet Mondrian en zijn adepten voor terug gekregen. Eenerzij ds wordt dit gecultiveerd in Parijs, anderzijds is de reeds genoemde Kandinsky, die als leerkracht verbonden is aan het bekende Bauhaus te Dessau voor Duitschland de ziel van deze beweging. De heer Boskamp doet ons thans kennis maken met het werk der vier Belgen, die behooren tot een kleine modernistische groep in Brussel. Van deze kunstenaars lijkt mij Baugniet de belangrijkste figuur en ook degeen, die het meest consequent zijn opvattingen weet door te voeren. Zijn schilderij is in de eerste plaats wandversiering in den meest abstracten zin. De banden met het reëele zijn zoo goed als verbroken, hoewel daartegenover staat, dat enkele belangrijke factoren van het reëele zijn verdiept en uitgegroeid tot zoodanige klaarte, dat b.v. in de „Discus werper" een nieuw lichaam is geprojec teerd uit de dynamische verwikkelingen, waartoe „het" werpen van „den" discus in het algemeen aanleiding kan zijn. Zoo is b.v. no. 1 van den catalogus „L'es- crimeur" (de schermer) in zijn interessante verschuivingen der roode, blauwe, grijze en witte kleurvlakken een knappe compositie zoowel door vorm als kleur. Er is in dit stuk iets van de kantige bepaaldheid van het kristal, niet in het minst door de sterk op het midden van het paneel geconcentreerde samenstelling der verschillende deelen. Zoo treft de „Tireur a l'arc" (de boog schutter) door een zorgvuldig afgewogen kleurenspel, dat geheel is gecomponeerd op de strakke gespannen boogvormen, die het lichaam van den schutter zoowel als het moment zijner handeling beheerschen. Uitnemend van actie zijn verder de beide nrs. 4 en 6, „Hockey sur glacé" en „Joueur de Tennis". Daartegenover missen de nrs. 7, 8 en 9, drie verschillende aspecten of beter samen stellingen van Haven-attributen, als stoom pijpen, voorplechten van stoombooten enz. iedere spanning. Men bemerkt hier de ge varen welke schuilen in dit werk. Immers van de strakke synthetisch gebouwde mo derne compositie tot aan het cerebrale be denksel il n'y a qu'un pas! Enkele minder belangrijke aquarellen en een zevental houtsneden zijn nog te vermel den, waarvan vooral de laatsten soms tref fen door een goed afgewogen groepeering van het zwart en wit. Een dansende figuur en een clown zijn daarbij aardig getypeerd impressionistisch haast! doch in som mige andere prenten mist de directe steek van den guds in het hout zijn synthetische kracht. Het gebaar verslapt dan, vooral ook omdat de factor kleur, die bij de houtsnede uitgeschakeld is, niets onder den vergoelij kenden mantel der liefde te bedekken heeft. Zulke houtsneden zijn uitstekende waarde meters voor de schilderijen! De schilderijen van Flouquet staan lang niet op het peil van de voorgaande. Onbe grijpelijke, voor mijn gevoel machtelooze, vormstapelingen als „Paysage plastique", „Feminité" (dat men met evenveel recht op z'n kop kan hangen), die bovendien als louter kleurenspel evenmin kunnen boeien, geven weinig waardevols te zien. Onbegrij pelijk is het alweer, hoe dezelfde kunste naar zich in een serie penteekeningen van navrante krankzinnigenbeeldtenissen en in een tiental portretten van bekende per soonlijkheden als Shaw, Pirandello, Clau- nel, Valery e. a. zoo'n buitengewoon knap en beheerscht graficus toont. Van den kunstenaar Maes moeten wor den vermeld twee „Tableaux pour une chambre d'enfant". Een met landschap en een met stadsgezicht. De plaatsing van de korte gedrongen figuur doet even denken aan de in ons land bekende schilder Van der Leek, hoewel Maes' coloriet warmer en donkerder is. Verder zijn deze doeken volkomen decoratief opgelost, waar de kleur is ingevuld binnen de grenzen der contouren. De koppen der figuren zijn op een kinderlijk primitieve manier behandeld, eenigszins naar het voorbeeld der Egypti sche reliefkunst. Of ze echter het kinder gemoed zullen treffen?ik waag mij ten dezen niet aan voorspellingen, doch erg veel vertrouwen heb ik er niet in. In een vijftal „Peintures", welke door den schilder alleen met een jaartal zijn aangeduid, toont hij zich een volkomen abstracteling, die het schilderkunstig pro bleem door het te ver-abstraheeren tot louter vorm en kleurenspel tracht op te lossen. Ongetwijfeld hebben deze doeken als décor iets krachtigs en iets tegelijk sympathieks. Er schuilt echter in zulk een arbeid het niet geringe gevaar dat de ab stractie dezer probleemstellingen ten slotte wel eens zoo ver in haar consequenties kan gaan dat slechts rest.het effen witte vlak. A. VAN DER BOOM. De raad onzer gemeente kwam Donderdagmid dag 2 uur in openbare vergadering bijeen op het raadhuis. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Alle leden aanwezig. Punt 2. Aanvraag crediet voor vergrooting openbare school aan den Vijverweg. Voorgesteld wordt de verleening eener subsidie tot vergrooting van de school aan den Vijverweg. De heer Cassee vraagt, ot er geen andere weg is dan een voteering van 18.000. Door eenige leden wordt de wenschelijkheid ge uit om eenige inlichtingen te ontvangen van den Wethouder van Onderwijs (v. Nederhasselt). Vooraf geeft eerst de heer Cassee een toelich ting op een door hem samengesteld voorstel ten aanzien van genoemde vergrooting, hetgeen echter afwijkt van het voorstel van B. en W.; door het voorstel-Cassee wordt vergrooting overbodig. De heer Van Nederhasselt bestrijdt op verschil lende gronden het voorstel-Cassee. Spr. wil de scholen C. en D. niet in dezelfde conditie brengen als A. en B., terwijl volgens genoemd voorstel geen belangrijk kostenverschil zou ontstaan. Een parallelklasse aan de school aan den Vijverweg acht spr. zeer gewenscht, al is dit voor direct niet noodig. De inspecteur van het onderwijs gaat in zijn advies in dezelfde richting als B. en W. De heer Schulz merkt op, dat aan de nieuwe school z.i. het best z.g. kopklassen zouden kunnen worden gevoegd. Bij een nieuwe school moeten we rekenen op de uitbreiding der gemeente om trent het Kinheimpark, b.v. waar de ouders hun kinderen meerendeels uitgebreid onderwijs willen laten genieten. Het uitbJifjSen der school aan den Vijverweg lijkt spr. onayvenscht. Spr. zou, gelijk als de heer Cassee, de sdffool van den heer IJzer man voorloopig willen ontlasten naar de school van den heer Tinholt (De Genestetweg). Men moet naar buiten niet den indruk wekken, dat de kin deren op de school van den heer IJzerman voor beschikt zijn tot verdere opleiding. De noodzake lijkheid van schoolbouw te Overveen, is bij het advies van den inspecteur niet overwogen en spr. vestigt speciaal daarop de aandacht. Ten aanzien van de voorbereidende klasse, kan spr. in het ge heel niet overeenkomen met het voorstel van B. en W. De heer Hogenbirk duidt aan, dat bij uitvoering van het plan-Cassee in totaal 450.uitgewon nen zal worden, want de verwarming, welke aan leg 3000.kost, moet toch in de school van den heer IJzerman komen. De Voorzitter zegt, dat de discussies gevoegelijk kunnen worden gesloten, aangezien de betreffende raadscommissie en de inspecteur hun meening heb ben kenbaar gemaakt en de zaak voldoende be licht is. Dc heer Schulz heeft nog eenige opmerkingen in petto ten aanzien van dit voorstel. Hij zal zijn stem aan het voorstel van B. en W. geven, waarbij hij het betreurt dat de besprekingen zoozeer beperkt zijn. Zelfs het advies van den inspecteur is niet voorgelezen ondanks zijn verzoek. Het advies van den inspecteur van het L. O., den heer Weustink, luidde ongeveer als volgt: Het getal leerlingen op de openbare scholen te Bloemendaal en üverveen, dat na het zesde leer jaar het U.L.O. wenscht te volgen, tellen de klassen I, It, III en IV resp. 28, 17, 18 en 16 leerlingen. Ver moedelijk zal het aantal inschrijvingen voor de eerste klasse dezer school meer dan 30 bedragen, daar het 6e leerjaar van school B. 31 leerlingen, school C. 20 leerlingen en van school D. 18 leer lingen telt, ongerekend hen, die in den loop des j'aars zich komen vestigen. Meer dan 30 leerlingen kan een lokaal niet bevatten en zou voor 't onder wijs ook niet vruchtdragend zijn. Er zullen dus twee eerste leerjaren dienen te zijn. Nu kunnen er onder hen, die zich aangeven voor de eerste klasse van deze school zijn, die alleen die eerste klasse volgen en daarna gaan naar H.B.S. of Lyceum. Maar daar 't grootste contingent dezer leerlingen school B. oplevert, is het niet wenschelijk deze jongelui over te plaatsen naar het zevende leerjaar van school C. En hoewel het U.L.O. 'n ander soort onderwijs is, geven de ouders, welke hun kind nog niet geschikt achten voor Middelbaar of Voorbe reidend hooger, de voorkeur aan de eerste klasse eener'U.L.O.-school dan het zevende leerjaar eener lagere school. Men moge dit betreuren, het feit realiseert zich en 't gaat niet aan, de ouders in dezen te dwingen. Ook bij 't bijzonder onderwijs 'n dergelijk ver schijnsel: de eerste U.L.O.-klasse als overgang tot H.B.S. en Lyceum. Trouwens 't gebeurt ook, dat dergelijke leerlin gen „blijvers" worden. Maar wel moet het hoofd van school A en B er des peintres m. l. baugniet, p. flouquet, k. maes et e. a.van tonderen du SO janvier au 29 fevrier,galeries j. a. boskamp fils a overveen. ouvertes tous les jour de 10-6 heures sauf les dimanches met nadruk op gewezen, dat de eerste U.L.O.- klasse geen gecamoufleerd zevende leerjaar wordt. Het soort leerlingen, dat zijn school bevolkt, het geschikte personeel en de niet te groote klassen, wettigen den eisch, dat leerlingen voor H.B.S. en Lyceum na het zesde leerjaar deze inrichtingen kunnen bezoeken. Maar ook dan zal 't aantal leerlingen, dat zich komt aanmelden voor 't U.L.O. zoo groot zijn, dat 'n parallelklasse noodig zal zijn; een verschijnsel bij iedere U.L.O.-school: voor het eerste jaar veel leerlingen, die langzamerhand, soms snel vermin deren in de volgende leerjaren. Dus niet in ongewenschte overplaatsing naar school C, maar door t' bijbouwen van' een leslokaal aan school A is de oplossing voor gebrek aan schoolruimte te vinden. Het voorstel wordt goedgekeurd met algemeene stemmen. Punt 3. Beginselbesluit inzake de vestiging eener buitenschool achter het Provinciaal Zieken huis. Dit punt werd in de vorige vergadering aange houden, het betreft een verzoek der Vereeniging „De Haarlemsche Buitenschool" om nabij de Blauwe Trappen een buitenschool te mogen stich ten. B. en W. geven in overweging afwijzend op dit verzoek te beschikken wegens de daar aanwezige patiënten, wier aanblik en wier rauwe geluiden niet kunnen nalaten een tunesten invloed uit te oefenen op kinderen, die bovendien wegens hunnen zieke- lijken toestand daarvoor nog meer ontvankelijk en gevoelig zijn. Dr. Bornwater zegt dat de zaak gaat om het completeeren van een zeer belangrijke stichting in onze gemeente. Daarom is de gemeente Bloemen daal verplicht deze instelling te steunen. Het la waai zal niet zoo overgroot zijn, het Hjnancieele bezwaar van het college dat rest alleen als het belangrijkste. In een school van 30 ot 40 kinderen zal de gemeente 790.— moeten bekostigen en maximaal zal de school met 100 kinderen 25 a 2600 gulden kosten. Het komt spr. voor, dat de ge meente het verzoek moet toestaan. De heer Laan geeft eenige toelichtingen, waarom B. en W. afwijzend adviseeren. Theorie en practijk liggen hier ver uit elkaar. In de practijk zijn hier onderscheidene bezwaren. Het is een feit, dat dit gedeelte van het Prov. Ziekenhuis bevolkt is met werkelijk geruchtmakende patiënten. De heer Schulz interruppeert ontkennend. De financiën aldus vervolgt wethouder Laan zijn niet overwegend geweest. Het groote be zwaar is, dat op die plaats geen lucht, geen gas en geen water aanwezig zijn. Weliswaar heeft men die voorrechten van het Provinciaal Ziekenhuis, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat „Meer en Beig" dit zal gaan weigeren. De raad dient met dit bezwaar rekening te houden, anders krijgen we later te hooren, dat die kinderen in 't donker langs een onbegaanbaren weg moeten baggeren. „Dat rijke Bloemendaal kan er best voor zorgen", maar dat kost tonnen!! (Gelach). Waarom is juist deze plaats nu geschikt? Spr. ziet het nut dezer school niet goed in, maar voelt zich verplicht op de be zwaren te wijzen. Bloemendaal behoeft geen Davos te worden, we moeten hier, zonder risico te loo- pen met krankzinnigen kennis te maken, rustig kunnen wandelen. De heer Schulz acht het prae-advies van B. en W. onjuist en meent te mogen constateeren, dat hij uit rijke ervaring wel iets meer weet van de situ atie daar ter plaatse dan de wethouder. Het hin derlijk schreeuwen van patiënten wordt zelden buiten de inrichting gehoord, omdat luidruchtige patiënten worden binnen gebracht. De geldkwestie is hier niet overwegend, evenmip het aanleggen van een weg, omdat tot voorbij de begraafplaats KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 IW Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Ongericht 1903 - ^Telefoon 10303 Steeds nieuwe dessins. Nieuwe stoffen en modellen voorhanden Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs Uitzending van Diners aan huis Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 Prijscourant wo dt op aanvrage gaarne toegezonden F. TINiMERS TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE Mo. 2 telef. 12334 - na mei 1928; 23017 het; adres voor buruerwerk en verbouwingen de weg reeds in goeden staat verke rt, waardoor de afstand naar die plaats slechts enkele honder den meters bedraagt, zoodat we van geen tonnen gouds kunnen spreken; deze weg is bovendien ge deeltelijk voor de provincie. Een wegverbetering daar ter plaatse mag van algemeen belang ge-f noemd worden. De heeren Nuyens en Noorman zullen tegen het advies van B. en W. stemmen; beide spr. betreu ren het, dat het advies zoo zwak gemotiveerd is toegelicht. De heer Prinsenberg gelooft, dat ook B. en W. van Haarlem het op prijs zouden stellen, als zulk een school in Bloemendaal verrees. Spr. pleit daar om des te meer om het plan door te voeren. De heer Hogenbirk kan zich met het gesprokene zeer goed vereenigen. Het betreft hier een begin selbesluit, dat door den raad altijd nog kan worden herzien. De bouw van zulk een school is in het belang van de geheele omgeving, en niet alleen voor Haarlem; spr. zou willen voorstellen een commissie in het leven te roepen, waar ook artsen uit deze plaats zitting in zouden kunnen nemen. Wethouder Laan acht ten slotte een beginsel besluit aannemelijk. Ook het gemeentebestuur van Haarlem voelt veel voor dezen bouw, een afwijking van de bouw verordening zou in dit geval wel goedgekeurd kun nen worden. Hét beginselbesluit wordt met algemeene stem men aangenomen tegen het advies van B. en W. RONDVRAAG. De heer Nuyens vraagt of een tegelbestrating aangelegd kan worden langs den Bitumenweg naar Vogelenzang. Wethouder Laan; „Hoe meer je geeft, des te meer willen ze hebben; zoo juist een prachtige bi tumenweg aangelegd en nu is het weer niet goed." Spr. meent, dat die voetpaden door het beloopen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1