IBloemenmagazijn „De Dahlia" KUNST VAN DEN GEMEENTERAAD Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 De Schoonheid van het Boek Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 Het adres voor alle Bloemwerk speciaal voor Bruidswerk en Kransen W. A. KOK S - VISCHHANDEL W. A. KOK, VISCHHANDEL SANTPOORTERPLEIN 2 - A VAN DER STAD POELIER -> HAARLEM A. HL van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis I C. J. Gude Cuisinier Rusthoek - Bloemendaal Zaterdag 18 Februari 1928 ADVERTENTIEN Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Derde Jaargang No. 2S A B O N N E KJRNT Per jaar. Per half jaar 1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijditip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie t Post-Cheque- en Gironummer 73407 Middag-wledsters. Ze kwamen gegaan door den zomerschen brand: vrouwen en kinders in lompen gekleed, ze veegden bijwijlen met bronze hand van hun blinkende kinne 'nen droppel zweet. Al waren ze dorstig en lustloos en moe, al hing er geen rust over de akkeren groot, toch lag er berusting in 't loom gedoe van hun voeten en armen en halzen bloot. En wijzende naar de gewassen een poos viel van hun lippen een simpel gezeg; toen keken ze weder gedachteloos in de schamele kruidekes langs den weg. ALICE NAHON. ADRESBOEK VAN BLOEMENDAAL 1928 MET WANDELKAART. Het nieuwe adresboek jaargang 1928 van de gemeente Bloemendaal c.a. is heden bij ons verschenen. De uitgave bevat de alphabetische namen en stratenlijst, lijst van villa's en beroepen, tevens eenige gemeentelijke gegevens, di verse vereenigingen, kerken, scholen, enz. enz. Het boek is verlucht met eenige foto's, o.a. van de veranderingen op de voormalige bui tenplaats „Rustenburch", een foto van de Vrije Katholieke Kerk te Haarlem, een foto van het in wording zijnde gebouw van het Prov. Waterleidingbedrijf in het Kinheim- park, enz., benevens enkele artikelen met betrekking tot genoemde foto's. We hopen door deze uitgave in 'een be hoefte te voorzien; de vraag naar een goed adresboek is groot; voor dat goede of be trouwbare hebben we met alle ons ten dien ste staande middelen zorg gedragen, zoodat we er van overtuigd zijn aan deze zware eisch te hebben voldaan. Dat er ook op deze uitgave aanmerkingen zijn te maken, we weten het; voor op- of aanmerkingen hebben we steeds een open oor, we kunnen er bij een volgende uitgaaf rekening mee houden. De rijke ervaring, welke wij hebben in het uitgeven van adresboeken van verschillende gemeenten, heeft ons geleerd, dat vlugge afwerking een eerste vereischte is; dit hebben we toegepast ook op deze uitgave. Op veler aanvraag hebben we een wandel- kaart van deze gemeente achter in het adres boek aangebracht. De prijs per exempl. bedraagt 2.50. Verkrijgbaar aan ons bureau. Tel. 22324.; Boekhandel Bladergroen, Telefoon 22163; Boekhandel D. Diehle, Bloemendaalsche weg 123a; Sigarenmagazijijn W. Faas, Bloemendaal scheweg 281, te Overveen, Tel. 14724; en verder bij verschillende boekhandelaren te Haarlem. De Uitgever. Bloemendaal, Febr. '28. Tentoonstelling van den Uit geversbond in de Raadzaal. De .perste tentoonstelling „Het Boek 1927" welke door den Nederlandschen Uit geversbond is georganiseerd in de Haar- lemsche Raadzaal (ingang Pandpoort) is zonder eenig voorbehoud een succes te noemen. Er zit bovendien iets frisch en iets pittigs in deze Amerikanistische reclame voor „het" boek, zooals b.v. ook enkele jaren geleden door de bakkers een reclame-cam pagne werd gevoerd onder het motto: „Eet meer brood". En voor het boek, deze kostelijke geeste lijke spijs, kan m.i. nooit genoeg reclame worden gemaakt, zelfs in onzen veel lezen- den en nog veel meer schrijvenden tijd. Een beschouwing te geven over alle thans geëxposeerde boeken is hier gelukkig niet mijn taak. Wel wil ik eens nader be schouwen welke pogingen tegenwoordig worden aangewend om de uiterlijke schoon heid zoodanig te doen zijn, dat een kunst zinnig aangelegd mensch zich bij het lezen niet voortdurend behoeft te ergeren aan een ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding smakeloos of onverzorgd boek-uiterlijk. Hep is wel jammer, dat aan deze ten toonstelling van het boek niet een kleine overzichtelijke collectie is toegevoegd van de pogingen die door de Nederlandsche sierkunstenaren en illustratoren in den iaatsten tijd zijn aangewend om van het boek meer in het bijzonder van den boekband te maken „a thing of beauty". Jammer zeg ik, omdat het groote publiek nog altijd veel te weinig belangstelling voor deze belangrijke zijde van het boekenvraag- stuk toont. Men moet nu, zoo men zich voor dit vraagstuk interesseert, de kunstig ver sierde boeken, de fraaie vignetten, etc. uit de groote massa zien op te diepen. Aan den anderen kant is de tentoonstel ling echter in hooge mate belangrijk gewor den door de medewerking der firma Joh. Enschedé en Zonen. Zij heeft in een nevenvertrek van de raadzaal een keurige collectie beziens waardigheden uit haar archieven tentoon gesteld en deze nog aangevuld met een aan tal voortreffelijke specimina van oude- en moderne typografie. Deze afdeeling staat dus betrekkelijk ge heel los van de tentoonstelling „Het Boek 1927", en toch is ze van groot belang, om dat den leeken onder de jaiinnaars van het schoone boek een tipje wordt opgelicht van den sluier, die over het drukkersbedrijf voor niet-ingewijden ligt gespreid. In groote vitrines liggen de vele kostbaar heden en zeldzame drukken tentoongesteld. We noemen allereerst het lijvige boek werk van den in 1919 overleden Mr. Charles Enschedé: „Fonderies de Caractères", met prachtige beschrijvingen en afbeeldingen van al het oude typrografisch materiaal, van de oudste incunabelen en wiegedrukken af. (Dit laatste zoo genoemd omdat de boekdrukkunst nog in haar aanvangssta dium verkeerde, nog in de wieg lag!). Ook aan de wanden vindt men de koste lijkste drukken ingelijst. Ik noem in de eerste plaats het blad met opschriften in kapitalen gezet uit de z.g. Chalcografia, een 16e eeuwsche letter met een voor dien tijd reeds streng klassieke structuur en daarbij een letter, die op zich zelf zoo decoratief van karakter is, dat toevoegingen van ver sieringen e.d. niet alleen overbodig zijn, doch het zuivere karakter der typografie ongetwijfeld afbreuk zouden doen. Een weinig in dit zelfde genre zijn de drukken, welke door den sierkunstenaar Van Krimpen, met de door hem in 1925 ontworpen letter Lutetia, worden samenge steld.1 Verder ziet men allerlei aardige proef nemingen met oude letterseries van eeuwen geleden aan nieuwe letterkundige uitgaven. Welk een voorname rustige letter is b.v. die van den Mainzer drukker Peter Schoef- fer. Hoe curieus is het verschil in levensbe schouwing tusschen zijn geheel naar het voorbeeld der gothische handschriften ge vormde „Catholicou" en de enkele tien tallen jaren later ontstane Romeinsche letterserie, die nog wel in onderdeelen aan het gothisch fractuurschrift herinnert, doch verder geheel tot den nieuwen tijd behoort. En zoo ziet men in deze nietige lettertjes het verschil in wereldbeschouwing uitge drukt tusschen de middeleeuwen en de daarna komende renaissance-tijd. Van Krimpen heeft verder de Romein van Peter Schoeffer tot een zeer geslaagde toe passing gebracht in A. Roland Hoist's ge dichtenbundel „Ex Tenebris Mundi". Tenslotte vragen nog onze aandacht enkele reconstructie-pogingen van druk werk vervaardigd met in zand gegoten letters. Men vermoedde n.l. reeds lang dat de oude drukletters door hun onregelmatige vormen en onderling groote afwijkingen niet in koperen of looden matrijzen werden gegoten, doch in een zeer soepele mee gaande stof. Proeven, welke daartoe werden genomen met nat zand, hebben dit vermoeden thans vrijwel tot zekerheid gemaakt. Men heeft nu bij Enschedé zoo'n giet vorm in zand vervaardigd en het resultaat dat wordt getcond in een klein drukwerkje „Dies est Laetitiae" is in hooge mate ver rassend, doordat het evenals de oude drukken, dezelfde onregelmatigheden ver toont. We vermelden verder de moderne druk werken van Enschedé, waarvan de reeds eenigen tijd geleden aangevangen collectie rijmprenten bijzonder aantrekkelijk is. De sierkunstenaar André van der Vossen heeft de meeste van deze bladen poëzie- voor-den-wand met houtsneden in ver schillende kleuren verlucht in den trant van de oude cents-prent van Jan de Wasser en zijn Griet. Een verdere opsomming van het vele mcois en belangrijks dat hier bijeengebracht is zou te ver voeren. Volstaan we dus met een ieders belangstelling er voor te vragen, want nietwaar, laten <?fe met Felix Timmer mans erkennen dat „het boek is de olie van het leven; niet de spil doch de olie, die de spil zoeter doet draaien". A. VAN DER BOOM. Donderdagmiddag 2 uur kwam de Raad ten ge meentehuize in openbare zitting bijeen. Voorzitter: de Heer E. W. v. Nederhasselt, wet houder. Afwezig wegens ziekte de Heeren Jhr. A. Bas Backer, burgemeester, en J. A. Laan, wethouder. De notulen der vergadering van 15 Dec. en 19 Januari worden onveranderd goedgekeurd. Waar vermoedelijk de ziekte van den Voorzitter nog wel eenigen tijd zal aanhouden en ook de heer Laan niet zoo direct hersteld zal zijn, stelt de Voorzitter voor een tijdelijk wethouder te benoe men. Met bijna algemeene stemmen wordt de Heer Luden tot permanent-tijdelijk Wethouder be noemd. Punt 1. Ingekomen stukken. 1. Dankbetuiging van A. Bellis en J. Louisse voor de hun verleende gratificatie. Voor kennisgeving aangenomen. 2. Burgemeester en Wethouders stellen voor, om: a. de voormalige oprijlaan van de buitenplaats „Groot-Bentveld" te noemen „Merellaan"; b. den Militairenweg van den Bloemendaal scheweg tot den Zeeweg voortaan te noe men „Zeeweg". De Voorzitter maakt van de gelegenheid ge bruik mede te deelen, dat hij er eigenlijk niet voor is, om dit gedeelte ook Zeeweg te noemen. Niets doet aan den Zeeweg denken en de bewoners van dezen weg hebben maar weer last van deze naam verandering. De heer Schulz stelt voor, dit punt aan te hou den, daar het lid van het Bestuurscollege die thans de leiding heeft en dus het voorstel van B. en W. behoort te verdedigen, juist het voorstel niet ver dedigt. Wordt aangehouden. Punt 2. Benoeming vroedvrouw. De aanbeveling luidt: no. 1. Mej. T. G. Kruizinga te Amsterdam; no. 2. Mej. T. J. Buiël te Groes- beek; no. 3. Mej. A. Sachse te Santpoort. De heer Schulz zou gaarne no. 3 van de voor dracht willen aanbevelen. Deze dame heeft ook diploma ziekenverpleging, terwijl spr. haar per soonlijk kent en niets anders dan goeds kan mede- deelen. Tenzij de heer Bornwater, die zich met de voordracht belast heeft, kan mededeelen of no. 1 van de voordracht eenige aanbeveling verdient boven de anderen. De heer Bornwater motiveert waarom Mej. Krui zinga als no. 1 op de voordracht geplaatst is. Met bijna algemeene stemmen wordt daarop Mej. Kruizinga benoemd. SANTPOORTERPLEIN 2 (BIJl KLEVERPARK) AANGEMOEDIGD DOOR HET SUCCES VAN DE EERSTE WEEK VAN DE OPENING DER NIEUWE ZAAK BRENGEN WIJ DEZE KENNISGEVING ONDER HET OOG VAN DEGENEN DIE ONZE ZAAK NOG NIET BEZOCHT HEBBEN, EN VERZOEKEN HEN EENS EEN KIJKJE TE NEMEN. VISCH IN ALLE SOORTEN, GEROOKT, GEBAKKEN,, IN BLIK EN VERSCH. GRATIS SCHOONGEMAAKT EN BEZORGD. AANBEVELEND, Punt 3. Overname grond ter verbreeding van den Joh. Verhulstweg van A. N. van den Bronk. Aangenomen. Punt 4. Overname wegen in het Kinheimpark. De heer Noorman vraagt of het de bedoeling ook is om eenige verbetering te brengen in de riolee- ring, plantsoenen, enz. Niet de bedoeling, antwoordt de Voorzitter. Dit punt wordt ook aangenomen. Punt 5. Aankoop grond op den hoek van den Koninginneduinweg en Lage Duin en Daalscheweg. Aangenomen. Punt 6. Aankoop grond ter verbreeding van den Vogelenzangscheweg van: a. Jhr. L. G. Boreel, b. den polder Vogelenzang, c. de Hollandsche Cultuur Maatschappij. De heer Noorman verzoekt het daarheen te lei den, dat vóór de Olympische spelen begonnen zijn, die weg gereed is voor het verkeer. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan lijkt het spr.wenschelijk, dat tijdens de Olympische Spelen niet aan dezen weg wordt gewerkt. De Voorzitter belooft met een en ander reke ning te zullen houden voor zoover dit mogelijk is. Dit punt wordt na deze opmerking aangenomen. Punt 7. Aanvaarding voorwaarden voor het hebben van gasbuizen onder de trambaan Haar lemZandvoort. Aangenomen. Punt 8. Vaststelling 4e suppletoire begrooting 1927. Wordt vastgesteld. Punt 9. Verleening voorschotten ingevolge de aitt. 701103 der Lager Onderwijswet 1920. Aangenomen. Punt 10. Verieening medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920. Aangenomen. Punt 11. Wijziging der Woningbouwverorde ning. De Voorzitter deelt mede, dat het wenschelijk is, dat in de bouwverordening art. 5 eenigszins ge wijzigd wordt. B. en W. zouden het nieuwe artikel 5 aldus wil len doen luiden: De met steun van Rijk en Gemeente gebouwde woningen, mogen, behoudens goedkeuring van B. en W., alleen verhuurd worden aan personen, die uit hoofde van hunne werkzaamheden naar het oordeel van B. en W. in deze gemeente hun woonplaats behooren te hebben of indien zij geen werkkring hebben hier al meer dan twee jaren woonachtig zijn. Aan bewoners, die hun werkkring krijgen in een andere gemeente, wordt de huur met inachtneming van den in het huurcon tract bepaalden termijn, dan wel met inachtneming van een termijn van ten hoogste zes maanden, op gezegd. Het Bestuur van elke instelling is verplicht in alle huurcontracten eene bepaling op te noemen, waarbij de(n) huurder(ster) verboden wordt om zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur voornoemd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren, of in gebruik af te staan of wel kostgangers of betalende logé's bij zich te laten inwonen. De in het vorige lid vereischte toestemming mag door het Bestuur eener instelling slechts verleend worden ten behoeve van de inwoning van perso nen, die hun beroep binnen deze Gemeente uit oefenen of indien zij geen werkkring hebben reeds langer dan twee jaren alhier woonachtig zijn. In bijzondere gevallen, en dan slechts onder goedkeuring van B. en W., mag hiervan worden afgeweken. De instellingen zijn verplicht in de maanden Januari en Juli aan B. en W. opgave te doen van de personen, niet tot het gezin van de(n) huurder (ster) behoorende, ten behoeve van welken de toestemming, bedoeld in het derde lid van dit arti kel, is verleend. De heeren Nuyens, Schulz, Noorman en Born water bestrijden dat nieuwe artikel. Volgens hen voorziet de bestaande verordening in alle gevallen, KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 IW" Kleverparkweg 154 "•Q Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a's. seizoen een mime sorteering stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 J Prijscourant woidt op aanvrage gaarne toegezonden i Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeet geschikt voor besloten dansclubs zoodat elke verandering thans tamelijk overbo dig is. Na eenig debat blijkt het den Voorzitter, dat géén der leden iets gevoelt voor deze wijziging, zoodat dit punt met algemeene stemmen wordt ver worpen. Punt 12. Ontheffing bepalingen der Bouwver ordening. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken stellen B. en W. den Raad voor: A. ontheffing van artikel 7 der Bouwverorde ning te verleenen aan: a. E. Bellaart voor bouw eener garage aan de Westerlaan; b. J. F. A. Kroner voor bouw eener garage aan de Prins Hendriklaan; c. Th. J. D. Lütge voor bouw eener schuur aan de Julianalaan; d. J. H. van Wageningen voor bouw eener ga rage aan den Bentveldsweg; e. C. W. E. Wilde voor aanbouw van een bij keuken aan perceel Bloemendaalscheweg no. 190; f. F. J. de Boer voor bouw eener garage aan de Iepenlaan; g. A. N. v. d. Bronk voor bouw eener dubbele vilia aan den Joh. Verhulstweg; h. G. H. Bührman voor verbouw van perceel Ter Hoffsteedeweg no. 9, mits op het aan te bouwen gedeelte een kap kome. B. afwijzend te beschikken op het verzoek om dispensatie van het bepaalde bij artikel 7 der Bouwverordening, ingediend door C. J. Laming voor verbouw eener serre aan zijn perceel Aerden- houtsduinweg no. 9, daar dit perceel dan slechts 1,25 M. a 1,50 M. van de scheiding zou komen te staan. Aangenomen. Punt 13. Beslissing inzake verleening van een vacantietoeslag. Wordt aangehouden om besproken te worden in de Commissie voor het Georganiseerd Overleg. Punt 14. Beslissing inzake toekenning van een kindertoeslag. De Commissie voor Georganiseerd Overleg be richtte den Gemeenteraad: Naar aanleiding van het om advies in onze han den gesteld voorstel van de heeren E. W. A. van Nederhasselt, N. Nuyens, P. Verdegaal Rzn. en A. J. Prinsenberg, om „aan personen, in dienst der ge beente Bloemendaal, welke een lager salaris ge beten dan ƒ2000.— per jaar een kindertoeslag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1