ÏBÏÏRG L 47" GEBR. P. J. SCHUURING BI oemenmagazijn „De Dahlia LEVERPARK Tel. 15014 EEN GELD Herz in ïrloren L JET KUNST PLAATSELIJK NIEUWS GROOTE VOORRAAD NOUVEAUTE'S T VOLK 3ERETTE: dingsweg eedschappen AD VERTENTIEN ABONNEMENTEN Het adres voor alle Bloemwerk VOORJAAR- EN ZOMER-SEIZOEN '28 KAMPERSTRAAT 20-22 - TELEFOON 12474 I C. Gude - Cuisinier Rusthoek - Bloemendaal 2 P. VAN DER STAD j A. HL van der Steur Jr. J. P. KENZEN Zaterdag 24 Maart 1928 TOONEEL opvoering van 'erneul oemden roman sn Geboortedag Dr. Jan Walch TOONEEL i: t Amerlkaansch uur uur vanaf heden 'onneeren op i f 1.60 per iden bij voor- ;ert met 2 ct. ons bureau, lendaal. Men i. Tel 22324. >pgetreden nieuwe Re- vorige ingediende nota steide de keuring naar ie personen, terwijl de ten beneden 20000 zie reren, werd vervangen )ij plaatselijke verorde- roor het verleenen van en worden gesteld. Ook ring zóó gewijzigd, dat jodig was en de keu- ;meente zich alleen kon Cabinet „efficiency" be- nnenlandsche Zaken en daarom ook in de Eer- rntwerp in de Tweede op Joh nam. lei 1926, werd het ont stemmen aangenomen, verp door de Koningin werd de wet in Staats- voorbereiding van de tn bestuur en van de elen heeft zóó lang ge- c was de regeling, ge- films welke bij het in n voorraad waren, te de wet van 24 Decern - ;n van bestuur werden Besluiten van 22 Dec. rit) S. 402 (samenstel- van toezicht) het ver werd geregeld bij Ko- ;mber 1927, S. No. 403, sluit van 22 December lat de wet 1 Maart 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Dorde Jaargang No. 30 Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent- veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station cUtie Per jaar f 3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Uitgever: G. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 GEDACHTEN. Het kan voor niemand kwaad reeds in zijn jonge leven een beetje aan „philosophie" te doen. Deze zal hem, als hij ouder wordt, van veel nut kun nen zijn; ze zal in zijn verder leven en in moei lijke tijden zoowel bron van grooten troost als van kracht zijn. Gedachten van Trisse. LEVENSOFFER. Eens zal het offer zijn gebracht Van dit broos leven, waar ik in ontwaakte En stond, zooals een mooi verwonderd kind Voor overvloed van speelgoed onverwacht; Zooals een jonge merel uit het naakte Nest in een witte Mei haar wereld vindt; En ach, zooals een dichter, wien den. naiyt De'stilte tot'eerr lieve schoonheid maakte, Eti die een lied voor zijnen God begint. Maar nu? Zwaai ik zoo zwaar 't houweel, Om mijnen steilen weg te slaan door rotsen? Verdwaalde 't spelend kind in killen mist? Verging de vroege Mei bij haar gespeel Met bloem en vlinder? Sloeg de storm zijn knotsen Neer op den jongen zomer, die niet wist, Zooals -de mijmerzieke herfst, die veel Wil weten van het onweerhoudbaar botsen Van smart tegen wat blij verlangen gist? Eens brandt het levensoffer uit, Maar niet, voordat een hooge vlam verteerde Het laag begeeren van vergankelijkheid! Eens wordt het godd'lijk Licht niet meer gestuit. Waarnaar de zon slechts een herinn'ring keerde, Wanneer de geest gaat zien, waar 't oog misleidt. En eenmaal draagt de lucht een puur geluid, Wanneer de klacht van hen, die lijdend leerden, Versterft in het accoord der Eeuwigheid. Uit: LEO RIKMENSPOEL. „Opgang". TENTOONSTELLING VAN HEDENDAAGSCHE GRAFISCHE KUNST IN. HET KENNEMER LYCEUM. In de aula van het Lyceum is op 't oogen- blik een groote en interessante collectie grafische kunstwerken van oudere en jon gere kunstenaars geëxposeerd. Hce langer hoe meer gaat men op de middelbare scholen inzien, dat de aesthe- fische ontwikkeling van de jeugd lange jaren verwaarloosd werd en dat juist de school in dezen een mooie, zij het moeilijke taak te vervullen heeft. Op verschillende middelbare scholen in ons land worden daartoe, meestal op initiatief van den tee- kenleeraar kleine schooltentoonstellingen gearrangeerd, die ongetwijfeld kunnen medewerken aan de verhooging van het kunstzinnig peil van ons toekomstig ge slacht. Als zoodanig is ook het streven van den teekenleeraar aan het Lyceum, den heer Pieck te waardeeren, door wiens ijver en bemoeiingen deze tentoonstelling tot stand is gekomen. Dat hij daarbij zijn taak zoo ernstig heeft opgevat, geeft deze grafische tentoonstel ling een beteekenis, die verre boven die van een schooltentoonstelling uitgaat. Niet dikwijls hebben wij dan ook de laat ste jaren een grafische expositie gezien, waar een zóó groote verscheidenheid van werken en opvattingen getoond wordt dan die, welke thans in de aula van het Lyceum onze aandacht gespannen houdt. Overweging had het m. i. zelfs verdiend of een selectie van het groot aantal inzen dingen niet aan de overzichtelijkheid ten goede zou zijn gekomen. Voor den ingewijde is er bij deze etsen, houtsneden en lithografieën van oudere en jonge grafische kunstenaren niet zoo heel veel onbekends; de kunstzinnige leek echter vindt hier van alles dat hem zal in teresseeren. Hij ziet er de kleurenlithogra fie getoond in een aantal afzonderlijke af drukken van de z.g. kleurstaten, hij vindt er origineele houtblokjes naast de afge drukte sneden en wat als een bijzonderheid mag worden aangemerkt, een paar gegra veerde koper-platen van den sedert langen tijd overleden professor Piet Dupont. Op onzen rondgang over de tentoonstel ling willen wij voor onze lezers in het kort enkele aanteekeningen maken. We zullen daarbij verre van volledig kunnen zijn, waardoor de mogelijkheid bestaat, dat be langrijke uitingen niet worden genoemd, Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 speciaal voor Bruidswerk en Kransen ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding wat echter van onzen kant geen gemis aan waardeering beteekent. Daar zijn dan allereerst de oudere kun stenaars, Bauer de etser van Oostersche tafereelen van pracht en praal; Roland Holst, de maker van uitnemende decora tieve litho's, Toorop met een paar kleine droogenaald-etsjes maar van welk een prachtige nobele lijnvoering! Mankes, de jong gestorven kunstenaar, wiens volledig grafisch oeuvre verleden jaar op de ten toonstelling van Kunst aan het Volk in het Frans Halsmuseum kon worden bewon derd; Lebeau, de knappe lithograaf vooral; als Voerman, de meest gewone reëele din gen tot punt van uitgang kiest. Daar zouden reeds uitvoerige beschou wingen zijn te geven over den arbeid der jongere houtsnijders. Dirk Nijland, Jan Wittenberg, Karei van Veen (van wien maar één prentje een liggend naaktfi guur is getoond, doch dat almee tot het beste werk behoort), N. Eekman, J. Fran ken Pzn., enz. Ik wil niet besluiten, alvorens het ver zorgde werk van den inrichter dezer ten toonstelling, de kunstenaar Anton Pieck, te hebben genoemd. Kerkje te St. Pancras. de reeds genoemde kopergravures van Piet Dupont, een Albrecht Dürer gelijkwaardig. Ik noteer verder op mijn rondgang het werk van Jessurun de Mesquita. Van zijn sterk vergeestelijkte en toch zoo volkomen op de realiteit ingestelde diertypen, waarbij het decoratieve niet tot een armelijk gebaar is geworden, doch voortdurend vol van le vende kracht is, zien we de groote prent met de duiven, waarschijnlijk als schoor steenstuk bedoeld, met krachtige, nimmer weifelende hand in het harde hout gestoken. Dan is verder de prachtige. „Reuzenreiger" met z'n wonderlijken kop, die zoo vragend de wereld inkijkt, verder de als 't ware uit één stuk gebouwde „Kroonkakatoe" e.a. Van bijzonder belang is ook het werk van den in 1917 gestorven Th. v. Hoytema, misschien wel Holland's knapsten litho graaf tot op den huidigen dag. Hoe vol liefde voor de planten en de die ren is dit wonderlijke, teedere werk en hoe verstond deze mensch de kunst der beper king, d. w. z. het weglaten. Want nietwaar, zoo sprak ook eens Jan Mankes met wie Van Hoytema zooveel innerlijke overeen komst toont zich uit: „teekenen is weg laten is opofferen". Een prachtig voorbeeld van Hoytema's beheersching van het métier is de groote in een kleur gehouden Leguaan een soort salamander na zijn dood onder leiding van Roland Holst, met wien hij bevriend was, gedrukt. Ook de andere prenten van Hoytema zijn kostelijke stalen van zijn kerngezonde, levenswijze kunstopvattingen. Als een bijzonderheid zij nog gewezen op een blad met kleurstaten uit het smakelijke oude prentenboekje „Vogelvreugd". Van een heel andere geaardheid is daar tegenover de lithografische arbeid van Aart van Dobbenburg (zie afb.) hoewel hij even- Litho door Aart van Dobbenburg Men vindt van hem een aantal hout sneden, waaronder bijzonder de aandacht trekken: de Maanvisch, de Kreeft, de Ca- suaris, en verder het door hem gesneden album met prentjes van het Begijnhof te Lier, waar niemand minder dan Felix Tim mermans de korte beschouwingen bij „mij merde". Verder toont Pieck zich in een groot getal drooge naaldetsen een uiterst studieus teekenaar, al zou men in deze prentjes tusschenbeiden wel eens een krachtiger noot wenschen te zien. Ik moet hier mijn beschouwing eindigen, al bekruipt mij de lust, om nog vele inzen ders met hun inzendingen de revue te laten passeeren. Maar beter nog dan lang-ade- mige beschouwingen te lezen, is het dat de lezer zelf ga zien. Men verzuime dan tevens niet zijn aan dacht te schenken aan het vele moois, dat „De Kerkuil" op kunstnijverheidgebied heeft neergelegd en waardoor de sfeer op de tentoonstelling er ongetwijfeld nood zaakt tot langer toeven. A. VAN DER BOOM. BLOEMENDAAL. Aanrijding. J.l. Dinsdag deed Zr. Bverpleeg ster aan het Prov. Ziekenhuis, aangifte bij de politie, dat zij per rijwiel komende van het zieken huis, bij den uitgang aan het hek Brederodeweg werd aangereden door een aldaar passeerenden auto, beJuurd door mej. S. te Haarlem. Zij be kwam een verwonding aan de knie, terwijl de fiets werd beschadigd. De autobestuurster verklaarde, dat zij de wiel- rijdster was ontweken door een vlugge stuurwen- ciing en dus geen schuld had aan dit ongeval voor Hseren- en Dameskleeding naar Maat HEEREN- EN DAMES-KLEERMAKEKS Vraagt onze Staaloollectie, geheel vrij blijvend er inzage ABONNEMENTEN De politie zal dit ongeval nader onderzoeken. Het wil ons toch voorkomen, dat de autobe stuurster wel niet geheel vrij zal uitgaan. Als men per rijwiel een auto wil ontwijken, die met een flinke, vaart nadert, en men raakt dan het stuur kwijt, zoodat men komt te vallen met de eventu- eele gevolgen daaraan verbonden, dan wil het er bij ons niet in, dat de bestuurder van een auto in zulk een geval geen schuld heeft. Bloemendaalsche Schoolvereeniging. Dinsdag had de opening plaats .van .het nieuwe gebouw voor de lichamelijke opvoeding der Bloe mendaalsche Schoolvereeniging. Het lokaal, dat aan de moderne eischen der lichamelijke opvoe ding voldoet en ingericht is volgens adviezen o.a. door den heer H. L. Warnier, gemeentelijk inspec teur voor de lichamelijke opvoeding te Haarlem, verstrekt, is tegen de beide vleugels van het be staande gebouw geplaatst, waardoor de minder fraaie achtergevel aan het oog wordt onttrokken. Op het oogenblik der opening had zich een groot aantal belangstellenden in het nieuwe gebouw vereenigd. Wij merkten o.a. op den wethouder van Onderwijs, den heer van Nederhasselt, den direc teur van Publieke Werken, den heer de Jong, bé- stuursleden der school en talrijke ouders van leer lingen. Ook de heer Warnier was aanwezig. Mevrouw Bierens de HaanWaller, den bui tenslands vertoevenden voorzitter vervangende, sprak haar vreugde uit over de totstandkoming van het gebouw, prees inrichting en afwerking en dankte allen, die aan dé totstandkoming Hadden medegewerkt. Het hoofd der school, de heer Wilson, noemde den bouw van het nieuwe lokaal een mijlpaal in de nu reeds meer dan 25-jarige geschiedenis der school. Hij prees de medewerking der verschillen de gemeentelijke organen en het werk der archi tecten Mulder en van Asdonk, die niet alleen een technisch goed, maar ook een voor het, .oog pret tig aandoend lokaal geschapen hadden. Wethouder van Nederhasselt betoogde, dat het onderwijs, zoowel het openbaar als het bijzonder een voorwerp van aanhoudende zorg voor de ge meentelijke overheid is. Aan den bloei der scholen zag men den bloei der gemeente. Practisch werd daarop de zaal in gebruik geno men door de leerlingen der 6e en 7e klasse. De meisjes voerden onder piano-begeleiding sierlijke rythmische passen uit.De jongens toonden hun klachten aan het wandrek. Met een oud-Hollandsche dans, de zevensprong, besloten de leerlingen de openingsplechtigheid. H. D. Lager Onderwijs. Aan het verslag omtrent den toestand van het L. O. in de gemeente Bloe mendaal in 1927, uitgebracht door de Comm. van Toezicht, ontleent „Haarl. Dagblad" het volgende: Het bureau was in 1923 ^ls volgt samengesteld: Mr. D. E. Lioni, voorz., Ds. J. C. Brussaard, vice- voorzitter en S. A. Wilson, secretaris. Schoolbioscoop. Door de bemoeiingen van de schoolcommissie is de schoolbioscoop werkelijk heid geworden. De leiding der voorstellingen heb- bea de heeren K. Hoekstra, Tj. K. Roosjen, Th. Remmerswaal en S. A. Wilson. Het verslag zegt: „Het lijkt ons toe, dat, wanneer de schoolfilm in den proeftijd als leermiddel voldoet, de betrekke lijk geringe kosten geen bezwaar kunnen zijn voor de definitieve invoering. Veel zal er van het slagen van de proef o.i. af hangen, van een behoorlijke voorbereiding der filmlessen in de klassen. Blijft deze achterwege, dan zal het nut twijfelachtig zijn". Naar aanleiding van een aansporing van B. en W. zijn op verschillende scholen oefeningen ge- Uitzending van Diners aan huis Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 *- l Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden l Zaal disponibel voor vergaderingen, partijen enz. Ook zeer geschikt voor besloten dansclubs 2 POELIER HAARLEM 2 Telefoon 10188 J Opgericht 1870 i KI. Houtstraat 136 •••••••••••••••••••••••••a Kleverparkweg 154 "•E Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteering stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen Heden ontvangen PHILIPS RADIO-TOESTELLEN met de nieuwe Philips-Luidspreker Prijs complete installatie f 257.50 Plaatsspanningsapparaat, toestel en Luidspreker. Betaling in overleg RADIO- EN RIJWIELHANDEL VERBINDINGSWEG b/d K. KLEVERLAAN houden in theoretische en practische toepassing van de regels van den weg. De commissie heeft de verschillende hoofden gevraagd naar hun oordeel over deze oefeningen en over het algemeen werden deze zeer nuttig gevonden. De huidige vacantieregeling (zomervacantie) mocht geen algemeene instemming vinden. Alleen de heer Snippenberg vindt de regeling voor Vogelenzang goed. De heer Tinholt meent, dat ze herziening vraagt en de heer Hoekstra vindt den tijd verslechterd, omdat in 't eind van Augustus de dagen zooveel korter zijn en vaak minder zomersch. Door velen wordt een verlen ging gewenscht tot 5 weken. Ook de commissie stelt zich op dit standpunt en zou, indien de zo mervacantie van 4 weken gehandhaafd zou blij-, ven, deze wenschen van half Julihalf Augustus om in begin October dan een korte herstvacantie tt geven. De toestand der gebouwen wordt uitstekend ge noemd, met uitzondering van de O. L. school te Overveen. De jaren lang geuite wensch wordt hier wederom herhaald, dat deze school nog een maal verplaatst mag worden. Het herhalingsonderwijs werd aan 3 scholen gegeven en de belangstelling was bevredigend te noemen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1