Magazijn 't Spinnewiel Bloemenmagazijn „De Dahlia' ss ga ss ss ss ss ga ga ss ss HET WERELDGEBEUREN PLAATSELIJK NIEUWS Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent» veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station £3 m m Zandvoortschelaan 177 bij Aerdenhout Telefoon 26427 L. M. Letzer m S3 £3 S3 &3 m Het adres voor alle Bloemwerk C* Gude - Cuisinier P. VAN DER STAD POELIER HAARLEM A. H* van der Steur Jr. Zaterdag 12 Mei 1928 ADVERTEN TIEN Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Derde Jaargang No. 37 ABONNEMENTEN Per jaar3. Per half jaar 1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratief Bloemc ndaa lsche weg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 £3 SS S3 Wij hebben het genoegen U door deze mede te deelen, dat wij heden een filiaal geopend hebben aan de Zandvoortschelaan 177 bij Aerdenhout. Hierdoor zal het U mogelijk zijn op gemakkelijke wijze Uwe inkoopen te doen. Zooals U bekend is, hebben wij van verschillende artikelen een flinke sorteering, o.a. kousen, sokken, handschoenen, lingeries, babyartikelen, wolsoorten, satinets, handwerkbenoodigdheden, nouveauté's enz. Verder uit voorraad leverbaar Peereboom's knippatronen, alsmede verschillende modebladen. Tevens gelegenheid voor stoomen, ajouren en plisseeren. Wij verzoeken U beleefd onze nieuwe zaak eens te komen zien, en houden ons voor Uwe gewaardeerde bestellingen gaarne aanbevolen. Hoogachtend, WEEMOED Toen kwam tot mij een kind met smeekende armen, Doodsbleek en weenend en haar naam was Weemoed Zoet klonk haar stem, gelijk muziek die leed doet, En 'k nam haar aan mijn boezem, uit erbarmen. Eerst was 't een lichte last; een kind dat mee moet En moeder opneemt, 'k trachtte 't zacht te warmen. Toen werd zij zwaar, mijn kracht voelde ik ver armen. Behekste 't kind mij, als een booze fee doet? En altoos moet ik nu mijn Weemoed dragen: Ze is écn met mij, gelijk in oude sagen, mocht ik haar vermoorden, maar 'k mag 't niet! Wee mij! daarom wordt elke zang een weeklacht. Eer 'k neerzijg om te sterven, wijkt mijn vracht niet, En zij lacht hoonend, tot mijn wanhoop meelacht. HET WAS ONMOGELIJK, MAAR ,,Het is totaal onmogelijk, 't Is te dwaas voor verstandige menschen, om aan zoo iets aandacht te schenken. Het is een krank zinnig denkbeeld!" Dergelijke gezegden van zoogenaamd „verstandige lui" moeten Columbus wel in de ooren hebben geklonken, toen hij met zijn zwakke scheepje uitvoer, koers zettend naar onbekende zeeën. Algemeen was men er van overtuigd, dat vliegmachines in geen geval in de lucht zouden kunnen blijven. Dat was immers onmogelijk en ondenkbaar. Tegenwoordig evenwel zijn er reeds vlieg tuigen den Atlantischen Oceaan overgevlo gen in beide richtingen, en zijn er vluchten gemaakt van Engeland naar Australië, van Nederland naar Indië en terug, enz. Als iets zeer gewoons leggen ze enorme afstanden af. Het snelverkeer trekken ze tot zich. Toen Marconi verzekerde, dat berichten draadloos door de lucht verzonden konden worden, zeiden de menschen, dat hij niet wijs was, dat één van de vijf bij hem op den loop was, dat hij naar een gekkenhuis moest. Doch thans maken duizenden en duizenden gebruik van zijn uitvinding, welke „tot de onmogelijkheden behoorde", en radio is in een paar jaar tijds tot de huis houdelijke artikelen gaan behooren! Onze vernuftig gebouwde bruggen, onze spoorwegen, onze electrische trams behoor den eens tot de afdeeling „onmogelijkhe den". Tunnels voor het verkeer, onder rivieren gegraven zooals men ook voornemens is er een onder het Y aan te leggen waren onbestaanbaar omdat ze dadelijk door den geweldigen druk van het water zouden vol- loopen. Bij Liverpool bestonden ze niettemin al in de vorige eeuw. Toen Dr. Bell, de uitvinder van de tele foon, zóó arm was, dat hij bij zijn vrienden om geld moest aankloppen, zeiden deze, dat ze hem voor wijzer hadden gehouden, dan dat hij zijn tijd vermorste met het stre ven naar onbereikbare .dingen. (En thans £3 §3 ES £3 zouden millioenen menschen geen week, of zelfs gen dag buiten hun toestel kunnen. Eiken dag gebruiken wij, zonder er veel bij na te denken, een massa dingen, die eens voor „onmogelijk" gehouden werden. Met zulk een „onmogelijk" iets verlichten wij bijvoorbeeld onze huizen, kantoren en werk plaatsen. Duizenden menschen waren ervan over tuigd, dat aan de lucht geen kracht voor industrieele doeleinden kon ontleend wor den. Tegenwoordig drijven groote Duitsche maatschappijen een uitgebreiden handel in stikstof, welke uit de lucht gewonnen wordt en als meststof wordt aangewend. Landbouwers verklaarden, dat het nim mer mogelijk zou zijn machinaal te ploegen, te eggen, te zaaien of te oogsten. Het idee alleen was reeds belachelijk. Thans wordt de landbouw tot in de kleinste bijzonder heden mechanisch gedreven. Alles ge schiedt er door datgene, wat, naar men meende, v,onmogelijk" was. Vooral de groote agrarische bedrijven doen gaande weg alles machinaal; hooi laden en lossen, uitplanten en zaaien. Het heeft niet lang ge duurd of de tractor had het paard vervan gen. En het tot versnelden bloei en ver hoogden bloei brengen door middel van electriciteit is het tijdperk van proefnemin gen reeds voorbij. Bijna iederen dag rijden we met dingen, die „onmogelijk" waren. Toen Stevenson aan het Engelsche La gerhuis verlof vroeg om een vasten spoor weg te mogen aanleggen, zei men, dat het een bespottelijkheid was, dat het nooit te verwezenlijken zou zijn, en, zelfs al ware dit het geval, dan zou het nog levensgevaar lijk zijn, met een vaartje van 24 K.M. en meer in het uur, door de lucht te worden voortgedreven. En toen hij ten slotte verlof kreeg, was dit onder uitdrukkelijk beding, dat zijn trein nooit harder rijden mocht dan 24 K.M. per uur. De menschen van dezen tijd leggen, in Stevenson's „onmogelijk heid" gezeten, ruim anderhalven kilometer per minuut af. Bestaat er iets verheveners, dan zulk een onversaagd intellect te zien doorvechten voor een schijnbaar hopelooze zaak, hope loos althans in het oog der openbare mee ning? Overal en voortdurend zien we, hoe din gen worden tot stand gebracht, welke ieder een voor onmogelijk hield. Overal zien we mannen en vrouwen het schijnbaar onmoge lijke volbrengen. Voor het vastbesloten ver nuft, voor hem of haar, die slechts één doel kent, eerzucht bezit en zich niet laat afleiden of wegdringen van zijn, bij den aanvang nog zoo onmogelijk schijnend doel IS ALLES MOGELIJK Nu in de verschillende landen de verkiezingen in vollen gang zijn of pas hun tijd gehad hebben, valt er weinig te melden dat van werkelijk belang mag worden genoemd. In Frankrijk komt Poincaré weer aan het bewind, hetgeen zeer zeker een gunstigen invloed zal hebben op de zaken van dit land, zoo als de verdere stabilisatie van de franc met daar- w Verbindingsweg - Bloemendaal - Telefoon 22338 speciaal voor Bruidswerk en Kransen ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding aan verbonden opbloei van handel en industrie. Ook zal dit niet nalaten ten voordeele te werken op den Europeeschen toestand in het algemeen, daar ook Poincaré de vredes-politiek ernstig is toegedaan, evenals de Duitsche leider Dr. Strese man. Er heerscht algemeen' een geest van verzoe ning en verbroedering. Men begint in te zien, dat oorlog meer nadeel dan voordeel brengt. Het Engelsch-Egyptische conflict, dat zich eerst even ernstig liet aanzien doer het zenden van oor logschepen van Engeland n|ar het land der Pyra- miden, is voorloopig uitgesteld tot November on der protest der Egyptische regeering voor de En gelsche inmenging. Het betrof een Egyptisch wets voorstel, dat tot gevolg zou hebben, dat bij relle tjes enz., indien de politie-agenten te vroeg of te hardhandig optraden nog strenger zouden kunnen worden gestraft dan de belhamels zelf! Kortom, een ondermijning van het {hecht tot bescherming der goederen van vreemdelingen, zoowel Engel- schen als personen van-andere nationaliteiten. Hoewel Egypte sinds 1922 een souvereine staat is door de erkenning van Engeland, behield laatst genoemde mogendheid zicli het recht voor aan sprakelijk te zijn voor de taf^ke ïn Egypte wonen de vreemdelingen. Üm zidiffeèKtiötting in dit recht te voorkomen, zond Engeland een ultimatum, waarin geëisCht werd, dat vóór 2 Mei de noodige stappen gedaan zouden worden om te beletten, dat het voorstel wet werd. Deze stappen wer den gedaan en Engeland was in de gelegenheid zijn oorlogsbodems, nog vóór zij in de buurt wa ren, terug te roepen. Hopelijk za! de Egyptische regeering wel kans zien een herhaling van iets dergelijks tegen No vember te voorkomen door dat bewuste voorstel geheel te laten verdwijnen. Als ondergrond van dit alles moeten wij hier-toch wel eens de kwestie van het Suez-kanaal achter 'zoeken, dus het werk van de Egyptische Wafd- partij tegen Engeland's rechten op een vrije door vaart. In ieder geval is afwachten de boodschap. Een afdoende regeling zal er echter pas komen, als de Volkerenbond de neutraliteit van 's werelds groote waterwegen kan doen vaststellen enhand haven. Hier in Holland valt weinig voor, dat de moeite van een bespreking waard is. Het bewind der tegenwoordige regeering wordt van verschillende zijden erg slapjes geacht, eenige ministers doen dingen, die niet in den smaak vallen; er is een Eerste Kamer, die niet handelt, zooals zij behoort te bandelen en zoo voort, In zake de onbewaakte overwegen wordt weer eens een nieuwe commissie van onderzoek uitge zonden met een speciale spoed-afdeeling voor de meest beruchte overgangen.... naar een andere wereld, zooals Kethel, Akkrum, Rilland-Bath enz. Dit nieuwe onderzoek hebben we feitelijk te dan ken aan Jhr. de Muralt, die den steen weer eens aan het rollen bracht. Als eenig voordeel kunnen we daarvan voorloopig vast boeken, dat t ij d e n s het onderzoek geen nieuwe onbewaakte over wegen zullen wordengeopend (voor den dood). Ten slotte valt er nog wat te vertellen van de toestanden in Ohina, dat te Tsinanfoe ernstig met Japan aan het bakkeleien is. Het Japansch kabinet heeft besloten om een devisie troepen, bestaande uit 15.000 tot 20.000 man naar het tooneel van den strijd te zenden en de Mikado zal daaraan zeer zeker wel zijn goedkeuring hechten. Volgens het Japansche Gezantschap te Berlijn bevinden zich alle vreemdelingen te Tsinanfoe reeds in veiligheid, die naar Tsingtau zijn ver trokken. De moedige Nobile maakt voor wetenschappe lijke doeleinden met zijn luchtschip „Italia", zooals bekend is, een tocht naar en over den Noordpool en wil ook trachten daar te landen tot het doen van waarnemingen enz. Momenteel is hij er reeds in geslaagd Spitsbergen te bereiken, waar zij op een goede wijze zijn geland en gastvrij ontvangen. Binnen enkele dagen wordt dan de tocht over de Noordelijke IJszee een feit. Dezen Iuchthelden onze beste wenschen voor een uiteindelijk succes, dat niet anders dan door groote krachtsinspanning kan worden verkregen. De Roemeensche Boeren zijn nog steeds onte vreden met hun Regeering, niettemin hebben zij hun opmarsch naar Boekarest door het wijfelen van hun voornaamsten leider, Mihalake, die hun in den steek liet, op het beslissende moment moe ten staken. Alles is thans weer rustig en de ge- beele beweging droeg het karakter van een in sterke termen gestelde motie. Prins Carol, die in Engeland vertoeft, heeft ge probeerd hieruit munt te kunnen slaan om de dy nastieke kwestie weer op te werpen, zelfs vol gens de geruchten pogingen te doen naar Roemenië K-rug te keeren. Hiermede zou hij echter geen succes gehad hebben, want niets wees er op, dat er zulks gewenscht werd.. Intusschen heeft hij daarmede de wetten der Engelsche gastvrijheid aan politieke bannelingen, overschreden en is hem door den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken, Joynson Hicks, medegedeeld, dat zijn ver blijf in Engeland niet langer wenschelijk wordt ge acht en hij dit zoo spoedig mogelijk dient te ver laten. Aldus raakt hij van den wal in de sloot, en bevordert hij er zijn kansen niet mede. G. O. BLOEMENDAAL. HET ZENDINGSFEEST OP WILDHOEF. In aansluiting op het vorig bericht over het Zendingsfeest, dat op den 2en Pinksterdag a.s. zal gehouden worden op het schoone Buiten „Wildhoef", deelen wij mede, dat als sprekers hopen op te treden: ds. C. M. Briët, van Heem stede, ds. D. Crommelin, Zendingsdirector; ds. L. J. van Leeuwen, van Haarlem, en Zendeling G, Maan, van Halmaheira. Toegangsbewijzen zullen alleen op den dag zelf aan het terrein verkrijgbaar zijn. Floralia-wedstrijd. Sedert eenige jaren stelt de vereeniging voor Jeugdwerk te Bloeijiendaal voor alle Bloemendaalsche en Overveensche kin deren potjes met bloemstekken beschikbaar. In de maand September worden voor de mooist ge kweekte planten prijzen beschikbaar gesteld. A.s. Zaterdag zal tusschen half drie en half vijf wedeiom de uitreiking der stekjes plaats hebben. Dit jaar heeft die uitreiking plaats op de Jeugd- tuinen aan den, Vijverweg te Bloemendaal. Voor elk kind zijn twee potjes beschikbaar tegen be taling van 10 cent per potje. PROF. DR. A. F. HOLLEMAN. Ridder in het Legioen van Eer. Onze plaatsgenoot Prof. Dr. A. F. Holleman, oud-hoogleeraar in de organische chemie der Universiteit van Amsterdam en onlangs benoemd tot opvolger van wijlen Prof. Lorentz als secre taris der Holl. Mij. der Wetenschappen, is be noemd tot ridder in het Legioen van Eer. De bloempjesdag voor Jeugdwerk. De col lecte gehouden op Zaterdag 5 Mei j.l. ten bate voor het te stichten gebouw voor het Jeugdwerk, heeft opgebracht pl.m. ƒ370. Bezoek der Britsch-Indische hockeyspelers aan het Kennemer Lyceum. De vorige week Vrij dagmiddag brachten enkele der Britsch-Indische hockeyspelers een bezoek aan het Kennemer Lyceum, waar zij met de leerlingen der oudere klassen en enkele leeraren de thee gebruikten en daarna tennis speelden Het is merkwaardig, dat de heeren ook tennis op een voortreffelijke wijze speelden. De banen van het Kennemer Lyceum zijn ter beschikking van de Engelsch-Indische spe lers gesteld, met wie ook overlegd wordt inzake een te spelen cricket-match. Volksonderwijs. De Kennemerkring voor Volksonderwijs hield de vorige week Vrijdagavond een Vergadering in Vreeburg, waar de heer W. v. Diessen, administra teur van Volksonderwijs, sprak over: „De open bare school, de school vor kind, volk en land". De bedoeling van dezen avond was, om te komen tot oprichting van een afdeeling Bloemen daal van V. O. Mr. L. G. v. Dam uit Haarlem leidde de ver gadering. De spr. van den avond weet de slechte opkomst Uitzending van Diners aan huis Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 l Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 "W Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteering stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen EEN WIJS WOORD VOOR IEDEREN DAG. ZONDAG. Als wij de menschen willen gelukkig maken, moeten wij het doen op de wijze, waarop zij dat wenschen en niet, zooals wij meenen, dat het gebeuren moet. MAANDAG. Menigeen bezorgt u door zijn vijandschap meer achting, dan hij u door zijn vriendschap bewijzen kan. DINSDAG. Het is dwaas te haten: nog nimmer heeft haat het goede voortgebracht. Hebt gij uwe vijanden lief, weest zooals gij hen zoudt wenschen, en dwingt hen door uwe liefde te zijn als gij. WOENSDAG. Energieke menschen zijn de schragen der maat schappij. Op elk van hen rusten honderd zwak kelingen. DONDERDAG. Schrijf met krijt, wat U misdaan wordt, maar met een diamant uw eigen ongelijk jegens een ander. VRIJDAG. Vlugge hersens, vlugge tongen, Die hebben soms veel kwaads gezongen. ZATERDAG. „Ik kan niet" en „ik wil niet" Zijn al te nauw verwant; Wie weinig wil probeeren, Wijst licht'lijk van de hand. aan het vergevordeid seizoen en ook aan de om standigheid, dat de toestanden in Bloemendaal misschien goed zijn. Hij wil daarom optimistisch zijn, evenals V. O. dat is, die door dat optimisme groot is geworden. De Vereeniging als zoodanig is evenwel niet het doel, maar wel om de openbare school de plaats te doen innemen die haar toekomt, n.l. de school voor kind, volk en land. De O. S. is voor spr. opvoedingsinstituut en zooals het voor Jan Ligthart de liefde is, die de opvoeding beheerscht, zoo moet het de liefde zijn, die ons de kinderen doet sturen naar de open bare school. Die wil de kinderen opleiden tot Christelijke en Maatschappelijke deugden, d.w.z. aankweeken: saamhoorigheid, onderlinge waar deering, eerbied voor de overtuiging van anderen, naastenliefde. Neutrale menschen dat is zonder beginselen gaat spr. voort, kunnen we voor de O. S. niet gebruiken. De onderwijzers moeten wel degelijk beginselen hebben, maar vraagstukken op poli tiek en godsdienstig terrein bij kinderen laten rusten. Wij moeten leiden, niet dwingen; wij heb ben menschen noodig met een eigen oordeel. Dan zegt spr., hebben wij eenheid noodig, de wereld roept er om eenheid in volk, school en klas. Daarvoor is noodig, dat kinderen van alle gezindten naast elkander zitten en in vriend schap met elkander leven. Nu zijn wij bezig met van ons volk te maken even zooveel stammetjes als er richtingen zijn. Ook voor volk en land is eenheid het beste. Spr. critiseert dan de ingevoerde bezuinigingen, wijst op de funeste gevolgen voor den belasting betaler van de schoolwet 1920 en wijst er op, hoe de schoolstrijd geëindigd is in het parlement, maar niet in de dorpen, niet in de gemeenteraden. Uitvoerig besprak de heer Driessen dan de methoden, die soms worden gebruikt, om de bij zondere scholen te bevolken. Volksonderwijs bestrijdt deze methoden. Vol gens spr. is de moeilijkste tijd voor de openbare

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1