Bloemenmagazijn „De Dahlia HET WERELDGEBEUREN PLAATSELIJK NIEUWS ftihfr A* H. van der Steur Jr. ADVERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen ABONNEMENTEN Het adres voor alle Bloemwerk 2 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG S Bekroond met hoogste onderscheiding AMPL1US De Raadhuisplannen P. VAN DER STAD S J POELIER HAARLEM S 2 Opgericht 1870 2 C. J* Gude - Cuisinier j UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Kleverparkweg 154 "^6 Tegenover de Middelbaar 1 echnische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a. s. seizoen een ruime sorteerirg stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen Zaterdag 19 Mei 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer 0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent* veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Derde Jaargang No. 38 Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver- krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie: Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 GELOOF Waar bruisend water stort in kloof bij kloof, Versch en een vrouw mij, in een droomgezicht. Zij sprak: „Volg mij, al houd ik de oogen dicht! Mijn weg is 't Leven en mijn naam Geloof." „Uw oogen," zeide ik, „zijn beroofd van licht, Het pad is smal, de nacht voor klachten doof!" Zij sprak: „Vertrouw! ik geef wat ik beloof, Geen die mij volgde vreesde 't Godsgericht." I greep den zoom van 't hemelsblauw gewaad En liet mijn yijden, als een volgzaam kind, Dat moeder mee naar huis neemt, 's avonds laat. J Verbindingsweg - Bloemendaal T elefoon speciaal voor Bruidswerk en Kransen 22338 Fel, in mijn aanschijn, blies de Noordewind, Maar 'k hief omhoog mijn hart en mijn gelaat Toen blikte ze om en ik zag: zij was niet blind. Is het U ernst? Grijp aan dan 't oogenblik. Begin aan wat gij denkt of hoopt: Dit kan ik. In durf zit macht, genie en tooverkracht. Maak een begin; dit is een prikkel voor den [geest. Begin en 't werk wordt ten einde gebracht. GOETHE. Eens ging Michel Angelo het atelier van zijn vriend Rafael binnen, maar trof zijn kunstbroeder daar niet aan. Toen hij op diens ezel een miniatuurkop zag staan, welk werk hij beneden de waardigheid van zoo'n groot kunstenaar als Rafael achtte, schreef hij er onder het woord: „Amplius", d. w. z. grooter. Deze critiek was voor Rafael vol doende. Hij verbeterde zijn werk en schil derde een waardige figuur. Als gij ooit in Uzelf den grooteren mensch te voorschijn wilt roepen, waartoe God U voorbestemd heeft, den mensch, dien gij al tijd zoo gaarne hebt willen worden, dan moet gij „Amplius" schrijven onder het kleinere, minderwaardige ideaal van uzelf, dat u thans voor den geest staat. Uw ideaal is de voorlooper van hetgeen gij eens bereiken zult. Als gij een nietig, minderwaardig idee van uzelf hebt, dan kan de reus, die in uw binnenste ver scholen is, nooit te voorschijn komen. Nooit zal U gelukken de grootere, belangrijker, verhevener mensch te worden, die gij zoo gaarne zoudt willen zijn, aleer gij het model van uzelf verbetert. Alle scheppende en opbouwende krachten in u bouwen op volgens het model, dat gij haar zelf stelt. Telkens wanneer ge van uzelf denkt, dat gij een ongelukkig, zwak, minderwaardig wezen zijt dat er iets aan u scheelt telkens als ge u verbeeldt, dat gij een mislukking of een nietswaardige zijt, en dat gij het nooit tot iets brengen zult, bouwt gij in uw leven juist datgene op, wat gij niet wenscht. God heeft U geschapen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis, en er mankeert niets aan al hetgeen God. geschapen heeft. Als gij de grootere mensch wenscht te worden, de mensch, die gij zoo gaarne wilt zijn, de voor treffelijke mensch, dan moet gij U het model daarvan ook voor den geest houden, en niet dat van een zwak, gebrekkig menschje, dat van den dwerg, die totnutoe de kost voor u verdiend heeft, doch u een mensch zonder eenige beteekenis deed blijven. Gij moet niet langer zitten peinzen over uw gebreken en zwakheden, over uw tekortkomingen en be krompenheden. Richt uw blik liever op den voortreffelijken mensch, dien gij volgens uw intuïtief gevoel worden kunt; op dien ster ken, meesterlijken mensch vol zelfver trouwen, waarvan gij wel eens gedroomd hebt, die overeenkomt met het schoone vi sioen omtrent uzelf, dat u in enkele momen ten van geestvervoering wel eens voor oogen stond. Als iemand tot u zei, dat gij de belangrijk ste daad, waartoe gij heel uw leven in staat zult zijn, reeds verricht had, dat gij nooit iets beters meer ten uitvoer zult brengen, dat gij het toppunt uwer vermogens reeds bereikt hebt en deze alweer aan het afnemen zijn. dan zoudf gij u beleedigd gevoelen. Er spreekt een overtuiging in u, dat gij uw groot ste daden nog niet verricht hebt, dat uw beste krachten verder en hooger reiken. Wij meenen altijd, dat wij nog tot meer en beter in staat zijn, dan hetgeen wij reeds gepres teerd hebben. In zekeren zin is dit gelukkig, want met den mensch, dien wij zijn, behooren wij ons het meest te bemoeien. Als wij dien mensch eens voorbij konden zien gaan, dan betwijfel ik, of wij hem als ons zelf zouden herkennen. Als wij den mensch ontmoetten, die wij meenen te kunnen wor den, dan zouden wij allicht zeggen: „Wie is die mensch? Dat kan ik niet zijn, dat is een ander!" 't Zou een wonderlijke ontdekking voor ons zijn, als wij tot de overtuiging kwa men, dat we den voortreffelijken mensch voor ons zagen, waartoe de Schepper ons voorbestemd heeft, den mensch, wiens in vloed wij van tijd tot tijd gevoelen op den veel kleineren mensch, die wij tot nu toe in ons gewone leven geweest zijn. Bij voort during stijgen tot dien hoogeren graad, die wisselt in gelijken tred met de ontplooiing van ons wezen, zij de doelbewuste vervul ling van ons menschzijn! Nog ^weinig voortgang te bemerken. De gemeenteraad benoemde enkele maanden geleden Mvv-eci uit zijn midden een commissie, die belast werd met het ontwerpen van plannen voor den bouw van een nieuw Raadhuis etc. Om trent de noodzakelijkheid van dien bouw, alsook over dat „etc." is vrijwel overeenstemming; alleen de uitvoering van die plannen schijnt nog niet de onverdeelde instemming te hebben van al onze vroedschapsleden. Het geld n.l.; het vrij hooge bedrag, hetwelk voor verwezenlijking van die plannen noodig zal zijn, schijnt enkele autoriteiten toch nog af te schrikken. Maar ondanks dien „beer" op den weg, zal het nieuwe Raadhuis er wel komen. Er zit evenwel weinig schot in dit werk van plannen ontwerpen. De gemeente werd inmiddels eigenaresse van de gronden rondom het Brou werskolkje; het uitgebreide terrein tusschen den spoorweg HaarlemZandvoort en den Zeeweg blijkt eveneens eigendom van de gemeente te zijn en zelfs spreekt men er van, dat de gemeente de hand zal' weten te leggen op een stuk duingrond ten Noorden van den Zeeweg, tegenover den Watertoren, zoodat de gemeente straks het bezit zal hebben over een beteekenend stuk prachtig bouwterrein. En wat veel zegt: op een behoor lijken afstand van de tegenwoordige oostelijke grens. Deze grond-aankoop op zich zelf is al een groote daad voor deze gemeente en het zal blij ken, dat het gemeentebestuur hiermede zeer ver standig heeft gehandeld, omdat nu de gelegenheid geopend wordt voor het vormen van een centrum, van waaruit organiseerend, regelend en opbou wend zal kunnen worden bestuurd. De toekomst van Bloemendaal zal blijken nauw verband te houden met dezen grond-aankoop. De algemeene verwachting in deze gemeente is dan ook, dat binnen afzienbaren tijd enkele offi- cieele gebouwen zullen verrijzen op den aange- kochten grond. Het is zij het dan ontijdig en tegen den wil van den ontwerper bekend geworden, dat er momenteel twee plannen zijn voor den bouw van een nieuw Raadhuis, n.l. het plan van het Raads lid, den heer Prinsenbqjg en een door den gem.- architect ontworpen plan. Of dit plan in opdracht van het gemeentebestuur werd ontworpen, is niet bekend geworden. Het ligt echter voor de hand, dat, waar iets „officieels" nopens de Raadhuis- bouwplannen ontbreekt, men, d. z. belangstellende inwoners! z'n gedachte laat gaan over de zeer „officieus" bekend geworden twee plannen. En dan neigt de onbevooroordeelde belangstellende vrij zeker naar het plan „De Jong", om het kind maar bij den naam te noemen. Over de details der beide plannen kan men geen goed- of afkeurend woord zeggen, omdat daarvan weinig of niets nog bekend is. Maar wel kan men een meening hebben over de plaats waar het nieuwe officieele „huis" der Bloemeredaalsche gemeenschap, ons huis dus, zal verrijzen. Men weet, dat de heer Prin- senberg voor z ij n plan het oog heeft laten vallen op het terrein ,aan den Bloemendaalschenweg, schuin tegenover het bestaande gemeentehuis. Die keuze schijnt ons een weinig gelukkige toe en wij hopen, dat de Raad den heer Prinsenberg, althans voor wat de plaats, het terrein betreft, niet zal volgen. Afgescheiden nog van het feit, dat men in het algemeen er voorkeur aan geven moet om het gemeentehuis als hoofdmonument in een bepaald centrum te bouwen en dus niet als een gewoon huis tusschen andere woningen of villa's in, is het plan. bedenkelijk, omdat men de dwaasheid zou begaan' een gemeentehuis vlak op de grens te bouwen. Rn dat, terwijl Bloemen daal geografisch zoo groot, is. Immers Bloemen daal kan zich naar het; Oosten niet uitbreiden. Het nieuwe gemeentehuis zou daardoor voor altijd juist op de grens van fHaarlem's grondgebied komen te staan. Daarom/gaat onze voorkeur uit naar het plan „De Jong", waarin het nieuwe Raad huis gedacht is in een nieuw te vormen centrum met perspectief voor Blo^mendaal's groei en ont wikkeling. Daarom ook Js het jammer, dat de Raad zich nog nimmer heqft uitgesproken, in welke richting men zich voor tïe toekomst behoort te oriënteeren, zooals eenige maanden geleden zeer terecht door den heer Scbulz meenen wij als wenschelijk in den Raad werd uitgesproken. Daarom ook is deze grond-aankoop reeds een groot gebeuren! Want hiqrin ligt een onuitgespro ken uitspraak van den Raad, dat men zich gaat oriënteeren in westelijke richting. Wil Bloemen daal. onder kra^htio: zich. zelf zijn en blijven, dan is het hóodïs,' dat gelegenheid zij voor expansie naar de zijde der duinenrij. De gronden van het Brouwerskolkje, naar de zijde van den spoorweg HaarlemZandvoort, lijkt ons de meest aangewezen plaats voor het nieuwe Raadhuis, een nieuw politiebureau en een woon gelegenheid voor den dienst van Openbare Werken. Ten Noorden daarvan, tot aan den Zeeweg, ver rijzen dan enkele complexen woningen. Of ook en daarover valt te discussieeren zou het nog aan te k popen, terrein ten Noorden van den Zeeweg, en thans nog eigendom van de Erven van Vliet, een geschikte omgeving kunnen zijn voor het nieuwe Raadhuis. Maar men vergete niet, dat deze terreinen nog niet in han den zijn en dat de bouw voor een nieuw gemeente huis toch zeker lang genoeg gehangen heeft, dat er nu waarlijk wel eens iets daadwerkelijks ge beuren mag, nu men althans de beschikking heeft over een zeker zeer uitgezocht terrein als dat rondom het Brouwerskolkje. De Raadscommissie moet nu maar niet lang meer dralen en maar spoedig met gedetailleerde plannen komen. Is er dan waarlijk zulk een groote moeilijkheid verbon den aan den bouw voor de zoo hoog nood'ige officieele gebouwen? Wordt er dan werkelijk met de grootste energie gewerkt aan de plannen? Laten wij het hopen en er op vertrouwen, dat BloemendaaTs vroedschap met een ongekenden ijver zal gaan werken aan de plannen voor uit breiding der gemeente op de aangekochte en de zoo mogelijk spoedig nog te verkrijgen gronden ten Westen van den Bloemendaalschen weg. Wij verwachten van de ''bebouwing dezer terreinen, om hunne ligging juist, veel voor deze gemeente. De schitterende entrée naar den Zee weg, vanaf de zijde van Haarlem, zal van veel beteekenis blijken voor de bebouwing en de ne derzetting op de in exploitatie te brengen groote terreinen. Er moet nu gehandeld worden. Grond is er nu in overvloed en geld, och, zou men in Bloemendaal geen gelden kunnen vinden voor een nieuw huis dér Vroedschap? Dat zal wel spoedig anders blijken! In tegenstelling met de vaak al te optimistische berichten in diverse persartikelen, moeten wij dit maal eens een tegenklank laten hooren over den werkelijken innerlijken toestand van Duitschland. Deze is beslist niet zoo rooskleurig als men het laat voorkomen. Als wij eens even de feiten onder het oog zien, dan blijkt dit spoedig. De Sovjet-agenten hebben hun geheim gewroet niet gestaakt maar zijn er nog steeds ernstig mee bezig, om Duitschland te onder mijnen. Van alle kanten komen berichten, dat zij hiermede maar al te wel slagen, niettegenstaande dit oppervlakkig niet hei geval schijnt te zijn. De regee.ders laten op onverantwoordelijke wijze toe vermoedelijk om hun goed vertrouwen te toonen in bet volk en om hun eigen invloed niet te schaden dat er steeds meer organisaties komen BLOEMENDAAL. Gemeentebestuur. Openbare vergadering van den Raad der gemeente Bloemendaal, te houden op Donderdag 24 Mei a.s. 's nam. 2 uur, op het Raadhuis te Overveen. De agenda luidt: 1. Ingekomen stukken. 2. Aanvrage van een crediet voor aankoop ma- terialenloods ten behoeve van Publieke Wer ken. 2 KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 2 P. TIMMERS TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE Mo. S TELEF. <2334 - NA MEI 1928: 23017 S HET ADRES VOOR BURGERWERK EN VERBOUWINGEN EEN WIJS WOORD VOOR 1EDEREN DAG. ZONDAG. £pn het graf der moeder voelt ieder zich weder kind worden. MAANDAG. Onderdruk uw geweten zooveel gij wilt, gij zult het toch niet tot stomheid dwingen. DINSDAG. Menigeen wil in de wereld alles hervormen, alleen niet zichzelf. WOENSDAG. Ieder hard woord, dat wij bezigen, geeft een oogenblik van voldoening, maar dikwijls een langen tijd van verwijt. DONDERDAG. Wie zijn hart overwint is groot, ik vereer den dapperen man, maar wie door zijn hart overwint, dien schat ik nog hooger. VRIJDAG. De gebreken die men zelf heeft, bemerkt men 't eerst bij anderen en veroordeelt men 't zwaarst in hen. ZATERDAG. Edele karakters deelen hun geluk met anderen, maar dragen hun ongeluk alleen. 3. Aanvraag van een crediet voor aanschaffing van een vlet c.a. en een gebouwtje voor de reddingsbrigade. 4. Aanvraag van een crediet voor toezicht op de terreinen bij het Brouwerskolkje. 5. Verhuur van grond nabij het Brouwerskolkje aan H. A. Traanberg.' 6. Reclame tegen aanslagen in het vergunnings recht. 7. Vaststelling 6e suppletoire begrooting dienst 1927. 8. Beslissing inzake toekenning van vacantietoe- slag. 9. Helziening loonen werklieden. 10. Ontheffing bepalingen der Bouwverordening. 11. Voorloopige vaststelling uitbreidingsplan voor Rijnegom. 12. Voorloopige wijziging van het uitbreidingsplan voor Grooi-Bentveld. De heer J. C. Laan terug. De heer J. C. Laan, wethouder onzer gemeente, diê voor herstel van gezondheid gedurende eenige weken in 't buitenland vertoefde, is weder teruggekeerd en heeft zijn func tie van wethouder hervat. 'Kon. Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De Afd. Bloemendaal-Velsen der K. N. M. v. T. en P. hield 15 Mei j.l. hare maandelijksche bijeenkomst, welke ditmaal geheel aan behandeling van huishoudelijke aangelegenheden was gewijd. Na voorlezing der Notulen der 4 voorafgaande vergaderingen en behandeling der ingekomen j van jonge mannen, die over het paard getild zijn door de Russische voorspiegelingen van geluk en 'welvaart. Hun wordt op alle mogelijke manieren door lezingen, artikelen in de bladen, ja zelfs door openbare meetings „duidelijk?" gemaakt, dat een wederopbloei van hun land alleen verkregen kan worden door het uitwerpen der kapitalisten. Zoo zijn er nu reeds machtigebenden ontstaan, als: Stahlhelm, Reichsbanner, en zelfs openlijk onder den niet voor andere uitlegging vatbaren naam van „Roode FrontStrijdersbond", waarvan de leden in uniform gekleed gaan, optochten en dergelijke hou den, kortom het doen voorkomen alsof binnen kor ten tijd van hun de revolutie zal uitgaan, opdat het landgered worde! De Sovjet-propaganda wordt in het groot ge voerd, alles wordt voor het doel dienstbaar ge maakt: het boek, de film, de pers enz. In enkele jaren tijds is het hun gelukt, het volk het idee op te dringen, dat Rusland op het oogenblik een waren heilstaat is, waarvan steeds meer goeds voor het volk afkomstig is. Het Duitsche volk, de arbeidende klasse en kleine middenstand, dat zelf in de na- oorlogsche jaren in een poel van ellende geleefd heeft, was maar al te gaarne genegen dit alles voor waar en als een schoon toekomst-ideaal aan te nemen, hetgeen nu tot gevolg heeft gehad, dat de bourgeoisie droomt van de komende redding vol gens Russisch model. Daarbij komt nog het diep ongelukkige feit, dat Vele oud-officieren en zelfs grootere oud-militaire leidtrs zelf ook gehoor geven aan deze valsche voorspiegelingen, hopende op die wijze weer in hun vroegeren toestand van welstand te komen, welke zij na de uitroeping van de republiek verloren hebben. Stresemann, die een voorvechter, werd voor den wereldvrede, en tijdens zijn, voor Duitsche toestan den lang, bewind getoond heeft veel tot stand te kunnen brengen, dat tot vooruitgang van zijn land kan dienen, werd vrijwel algemeen geacht en zou nu ook zeer zeker bij de komende verkiezingen zijn invloedrijke plaats behouden hebben, waardoor hij in staat was althans al het mogelijke te doen om deze verderfelijke invloeden van de Sovjet den kop in te drukken. Maar nuHij wordt plotseling ziek. Na zijn promotie te Heidelberg tot Doctor in de Staats wetenschappen zakte dit machtige lichaam plotse ling ineen. Geconstateerd werd inmiddels, door een drietal doktoren: een ernstige maag- en darm- l.atarrh, op paratyphus gelijkend. Wanneer we ver der vernemen, dat hij een zwak hart had en reeds lang aan een nierziekte lijdt, dan zal men wel inzien, dat zijn toestand zeer zorgwekkend moet zijn, hoe wel er nog geen direct levensgevaar aanwezig is. Dit feit is èn voor Stresemann, die zicli nu voor langen tijd van de verwezenlijking van zijn hoog- menschelijke idealen berooft ziet èn voor Duitsch land een zeer harden klap. Diverse veel belovende conferenties, o.a. met Dr. Benesj, de Tsjechoslo- vaaksche minister van Buiteniandsche Zaken kun nen nu niet doorgaan, terwijl van zelf sprekend ook de verkiezingen hierdoor sterk en denkelijk niet ten voordeele zullen worden beïnvloed. Als eenige geruststelling op de treurmare van den Sovjet-invloed kan misschien dienen, dat ook in Rusland zelf een contra-revolutie begint te groeien, die een religieuzen ondergrond heeft. Zooals be kend, zijn in Rusland alle godsdiensten afgeschaft, doch de mensch laat zich in dit opzicht minder dan iets ook dwingen, zoodat we zeer waarschijnlijk door deze gevoelens op den beteren weg zullen bomen. Dit kan nog lang duren, maar komen zal het!! In China zijn de zaken nog weinig vooruitgegaan. China wil gaarne bemiddeling van de Vereenigde Staten en Engeland aanvaarden, maar Japan voelt er tot nu toe niets voor. Wat hieruit groeien zal, moeten we nog afwachten. Prins Carol van Roeme.nië heeft het dan toch nog klaargespeeld, zijn verblijf te mogen rekken tot Donderdag 17 Mei, maar dan moet hij ook persé Engeland verlaten hebben. Waar hij nu weer zijn tenten zal opslaan, is nog niet met zeker heid bekend. Wèl, dat geen enkel land dezen man, die ten koste van zijn zoon een troon wil heroveren, afgezien nog van zijn overige moreele antecedenten, gaarne huisvesting wil verleenen. G. O. Uitzending van Diners aan huis S Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 t 5 Prijscourant wo» dt op aanvrage gaarne toegezonden 2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1