ERIJEN WBURG EVA AT No. 40 ÖRAADSOVERZICHTÖ RADIO IALIFORNIË Haarlem Verknoei in zorg uw zaken nietl P. VAN DER STAD IK OONEE L n 15065 -n. AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Derde Jaargang Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (HaarL) en Santpoort-Station rde ABONNEMENTEN Uitgever: G. Eikelenboom - Bloemendaal Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 Rechtsk. Adv. HAVELAAR Co., Gr. Houtstr. 77, Haarlem Telefoon 14547 - Kantooruren t 9'/2-4 en 6-9, Zaterdags 9-2 DE GRONDEN AAN HET BROUWERSKOLKJE Uitzending van Diners aan huis j j C, J. Gude - Cuisinier j POELIER HAARLEM AHL van der Steur Jr. P. TIMMERS A. F. VAN STRAATEN VND VOORT RKSTRAAT 15 TELEFOON 53 waarvan wij U keuze ten dienste ij uwe aandacht isoorten worden ment-was-papier prijsverhooging. hen wij dit toege- /eel succes bereikt, itvoerig uiteen te ïische voordeelen i, dat indien U Dod op deze wijze ikt of ander brood :nd onze zaak met ■j dnr. A. HOUTMAN Directeur. 8 uur Musch) 3n en Middletön I 2 Juni 8 uur Gezelschap izotdrol 3 uur 3 uur m's Vleeschwaren en per ons 'orst0.24 ngelsch spek) 0.28 (ger. rb)0.26 k zonder zwoerd 0.20 bief0.28 0.25 Fsgehakt0.25 a la jardinière 0.14 i0.40 0.60 jrst 0.25 it0.12 :ef0.14 Kaas in diverse soor- Leidsche. omestibles enz. 1.10 per pond 0.75 en 0.65 p. p, er prijsverhooging. Zaterdag 2 Juni 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels0.50 elke regel meer „0.10 i é- No. 40 Per jaar3. Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Bureau voor Redactie en Administratie t Gij VRAAGT MIJN ARME PEN WAT ZIJ Gij vraegt mijn arme pen wat zij voortaan maer zelden meer van mij zal krijgen of ontvangen. Gij vraegt mij verzen en 'k en heb hoe ik mij ook de wiekeiï rep maer tranen (op de wangen). Geen vers, geen vreugd, geen geest in 't hert maer smert en altijd weder smert ik geef u dan niet dat gij vraegt ik geef u wat ik hebbe.... draegt En geef ik dan geen vriendenoor aen 't geen gij vraegt, onschuld zij voor mijn tranen. Guido Gezelle. Uit: „Zantekoorn". ZOOALS DE MENSCH ZAAIT, ZOO ZAL HIJ OOGSTEN. De hand des Scheppers schreef op 't menschelijk gezicht Wat in het diepst der zielen ligt Maar gij moet leeren lezen men- schenwicht! Dr. J. P. Heye. Een groot aantal gebeurtenissen in het leven komen tot ons, zonder eenige directe keuze onzerzijds en zulke gebeurtenissen be schouwen wij gewoonlijk als voorvallen, die niets met onzen wil en ons karakter uit staande hebben, maar zonder oorzaak ver schijnen. Zoo zegt men van den een dat hij gelukkig, van den ander, dat hij ongelukkig is, waarmede men dan te kennen geeft, dat elk van beiden iets ontving, wat hij niet ver diende, noch veroorzaakte. Een dieper gedachte, en een helderder be grip evenwel overtuigen ons, dat niets zon der oorzaak geschiedt en dat oorzaak en ge volg steeds verbonden zijn in volmaakte harmonie. Daar dit nu zoo is, is elke ge beurtenis, die ons treft ten nauwste verbon den met onzen eigen wil en karakter, is dus in werkelijkheid een oorzaak, die wortelt in ons bewustzijn. Om het met een enkel woord te zeggen: „Onwillekeurige gebeurtenissen in het leven zijn de resultaten van onze eigen ge dachten en daaruit voortvloeiende daden!" Dit is niet onmiddellijk zichtbaar op 't eer ste gezicht, maar met welke grondleggende wet in het heelal is dit wel? Indien gedachte, studie en onderzoek noodzakelijk zijn om de beginselen, die atoom aan atoom verbinden, na te vorschen, hoeveel te meer is het dan buiten dit stoffelijk gebied geboden, ten einde de wetten na te sporen, die geestelijke phasen met elkaar in verbinding stellen, te onderzoeken! Deze wetten kunnen begrepen worden door hem, die rechtvaardig handelt, door hem, die het juiste begrip heeft van een hoog zedelijk leven en die in het licht der waarheid wandelt. Zooals de mensch zaait, zóó zal hij oog sten! De dingen, die ons overkomen, ofschoon zij niet door onze keuze geschieden, ge schieden toch door oorzaken binnen in ons! De dronkaard verkiest het delirium tremens niet, of de kwalen welke hij zich op den hals haalt, maar hij veroorzaakt ze door eigen daden. In zoo n geval is de wet heel eenvoudig en duidelijk voor ieder mensch, maar waar ze niet zoo eenvoudig is en niet zoo voor de hand ligt, daar is zij niet minder waar. In onszelf ligt diep-ge- worteld de oorzaak van al ons lijden; alsook de drijfveeren van al onze vreugden. Ver ander de wereld uwer gedachten en de bui tenwereld zal ophouden u verdriet te be zorgen. Zuiver uw hart en al wat u over" komen zal, zal zuiver zijn! Uw leven is goed of slecht, vrij of aan ketenen, overeenkomstig de gedachten, die u beïnvloeden, want uit d i e gedachten ont spruiten al uw daden; en uit deze daden komen evenredige resultaten. Groote daden kunnen wij niet bereiken met gewelddadig heid. Gij moet beginnen met uw gedachten te zuiveren, dan zult gij de daden van die gezuiverde gedachten oogsten als succes! De Zandvoorterweg. Het is er in de Raadszitting welke de vorige week Donderdag is gehouden, „Spaansch" toe gegaan. Met dat woord „Spaansch" bedoelen we niet 'n beleediging van een natie, doch het is maar „bij wijze van spreken". Of is het niet „Spaansch" al weer dat woord dat het Dagelijks Bestuur het aandurft, zonder vooraf door den Raad daartoe gemachtigd te zijn, Slechts juridisch, zaakkundig en snel optreden, gesteund door een jarenlange speciale ervaring op dit gebied, waarborgt U een afdoende regeling uwer moeilijkheden met schuldeischers. ONS KANTOOR heeft op dit terrein tot tevredenheid van tallooze cliënten zijne sporen verdiend. Wendt U dus onverwijld tot ons. Behandeling vlug, discreet en billijk. Advies 1.Dankbetuiging ter inzage een bedragje van 11000.te. versnoepen aan den Zandvoorterweg? Nu zijn we op dat gebied al wat gewend, want het is niet den eersten keer dat ons Dagelijks Bestuur zich op deze wijze „vergist". Op velerlei wijze hebben we van die „vergissingen" meege maakt of mogen aanhooren dat een der Raads leden de vraag tot het Dag. Bestuur richtte hoe deze „vergissing" nu weer zoo ontstaan was. In verscheidene gevallen werd dan het ant woord zóó smakelijk opgediend dat het ernstige van het geval alweer vergeten was als de Voor zitter z'n verdedigings-speech beëindigd had, waren de „harten" der Raadsleden alweer ver overd en daarmede basta. De suppletoire be grooting zorgde voor de rest. Nu ging dat voor dezen keer eens niet. Het Dag. Bestuur was het onderling niet eens; om het nu eens sterk uit te drukken: zeer oneens. En geen wonder. Onze wethouder var. Publieke .Werken en van Financiën is een man om over te loopen, mits men niet aan zijn Publieke Werken en niet aan zijn Financiën komt. Nu wilde het ongelukkige toeval dat onze Wet houder van bovengenoemde afdeelingen ongesteld werd en dies waagde zijn collega het, daarin ge rugsteund door den Voorzitter van het Dag. Be stuur oftewel onze Burgemeester, te komen èn aan de afdeeling Publieke Werken èn aan de af- deeling Financiën. Aan de afdeeling Publieke Werken kwam men, doordat het door den Wethouder Laan aange legde Topeca-rijwielpad aan den Zandvoorterweg door hen werd opgebroken en van tegels voorzien en aan die van Financiën kwam men eveneens doordat dit grapje 11000. zal moeten kosten. Dat was te veel voor den heer Laan. En zoodra dus de gelegenheid zich voordeed moest het maar gezegd worden ook. Op zijn wijze nog wel. Hij vond het een nare, vervelende, aller beroerdste geschiedenis. Nu, dat is 't dan ook wel. Men trachtte weliswaar aan te toonen alsof in de B. en W.-vergadering die kwestie in bijzijn van den heer Laan was geregeld vóórdat er aan be gonnen werd, doch dat is toch niet zoo aanneem baar. En zeker niet verdedigbaar. Terecht werd door den heer Laan opgemerkt dat de functiën verdeeld waren in het college van B. en W. en hem Publieke Werken en Financiën waren toegewezen. Welnu, waar dit het geval was en waar tot ver buiten onze gemeentelijke gren zen onze mooie wegen geroemd worden, daar is het te begrijpen dat hij thans voelt welk onrecht hem is aangedaan, door tijdens zijn ziekte dezen weg te veranderen. Dat is een blamage van het grofste soort, waar over, vermoeden we, het laatste woord nog niet gesproken is. Bepaald onaangenaam was de uitdrukking van den heer Prinsenberg. Sprekende over de wijze Waarop een en ander steeds door den heer Laan wordt behandeld, uitte hij zich aldus: „De heer Laan behandelt die zaken alléén met den gemeente-architect, den heer De Jong. Indien we niet oppassen dan zou de heer De Jong alles met Topeca gaan besme ren. De zaak is dat de paden met Topeca zijn bedekt zonder dat B. en W. dat wisten." Het gaat er nu maar om of onze wegen al of niet mooi zijn. Zijn ze wel mooi en dat zijn ze dan is deze opmerking zeer ongepast. Zeker, de bedoe ling is om alles zooveel mogelijk met Topeca te bedekken niet te besmeren en dat er wel eens een weg of gedeelte weg met Topeca wordt behandeld zonder dat de medebestuurders van den- heer Laan daarvan af weten, lijkt ons en fout, hoe wel den heer Laan een crediet van 100.000.- is toegestaan voor onderhoud wegen. Doch daarmede wordt de ongepaste opmerking van den heer Prin senberg niet weggeredeneerd of bedekt. Meent de heer Prinsenberg dat de Wethouder er in ieder geval de Comm. v. Publieke Werken in moet kennen en kan die meening op grond van eenige verordening of bepaling worden vastge houden of verdedigd, dan kan het toch niet de weg zijn om bij wijze van 'n trap in de lendenen er den Wethouder op attènt te maken. Wat de vraag van den heer Noorman betreft: het zou o.i. maar 't verstandigste zijn indien de vragen schriftelijk herhaald werden, 'n Ontwij kend antwoord of een er-om-heen-draaien gaat dan moeilijker dan in een persoonlijk twistgesprek. En dat voorzien we in een volgende zitting toch weer. Zooals bekend is heeft het Gemeentebestuur van Bloemendaal de gronden aan het Brouwersklokje aangekocht (het 15 H.A. groote terrein) om daar op te bouwen arbeiders^ eiBM S;denstandswonin- gen De W1 VjV 1 daar voor in aanmerking kunnen komen, zouden dan de eer hebben als tusschenpersoon te fungeeren. Met den aankoop van dit terrein was men er echter nog niet. Allereerst moest worden begon nen met een plan te ontwerpen, dit plan moest dan door de Gewestelijke Commissiet worden goed gekeurd, waarna nog de Raad en Prov. Staten hun goedkeuring hadden te verleenen. De bekende tuinarchitect Leonard A. Springer werd de opdracht gegeven voor genoemd doei een plan te ontwerpen. De heer Springer heeft echter voor deze op dracht bedankt. De motieven welke hem hebben bewogen voor deze opdracht te bedanken, vinden wij neergelegd itf het volgende schrijven, verge zeld van een Memorie van Toelichting. Haarlem, 13 April 1928. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal. Edelachtbare Heeren, Tot mijn leedwezen moet ik U bij deze berich ten, dat ik moet bedanken voor de vereerende op dracht om voor de gemeente plannen te maken van de bebouwing der omgeving der Brouwerskolk tot aan den Zeeweg bij den Watertoren der Haar- lemsche Waterleiding. Bijgaande Memorie van Toelichting zal U duidelijk maken, waarom ik zulks niet doen kan. Overigens gaarne bereid zijnde de 'Gemeente van advies te dienen, verblijf ik, Hoogachtend, Uw dw. (w.g.) LEONARD A. SPRINGER. MEMORIE VAN TOELICHTING. Na ontvangst der plannen voor het maken van een weg vanaf den laan langs Duinlust achter de Brouwerskolk om naar den Zeeweg, is onderge- teekende het terrein nabij de Brouwerskolk gaan inspecteeren en moet hij tot de conclusie komen dat het hooge duinterreiu allerminst geschikt is voor middenstands- en arbeiderswoningen. Had men hem voor den aankoop advies ge vraagd, hij zou zeker den aankoop voor dit doel sterk ontraden hebben. Hier is hoewel reeds sterk beschadigd door het publiek nog een mooi stuk landschappelijk schoon, dat waarlijk de moeite waard is behouden te blijven. Wanneer overgegaan zou worden den gepro- jecteerden weg uit te voeren, zou men moeten be ginnen met de mooie boomengroep bij de jacht opzienerswoning te vellen en een groote door graving te maken, wat bij de voornoemde woning tot groote moeilijkheden zou leiden of de helling zou te sterk worden. Het doel schijnt den weg te maken over het kaal getreden duinvlak achter het dennenboschje bij het voormalig ontspanningslokaal. Alleen het westelijk daarvan gelegen duin zou bebouwd mogen worden, want het zou zeker natuurschennis zijn het terrein tusschen Belvedère en den ont worpen weg te verwoesten. Om den weg daar te brengen tot de hoogte van 14.50 A.P. van het ontworpen viaduct over den spoorlijn zouden ook weder enorme grondver plaatsingen geëischt worden. Is het nu wenschelijk daar boven op het open kale duinterrein huizen te bouwen, hetzij als mid denstands- of arbeiderswoningen? Dit terrein is blootgesteld aan de ruwe Z.W. en N.W. zeewin den. Nergens is eenige beschutting te vinden. Zelfs al zou men trachten aldaar eenige beschut ting te verkrijgen, dan zou daarmede zeker een half menschenleven gemoeid zijn. Gesteld nog, dat de Gemeente daarvoor de groote kosten zou over hebben, dan nog is het zeer de vraag of de jeugd het werk voldoende zou eerbiedigen. Bovendien zien wij thans hoe het „natuurlief- hebbend" publiek de vroeger zoo schilderachtige omgeving van de Kolk reeds vernield heeft. Hoe zal dat worden als hier woningen gebouwd wor den? Ondergeteekende moet daarom sterk ontraden het terrein voor het doel, waarvoor het gekocht is, te gebruiken, maar liever het in een betere toe stand te brengen en te bewaren. Wat nu betreft het terrein ten Noorden van den spoorbaan Overveen-Zandvoort, valt hier niet veel meer te bederven. Het eens zoo mooi be groeid terrein is totaal verwoest en gebracht tot een ware zandwoestijn, afgegraven door de Ge meente en overgeleverd als het is aan het vanda lisme van het publiek. De omgeving van den met zooveel kosten aan- gelegden Zeeweg is hier totaal bedorven en niet meer goed te maken. Aanvankelijk is men aan het begin van den Zee weg begonnen villa's te bouwen als uitbreiding van het villapark het Kweekduin. Wie zal daar nu mede doorgaan als er arbeiderswoningen komen? Eigenaren van zulke villa's kunnen wat besteden aan aanleg, beplanting en onderhoud van bijbe- hoorende tuinen. gen zullen zeker niet veel kunnen betalen, het kale Bouwers van middenstands- en arbeiderswonin- duinzand vruchtbaar te maken. Komen de wonin gen daar, dan zal het niet lang duren of de ter reinen langs den Zeeweg zullen in denzelfden toestand komen als nu het geval is met het te be bouwen terrein. Ondergeteekende wil gaarne plannen maken voor het behoud van het landschappelijk schoon van Overveen en daardoor van Haarlem's mooie omgeving, maar kan niet medewerken dit nog meer te bederven, als nu reeds op de bedoelde terreihen is geschied. Acht de gemeente het noodig een verbindings weg te maken van den Duinlustweg naar den Zee weg, dan dient deze ook zoo gemaakt te worden, dat het natuurschoon ook voor de toekomst be houden blijft nfet alleen, maar verhoogd wordt. Alleen daartoe wil ondergeteekende medewer ken, en zelfs zeer gaarne. Gezien de gewestelijke wegenplannen onder Bloemendaal zal bij uitvoering daarvan toch reeds veel moois verdwijnen. Laat de Gemeente nu geen voorbeeld geven, door dit eenigszins historisch terrein te bederven, want dan verliest zij het recht van spreken, als speculanten dergelijke plannen koesteren op an dere terreinen. Er is toch ook een Wet op het behoud van landschappelijk schoon! Aldus opgemaakt, (w.g.) LEONARD A. SPRINGER. Daarop had een conferentie plaats tusschen het gemeentebestuur en den heer Springer. Het re sultaat hiervan vinden wij in het volgende schrij ven: Haarlem, 18 April 1928. Edelachtbare Heeren, Ingevolge onze conferentie over de kwestie op geworpen in mijn vorigen brief, heb ik de eer Uw College kennis te geven dat ik gaarne een plan zal maken voor een te maken weg van den Duin lustweg naar den Zeeweg, via de duinen achter de Brouwerskolk, doch dat ik moet ontraden al daar arbeiderswoningen te doen bouwen en blijf ik bij mijn opinie, rgedegedeeld in de Memorie, gevoegd bij mijn vorig schrijven. Zelfs woningen van gemeente-arbeiders zijn niet vrij van onoogelijke aanhangsels en ontsiering, zooals blijkt bij de woningen bij het Bloemendaal- sche Bosch, die daar de toegangen ontsieren. Voor het maken van een plan wacht ik nadere gegevens. Hoogachtend, Uw dw. (w.g.) LEONARD A. SPRINGER. Nogmaals werd geconfereerd, thans met den gemeente-architect, den heer de Jong. Alweer met een negatief resultaat. De heer Springer schrijft namelijk: Edelachtbare Heeren, Woensdag 25 April had ik een ontmoeting met de heeren de Jong en Lebau op het bureau van Pu blieke Werken Uwer Gemeente, nadat ik met den heer Lebeau het terrein naast en achter de Brou- S Iordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 l Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 "WS Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteericg stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE No. 2 J TELEF. 12334 - NA MEI 19281 23017 HET ADRES VOOR BURQERWERK EN VERBOUWINGEN IN IEDERS BEREIK VRAAGT JEM0NSTRATIE ZIJLWEG, HOEK Dlil VEN VOORDESTRAAT EEN WIJS WOORD VOOR IEDEREN DAG. ZONDAG. Gelukkig hij, die de kunst van huichelen niet verstaat. MAANDAG. Houdt u aan de waarheid. Wie slechte zaken maakt met deze godin, heeft het aan zich zelf te wijten. DINSDAG. Laat de helderheid van uw geest zich afdruk ken op uw lichaam, uw kleederen en uw woning. WOENSDAG. De ster der hoop schittert het helderst wanneer haar omgeving ons het somberst toeschijnt. DONDERDAG. De helft der taak is reeds volbracht, zoodra men er maar aan begonnen is. VRIJDAG. Wanneer ge zegt, dat ge een geheim kent, dan hebt ge 't reeds half verklapt. ZATERDAG. Wilt gij weten hoe gij moet geven? Denkt u dan in de plaats van hem, die ontvangt. werskolk nader had bekeken. Voor het eerst heb ik inzage der Gemeenteplannen gekregen. Deze plan nen deden mij zien, dat het bouwbureau zich alle moeite heeft gegeven de mooie omgeving van de Kolk zooveel als mogelijk is te bewaren. De hoofdweg, ik erken het, is een noodzakelijk kwaad. De verbinding tusschen de noordelijke en zuidelijke gedeelten der gemeente is onvoldoende, daar alle verkeer de kruising spoorbaan-Bloemen- daalscheweg moet passeeren en dus een hoog lig gende weg met viaduct over de spoorbaan noodig is en nergens een beter punt is te vinden. Maar moet nu daarom het overige hooge duin terrein gebruikt worden, om aldaar een geheel dorp van arbeiders- en middenstandswoningen te bou wen (waarvoor het bovendien ongeschikt is) al zou men zich volgens het plan bepalen tot het gedeelte westelijk van den ontworpen hoofdweg. Al moge men de aldaar ontworpen zijwegen eenigszins hel lend maken, de terreinen van de huizen en de tuin- tjes tusschen de wegen worden te klein om den duinvorm te kunnen handhaven. Het kan dus niet uitblijven of de geheele duin- groep tusschen spoorbaan-Zanderijvaart en ontwor pen weg zal moeten worden afgegraven tot onge veer de hoogte van den ontworpen hoofdweg, die bij het viaduct gebracht wordt op 14.50 A.p. ais hoogste punt. Ik blijf bezwaren hebben tegen den bouw van zulk een groot complex van woningen, omdat dit onvermijdelijk moet leiden tot vermindering van het natuurschoon en omdat er zeker onvoldoende kosten kunnen besteed worden voor behoorlijk surveillance tegen het beschadigen door de jeugd, die toch al gewend is daar te doen wat zij wil. Ook voor het beboschte gedeelte bij de Kolk en voor de hellingen tusschen de hoog gelegen wegen van het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1