BLAD meerlingen istrieschool BOEKHANDEL Fa. P. STINS Pzn. (F. GRAMME) HET WERËLDGÉBËÜREN RADIO LJET Lezen. lanellen en Pantalons antalon Houtweg BOSCH BOSCH AD VERTENTIEN ABONNEMENTEN j DE KONINGIN-MOEDER I BLOEMENDAALSCHEWEG 78 TELEFOON 22045 C. J. Gude - Cuisinier j P. VAN DER STAD A. H. van der Steur Jr. O a a EN :len 55, Juni 928 en minstens 12 jaar LASSE ling Costuumnaaien VAN 5-7 UUR ling tot: liploma) selschade) (Staatsdiploma) iderwijs ontvangen I eding Tesselschade na) zoowel des daags ivrage verkrijgbaar, tegen verminderd 10-12 I 7-9 ssen veen itpoort enz. vanaf heden onneeren op f 1.60 per den bij voor- ert met 2 et. ons bureau, endaal. Men Tel. 22324. 1 tenslotte het College hemd hebben gezet op tafel heeft stellig et College niet gemist. oo gemoedelijk-deftige t aan toe om de vuist 2n wij voorzien, dat, ;aat met eigenmachtig in het Raadhuis zich tsen, zeker niet in het van een eigenaardige een slap, weinig door- md College. De wet- n Publieke Werken is uur. Maar eenige kee- an de evengenoemde ;en is als de burgerij, het College handelin- its van een sterk en nnen niet mogen ad dan wellicht eerder u het geval is, al mag aad evenmin door een llege worden geschon- indaal houde voet bij zijn oppermacht, zeker mover d i t College. Zaterdag 16 Juni 1928 Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tarieven. Derde Jaargang No. 42 Weekblad voor Bloemendaal» Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Per jaar3.— Per half jaar1.60 Per drie maanden0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kannen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers a 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad UitgeverG. Eikelenboom - Bloemendaal Bureau voor Redactie en Administratie: Bloemendaalscheweg 42 Telefoon 22324 Post-Cheque- en Gironummer 73407 En wacht niet van uw naaste bloed Al wat gij sellef niet en doet. (Cats) HAZELAAR. Wat schemert daar? 't Is geel en klaar In 't donkertonig winterbosch Het hangt zoo los, Als zweefde 't maar. Wat schemert daar? 't Is hazelaar. Het glimlacht daar Zóó blij en boud, In 't oude, toegesloten hout, Als zat het Voorjaar op een stam, En wachtte tot zijn ure kwam, Vertrouwend blikkend over 't mos. Zóó glimlacht daar De hazelaar. Het siddert daar, Zoo pril en sterk, In stormgeweld en hagelkilt. Zoo dapper als de Lietde zelf, En onverwinbaar als Haar werk, En even feeder, even mild, En wonderbaar, De hazelaar. MARIE W. VOS. Wie kent feitelijk de hooge waarde van het lezen? Velen denken, dat lezen iden tiek is aan hun dagelijksch dagblad-menu of aan een of anderen ontspanningsroman. Zeker, dit heeft in bepaalde omstandigheden ook zijn nut, vooral voor wat betreft het eer ste beseffen we soms maar al te weinig van hoeveel belang en noodzakelijkheid het voor ons allen is, volledig op de hoogte te blijven met de belangrijke feiten van den dag. In de eerste plaats denken we hierbij aan de politiek. Duizenden en nog eens duizen den, vooral vrouwen, beweren: Politiek? Daar houd ik me niet mee op, ik kan m n tijd wel beter besteden". Zij vergeten daarbij, dat zij zelf de maaksters van den tegenwoor- digen toestand in hun land en daardoor ook weer indirect van dien in het buitenland zijn. Bij de verkiezingen brengen velen een stem uit op een persoon, waarvan zij in dien tijd even een paar vluchtige informaties hebben ingewonnen en waarvan zij dan allen heil verwachten. Blijft dit echter achterwege, dan heerscht er ontevredenheid en wordt de schuld op den gekozen persoon geworpen en op de regeering in het algemeen. Wie treft echter schuld? Niet de regeer ders, want die kunnen het niet helpen, dat zij niet berekend zijn voor hun taak of voor het feit, dat zij hun functie soms eens onwaardig uitoefenen. Neen, de werkelijke schuld ligt bij ons zelf. Wij hebben die menschen ge kozen, wij hebben het dus zelf te verant woorden als zijnde de directe oorzaak van bepaalde mistoestanden. Indien wij met wat meer degelijkheid en plichtsbesef waren te werk gegaan, geregeld ons op de hoogte hadden gesteld van de methodes waarop de voorgestelde candidaten eventueel reeds in vroegere soortgelijke functies hun werk zaamheden hebben verricht, dan zouden wij zonder een zweem van twijfel onze stem kun nen uitbrengen, wetende aldus de meeste kans op bevrediging te vinden, wetende den rechten man op de rechte plaats te krijgen. Nu zal de een of den ander beweren: „al les goed en wel, maar als de heeren eenmaal gekozen zijn, hangt het niet meer van ons af of zij aan de gestelde verwachtingen zullen beantwoorden". Dat bezwaar geldt alleen bij de keuze van personen omtrent wier ka rakter men niet rotsvast overtuigd was en dan was 't reeds verkeerd hen te kiezen, hoe groot hun capaciteiten ook mogen zijn. Het is immers een feit, dat capaciteiten alléén niet in staat zijn om een hoogstaand en edel karakter te vormen en dus nobele en vrucht- binnenkort verschijnt bij a. w. sijthofps uitgevers mij. te leiden GEDENKBOEK ter gelegenheid van den 70 en Geboortedag en het t 50-jarig N e d e r 1 a n d s c h a p (1879-1927) van H.M. Koningin Emma. de prijs van dit nationaal gedenkboek in zijn keurigen prachtband gebonden, bedraagt slechts F 15.- j J Voor de Gemeente Bloemendaal kan men uitsluitend inteekenen bij: j BOEKHANDEL Fa. P. STINS Pzn. (F. GRAMMÉ) j j Een naamlijst van inteekenaren wordt aan het gedenkboek toegevoegd, (uitsluitend voor hen, die vóór 1 Juli inteekenen) waarvan het eerste exemplaar j aan H.M. de Koningin-Moeder zal worden aangeboden. dragende werken tot stand te brengen, die van blijvenden aard zijn. Neen, daarvoor is op de eerste plaats karakter-vastheid, een hoog beginsel en een grootsch ideaal noodig. Personen, die dat in zich vereenigen, mo gen wij zeker wel in staat achten ook de voor hun taak benoodigde „capaciteiten" te zullen verwerven. Als wij dus van het eerste over tuigd zijn, laten wij hen dan gerust kiezen. De rest komt dan vanzelf wel terecht. Als wij dus onzen plicht doen door ons ter dege en tijdig (door geregelde belangstelling in de gebeurtenissen van ons openbaar leven) op de hoogte te stellen van de begin selen en het leven der candidaten, waarin op .de eerste plaats naasten-liefde moet voor komen, dan kunnen wij met een gerust hart de gevolgen afwachten. Deze gevolgen hebben we in onze mo derne vrouw echter te danken aan... de zoo in de puntjes verzorgde berichtgeving in de pers op elk gebied en dus aan het „lezen Een ander niet minder belangrijk gevolg van het lezen, kan onze algemeene ontwik keling op zedelijk en geestelijk zoowel als op stoffelijk en dus finantieel gebied zijn. Zon der de mogelijkheid van het lezen zouden alle schatten van rijke, opbouwende gedach ten van de grootste denkers aller tijden slechts binnen het bereik van enkelen zijn gekomen, hetgeen nu algemeen bezit van de massa is geworden. Al onze vergevorderde studiebronnen zouden voor ons zoo goed als verloren zijn en slechts door overlevering tot ons hebben kunnen komen. Ja, alle wijsheid zou als het ware telkens opnieuw gedacht moeten worden, daar het practisch niet mo gelijk zou zijn, alles in „scholen" te behan delen. zooals in de oudheid de wijsgeeren deden. Kortom het zou er met onze bescha ving treurig uitgezien hebben. Veel ruwheid, wreedheid, ongeoorloofde rechtspraak en andere barbaarsche toestanden zijn door de uitvinding van Laurens Janszoon Coster ver dwenen, want hij schiep de mogelijkheid dergelijke misdadige toestanden openlijk aan de kaak te stellen. Ieder onzer is in staat nog ontelbare voor- deelen van ontzaglijk belang op te noemen, die wij aan hem te danken hebben. Onze ge- heele wetenschap, elke tak daarvan dankt voor het grootste deel zijn vergevorderden bloei aan de gelegenheid om alle gevonden waarheden, ontdekkingen, uitvindingen enz. te vereeuwigen, waardoor anderen weer daarop kunnen doorbouwen en zoo maar steeds verder. Ja wij kunnen gerust zeggen, dat, indien het lezen niet mogelijk was, dus als de boek drukkunst niet was uitgevonden, onze tech niek en wetenschap evenals onze beschaving thans nog niet veel verder zou zijn dan zij in den tijd van Koster was. (1423). Als we dit levendig beseffen, dan zullen we ook alle uitwassen haten en verachten, die door middel van de pers in de wereld komen. Alle sensatielectuur zullen wij verre van ons houden, waarbij we niet eens behoe ven te spreken van demoraliseerende en on zedelijke illustraties, gtiavures en verregaan de verontreiniging van een zoo verheven uit vinding. Vanzelf sprekend zullen wij dan ook slechts dat willen lezen, wat werkelijk goed en rein is, waardig aan het mooiste ge schenk van God aan de menschheid. Lezen is overdenken. Lezen is het in de ziel opnemen van gedachten van anderen; laten wij dus slechts aan de goeden en hoog staande denkbeelden en idealen onze aan dacht schenken en ons aldus dit geschenk waardig betoonen. O. HET GEDENKBOEK VAN H. M. DE KONINGIN MOEDER. Bij A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappit-te Lei den verschijnt binnenkort een pracht-standaard- werli, getiteld: „De Koningin-Moeder", gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag en het 50-jarig Nederlanderschap (1839—1929) van H. M. Koningin Emma. In een prospectus, welke wij heden ontvingen, lezen we o.m.: „Het schijnt alleszins gemotiveerd, ja vanzelf sprekend, dat ter gelegenheid van den dubbelen feestdag, die H. M. de Koningin-Moeder, algemeen geëerbiedigde persoonlijkheid te midden van het Nederlandsche volk, te wachten staat, een Gedenk boek verschijnt, gewijd aan Haar persoon. Haar arbeid, en aan den tijd van. Haar Regentschap. Dub belen feestdag; immers, op 2 Augustus a.s. zal Koningin Emma den 70-jarigen leeftijd bereiken, gewoonlijk een mijlpaal geacht in het leven van iederen man of vrouw van beteekenis, en op 7 Janu ari 1929 zal liet 50 jaar geleden zijn, dat te Arolsen het huwelijk werd voltrokken, dat Haar tot Neder landsche maakte. Uiteraard valt de nadruk op den laatste» feest dag, den meest beteekenisvollen, juist daarom, wijl de Koningin-Moeder Zich geheel heeft gegeven aan het Volk, waartegenover Zij toen nieuw stond. Dat men zich gereed maakt om, met niet minder opge wektheid dan in 1904 ter gelegenheid van Harer Majesteits zilveren jubileum te herdenken, spreekt voldoende voor de plaats, die Koningin Emma in de harten en hoofden der Nederlanders inneemt. Eerst als Koningin, daarna als Koningin-Regentes, thans, sedert bijkans 30 jaren, als Koningin-Moeder. Het Gedenkboek, dat onder den bovenstaanden titel een veelzijdig en omvangrijk aantal bijdragen omvat, is bedoeld om eenerzijds de persoon van H. M. de Koningin-Moeder, voorzoover nog noodig, te schetsen in de verschillende perioden van Haar leven; anderzijds te doen uitkomen den tijd, dien Nederland onder het Regentschap (18961898) doormaakte. De uitgevers achten zich gelukkig, dat eene Com missie van 'Redactie, bestaande uit vooraanstaande personen van verschillende politieke en godsdien stige richting, bereid is bevonden om de leiding van dit Gedenkboek op zich te nemen. Deze Commissie van Redactie bestaat uit de Heeren Dr. J. Th. de Visser, lid van de Tweede Kamer en oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Voor zitter; Prof. Dr. P. J. Blok, oud-Hoogleeraar in de geschiedenis te Leiden; H. Colijn, oud-Minister- President en Voorzitter van het partijbestuur der Anti-Revolutionnaire partij; Mr. D. Fock, oud-Gou- verneur-Generaal vau Nederlandsch-Indië en Voor zitter van den Vrijheidsbond; Dr. C. Ledy, Minister van Waterstaat in de Kabinetten-Van Tienhoven en -Pierson; Mr. A. F. C. Graaf Van Lynden van San- denburg, vice-Voorzitter van den Raad van State en Opperkamerheer van H. M. de Koningin; Mr. H. P. Marcliant, Voorzitter van de Vrijz.-Dem. Kamer fractie; Z. D. H. Mgr. H. van de Wetering, Aarts bisschop van Utrecht, en H. Ch. G. J. van der Man- derc, Algemeen-Secretaris van de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede", optredend als Secreta ris de Commissie. Redactie en Uitgevers hebben hunne verantwoor delijkheid sterk beseft om aan dit Gedenkboek alle zorg en toewijding te besteden, toen de aangename mededeeling hen bereikte, dat 11. M. Koningin Wil- helmina gaarne toestemming gaf het Gedenkboek aan Haar op te dragen. De Uitgevers hebben aan dit Gedenkboek van zóó voornamen geestelijken inhoud met welks verschijning de Koningin-Moeder Hare instemming te 1 ennen gaf een daarbij passend uiterlijk ge geven. Het Boek is op mooi houtvrij papier gedrukt met fraaie letter en veertig illustraties op afzonderlijk kunstdrukpapier verluchten den tekst. Van deze 40 illustraties zijn er vele die nog on bekend waren en te voren nimmer gereproduceerd zijn. Het formaat van bet Gedenkboek is 22 X 30 c.M. en de omvang is 320 bladzijden. De band is schitterend uitgevoerd in crème linnen en versierd met de wapens van Nederland en Waldeck-Pyrmont in'goud, zilver en verschil lende kleurfen, naar speciaal gemaakte ontwerpen. Het is onze overtuiging dat zeer velen in den lande en daarbuiten dit Gedenkboek zullen aanschaffen; voor het nageslacht is hierin verkondigd welk een toegewijde Vorstin Nederland ontvangen heeft in Koningin Emma." Daarna volgt een uitgebreide inhoudsopgave, waarin de voornaamste medewerkers worden ver meld. Het ligt in de bedoeling een Naamlijst van Intee kenaren toe te voegen aan het Gedenkboek, waar van het eerste exemplaar aan de Koningin-Moeder wordt aangeboden. Opgave van den naam der koopers aan den boek handelaar is gewenscht tot uiterlijk 1 Juli, waardoor opname in de Lijst gewaarborgd is. De prijs van dit Nationaal Gedenkboek in zijn keurigen prachtband gebonden bedraagt slechts 15.in luxe-uitvoering en genummerd bedraagt de prijs 50.—. Voor Bloemendaal is de verzorging van inteeke- ningen opgedragen aan den boekhandel fa. P. Stins Pz. (F. Gramme), Tel. 22045, waar men zich kan opgeven. Inteekenaren, die op deze naamlijst wenschen vermeld te worden, raden wij aan hiervan bij ge noemden boekhandel spoedig kennis te geven. Buitenland. Door Prinses Helena van Roemenië is een echt- scheidings-actie begonnen tegen haar man Prins Carol. Deze eisch tot ontbinding van haar huwe lijk is goedgekeurd door den regentenraad. Als eenig motief wordt opgegeven, dat Prins Carol zijn vrouw een ernstige beleediging heeft aan gedaan door in het buitenland een leven te leiden, dat onvereenigbaar is met de waardigheid van een echtgenoot. 21 Juni a.s. zal de rechtbank uitspraak doen. Tegen dien tijd hopen we onze lezers op de hoogte te brengen. Nobile's verblijfplaats is gelukkig ontdekt, maar op het moment waarop we dit schrijven, zijn nog slechts twee leden zijner bemanning in veiligheid gebracht kunnen worden, daar het reddingwerk ten zeerste bemoeilijkt wordt door de positie waarin hij zich bevindt en door het ieit, dat de bemanning van het luchtschip van elkaar geschei den is, doordat de ijsschotsen, waarop zij zich bevinden, van elkaar gedreven zijn. Aan de uitvinding van Marconi danken wij het, dat Nobile zijn verblijfplaats per draadlooze heeft kunnen opgeven en verdere mededeelingen om- P. TiMMERS TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE No. 2 TELEF. 12334 - NA MEI 1928: 23017 HET ADRES VOOR BURGER WERK EN VERBOUWINGEN IN IEDERS BEREIK VRAAGT iEMONSTRATIE A. F. VAN STRAATEN ZIJLWEG, HOEK DUVENV00R0ESTRAAT Uitzending van Diners aan huis Jordensstraat 74 - Haarlem - Telefoon 13132 J Prijscourant wordt op aanvrage gaarne toegezonden 2 POELIER HAARLEM KI. Houtstraat 136 - Telefoon 10188 2 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lste klas Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 - Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteering stoffen voorhanden. Ie klas afwerking Billijke prijzen EEN WIJS WOORD VOOR IEDEREN DAG. ZONDAG. Leer door het voorbeeld van anderen wat gij "doen moet en wat gij hebt te vermijden. Het gedrag van anderen moet een les voor ons zijn. MAANDAG. Als de toorn zwijgt begint het berouw te spreken. DINSDAG. De rijke leert de wereld, de arme leert het leven kennen. WOENSDAG. Maar al te dikwijls wordt verstandig handelen harteloosheid genoemd. DONDERDAG. Wie voortdurend zich ergert aan een niets, ver nietigt zich zelf en strekt anderen tot de grootste ergernis. VRIJDAG. Velen verstaan onder onafhankelijkheid niets anders dan te mogen doen wat zij niet doen moesten. ZATERDAG. Voor de tijdgenooten is menige zaak slechts een zucht, die voor het nageslacht gioeit tot een schreeuw. trent den toestand van het luchtschip, waarvan de gondel tegen den'grond sloeg en daardoor ver brijzeld werd, kon doen. Hij heeft nog voor onge veer zes weken levensmiddelen, doch gebrek aan wapens en beschutting tegen de felle kou, die momenteel weliswaar nog dragelijk is, doch ieder oogenblik Jkan verergeren. Bedenkelijker is, dat de accumulatoren van zijn zend- en ontvangtoestel uitgeput beginnen te raken, zoodat hij binnen enkele dagen geen nadere berichten over zijn positie meer zal kunnen geven. In ieder geval mogen we wel verwachten, dat alle leden van Nobile's luchtschip gered zullen kunnen worden nu men althans weet, waar men hen moet zoeken. De kwestie is nu nog maar de moeilijkheden te overwinnen, die het bereiken van hen in den weg staan. Doch de ervaren Pool-rei- zigers, die zich met de organisatie en uitvoering der reddings-expedities belast hebben, zuilen deze bezwaren wel weten te overwinnen. Mussolini's groote rede over de buitenlandsche politiek doet tamelijk gunstig aan, doch wij ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1