DE KONINGIN-MOEDER J.C. SCHNEEGANS ADRESBOEK HeemstedeBennebroek Zaterdag 11 Aug. I928 AD VERTENTIEN Ingezonden Mededeelingen Weekblad voor Bloemendag Overveen, Aerdenhout, Bent veld, Vogelenzang» Kleverpark (Haarl.) en Santpoort-Station Derde Jaargang No. 50 ABONNEMENTEN" BONTWERKER Zomeraanbieding De Jacht. VERSCHENEN: HET STANDAARDWERK HARE MAJESTEIT Het Wereldgebeuren. I C. J. Gude - Cuisinier jj P. VAN DER STAD POELIER HAARLEM A. H. van der Steur Jr. Nuttige wenken. Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale tukm. Per jaarƒ3. Per half jaar1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers èt 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad SCHOUWTJESLAAN 100 HAARLEM bij de Schouwtjesbrug - Telef. 13099 Geachte Clientèle U kunt nog tot einde Aug, profiteeren van de van onze uitgebreide collectie mantels, vossen en marters, alsmede v.d. Zomerprijzcn voor het repareeren en moderniseeren van Uw bontwerk. ZON, De zon door de luchten, de zon door de wolken, de zon op de zeilen, de zon op de zee. Stijg op tot de zeilen, stijg op tot de wolken, stijg op tot de luchten, stijg op tot de zon. Hoe danst en hoe davert, in klaterend klinken, in fonkelend spelen, die lichtglans door 't ruim. De glans van uw leven, zij blinke in wijd lichten, zij vloeie in wijd stroomen, als zonnevuur hel. Gij ademt den luister van zonnelichtkrachten, gij voedt uw diepst wezen met zonnevuur zelf. Dat vuur in u gloeie, dat glans in u blinke, dat licht in u schijne. dat liefde in u zing. Wees zon in uw wezen, wees zon in de zeilen, wees zon in de wolken, wees zon in de Zon. Uit: Zonnegoud, Joannes Reddingius. De Amerikaansche wijsgeer en denker Ralph Waldo Trine, de navolger van Emer son, heeft, naast zijn vele invloedrijke en verheffende wijsgeerige werken, ook een aantal essays geschreven, waarvan de een al ontroerender van inhoud is dan de an dere. Hierin is een mensch aan het woord wiens hart werkelijk van liefde tot al het geschapene overloopt, wiens eenvoudige taal diep in de ziel dringt en daar een blij- venden indruk achterlaat. Zoo heeft hij het volgende geschreven over.De Jacht. „Van zoo grooten invloed is, naar mijn meening, het inprenten van humane denk beelden, dat ik zal trachten, zoo beknopt mogelijk, eenige te volgen suggesties samen te vatten; goede zoowel als misdadige op wellingen toch kunnen onophoudelijk op verschillende wijzen worden gesuggereerd. In de eerste plaats zou ik het kind er op wijzen, hoe onverschillig en harteloos, hoe zelfzuchtig en wreed het jagen voor genoe gen is. Nooit zou ik hem een luchtbuks, ka- tapul of eenig ander wapen in handen ge ven, waarmee hij vogels of andere dieren kon doen lijden of dooden; en in plaats van hem daartoe aan te moedigen zou ik hem wijzen op de groote diensten, die de vogels ons onophoudelijk bewijzen door het ver nietigen van verschillende wormen, insec ten, veldmuizen en dergelijke, die, als zij in leven gelaten werden, zóó zouden ver menigvuldigen, dat^ zij allen plantengroei onmogelijk zouden maken. (Zóó zorgt dus de natuur zelf voor de instandhouding van al het levende ook van het schijnbaar schadelijke door een dusdanige oprui ming te houden, dat het schijnbaar schade lijke niet werkelijk schadelijk wordt door te veelvuldigheid. Red,). Uitgave: Fa. Grammé Eikelenboom Bloemendaal tfeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOB O Q Wie heden het nieuwe Jaargang 1928-'29 (Prijs f 2.50) bestelt kan, zoolang de voorraad strekt, het ADRESBOEK VAN BLOEMENDAAL met wandelkaari jaargang 1928, bekomen a f 1.50 Verkrijgbaar in den Boekhandel en in onzen winkel BLOEMENDAALSCHEWEG 78 - BLOEMENDAAL TELEFOON 22045 Bureau voor Redactie en Administratiei Bloemendaalscheweg 78 Telefoon 22045 Post-Cheque- en Gironummer 22874 PRIJS f 15.— Voor de gemeente BLOEMENDAAL uitsluitend verkrijgbaar bij BOEKHANDEL Fa. GRAMMÉ EIKELENBOOM voorheen P. STINS Pz. Bloemendaalscheweg 78 - Telefoon 22045 Ik zou er hem aan herinneren hoeveel menschen van het lieflijk gezang der vogels genieten en er door verblijd worden; ik zou hem over hun nijvere gewoonten, hun buitengewone gave van aanpassing, hun kennis en volharding kunnen vertellen en zoo zou ik hem leeren hen lief te hebben, gade te slaan en voor hen te zorgen. Jacht als sport uitgeoefend, wijst op verregaande onnadenkendheid, die nauwe lijks te verontschuldigen valt, of op bekla genswaardige zelfzucht, een normaal gezond mensch onwaardig. Geen ernstig denkend mensch, in den waren zin des woords, zal er aan medewerken. En als we lezen van een of andere vrouw, misschien gezien in de wereld, of de vrouw van een bekend man, die zoozeer aan haar zelfzuchtige, on beschaafde, wreede aandriften of aan haar zucht om in couranten genoemd te worden toegeeft, dat zij deel neemt aan een her ten-, vossen- of andere soort van jacht, dan geeft ons dat voldoenden maatstaf om haar waar karakter te beoordeelen. Kort vóór ik dit schreef, werd mijn aan dacht getrokken door een predikant in één van Nieuw-Engelands steden, die in een courant een artikel plaatste waarin hij de jacht aanprees als een uitstekend tijdver drijf en uitspanning voor zijn ambtgenooten, en waarin hij hen opwekte er mee te be ginnen evenals hij reeds gedaan had. Denk eens even na wat dit beduidt een predikant, iemand die zijn gemeente in het goede vóór moet gaan, en niet beter de schoone en liefdevolle leer van den Schep per heeft verstaan, die hij voorgeeft te vol gen; om niet te spreken van eenige gods dienst in het bijzonder. Kunnen we nalaten zoo iets te noemen: verregaande onna denkendheid of ruwe beklagenswaardige zelfzucht? In verband hiermede kan ik me niet weerhouden een paar gezegden van aartsdeken Farrar aan te halen, die ik on langs onder de oogen kreeg: Meer dan eenmaal werd ik aan het strand getroffen door een treurig, bedroe vend schouwspel, dat me nu nog dikwijls in al zijn afschuwelijkheid voor den gees! zweeft. Een aantal onschuldige zeevogels, misvormd en dood, hun witte veeren met bloed bevlekt, op een hoop geworpen op het zand, nadat hun marteling en dood eerst een geheelen dag „genoegen" had verschaf! aan gevoellooze, hartelooze menschen. Ge noegen een verfoeilijk genoegen noem ik het. Het dooden alleen om 't genot van het dooden is een schandelijke menschont- eerende liefhebberij. Kunt ge U de domme gevoelloosheid, het totale gebrek aan me delijden en aan schoonheidsgevoel voorstel len van iemand, die, terwijl hij, die mooie, sierlijke dieren, met hun reine witte vleu gels schitterend in het zonlicht, over de blauwe golven ziet zweven, met zijn jon gens in een boot gaat om hun karakter te bederven door te leeren genot te vinden ik herhaal nog eens, een menschonteerend genot, in 't baldadig vermoorden van deze sierlijke schepselen van God; of wel ze te verminken, zoodat zij nog juist kracht ge noeg hebben om weg te vliegen en op een eenzame plaats te sterven." „Daarom, in plaats van een kind een ge weer of een ander wapen in handen te geven, dat een werktuig zou kunnen wor den tot verminken, pijnigen of dooden van ook maar één enkel dier, zou ik hem een vergrootglas, een schilderdoos of een foto toestel geven en hem naar buiten sturen om vriendschap te sluiten met de dieren, hun aard en gewoonten te bestudeeren en zoo van hen wijsheid te leeren. Zóó zou zijn gemoed zich verheffen in bewondering, liefde en zorg voor hen; en in plaats van tot een onverschillig, ongevoe lig ruw mensch, zal hij opgroeien tot iemand die in waarheid den naam van „MENSCH" verdient". Buitenland. Op het moment, dat we dit schrijven, heerscht in Joegoslavië een groote span ning, welke veroorzaakt wordt door de ziekte van Raditsj'. Deze toch dreigt een noodlottig einde te nemen. Wanneer Ra ditsj' sterft, dan ziet het er voor Servië don ker uit en zal de opwinding onder de kroa- ten nog toenemen. Als de regeering dit dan zou trachten te bestrijden met harde maatregelen, zooals in de Skoepsjtina voor gesteld, neen zelfs reeds geëischt werd door eenige Servische afgevaardigden, dan vree zen we, dat een burgeroorlog met niet te bepalen gevolgen hieruit zal voortvloeien. De Kroaten staan eendrachtig achter hun leiders en zijn tot alles bereid. Allereerst wel tot het wreken van de moorden, in het Parlement op hun leiders begaan, en op de tweede plaats om zelfstandig een staat te vormen. Koning Alexander doet pogingen over eenstemming te brengen tusschen deze twee zoo uiteenloopende meerderheden. We twijfelen echter of hij er wel in slagen zal t'hans de Kroaten met de Serviërs te verzoenen. In het Belgische plaatsje Dixmuiden zal op a.s, 19 Augustus een ongekende drukte zijn. Dan toch worden de duizenden bede vaartgangers verwacht, die den bouw wil len komen aanschouwen van 'het machtige monument, dat daar wordt opgericht ter herdenking van hen, die in de vlakte van Yperen tijdens den grooten wereldbrand als helden vielen. Het monument, dat niet min der dan 52 meter hoog zal worden, zal een Kruisteeken doen zien en van binnen voor zien zijn van een lift en wenteltrap. Het zal een plechtige herinnering vormen aan de donkerste bladzijden der „beschaafde we reld", aan de grootste slachting welke er ooit was. Dat er een geweldige suggestieve kracht ten goede van zal uitgaan, is duidelijk. Dit jaar hoopt men het zoo ver te brengen, dat een hoogte van 20 meter wordt bereikt, om dan binnen drie jaar geheel voltooid te kun nen zijn. De architecten zijn Rob. en Ir. van Aver'beke te Antwerpen. Hun werk zal een blijvenden invloed en waarschuwing voor het komende geslacht zijn. In België zijn trouwens momenteel meer groote dingen aan de orde gekomen. Zoo is men daar nu opnieuw met de plannen bezig voor een kanaal AntwerpenLuik, waarvan de 'kosten geschat worden op. ongeveer 700 millioen francs, terwijl voor het dan bevaarbaar maken der bestaande kanalen voor grootere schepen nogmaals een bedrag van plm. 500 millioen francs noodig wordt geoordeeld. Niettegenstaande deze reusachtige bedragen moeten wij er kennen, dat het plan dit waard is. Het zou voor België een ontzaglijken vooruitgang zijn. Hei zou op de eerste plaats de vrijma king beteekenen van de afhankelijkheid aan buitenlandsche kanalen, voorts de koitste verbinding geven tusschen Antwer pen en het achterland daarvan, waardoor aan het kolen- en industriegebied een ge makkelijker transportweg wordt verzekerd tusschen het Maasbekken en de zee. Indien deze nieuwe waterweg dan ook tot stand komt, zal zij minstens even be langrijk zijn als de daarmede dan parallel loopende Rijn, Gok Rusland laat nu merken, dat het wel mede-onderteekenaar van het Kellogg Pact wil zijn. Tsjitsjerin wenscht dan echter de eischen te stellen, dat de voorbehouden moeten vervallen en de verplichting tot al- gemeene ontwapening tot uiting komt. Kel logg maakt in principe geen bezwaar tegen de mede-onderteekening, evenmin als een der andere medeonderteekenaars. Waarom ook? Of zij echter genegen zullen zijn Rus- land's eischen alsnog in te willigen, is een andere vraag. Hoewel deze eischen alles zins idealistisch zijn, tenminste naar het uiterlijk, achten we thans de wereld nog niet rijp om te mogen verwachten, dat zij al zal toestemmen in algemeene ontwape ning. Laten we voorloopig tevreden zijn met het feit, dat de wil daartoe daadwerkelijk bestaat. En laten we verder het proces zich ka'lm laten ontwikkelen. Het moet groeien met het besef der volkeren naar.Broe derschap. NUMMER- EN RIJBEWIJZEN, Een zeer groote groep komt nu aan de beurt Men verzuime niet zijn aanvrage in te zenden. Wij hebben indertijd, toen de nieuwe Motor- en Rijwielwet in werking zou tre den, met hare vele eischen aan houders van nummer- en rijbewijzen, uitvoerig de belangrijkste bepalingen dezer Wet aan een beschouwing in ons blad onderworpen en gewezen op de verplichtingen, welke mo tor- en autorijders reeds dadelijk en in BUBHMflBBHaaBBaBBBBBStHEËS BBBBHB 8 CbBtfEtiBBBBaEi^SHBüH B Uitzending van Diners aan huis S lordensstraat 74 - Haarlem - Tei. 13132 3 a Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden BBBHaBBBBBBBsaaBBBBBBBflBaaasBBaBaa^aBBSsfiucMBBBH WILDE EENDVOGELS TALINGEN WATERSNIPPEN POULARDES BRAADKIPPEN SOEPKIPPEN JONCE DUIVEN i KLEINE HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 W" Kleverparkweg 154 ^*4 Tegenover de Middelbaar Technische School le kh Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteering stoffen voorhanden, le KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN de naaste toekomst hadden te vervullen, wilden zij vrij en ongehinderd blijven rij den. Voor hen, die nog niet in het bezit wa ren van een nummer- en rijbewijs, stond het eenvoudiger, omdat dan de weg als '1 ware van zelf wees. Men weet, dat alle rijders een nieuw rijbewijs moeten hebben, Zii werden echter in groepen gesplitst en wel: zij, die reeds vóór 1 Mei 1924 in het bezit van een rijbewijs waren; zij, die tus schen 1 Mei 1924 en 1 November 1925 in het bezit daarvan kwamen en tenslotte zij, die zoo n kaart verkregen na 1 November 1925, d.w.z. afgegeven krachtens de oude wet. De nieuwe wet trad op 1 November 1927 in werldng. Zij, die tot de eerste behooren, moeten thans, willen zij ongehinderd kunnen rij den, alle in het bezit van een nieuw rijbe wijs zijn, evenals zij, die tot de tweede groep behooren. Het verschil lag alleen hier, dat de eerste groep géén en de tweede groep wel een examen moest doen ter ver krijging van zoo'n document. Op 1 Juli j.l. moesten zij houder zijn van een nieuw rijbewijs. Nu rest nog groep drie. Hun, na 1 November 1925 verkregen rijbe wijs, blijft geldig gedurende twee jaar en acht maanden na den datum van afgifte. In het uiterste geval zal iemand, aan wien in Octdber 1927 b.v. een rijbewijs werd afge geven (dus volgens de oude wet) in Juni 1930 in het bezit moeten zijn van een nieuw bewijs. Alle tot groep 3 behoorende per sonen moeten rij-examen doen. Er is dus voor velen nog tijd genoeg, maar laat dat belanghebbenden niet weerhouden reeds nu hun aanvrage in te zenden. Dan 'komen zij zéker niet te laat, terwijl bij verzuim of te laat aanvragen, zij zeker tijdelijk onbe voegd zullen worden om auto- of motor te mogen besturen, als gevolg van hun nalatig heid. Men zij dus gewaarschuwd en sture z'n aanvrage reeds nu in. Men vergete niet, dat de betrekkelijke afdeelingen der Pro vinciale Griffiën een geweldig werk héb ben en reeds eenige maanden gehad heb ben. Alleen in Noord-Holland is men de 60.000 als nummer voor auto's en motor rijwielen al gepasseerd. Het aantal houders van rijbewijzen is uiteraard veel grooter, want lang niet iedere 'houder van een rij bewijs is tegelijk houder van een nummer- bewijs immers. En het aantal van hen, die na 1 November 1925 in het 'bezit kwamen van een rijbewijs is beteekenend groot. Zij alle moeten vóór 1 Juli 1930 in het bezit zijn van een nieuw bewijs, na afgelegd exa men. Nogmaals: men verzuime niet zijn aanvrage in te zenden en vooral tijdig, dat is: nu! Voorkomen is beter dan genezen. Veel hebben we thans in onze macht om ons en de onzen te behouden voor mala ria, infectie en dergelijke narigheden, ver oorzaakt door muggen. Juist nu doet men verstandig reeds te beginnen met het doo den van alle muggen, die onder Uw bereik komen, zoodat er na den winter wat min der van deze schadelijke insecten over zijn om zich te vermenigvuldigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1