VAN DEN GEMEENTERAAD Huisapotheek 1 Zaterdag 8 Sept 1928. Weekblad voor Bloemendag Overveen» Aer den hout, Beat' veld, Vogelenzang, Kleverpark (Haarl.) en Santpoort>Station Wat moet Uw bevatten? H. KOOIJ Vierde Jaargang No 1 Bloemendaalscheweg 78 Telefoon 22045 Post-Cheque- en Gironummer 22874 Agent Bloemendaal - Overveen J'. G. VERBEEK - BLOEMENDAAL Blijmoedigheid. ^.IS.S-cfineeg ans j C. J. Gilde - Cuisinier P. VAN DER STAD POELIER HAARLEM 1 A. FL van der Steur Jr. A. F. VAN STRAATEN &ADVERTENTIEN Per regel0.20 Kleine annonces „vraag en aanbod" 1 tot en met 5 regels 0.50 elke regel meer „0.10 Ingezonden Mededeelingen (le pagina) per regel 0.45 (volgende pagina's) 0.40 Bij contract speciale taricvca. Ammoniak (voor uitwendig gebr.) Hoofdpijnpoeders Boorwater 3 Brandsmeersel Formamint- tabletten Kalium- permanganaat (v. antiseptische mondspoelingen) Kalzantabietten Kininetabletten Nasan Houtskool poeder Natriumbicar bonaat Vaseline Magnesium Verbandgaas Zwachtel Mocht één of meer artikelen in Uw verbandlost ontbreken, vul die dan nog heden aan. Wij leveren U al deze artikelen tegen concurreerende prijzen. DROGISTERIJ Apoth. - Assistent Zandvoortschelaan 173 Aerdenhout - Tel. 26436 'cUiie ABONNEMENTEN» Per jaar3.— Per half jaar „1.60 Per drie maanden. 0.85 (Bij vooruitbetaling te voldoen). Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers <1 5 cent ver krijgbaar bij den boekhandel en aan het bureau van dit blad Uitgave Fa. Grammé Eikelenboom Bloemendaal Bureau vcor Redactie en Administratie t DE BESTE VRIEND. Ik heb een vriend met ijz'ren hand En koel gebiedend oog. Met recht gevoel en kloek verstand, Doch vaak wel norsch en droog. Zijn woord voor mij, zijn wil is wet, Zijn wenken is gebod; Wee! zoo mijn ziele zich verzet Hij rooft mij elk genot. Hij stoort mij soms in 't zaligst uur, Bij lust en feest en lied; Als in de weelde der natuur Mijn droomend hart geniet. Hij jaagt mij van de liefste plek Hoe zoet de morgen lacht, En sluit mij op in 't eng vertrek, Daar lastige arbeid wacht. Hij dwingt mij kalm te zijn en sterk, Terwijl nog 't harte bloedt; En als ik ween, dan zegt hij: werk! Als ik niet kan: gij moet! Hij baart mij strijd, hij geeft mij rust In zorg of zweet verdiend; Hij is mijn Last, hij is mijn Lust, Mijn Plaag en toch mijn Vriend, Want volg ik hem, dan ondom mij Schept hij mij vrede en licht, En stemt mij 't hart zoo ruim voor vrij Hoe is zijn naam? De Plicht. P. A. de Genestet. ONZE DERDE VERJAARDAG. Heden vieren wij feest, d.w.z. in intie- men kring, want al is het voor ons een mijlpaal op den bestaansweg van ons blad, het mag toch nog geen jubileum genoemd worden, maar het gaat naar buiten uit en vandaar dat we er als vanzelf eenige rucht baarheid aan geven dat we heden de 4e jaargang zijn aangevangen. Voor ons een reden te over om deze dag als een bijzondere te herdenken, want on danks de vele moeilijkheden waarmede ook ons blad gedurende de eerste jaren heeft te kampen gehad is ze nog zoo gezond als een visch. Het is ons streven steeds geweest om de massale minachting die er altijd bestaat bij iets wat klein bescheiden begint om te zetten in massale waardeering, en we mo- CADILLAC LA SALLE STUDEBAKER ERSKIHE gen bij den voortduur waarnemen dat de belangstelling in hetgeen we geven, n.l. voor „elck wat wils", langzaam maar ze ker groeit en toeneemt. Toch is het voor een wekelijksch ver schijnend nieuwsblad, vooral in een ge meente als Bloemendaal welke zoo dicht grenst aan Haarlem waar verschillende dagbladen bestaan die ook een uitgebreide lezerskring in onze gemeente hebben, moeilijk, om aan de vele eischen die het publiek stelt, te voldoen. Men vergete echter niet, dat een week blad een geheel ander karakter draagt, men vindt er niet de actualiteit van den dag, maar meer overzichtelijke beschou wingen, die inzonderheid betrekking heb ben op plaatselijke aangelegenheden en in dien zin hebben we getracht wat goeds te geven. Wij hebben verschillende toestanden be- Tcht, waren daarbji-'pmtijds critisch, doch BCODgdCw ILcauHIvi --?■'jA Vp A fWi lend te zijn. Ons werk was, we erkennen het gaar ne, niet zonder fouten, maar dat zal wel zoo blijven ook al zullen we het 10- of 25- jarig bestaan vieren, immers, ,,die aan den weg timmert heeft veel bekijks", dit geldt inzonderheid wel voor een nieuwsblad, doch we meenen op den goeden weg te zijn, zul len voortgaan om met de grootste zorg en nauwlettendheid ons blad te vullen op dezelfde wijze en waar mogelijk be ter dan in de voorbij gegane jaren. Persoonlijke aanteigingen, haat en leu gen, hebben we, hoewel 't soms moeilijk was, uit onze kolommen weten te houden, overtuigd als we zijn dat zulks niet de goedkeuring zou wegdragen van onze steeds grooter wordende lezerskring. En zoo gaan we met frisschen moed on zen vierden jaargang in! Moge onzen drang naar evolutionaire vooruitgang beloond worden door een groei ende apprecieering in hetgeen we op be scheiden wijze zullen trachten te geven, REDACTIE. „Blijmoedigheid is zonneschijn". Dr. A. Pierson. Ongetwijfeld bevat bovenstaand motto een ernstige, door vele menschen maar al te veel voorbijgeziene waarheid. Een blijmoedige levensbeschouwing, een opgewekte levenskrachtige inborst is een gelukkig en rijk bezit, en de mensch, die daarmede is toegerust, geniet een groot voorrecht; want hij is daardoor met een der edelste en zekerste wapens voor den groo- ten levensstrijd gereed en aldus vrijwel slagvaardig. Zulk een blijmoedige levens kampioen baant zich, indien hij tevens een aangelegd mensch is, zonder twijfel een zonnigen, bloemenrijken weg door het me nigmaal zoo moeilijke, gevaren-biedende leven, zonder dat nochtans zijn leven op andere wijze en in het bijzondere is bevoor recht. Want zijn borstschild de Blijmoe digheid is een zonnewarmte afstralend en lichtgevend pantser, dat vrij ondoordring baar is voor de aanvallen van het leven, dat veeltijds scherpe wapenen draagt. Het leven van iederen mensch, hoe be voorrecht hij ook moge zijn ten aanzien van gezondheid en verdere levenswelvaart, komt toch ook menigmaal, ja bijna voort- duiend, in aanraking met in meer of min dere mate ingrijpende levensbezwaren en moeilijke, dringende levensvragen, die door niemand kunnen, maar ook niet mogen worden ontweken, of onnadenkend mogen worden voorbijgezien. In zulke gevallen verricht Blijmoedigheid onschatbare dien sten. Het is evenwel waar, dat, zal het even wicht in den levensstrijd niet al te ongelijk zijn, daarmede een voldoende mate van levenskracht zal moeten gepaard gaan. Toch treffen wij menigmaal op onzen le vensweg menschen aan, die hoewel zeer misdeeld zijnde ten aanzien van gezondheid en financieelen voorspoed, en die somtijds ook nog belast zijnde met lichaamsgebre ken, nochtans een groo!e mate van levens moed, en levenslust aan den dag leggen, die bewondering afdwingt en aan velen ten voorbeeld kan strekken. Levensmoed wekt in vele gevallen bewon dering en soms ook verwondering. Maar levenslust is inderdaa zonneschijn, en werpt zijn warmte en ijn lichtglans in de kille en donkere diep en van het leven. Waar inderdaad vreu_ ie is, weet de blij moedigheid deze te w ardeeren en met geestdrift tot een waa levensgenot te ver- hoogen. En waar droefheid en lijden komen opdagen, zoekt zij ijyeV; en dankbaar alle zonnestralen of zonn 1 - yjv C\,ii Z. 'J'xJ.Ét CTiI'C.aI die "over "de veTdetf-ïjirdriet henenglijdt en de somberheid verdrijft. Waar zwaar moedigheid gedurig 'zuchtend stiltaat, de duisternis nog zwarter uitkrijt, de oneffen heden, kloven en spleten op en in den le vensweg, telkens met een nieuw cijfer ver menigvuldigt, daar toont Blijmoedigheid U aan: hoe gij toch veilig kunt gaan, ondanks die bezwaren, en, zij maakt er U tevens op merkzaam op, dat, waar de vreugdezon on derging, menig flikkerend sterretje U den weg wijst, U vriendelijk, troostend toe knikt en U toch eenigermate den glans van den breeden, warmen zonnelach vermag te vergoeden. Doch men moet ze willen zien die sterren, die het donker breken en die van een oneindige, door den mensch nooit begrepen liefde gewagen van een liefde, die den weg vindt tot het menschenhart, óók in den donkersten levensnacht, en die daar een stille overgave bewerkt. Blijmoedigheid bij de vreugde, blijmoe digheid in dagen vhn voorspoed en van hoog geluk, kan voorzeker iedereen, als iets dat van zelf spreekt, zich voorstellen. Doch niet iedere mensch kan geloof slaan aan blijmoedigheid, die haar oorsprong te danken heeft aan lijden, aan een groot in grijpend verdriet, of zelfs aan voortduren- den tegenspoed. Toch mogen wij niet aan het bestaan van zulk een onbegrepen 'blij moedigheid twijfelen. Zij immers moet de vrucht zijn van loutering en van een onbe stemd vertrouwen in een leidende liefde, gepaard met dankbaarheid voor de kleine teugen van geluk, die zoo nu en dan nog' neerdruppelen in deri leeggedronken al- semkelk. Doch daar is ook nog een onver gankelijke blijmoedigheid, die telkens op nieuw in het menschenhart opleeft en die alsdan gewekt wordt door de herinnering aan eenmaal gesmaakte zielevreugde, aan een groot, lang vervlogen geluk, dat met onuitwischbare letters in het hart is inge- beiteld, door de onvergankelijke liefde voor dat verleden. Niet ledig is dat menschen hart, niet ledig en arm is dat leven, dat kan 'terugzien op zonnige uren, waarvan de zon neschijn de blijmoedigheid in dat hart heeft gewekt en daarin voortleeft. Ja, blijmoedigheid en zonneschijn, die door het heele leven van den mensch, die haar bezit, is medegegaan, en die zich even goed mededeelt aan de hooggaande golven en aan de branding van het leven, als aan de bloemenvelden, waarlangs eenmaal uw voet is gegaan, in de gelukkige dagen, die uw dankbaar hart bewaart als een onver- vreemdbaren schat van geluk. Een zooda nige 'blijmoedigheid is onverwoestbaar: want de bron, waaraan zij is ontleend, is een heilige bron. Maar er bestaat nóg een blijmoedigheid van hoog gehalte. Deze vindt haar bron in den karakter- aanleg van den mensch, en zij is mede ge lijk aan den zonneschijn. Doch zij is niet ^ontcccrkcr \r> Speciaal adres voor het Repareeren en Moderniseeren van Uw Bontmantels onverwoestbaar omdat zij niet gelouterd is. De levenstegenheden kunnen deze blij moedigheid in het menschenhart verwoes ten. Vele levens zullen vermoedelijk daar van getuigen. Niet zelden dood het leven heerlijke eigenschappen in den mensch. Daar zijn zonnige naturen, die de vreugde met hunne geboorte medebrengen, die als 't ware de blijmoedigheid zelve zijn. Het is op zich zelf reeds een vreugde en een voor recht zulke naturen te ontmoeten en zich te koesteren in den zonneschijn, die van hen uitgaat. Maar niet altijd helaas, blijft dat zonnelicht gloren en die zonnewarmte ^oeóigneiu^'ndg"»h.u/lne bUj" doordringbaar gemaakt door de tegensla gen van het leven. Zij is nog den mensch niet tot een schild geworden; en, zooals wij hierboven reeds betoogden, .het leven heeft scherpe wapenen, waarmede het den mensch bestrijd. Want het geluk komt niet uit het leven voort niet uit de wereld. De bakermat van het geluk is het menschen hart, waarin die liefde woont, die de blij moedigheid doet geboren worden en die haar opvoedt en veredelt tot een levens zon. En een zoodanige blijmoedigheid blijft een schild tegen rampen en zorgen. Zij be waart in het menschenhart, tot het laatste toe, iets van het licht des Hemels, dat de mensch medebracht bij zijn komst op de wereld, of dat zijn deel werd, door een groot geluk bij zijn doortocht door de ro zenvelden der jeugd, waarop het zonlicht gloeide. Door bijzondere omstandigheden TE KOOP TE BLOEMENDAAL Een pas voltooide villa Br. fr. letter A 63 Advertentie- Bureau Rokin 81, Amsterdam. Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 a S Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden WILDE EENDVOGELS TALINGEN WATERSNIPPEN POULARDES BRAADKIPPEN SOEPKIPPEN JONGE DUIVEN I KLEINE HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 De Raad onzer gemeente kwam Donderdagmid dag op het Raadhuis te Overveen, 's namiddags 2 uur in openbare zitting bijeen. Voorzitter: Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Afwezig de heeren Luden en Kremer. 1. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat zij verdaagd hebben hunne beslissing omtrent de raadsbesluiten tot: 1. aankoop van grond aan den Brederodeweg. 2. Uitgifte in erfpacht van grond aan de pro vincie. 3. Aankoop van grond van de provincie. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. In overleg en met volkomen goedkeuring van Mej. C. A. van Wickevoort Crommelin stellen B. en W. voor om den hooldweg in het Naaldenveld voortaan te noemen „Nachtegalenlaan" in plaats van „Van Wickevoort Crommelinlaan." Goedgekeurd. c. Het pensioen van H. A. Tweehuysen, aan wien met ingang van i Juli 1928 op zijn verzoek eervol ontslag is verleend als geldophaler bij het gemeentelijk waterbedrijl, is voorloopig vastgesteld op 606.per jaar. Daar de betrokkene geen kans ziet om van dat bedrag behoorlijk rond te komen, verzoekt hij, hem een toeslag te verleenen, B. en W. zouden dit request wel willen inwil ligen en stellen voor, aan verzoeker een toelage van 150.per jaar te geven. Aldus besloten. 2. Voorloopige vaststelling gemeenterekening over 1927. B, en W. van Bloemendaal bieden den gemeen teraad de gemeenterekening over 1927 aan, te: vcorloopige vaststelling. De gewone dienst sluit met een voordeelig saldo van 46025 en de kapitaaldienst mei een nadeelig saldo van 101.799. Het voordeelig saldo van den gewonen dienst is ontstaan door meerdere belastingopbrengst. De Tegenövér^aè ivi ia 6ft uc le kl+ Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 Heeft voor het a.s. seizoen een ruime sorteering stoffen voorhanden, le KLAS AFWERKING BILLIJKE iPRIJZEN V P. TIMMER S j TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE No. 2 J TELEFOON 22017 HET ADRES VOOR I j BURGERWERK EN VERBOUWINGEN RA nm IN IEDERS BERE m u i u vraagt demonstratie! ZIJL WEG, hoek duvenvoordestraat opbrengst der plaatselijke inkomstenbelasting toch heeft de oorspronkelijke raming ad 750.000 met ongeveer 46.000 overtroffen. Waar echter ten behoeve van den dienst 1927 indertijd tot een bedrag van 30445 is beschikt over het voordee lig saldo van den gewonen dienst 1925, bedraagt het voordeelig saldo van den gewonen dienst 1927 feitelijk maar 46025 min 30445 is 15580. Het nadeelig saldo van den kapitaaldienst is ontstaan door het niet leenen voor een aan de Coöperatieve Bouwvereeniging „Ons Huis" ver strekt voorschot voor den bouw van 41 arbeiders woningen, Dit voorschot toch is uit het bekende reservefonds gelinancieerd. Daar echter ingevolge de grenswijzigingswet 1927 de gemeente Haarlem met betrekking tot deze bouwvereeniging in alle rechten en verplichtingen der gemeente Bloemen daal is getreden, heeft Bloemendaal het restant voorschot, thans nog groot 116.333 van de ge meente Haarlem te vorderen. Wordt goedgekeurd. 3. Goedkeuring rekening over 1927 van de Ge zondheidscommissie. Goedgekeurd. 4. Goedkeuring begrooting voor 1929 van de Gezondheidscommissie. Goedgekeurd. 5. Behandeling schadeloosstellingrapport-Lucas in verband met de annexatie van een deel der waterleiding. Naar aanleiding van het verzoek van den Voor zitter van Gedeputeerde Staten om in kennis1 te worden gesteld met het standpunt, dal de Raad van Bloemendaal inneemt ten aanzien van de be zwaren van bet gemeentebestuur van (Haarlem, betreffende het door Bloemendaal ingediende ver zoek om schadeloosstelling ingevolge artikel 19 der Wet van 21 April 1927 (Stbl. no. 86), in ver band met het overgaan van een gedeelte van het waterleidingbedrijf naar Haarlem, geven B. en W. ir: overweging, accoord te gaan met het rapport

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1