tl Wm inarie lelijk nt VSTEN ADRESBOEK BOEKBESPREKING I /BURG KAPPER VERKER s SOSCH BOSCH Het onherstelbare vermijden* Het succes kan niet uitblijven. Gebr. Corns. L.en Hendrik Kwak Hzn. A. H. van der Steur Jr. P. VAN DER STAD j POELIER HAARLEM s C J. Gude - Cuisinier •neel vVILLARD. :ek VIAUGHAN. wtooneel Björnson. leen van 12-3 uur i vlug en billijk, sforder. vanaf f 19.90 [uziekhandel 127. ENTRUM S i I SEN EEN 'POORT, ENZ Zaterdag 10 November 1928 Vierde Jaargang No. 10. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Y29* BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK UITGAVE FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f3.— per jaar. f 1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent, uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. VAN BLOEMENDAAL JAARGANG 1928 PRIJS f 1.50 -:- RAAD. De dagen snellen; o, leer ze tellen, gebruik ze zuinig als kost'lijk goud! ras zijt gij oud! Zorg dat uw leven, uw willen, streven, als 't wendt ten ende u niet 'berouwt! Uit: „Stamelingen". Nellie. Waar het in de bedoeling ligt, in dit op stel den nadruk te leggen op de dringende noodzakelijkheid, om het onherstelbare te vermijden, door gedachte en daad, door overweging en vooruit zien, daar dient on middellijk de toevoeging te volgen: voor zoover zulks voor den mensch uitvoerbaar is. Voor den mensch. den kortzichtigen. De mensch is, ten deele soms grootelijks, de bereider van eigen levenslot som tijds, doch alsdan meer als ontwerper, ook van het lot van. anderen. De mensch zelve ontwerpt in waarheid slechts weinig het eigen levensplan, daar hij toch door her komst, door erfelijkheid en door opvoeding, in eenigerlei richting aangelegd, en door karaktertrekken en door hartstochten be- invloed wordt. Hij is veel meer de bedrij ver, onder inspiraties, die niet uitsluitend door zijn geesteswerking, maar voor een soms aanzienlijk deel door toevallige aan rakingen en uit niet te voorziene levensom standigheden zijn ontstaan. In vele geval len wil de mensch den dwaalgang van zijn leven van zich afschuiven en voor rekening stellen van de Godskracht of van het nood lot, dat in oppositie is met de Goddelijke voorbereiding en beschikking. Is de mensch evenwel overtuigd, dat zijn levenslot een groot deel in eigen handen ligt en mede aan zijn bestuur is onderworpen, dan gewis peinst hij op de middelen om aan dat lot een richting te geven volgens zijn ideaal, dan wel, als volgeling zijner begeerten, die immers ver beneden een hoog ideaal slaan, en aan slaafsche ketenen liggen. Neemt hij (de mensch), beseffende dat hij zelf in zijn levenslot medezegging heeft, zijn levensplan tot uitwerking ter hand, dan eerst wordt hij indachtig aan de moeilijk heden, en op de groote verantwoordelijk heid, die hem bij de tenuitvoerlegging van zijn levensbestek wachten. En dan ook ziet hij eerst recht, op de verschilldende we gen, die het leven, de levensomstandighe den en de menschen hem noodzaken te begaan, de waarschuwingsborden, die hem voorhouden: toch bij al zijn streven, het „onherstelbare" te vermijden. Er is wellicht niets wat den mensch op zijn levensweg en bij zijn levensarbeid, het zij dan tijdelijk of voor altijd, méér ver langt of blijft hinderen, dan het bewustzijn, dat hij door woord of daad iets wat onher stelbaar blijkt, heeft verricht, heeft in de hand gewerkt of, ten eigen nadeele, van buitenaf heeft ervaren. Het is daarom, dat hij in ernstige levensgevallen, bij on verwachte gebeurtenissen en onder om standigheden, die een snelle beslissing, een haastige daad van hem vragen of schijnen te eischen, inzonderheid moet trachten zijn tegenwoordigheid van geest en zijn zelfbe- heersching niet te verliezen. Doch vooral- moet hij alsdan trachten vooruit te zien, en het genomen besluit, hoe de tijd ook dringt, wel te overwegen. Dit alles te doen is niet altijd in 's menschen macht, maar nochtans komt het menigmaal voor, dat wij zeer goed een daad van ons zelf, som tijds ook de handeling van een medemensch, die ernstige, onherstelbare gevolgen bleek te hebben, hadden kunnen voorkomen. Ook in koelen bloede, als er ruimschoots tijd van beraad en voor ernstige overweging beschikbaar is, nemen wij menigmaal een besluit, zonder vooraf de gevolgen te over- \jerhuur in opdracht Su d? co cr o O) SD CJ5 Alle perceelen worden vermeld in |nze Woninggids, die naar het koopkrachtigste publiek in Nederland verzonden wordt. Geheel gratis adverteeren wij vooj U in dag- en weekbladen. Wendt II tót „HEEMSTEDE's WONINGBUREAU" Kantoor: AERDENHC Oosterduinweg, Telef. 26226, Tra UT. mh. Aerdenhout. Vraagt onze geïllustreerde Woninggids, gratis verkrijgbaar. wegen, of gaan wij haastig over tot een handeling die schromelijke gevolgen draagt, die door geen berouw, zelfs niet door groote schranderheid en door ernstige, on vermoeide pogingen is weg te nemen of te herstellen. Het leedwezen daarover, kan veie onzer beste levensjaren vergallen, ja zelfs onzen verderen levensloop in een richting leiden, die diep betreurenswaar dig is. Wij weten dit alles bij eigen of door anderer ervaring, en evenwel nemen wij menigmaal een besluit of gaan wij over tot een daad, waarvan wij kunnen bevroeden, dat deze in een verkeerde richting gaat en vorkomen onherstelbaar is. Hoe dit te verklaren is?.... Het ant woord is moeilijk. Ongetwijfeld 'kunnen ve lerlei oorzaken aanleiding geven tot het begaan van inconsequenties, tot de ver krachting van menschenverstand en men- schelijk doorzicht. Tot die oorzaken mag voorzeker ook gerekend worden, de inwer king van verschillende invloeden uit eigen geestestoestand of uit eigenschappen van bijzonderen aard geboren, en door bijzon dere aanleidingen naar voren gebracht. Doch niet minder moeten onverantwoorde lijke handelingen onzerzijds, worden toe geschreven aan invloeden van buitenaf. Er zijn inderdaad onherstelbare gebeurtenis sen in ieders leven, die buiten de schuld van hen, wiens nadeele zij plaats grepen, moeten worden gesteld. Door samenloop van velerlei omstandig heden, door ongevallen, door ziekte en dood, kunnen onherstelbare dingen gebeu ren, kunnen toestanden ontstaan, die op het geheele verdere leven van den mensch ingrijpen en hem een geheel andere toe komst tegemoet voeren dan hij zich had gedacht en in daden heeft voorbereid. En met zekere voorliefde grijpt de mensch, wienis leven mislukte, dergelijke gevallen te zijner verdediging aan; zonder te zoe ken naar eigen schuld of naar eigen dwa ling. Hij werpt de verantwoordelijkheid van ongewenschte gebeurtenissen of van een droevigen verderen levensloop maar al te gaarne van zich af zonder een zuiver en eerlijk onderzoek in te stellen naar eigen tekortkomingen in gedrag in optreden en in verstandelijk overleg. Dwalen is mensehe- lijk; doch niet iedereen wil erkennen, dat hij of zij, in verstandelijk overleg en in ver standig handelen, te kort schoot. „Iedereen roemt zijn uil een valk". Maar Minerva had een uil aan hare voeten als zinnebeeld, dat zij in het duister kon zien. Laten wij menschen reeds daarom onzen uil niet voor een valk aanzien en niet groo- ter, niet sterker en niet scherper van gezicht willen wezen, dan wij inderdaad zijn. La ten wij, met den uil aan onze voeten, onzen somtijds zeer donkeren levensweg bewan delen, en trachten datgene, wat ons niet helder is, zooveel mogelijk in het duister te onderscheiden.... opdat wij in het tóch grootendeels moeilijk leven, op dat vaak donkere levenspad, zooveel wij vermogen: het onherstelbare vermijden. Bekroonde boeken voor jongens en meisjes. (Slot.) Wie reeds kennis maakte met de serie bekroonde jongens- en meisjesboeken, zal moeten toegeven dat het moeilijk valt uit te maken welke boeken wel het mooist zijn, trouwens als we we inzendingen slechts o weten we dat hier '1 gegeven wordt. T Ook de hier volgt in het bosch" van M en „Didi's avontupf Brants zijn heerlijk' en dat er van de 143 Werken zijn bekroond, ft beste van het beste nde boeken „De Stem L. D. A. P. van Son van Chr. Moresco boeken om te lezen, de jongelui die verrast worden met een of meer van deze bëljfopnde boeken krijgen iets goeds waar zëSMotsch op kunnen we- „De Stem in het Bosch" door Mej, L. D. A. P. van Son. Geïllustreerd door Eelco ten Harmsen van der Beek, Ingen. 2.—, geb. 2.90. Uitg. van Holkema Warendorf's' Uitg. Mij. Amsterdam. Een der hoofdpersonen in dit boek is een oud-notaris, die door allerlei middelen rijk was geworden ten koste van vele an deren en daardoor algemeen zeer ongunstig bekend stond. Eenige jaren vóór den aan vang van het verhaal had die notaris door een schromelijk misbruik van vertrouwen zich de gelden toegeëigend van een vriend van hem in Indië. Dat geld was de grond slag geworden van zijn fortuin. Door al lerlei sluwe streken had hij dit vergroot en nu hij de eigenaar was van een groot buiten, ging hij nog steeds op dezelfde ma nier voort, daarbij geholpen door zijn knecht, den uitvoerder zijner plannen. De zoon van zijn vriend komt in datzelfde dorp wonen, als leerling eener H.B.S.; hij woont in bij een leeraar, die een loudspea ker uitvindt. Met behulp hiervan worden uit een hut op de heide allerlei geluiden door de lucht geslingerd in de richting van het landgoed en vragen gesteld, die zoowel bij den oud-notaris als bij zijn knecht den grootsten angst veroorzaken. Eenige weken gaat dat zoo eiken Vrijdagavond door en langzamerhand ontwaakt het geweten van den heer v. Straten, en begint hij het kwaad, dat hij vroeger had bedreven, goed te ma ken, waardoor hij ook weer de achting van zijn dorpsgenooten terugwint. Over de vroe gere geschiedenis met Bobs vader was evenwel nooit door den loudspeaker ge sproken. Toevallig komt Bob met den heer v. Straten in kennis, en bij die gelegenheid berkent de oud-notaris de stem en ver neemt hij tevens, wie Bob is. Daardoor wordt v. Straten tot nog meer nadenken gewekt. Op een reis door Duitsohland maak te hij kennis met de uitvinding van den leeraar. Hij begreep toen, wat het z.g.n. „spook", waarover in het dorp veel was gepraat, was; hij kocht zoo'n toestel, en op een avond, toen hij weer uit de verte was toegesproken, antwoordde hij op de zelfde manier en bedankte de sprekers er voor, dat ze een ander mensch van hem hadden gemaakt. Er volgde nadere kennis making met Bob en het eind van de histo rie is, dat deze later eigenaar wordt van de uitgebreide bezittingen des heeren v. Straten. Een spannend verhaal, dat een zeer wel kome aanvulling zal zijn van den boeken schat van jongens (en ook meisjes, al ko men die er niet in voor). Over de schrijfster het volgende: P5*' Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 Speciaal adres voor BONT- EN PELSWERK le KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN Mej. L. D. A. P. van Son werd 1894 te Doorn geboren en woont thans te Soester- berg. De bedoeling van de prijsvragen om jon ge, onbekende auteurs op te wekken hun werk in te sturen is met de inzen ding van mej. van Son volkomen be reikt. Deze auteur was geheel oh- bekend en haar eerste meisjesboek, ja haar eerste boek, werd direct door de jury on der de allerbeste gerangschikt. Dit is een groote aanmoediging voor de schrijfster, die echter nu niet veel bijzonderheden over haar litteraire loopbaan kan mededeelen Zij zegt zreif, dat de tijd voor een artikel over haar nog lang niet aangebroken is en wijdt haar succes in deze prijsvraag aan een goedgezinde jury, die haar werk goede cijfers gaf. Wanneer men het boek leest, weet men wel beter. Er zullen niet velen zijn, die niet hetzelfde oordeelen als de jury. intusschen werkt mej. van Son door, zij ver taalt ook veel, maar zij blijft bij haar lief hebberij om de jongelui van de avonturen in het buitenleven te vertellen en zoo zal men nog menig boek van haar kunnen ver wachten. Want het buitenleven en alles wat dat met zich brengt, is haar lust en de frischheid van het buitenleven straalt uit haar eerste boek. "AmNTUREN „Didi's avonturen" door Chr. Mores- co-Branfs. Geïllustreerd door Ella Riemersma. Ing. ƒ2.,geb. 2.90. Van dezelfde uitgeefster. Dit meisjesboek zal met graagte worden gelezen, èn omdat het geheel in prettigen, aangenamen toon is geschreven, èn omdat de inhoud ongetwijfeld belangstelling in boezemt aan meisjes van den leeftijd als de hoofdpersoon. Wie leest niet graag van avonturen? En hier zijn er verschillende, te beginnen al met den fietstocht naar Hoek van Holland, daarna de boottocht op de meren, het kampleven in een woonwagen. Vooral dit laatste getuigt van den avontuur lijken geest van de jonge dame. Zij wil meer van de wereld zien: gelukkig voor haar wordt zij bij dat laatste avontuur terug gehouden door een anderen kampbewoner. Op school gaat het niet best met haar; ze .voelt niet veel voor dat leven. Ze wordt er dan ook afgenomen en besluit te gaan studeeren voor Fransch, Haar gehgime doel daarbij is, dat ze dan naar Parijs zal gaan. Dat gébeurt ook, en daar beleeft ze een avontuur, dat heel ongelukkig voor haar had kunnen afloopen: zij valt er in handen van een dievenbende. De ellende, die zij daarbij ondervond, doofde haar zucht tot avontuur en innig dankbaar was ze, toen ze weer veilig thuis was. Nog een groot avontuur zou Didi evenwel beleven. In een vacantie nog vóór haar Parijsche ervarin gen had ze in Gelderland kennis gemaakt met een bloemen- en vruchtenkweeker, die »a I I HAZEN, FAISANTEN, ■PATRIJZEN, WILDE-EBNDVOGELS. TALINGEN. WATERSNIPPEN, POULARDES, I BRAADKIPPEN, SOEPKIPPEN, JONGE DUIVEN, DUINKONIJNEN, REERUGGEN REEBOUTEN. jj KLEINE HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 iBBDaBBBcaiBaaBSMaasaH EHcaarBSBBsaBsnonBEBSBam a a Uitzending van Diners aan huis jj s lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 B Prijseour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden B£ffc53£ESBBBlBE5Z BBDS9RBB9 Q B BEHBBOB 3 B HiGH O C 903KBS! Q gaarne nadere kennismaking wenschte. Zij, nog te jong om haar innerlijke gevoelens volkomen te begrijpen en te ontleden, nam een afwerende houding aan. Later, loeiï 7.2 weer in die omgeving kwam, ontmoette zij hem daar opnieuw en men begrijpt dc- ontknooping - met Jan Derk kwam ze terir-" naar de ouderlijke woning, aan hadr vader verklarende, dat dit nu baar laatste en goede avontuur was. Ven de schrijfster kunnen we nog het c/ ende meedeelen: Evenals zoovele Nederlandsche schrijf- ers'debuteerde mevrouw Moresco-Brants, aks jong meisje, in de Hollandsche Lelie, waarin herhaaldelijk schetsen en verhalen van haar hand werden opgenomen. Een paar keer werden haar bijdragen bij prijs- ra 'cn in dit blad bekroond. Hoewel zij 'atcr voortging zich in grootere en kleinere novellen er in een enkelen roman te uiten, dacht zij er echter in het eerst niet over om te trachten haar pennevruchten gepu bliceerd te krijgen. Eerst veel later na haar huwelijk met een'journalist, waardoor zij van meer nabij met het letterkundig leven in ons land in aanraking kwam, vond zij, op raad van haar echtgenoot, vrijheid, om eenige novellen en schetsen aan tijdschrif ten te zenden. Ook publiceerde zij een ro man, Het Kornalijnen Halssnoer, - die tot haar groote voldoening, een gunstige pers had Aan het schrijven van een boek voor jonge meisjes had zij zich tot dusver nog niet gewaagd, daar zij opzag tegen de eirtenaardige eischen, welke aan zulk een boek, wil het ook maar eenigszins aan zijn doel beantwoorden, moeten worden gesteld. Een belangrijk deel van- haar litteraire werkzaamheid wordt gevormd door haar vertalmr'en. van romans, voornamelijk uit het Engelsch en het Italiaansch, waarbij zij o.a, eenige van de meest beroemde wer ken van D'Annunzio en een aantal romans van Guido da Verona in het Nederlandsch vertaalde. Wee den mensch, 'als hij verleerde de zonnestralen op te vangen, die aitoo;: rog door den mist en den nevel van het ver driet des daags heendringen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1